Toegewijd aan Handel. Industrie en Gemeentebelangen t Mt F I m i r salary Week-Revue. FEUILLETON Brabant en. de Gen eefse he Conf9ren tie. A DOOR, ERWUMG NUMMER 61. ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1927 50e JAARGANG. c y a UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Teiegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAB. Actieve handelspolitiek gel)oden. (Slot.) Aan het slot van ons vorig artikel stelden we euphemistisch de vraag: hoe de afgevaardigden ter Geneefsche Conferentie zich gedroegen ten opzichte van het groote economische beginsel vrijhandel of bescherming. En dan is het antwoord Elk hield krampachtig vast aan den „feitelijken toestand in het eigen land j Zoodat er van een algemeene afbraak der tarief-wallen niets gekomen is. Hoogstens vereenigde men zich op eene „resolutie" dat de landen nu maar moeten ophouden om de tarie- ven nog hooger op te voeren. Ja, ja, daar kun je makkelijk vóór stemmen, als je al reeds de invoerrechten met 10 tallen procenten kunt tellen Maar wij, Nederland, ocharm met ^Zouden wij nu ook moeten ophou ^Zouden wij zelfs geen hooger tarie- ven mogen bedingen van hen. die ons van elke redelijke concurrentie buiten- S Tn de debatten bedoelde men geens zins eene dergelijke onredelijke ver- pachting op. te leggen^ h er in zijn hiervoren reeds geciteerde artikelenreeks op. dat f*",» «r? voeren dubbeltarief, één van 8 pCt. en een vechtdito van 15 pCtgeens zins in strijd is met eene ter confe rentie aangenomen resolutie. Integendeel! Te Genève werden zelfs als matige, niet protectionistische ta"®v®n noemd 5 pCt voor grondstoffen 15 pCt voor halffabrikaten en 25 pU. voor afgewerkte producten Dan kunnen ook wij dus voorloopig vooruit j Uit een en ander valt dus voldoende duidelijk op te maken, dat vrijwel geen enkel land bereid is om zijn economische positie door verlaging of afschaffing der tarieven te ver slechteren. Voor wat de positie van zekere Brabantsche industrieën belangt, ik heb hier voornamelijk de Philips— fabrieken op het oog, klemt dit te meer, nu Frankrijk op het punt staat om 'haar invoerrechten zoo drastisch te gaan verhoogen, dat elke mogelijk heid om er onze producten ter markt te voeren, dan ten eenenmale uit ge - sloten is En de „man" ter Conferentie te Genève, die het weten kon, verzekerde reeds dat Frankrijk er niet aan dacht om van het voorgestelde middel om te komen tot bescherming der eigen nijverheid, alsnog af te zien 1 Wonder, "dat de oud-minister Col ij n in een persgesprek reeds is komen te verklaren, „dat zijn houding ter con ferentie niet uitsluit, dat wanneer vrij wel geen enkel land zich gedraagt, zooals het behoort ook hij zich zou afvragen of de Ncderlandsche tradi- tioneele handelspolitiek desniettemin maar steeds moet b ijven gehandhaafd. Iets waartoe ook de Engelsche economist L&yton, voor de „bakermat van den vrijhandel (sic!) wil komen, als er geen verandering intreedt. Het doet ons in élk geval genoegen dat een invloedrijk man als Colijn, die ook tijdens lijn ministerschap reeds, Ahnung vertoonde om de Bra bantsche industrie te helpen, in Geréve, nog eens zeer bizonder ge sterkt is in de oveituiglng, dat, wij met onze lichtelijk dwaze „vrijhandels politiekweer de Chineezen van Europa zijn. Wij zien Colijn eerlang wel weer aan het bewind Het is overigens volkomen juist wat het Kamerlid Hermans onlangs be toogde op de voorjaarsvergadering van het R K. Werkliedenverbond te Rotterdam, waar deze Arbeiders afgevaardigde sprak over de „Be scherming van de nationale industrie „Het zou dwaas zijn te volharden „in deze politiek. In den economi- "schen oorlog van onzen tijd, moet ^Nederland overgaan tot zelfverde diging. Goede beginselen van volks huishouding, gericht op het alge- „meen welzijn, eischen onder zulke „abnormale omstandigheden, een „rationeele bescherming van den „nationalen arbeid, eene zoodanige „herziening van onze tariefwetge- „ving, dat we bij het afsluiten van "handelsovereenkomsten ^iej v tel- „kens het kind van de rekening „worden". Voor Brabant is de Geneefsche conferentie dus zeker niet zonder