Tneaewiid aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. De hoogste kunst. F 1 Co. De Trouw n den Bankier. FEUILLETON T 50e JAARGANG. NUMMER 66. mH UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. Toen ik ruim 20 jaar was, zoo ver- trouwde ons eens iemand in een soort levensbiecht toe, nam ik zeer actief deel aan het sociale levenik ver richtte allerlei organisatorisch en pro pagandistisch werk, koesterde me wat in de lof en hulde van andere veree- nieingen-maniakken, voelde me zeer gewichtig en had meelij, eenige ver achting zelfs, voor de enkelen, van wie ik wist, dat ze noch mijn denk beelden aanhingen, nóch mijn werk Woonomstandigheden geraakte ik eruit" en ik meende, dat het niet slecht zou zijn, als ik nu maar dooc ging. Wat had het leven nog voor waarde? Al gauw echter ontdekte ik, dat de „enkelen", die mijn werk vroe- ger niet te apprecieeren wisten, inder daad velen waren, en dat mijn „wereld waarin ik me bewogen had en die ik min of meer had helpen leiden, feite lijk slechts een klein kringetje was, terwijl ik mede de ontdekking deed, dat er waarlijk nog wel andere zaken waren, die het leven levenswaard konden maken. Door nieuwe vrienden kwam ik in de sport, een bepaalde tak er van. Ik ging er weldra geheel in op, had een laatdunkende meening over andere takken van sport, meende me einde^ lijk in „de" wereld en had innig meelij met degenen, die zichmet andere beuzelarijen, die ze sport noemden, bezig hielden Een paar jaren ondervinding en vee critiek en snot van verstandige vrienden, die onze hobby niet dulden, waren noo- dig om we weer te genezen van mijn waan en tot de werkelijkheid terug te voeren. Thans heb ik leeren leven. Aan alles doe ik mee, voor zoover ik er ambitie, tijd en middelen toe heb maar alles in gepaste mateik heb belangstelling voor alles, wat anderen interesseert, maar bij die kleine ver zetjes en afleidingen vergeet ik niet mijn eerste levenstaak na te streven, door mijn geestelijke en maatschap pelijke plichten te vervullen, te trach ten een goed mensch te zijn, nuttig voor de maatschappij, door nuttig te zijn voor mijn directe omgeving. Het mooie in het leven is niet het streven naar naar wat ver-af ligt, maar in de waardeering van wat in ons naaste bereik is. Door maniakkerij, van welken aard ook, plaatsen we ons ver van het werkelijke leven. Maniakken zijn som mige militairen, die met dédain neer zien op al wat burger is. Maniakken zijnde overdreven sportenthousiasten, die over niets anders denken, noch spreken, dan over voetbal, boksen o. d. Maniakken zijn de politieke tinnengieters, die in een mensch met andere denkbeelden dan de hunne geen eerlijkheid kunnen veronderstel- len, óf geen verstand. Zeer talrijk zijn tegenwoordig de z.g. kunst-maniakken Ze honen de wereld, die hun smaak niet deelt, ze verachten het publiek, dat de theaters niet vult, hun kunst is hun zóó genoegzaam, dat ze alle maatschappelijke levenswijzen vermij den en door uiterlijke kenmerken, door kleeding en afwijkende gewoon ten, zich van het vulgus ordinarius trachten te onderscheiden. We hebben natuurlijk niets tegen de kunst, integendeel, deze kan bij dragen om het leven te vermooien. Maar nimmer kan de kunst het leven vullen of dragen. Een onzer kunstenaressen, Annie Salomons, is naar Indië geweest en uit dat warme land met zeer frissche denkbeelden weergekeerd. Tot haar eigen verwondering, naar we meenen op te maken uit haar verhaal in de Groene Amsterdammer. In dat groote Indië vindt ze maar weinig gelegenheid om aan kunst te doen, of er van anderer kunst te ge nieten. En 't viel mee! Ze