nut geweest. Al is het alleen maar om het feit, dat de economen en practici der ver- schillende landen er elkaar 'ns flink in de oogen hebben kunnen zien. Wij, bewoners van de Nederland sche 'industrie-landen, die kunnen thans weten of er iets van economi sche samenwerking en economisch overleg te verwachten is. En watl Is het niet veel, dan is het weinig. Een gewaarschuwd man telt voor twee of. roem weg te slepen, of te verkrij gen is en dat het eenige wat reëel is in een volkerenstrijd. de ontzettend hooge inzet is van welvaart en van menschenlevens. Oorlog is een waan zinnige loterij. Alles wat een volk be zit wordt ingezet en als prijs kan slechts getrokken worden: ellende, armoe, de tranen van weduwen en weezen. Daarom is het goed, dat we jaar- lijks weer opnieuw dat tragisch begin van de Augustus maand 1914 herden ken, Ook dit jaar deed men het, in woord en geschrift, en wel voor de dertiende maal. Moge die herdenking nimmer ver slappen laten we er onzen kinderen van vertellen, van die angstige, bloe dige dagen, opdat zij later nooit zoe ken mogen naar de schamele over winningsdistinctieven, die in volke- renbloed gedoopt zijn. Binnenland. Wapenstilstand en het sluiten van vrede waren eertijds de gewichtigste zaken in de geschiedenis. Als we na een lichte indigestie last van nachtmerrie hebben, dan trekken de weinig kalmeen zeer onrustige beelden onzer kin.er- jaren aan onze gesloten oogen voor bij en dreunen we de jaartallen weer af, die van een vrede van Rijswijk ot Munster of Lutjebroek, in ons arm kinderhoofd eens gehamerd en gebei teld werden, 't Was minder om wille van den gesloten vrede, dat we zoo geplaagd worden, als wel om de glorie des overwinnaars, waarvan we na eeuwen de stralen r.og poogden op te Va"nsn''teekenend voor de gewijzigde mentaliteit der menschheid, dat we tegenwoordig minder het feest dei- overwinning herdenken, als wel he uitbreken der vijandelijkheden. Dat is gelukkig De voordeelen eener over- winning zijn veelal fictief en het her denken niet waard; zij, die in den jongsten oorlog zegevierden, zijn minstens even hard geslagen .al® J! overwonnenen. De menschheid moe leeren, dat er door oorlog geen prijs In geen land is het openbare leven zoo punctueel geregeld bij wet of verordening dan in ons goede vader land. Voor alles hebben we een „ver zekering" de best verzekerden zijn de daarbij aangestelde ambtenaren en van de wieg tot het graf worden we geleid aan de hand van de wet. Maar daarmee maakt de wetgever zich dan ook van alle verdere zorgen af; wie het hand-geleide wil loslaten moet dat zelf maar weten. We heb ben een Zondagsrust uit den jare nul, die niet veranderd wordt, maar welke vrijelijk mag worden ovejtreden. De huwelijkswetten zijn gestrengelijk, maar een accoordje wordt oogluikend getolereerd. Een begrafeniswet be paalt. dat we t. z. t. onder de groene zode moeten, maar wie met een zij- pasje naar Westerveld stapt, behoeft niet te vreezen, dat een diender hem bij de slippen van zijn laatste hem- metje pakt. Nauwelijks was het der regeering opgevallen, dat meer en meer motor rijtuigen bestuurd werden door menschen, die daartoe geestelijk of lichamelijk minder geschikt waren, of bij wet werd aan dien mistoestand een einde gemaakt. Weldra zal geen motor-vehikel meer bestuurd mogen worden zonder dat de chauffeur of berijder een „doktersbri' fje" heeft, dat hem niet-ongeschikt verklaart. Daar- jaiiptraatsclie Courant nultliksrir en Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het gebeele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1,50. BH contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Ad verten tien moeteu Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Jd van „DE ECHO VAN EET ZUIDEN' OF SO) Nu, antwoordde hij, ik zal u mtjn sys teem verklaren. Van een wonder is overi gens Keen sprake. Wij hebben samen aan de oplossing van dat vraagstuk gewerkt, ge weet dus, op welke wijze ik op de ge dachte ben gekomen, dat Clameran by die misdaad betrokken is. Vanaf dat oogen- blik, met die zekerheid, was de misdaad ge makkelijk te ontdekken. Wat heb