schrijft: .En is het niet goed voor ons, „kunst-maniakken, te beleven, dat „het echte leven zelf. het leven van .alle dag, in staat is onze harten „boordevol te vullen, zonder aflei- „ding van artistieke verrukkingen- En toen ze in Holland terug was en dus weer in de gelegenheid om haar dorstigen geest aan allerlei artis tieke bronnen te laven, toen prefe reerde ze nog maandenlang het ge wone leidingwater des levens. Hoort maar. „Ik weet niet schrijf ze ot „U me daar in den vreemde jam merlijk verbruut zult vinden, als „ik beken, dat ik, in Holland te ruggekeerd, mij maandenlang vol komen bevredigd heb gevoeld met „het weerzien van familie en vrien-1 „den, het weerzien van mijn mooie „land, het snuiven en proeven .en tasten van de werke lijkheid onzer hereeniging, zon- .der ook maar te talen naar een ^schilderij, een beeldhouwwerk, een „schouwburg; en dat ik den fijn- „zinnigen kunstkenner, die er zijn „spijt over te kennen gaf, dat ik net „te laat teruggekomen was, om het „sublieme tooneelspel der Russische "troep te zien, ongetwijfeld min of "meer verwezen moet hebben aan gestaard, met het gevoel van: „dacht je nu heusch, dat het genie van zulke vertooningen me iets "kon schelen, nu ik de kinderen "weer terug heb en de wei met de "boterbloemen...." Het leven te nemen, zooals het is, het te leven, zooals het zich aan ons voordoet, te waardeeren, wat het ons biedt, het leven met zijn zorgen en plichten en kleine verrukkingen, - dat is en blijft de hoogste kunst. Daarin is geen plaats voor maniakkerij, van welken aard ook. GEMEENTERAAD. N1EUWKUIK. Zaterdagmorgen den 20 Augustus des voormiddags 11 uur kwam de raad dezer gemeente in openbare verga dering bijeen. Afwezig de heer A. van Halder. Na opening der vergadering worden de notulen goedgekeurd. Aanbieding gemeenterekening dienst 1926. De ontvangsten hiervan bedroegen 35145.63, de uitgave f 32377.14 /2. Batig slot van f 2768 49' 2- Wordt voor kennisgeving aangeno men en zal 14 dagen ter visie worden ^Aanbieding Gemeentebegrooting dienst 1928. Is vastgesteld in ontvangst en uit gaven op f 23341.63. Besluit als voor. Bespreking verkoop lepeboomen langs den parallelweg. Voorzitter. B. en W. hebben ge meend, dat de iepeboomen, staande langs de spoorlijn van wachtpost J4 tot de grens der gemeente Drunen, geschikt zijn om te verkoopen. We hebben hieromtrent inlichtingen gevraagd bij het staatsboschbeheer en de noodige vergunning hiervoor ver kregen. Voorzitter wil daarom den raad voor stellen B. en W. hiervoor te machtigen om de boomen publiek of onderhands te verkoopen. We hebben zoo ongeveer een waarde bepaald en alhoewel de iepeboomen thans geen groote waarde heb^n, zullen we trachten ze aan een geschik- ten prijs te verkoopen. De heer van Son is van meening, dat het bij inschrijving niet veel zal U Voorzitter meent ook dat het publiek doen verkoopen. zooals het vorig jaar ook reeds is geschied en men "te'* kens moest ophouden, niet veel uithaalt Hii zou daarom liever een waarde bepalen en ze dan in perceelen en massa verkoopen, alsook de b(?omen aan den anderen kant van wachtpost 34 die hier en daar zijn blijven staan. De wettelijke voorschriften van de staatspoor zijn ook. dat bij eventueele rooiing der boomen 500 M. van de overwegen niet meer geplant mag worden. De heer van Mierlo zegt een en ander goed te vinden, doch zou er dan niet te laat mede beginnen. Voorzitter zegt toe er spoedig werk van te zullen maken. Wordt goedge keurd. Vanwege de laatste vergadering van den ouden raad brengt deVoorz.aan de heengaande leden van Mierlo en Fitters een woord van dank voor de belangstelling die zij ten opzichte der gemeente hebben getoond. Hij hoopt, dat de aangename ver standhouding die tijdens hun zitting heeft geheerscht. ook met den nieuwen raad zoo zal zijn. Rondvraag. De heer van Son dringt er op aan om een verbod uit te vaardigen, dat men met geen karren of hondenwagens over het fietspad mag rijden naar de Hoeve. 