ik nu ge daan? Ik heb personen, die ik vertrouwde, in de nabijheid van hen gebracht, die ik wenschte te bewaken: Joseph Dubois by Clameran en Nina Gipsy bij de dames Fau- vel. Ik begrijp waarlijk nog niet, hoe Nina zich daarmede heeft willen belasten. Dat is mijn geheim, antwoordde de heer Verduret ik ga verder. Daar ik dus goede oogen en ooren op de plaats zelf achterliet en zeker was het. tegenwoordige te kennen, was bet nu noodig naar het ver- ledene te informeeren en daarom ben ik naar Beaucaire vertrókken. Den volgenden dag was ik in Clameran en legde daar da delijk beslag op den zoon van Saint-Jean, den vroegeren kamerdienaar. Deze is een braaf man, oprecht en eenvoudig, die oogen- hlikkelijk begreep dat ik meekrap wilde koopen. Meekrap, vroeg Prosper verwonderd. Zeker dat was lieel natuurlijk. Ik moet u zeggen, dat ik er niet precies zoo uitzag als nu. Daar ik bemerkte dat l>y meekrap te verkoopen had, begonnen wy daarover te onderhandelen. Dat d»"r(le geheelen dag. waarop wij wel twaalf lh- sclien wijn uitdronken. -Bij liet avondeten was de zoon van Saint-Jean dan ook stom dronken en ik had voor 900 francs meekrap gekocht, die uw vader weer verkoopen zal. Prosper keek hem zoo zonderling aan. dat mijnheer Verduret in een schaterlach uitbarstte. Ik had er 900 francs aan gewaagd. vervolgde liij maar ondertusschen had ik de geheele geschiedenis der Clamerans ver nomen: Gastons liefde, zyne vlucht en de val van het paard van Louis. Ook vernam ik, dat deze voor ongeveer een jaar teruggekeerd was en het kastec aan eenen Tongeroux verkocht had. wiens vrouw Milionne een rendez-vous met liem heeft gehad. Denzelfden avond ging ik de Rhone over en kwam ik bij Milionne. Arme vrouw, die schurk van een man heeft, haar zoo mishandeld dat zij bijna idioot is. Ik heb haar gezegd, dat ik uit naam van Clameran kwam; toen heeft zij mij alles verteld. De eenvoud van die onderzoekingemid delen verbaasde Prospér. Van toen af vervolgde mijnheer Verduret wikkelde het kluwen zich af en had ik den draad in handen. Nog bleef er over te weten, wat er van Gaston geworden was. O, ik heb niet veel moeite gehad, zijn spoor te ontdekken. La- fourcade, die een vriend van uw vader is, heeft my verteld, dat hij in Oloron was gaan wonen en een fabriek gekocht had en er gestorven is. Zes en dertig uur later was ik in Oloron. Zijt gy dan nooit} vermoeid? Dat niet, maar mijn principe is, dat men het «ijzer moet smeden als het heet is. In Oloron heb ik Manuel ontmoet, die er eenige dagen vertoefde, alvorens naar Spanje te vertrekken en hij gaf mij een vol ledige biografie van Gaston en de kleinste bijzonderheden over diens dood. Door hem vernam ik ook het bezoek van Louis, en een herbergierster vertelde mij dat er ge- ïyktijdig een jonge werkman was geweest, in wien ik Raoul herkende. Rn (le gesprekken? vroeg. Prosper, (lie nauwkeurige gesprekken Ge denkt zeker (lat ik die uit mijn duim gezogen heb? Maar daarin vergist ge u Terwijl lk op reis was, hebben mijn hel pers hier ook niet stilgezeten. Raoul en Clameran wantrouwen elkaar genoeg, om alle brieven (lie zij schreven, te bewaren. Die brieven heeft Jozef Dubois gevonden, het grootste deel heeft lijj overgeschreven, de meest beslissende laten pliotografeeren en mij alles gezonden. Nina van haar kant bracht haar tyd er mee door. aan de deuren te luisteren en mij verslag te geven van al- los wat zy vernam. Eindelek had ik by de Fauvels nog een laatste onderzoekingsmid del. dat ik n later wel eens zal vertellen. Dit alles was nauwkeurig en onbetwist baar. zoodat Prosper zei: Nu begryp ik En' wat hebt gy al dien tyd gedaan? vroeg mijnheer Verduret plotseling. Bij die vraag werd Prosper verlegen en bloosde hevig, maar hij begreep, dat zijn onvoorzichtigheid verzwijgen een dwaas- beid en een slechtheid zou zijn. Helaas, antwoordde hy, ik ben een ge geweest, ik las in de courant, dat Clameran met Madeleine zou trouwen En toen? vroeg mynheer Verduret on geduldig. f Toen schreef ik een anoniemen bi iet aan mynheer Fauvel, waarin ik hem te ver staan gaf, dat zijn vrouw hom voor Raoul verraadt. Een