4 De heer van Mierlo meent, dat het pad daar niet veel mee zal lijden. De heer van Son meent, dat niet het pad op zich zelf er veel mee lijdt doch al de palen rijden ze er uit. De heer Am. Mostermans. t is een fietspad en dus niet voor hondenwa gens of karren. Daarom zou ook hij voor handhaving van het door van Son gedane voorstel zijn. De heer van Mierlo kan zich nu hier ook mede vereenigen. Wordt goedgekeurd het verbod uit te vaardigen geen karren of honden wagens op het fietspad toe te laten. Hierna sluiting met den chr. groet, BINNENLAND. Onthulling van het Mgr. Zwijsen- Monument te Kerkdrlel. Herdenking te Tilburg. Z D.H. Mgr. A. F. Diepen zal Zon- dag 23 October het Mgr. Zwijsen- monument te Kerkdriel onthullen na aldaar een pontificaal Lof te hebben gecelebreerd. Een neef van den groo- ten kerkvorst, rector C. J. Zwijsen te Rosmalen, zal de feestrede uitspreken. Op 16 October a.s. zal te Tilburg, naar de Msb. verneemt, op plechtige wijze de 50ste verjaardag worden herdacht van het overlijden van Z.ü. H. Mgr. J. Zwijsen. Op dien dag zal in de parochiekerk van het Heike aldaar, waarvan Mgr. Zwijsen vele jaren pastoor is geweest, een pontificale Hoogmis worden opge- dragen door Z.D.H. Mgr. A. F. Diepen, WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1927. lïlcho van het Zuiden, Waalwiiksthe en Laiigstraatsche Courant PrtJa der Advertentiën Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprys per 3 maanden 1.25. Franco per post door bet gebeele rflk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prfls der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1,50. By contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentlën moeten Woensdag en VrtJdag des morgens om uiterlijk 9 uur ln ons beiit zijn. von „DE ECHO VAN HET ZUIDEN". OF 85) Met bevende vinger», zeker dat bij een ongeluk zou vernemen, opende bij het cou vert, ontvouwde bet grove koffiehuispapier en las: „Mijnbeer, U hebt uw kassier aan de justitie overgeleverd, u hebt daar goed aan gedaan, daar u van zijn ontrouw waart overtuigd. Maar als bij die 350.000 francs uit uw kas nam, was hij bet dan ook die de diamanten uwer echtgenoote heeft ge stolen, enz. enz." Dat was als een donderslag voor dien man, wien alles altijd voor den wind was gegaai\ en die, als bij zijn geheele leven na ging, geen traan kon vinden, dien bij om een werkelijk ongeluk gestort had. Hoe? Zijn vrouw bedroog liem en bad zij laartoe onder allen den man moeten kiezen lie zoo slecht was, dat bij zich van haar liamanten had weten meester, te maken en lie zijn afkomst zoo misbruikt had, dat hij baar er toe had kunnen bewegen, zich aan een diefstal medeplichtig te maken, die een onschuldige ten gronde richtte. Want dat alles duidde die anonieme brief toch aan. Mynheer Fauvel was eerst verdoofd, zoo als een ongelukkige, die op een oogenblik dat by het 't minst verwacht, een vuistslag op het hoofd ki-ygt. Hij kon zfln gedachten niet verzamelen en deze dwarrelden dooreen, als tie blade ren van de boomen bij een herfststorm. Het was hem of hfj in liet; duister en zijn geest beneveld was. Maar 11a eenige .minu ten keerde zijn bewustzijn terug en riep by uit: Welke laagheid, hoe schandeiyk, boe E11 11a den vervloekten brief in elkander gefrommeld te hebben, gooide hy hem in den haard, waarin op het oogenblik geen vuur brandde en prevelde: Ik wil er, niet meer aan denken. Ik zal mijn verbeelding niet met dien schandely- ken laster bezighouden. Hy zei het en meende bet ook, maar toch kon liij het. niet van zich verkrygen zyn overige brieven te lezen. Want als de argwafin eens in iemands hersenen wortel gevat heeft, groeit zy 00 spoedig aan, vestigt er zich en tast ieder geloof aan. Mynheer Fauvel zat, zijn hoofd op de el lebogen steunend, voor zyn schrijftafel na te denken, en wendde nuttelooze pogingen aan, zyn kalmte te herwinnen. Als het eens waar was. Op zyn verdooving der eerste minuten, volgde zulk een gevaarlyke woede, die de mensclien buiten zichzelf brengt en ben zelfs misdaden laat volvoeren. Ach, zei hy met op elkander geklemde tanden, als ik dien ellendeling maar kende, die my dat durft te scliryven, had ik hem maar in myn macht. Toen bedacht liy zich, dat bet hand schrift hem misschien verder zou brengen, en hy stond op, zocht den brief uit de asch, streek hem glad en legde hem op zyn les senaar. Daarop bekeek hy de letters en gebruikte al zyn verstand; om iedereu op- en neerhaal te bestudeeren, iederen vorm van die en die hoofdletter. Het is stellig liet werk van een mynei bedienden, die ik in zyn eigenbelang of eergevoel beleedigd heb, dacht liy en ging in stilte zyn talryk personeel 11a, maar by kon niemand vinden, dien by tot die laag heid in staat achtte. Toen keek hy op de enveloppe, waar de brief in dq bus was gedaan, in de hoop dat dit hem eenig licht zou geven, maar toen hy rue du Cardinal-Lemoine las, vervloog ook die hoop. Nogmaals nam hy bet papier ter hand, woord voor woord spellende, iedere uitdruk king ontledend. Het spreekt van zelf, dat men toch iede ren anoniemen brief moet verachten, want hy is altyd het werk van een lafaard, en men moet er dus nooit op letten. Hoeveel drama's hebben hun ontstaan daar niet in gevonden! Hoeveel edele levens zyn niet gebroken, door eenige regels, die een ellendeling op goed geluk af op bet papier wierp! Ja men veracht den anoniemen brief en gooit' hém in het vuur, liy verbrandt... maar nadat de vlam het papier verteerd beeft, blyft de twyfel achter, die als een lang zaam werkend vergif, dat fich verdeelt en in de diepst gelegen organen van t lichaam doordringt, het heiligste en hechtste geloof aantast. Altyd blyft er iets van aanbangen. Een vrouw, die. al is liet zonder reden en slechts gedurende een uur verdacht wordt, is niet meer die vrouw, welke men als zich zelf vertrouwde. De twyfel laat haar sporen achter, wat er ook gebeurt, even als het zweet der han den op liet verguldsel. Hoe meer de heer Fauvel nadacht, voel de hy zyn vertrouwen, dat voor eenige ©ogenblikken nog zoo onwankelbaar vast stond, verflauwen. Neen riep hy uit ik kan die on zekerheid niet langer verdragen. Ik ga dien brief aan mjjn vrouw toonen. Hy stond op maar een vreeselyke ge dachte deed hem weer op zyn stoel terug vallen als het toch eens waar was! Als ik eens zoo schandeiyk bedrogen was. Als ik dien brief toon zal myn vrouw op haar hoede zyn en ontneem ik my zelf ieder middel achter de waarheid te komen. Zoo kwamen alle voorspellingen van den heer Verduret, dien grooten meiisclienken- ner één voor één uit, want deze bad gezegd, 'als de beer Fauvel niet aan de ingeving van het eerste oogenblik toegeeft, als by nadenkt, hebben wfl den tyd voor ons. En werkelyk, na er lang met smart over te hebben nagedacht, besloot hy zyne vrouw behoedzaam te bespieden. Ja liy. de by uitstek oprechte man, be sloot de