hevige vuistslag van mynheer \eidu re! deed de tafel, waaraan zy zaten, dreu- "eül Ongelukkige, riep hij. ge hebt misschien alles bedorven en plotseling was zyn ge zicht veranderd, en had voor een dreigende uitdrukking plaats gemaakt. Iiy was opgestaan en liep met groote pas sen de mooiste kamer van het hotel op en neer. zonder zich om de bewoners van de benedenverdieping te bekommeren. Maar ge zyt een kind, riep, hij tot den beschaamden Prosper, 'n dwaas, een krank zinnige Mynlieer Ja als ge op het punt zyt te verdrin ken. werpt zich een ander in het water om ii te redden en hls liij u grypt, hangt ge La. m boenen en verl.inaert hen. te zwemmen. Wat l.a.1 gelegd» My rustig te houden, niet uit te „aan. Ilet^ gevoel van zyn ongelijk maakte Prosper verlegener dan een schooljongen, die zyn meester rekenschap moet geven en naar uitvluchten zoekt. Het was avond, mynheer, antwoordde hij ik was half ziek, en wandelde lang» de kade en ik dacht gerust een koffiehuis te kunnen binnengaan. Men gaf my een courant en ik las het verpletterende nieuws. - Had ik u niet verzocht my blindelings te vertrouwen?nfwezig die huwe lijksaankondiging verschrikte miju was ver weg. de gebeurtenissen kunnen iemand m^Vai\leen voor onnoozelen gebeuren er onverwachte dingen, zei mijnheer Verduret op beslisten toon. Een anoniemen brief «schril ven? Weet ge wel waaraan ge u bloot steltGe zyt de oorzaak, dat ik mijn woord moet breken, aan een der weinige men^ien on aarde gegeven, die ik hoogacht. Ik zal voor een schurk en een lafaard doorgaan, jj{ dieOpeens zweeg hij, alsof hij vreesde, te veel te zeggen en, eerst na ge ruime.. tyd. toen hy veel kalmer was her- nam hij: Er op terugkomen is natuurlijk dwaas. Laat eens zien, wat bet beste is, om te doen. Waar en wanneer hebt ge dien brief op de post gedaan? Gisterenavond, in de rue de Cardinal i Lemoine. I-IU was nog niet op den bodem der bus gevallen, toen ik er al berouw van *Dat had ge liever vroeger moeten heb ben. Hoe laat was het? Ongeveer tien uur. Dus die brief is hedenmorgen by myn lieer Fauvel bezorgd, toen liy waarschyn- lyk alleen op zyn kantoor was en toen zal bij liem geopend en gelezen hebben. Dat is niet waarschyniyk, maar zeker. Weet ge nog, wat ge geschreven hebt Haast u niet, wat ik u vraag, is gewichtig, bC!Ün'ik"b?hoef »»y niet te bedenken. Ik weet het nog zoo goed, of ik het nu pas ge- "zX wa'tet «p herbaalde a«n brief cla., ook haast woordelijk; mflnbeer Verdn- ret boorde l.em oplettend aan en de rlm- pels op zijn voorhoofd verraadden, hoe zyn geest werkte. Dat is een ruwe anonieme brief. z< by voor iemand, wiens vak liet niet is. Hij laat alles doorschemeren, zonder iets te noemen. Hij is vaag, spottend en brutaal. Herhaal hem nogmaals. Prosper gehoorzaamde en zyn tweede zing week niet van de eerste af. Er staat dus alles in, vervolgde myn heer Verduret .zin voor zin nasprekende. Niets angstigers dan die aanspeling op den kassier. Die twyfel, is h« het danook, die de diamanten uwer cchtgenooteheeft gestolen, is eenvoudig afschuwelyk. Wat is ergerlijker dan die spottende raad. In uwe plaats zou ik geen schandaal maken, maar zou ik myn vrouw bewaken. Zijne stem verzwakte en liy zette zyn mo noloog in stilte voort. m Eindelyk kwam hy met gekruiste aimen vlak voor Prosper staan en sprak: net effect van uw brief moet vreeseiyk geweest zijn. Uw chef zal woedend zyn. Hy is de drift in persoon. Dan is liet kwaad misschien niet on herstelbaar. Wat? U denkt? Ik denk, dat ieder van nature driftige man altyd twijfelt en nooit aan de eerste ingeving gevolg geeft. Daarin schuilt ook onze eenige kans op redding. Als de hu Fauvel na ontvangst van dit epistel zich niet heeft kunnen inhouden eu hy de ka mer van zyn vrouw is binnengestormd met den uitroep:*. Waar zyn uwe diamanten? Dan is liei met onze plannen gedaan. Ik ken mevrouw Fauvel, dan beeft zy ook alles bekend. Zou dat zoo een groot ongeluk zyn ja, want by het eerste liooge woord, dat tusschen den lieer Fauvel en zyn vrouw gewisseld wordt, zullen onze vogels gevlo- geU /iJ"' (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1