onedele rol van den jaloerscbe te spelen, van den buisspion, wiens treurige onderzoekingen, hem zelf minstens even veel verlagen als haar wie zy gelden. Hy. de driftige man, wiens lievige toorn altyd dadelyk bedaard was, nam liet be sluit een effen gelaat te toonen en de be wijzen van schuld of onschuld een voor een op te zoeken, zyn gevoelens te onderdruk ken en deze pas tot een uitbarsting te latei komen als hy zekerheid liad Om zich die te verschaffen kende hy overigens een eenvoudig middel. Men schreef hem dat de diamanten van zyn vrouw naar de lommerd waren ge bracht. Dat althans was toch gemakkelyk U \l"d(lat°niet waar was, behoefde liy naar het overige van den brief ook geen onder zoek meer te doen, maar als het tegendee eens waar was! Zoo zat hy in gedachten verdiept, toen men hem kwam waarschuwen, dat het ont- byt klaar was. Nu was het zaak zichgoed to houden. Voor dat hy zyn kantoor verliet, keek hy even in den spiegel en bemerk;te met schrik dat hy zeer bleek zag - Zou ,lo moed my ontbreken? vroeg by zichzelf 11 Aan tafel wist hy zich genoeg te bekeer- schen om alle vragen van zyn vrouw te vermyden, die zy hem anders bij de minste ontstemdheid vol zorg deed. IIy praatte zelfs druk en vertelde allerei grappen 0111 de attentie van zich af te leiden. Ondertusschen dacht hy er slechts ovei na hoe hy zoo spoedig mogelyk gelegen heid zou kunnen vinden de laden van zyn vrouw te doorzoeken, zonder dat zy het oe- m Diegedachte hield hem zoo bezig, dat liy niet kon nalaten baar te vragen of zy van plan was, dien middag uit te gaan. Ja, antwoordde zy. bet is wel slecht weer, maar Madeleine en ik hebben eenige dringende boodschappen te doen. Iloa laat denkt ge uit te gaan? Dadeiyk na het ontbyt. Hii baalde diep adem, alsof by van een K™„i„ last bevrijd werd, want doc— beid was voor hem zoo een kwelling, by de waarheid, hoe pymyk ook, er boven U'Cn' de maaltyd afgeloopen was, stak hy een sigaar op, maar by bleef niet als naar gewoonte in de eetkamer, maar gib, dadelijk naar zijn privékantoor dringend werk voorwendend. Zoo ver strekte hy zy voorzorgen uit, dat hy zyn zoon1 met een boodschap belastte; hy wilde al leE.nSlS, na - ba« uur. dat b» een eeuw scheen, hoorde hy het ïytuig me zy vrouw en Madeleine wegryden. Oogenblikkeiyk snelde h« naar de kamer zyner vrouw en opende de ladetafel, waa in zii bare sieraden bergde. Vele hem bekende etui's ontbrakeu e waren er 10 of 12 in, maar leeg. De brief sprak dus waarheid. Die zekerheid verpletterde hem - lm toch! neen, stamelde hy, neen, bet. is mogeiyk. Dadeiyk begon by nietyver en angst alles te doorsnuffelen, alle luadjc. te openen, maar voorzichtig en er op let tend geen sporen van zyn onderzoek achter l° Misschien had zy hare sieraden een an dere plaats gegeven, of werden er eenige nieuw opgemaakt of gerepareerd. Maar hy vond niets, hoegenaamd niets. Toen viel hem op eens in, dat hy op den avond van het bal by de heeren Jandidler aan zyn vrouw had gevraagd; Waarom heb je in het geheel geen diamanten aan? en dat zy daarop glim lachend had geantwoord: Waarom? Ach, iedereen kent ze, als ik er geen draag zal ik des te meer opgemerkt worden. Ov .- rigens zouden ze niet by myn kostuum IWEnndat had zy kalm gezegd zonder de geringste trilling in haar stem. TV elke stoutmoedigheid! Welke h^chelarJJ stak daar achter dat vroom gezicht, dat zij in dt twintig jaar van hun huweiyk steeds ver toond had. Maar op eens kreeg by weer hoop, het was wel niet aan te nemen doch misschien had zy hare diamanten in Made leine's kamer geborgen. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1