Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. 1 F I Co, De Ir» vao den Bankier. Bossche Kermis. Bamesvesteii en Pallevers Hindervestei en Pullovers Maéazijn „DE BIJENKORF" r Leerlooiers en rs re m FEUILLETON VESTEN EN PULLOVERS zeer goedkoope prijzen. Markt 25 - '-BOSCH. te Waalwijk. Begin der Winteravondcursussen voor Looierij en Schoenmakerij 3 OCTOBER 1927. IÖ5f9*£ lg|A ALLEEN het ALLERNIEUWSTE. wat de BRUSSELSCHE WOL- TEXTIEL maar kan brengen. FRITS V. d. VEN-BOELENS Zie de etalages. Zie de etalages. 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. EERSTE BLAD. EEN NIEUWE RAAD. Zoo werden dan gisteren overal in den lande de nieuwe raadsleden geïn stalleerd. Daarbij kwam 't stille en ge wichtige moment der eedsaflegging. We dachten toen onwillekeurig, oi het niet gewenscht ware, dat de leden van den raad vóór elke raadszitting de be lofte van trouw en den zuiveringseed aflegden. In de laatste jaren hebben we im mers kunnen zien hoe hier en daar 't gehalte van raadsleden sterk is ge daald, zoodat men zich herhaaldelijk moest afvragen: zijn die menschen zich nu werkelijk van hun verant woordelijke taak bewust en denken zij wel aan de afgelegde eeden Laat men dit toch niet gering schatten. Bij de aanvaarding van het raadslidmaat schap zweert men immers om de be langen der gemeente naar al zijn ver mogen voor te staan en te bevorderen. En hoe dikwijls wordt die belofte niet te schande gemaakt, als men de waar achtige gemeente-belangen voorbij streeft voor politiek en partijbelang. Wij, die zooveel raadszittingen bij wonen, hebben dikwijls de bittere er varing opgedaan, dat men zijn lidmaat schap benut om persoonlijke feiten in den Raad uit te spelen, 't Belang der gemeente wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Over het algemeen hangt er in vele raadszalen een muffen geest van wan trouwen, die soms heel ver doorvreet. Dat een verstandhouding gespleten door 't kwade gift van wantrouwen zeker niet bij de behandeling van ge meente-zaken in deze bevorderlijk is, behoeft geen betoog. Ook hebben wij ervaren dat er meer dan één gemeente is, waar opposanten zitting in den Raad hebben, uitsluitend omwille der oppositie. Is het niet in- treurig dat er leden gevonden worden die er behagen in scheppen om alles aan hun oppositie ondergeschikt te maken. Natuurlijk kan. er eens mee- ningsverschil zijn, kan men in zijn oordeel dwalen, maar dan moet eens blijken dat die dwaling is geweest een trachten naar de waarheid, welke mo gelijk aan de dwaling ten grondslag ligt. 90. Als KERMIS-CADEAU laten wii U profiteren van een zeldzame aanbieding ZEER PRACHTIGE in alle maten. WAT U BIJ ONS ZIET, VINDT U NERGENS. Wi| hebben voor Den Bosch en Omstreken den ALLEENVERKOOP van het mooiste in Door de groote kwantums dus ook Koopt dus vroeg, dan heeft U de eerste keus. Onze artikelen kunt U nergens andere koopen, dus Uw Vest blijft IETS APARTS. Zie verder de MEDEDEELING in dit blad. De Directeur, 38909 VAN DER WAERDEN de groote fout schuilt. Hij matigt zich aan om personen en toestanden beter te kennen dan zij, die al jaren de ge meentebelangen hebben voorgestaan. Laat men z'n werkterrein voor alles zoo objectief mogelijk verkennen, al vorens over te gaan tot handelingen van ingrijpenden aard. Als er onge zonde toestanden in een gemeente zijn gegroeid en vastgeworteld, dan moeten deze oordeelkundig geleid, ook weer ver-groeien. A force majeur, kan dan slechts noodlottig worden. We hebben gehoord, hoe de voor zitters de werkzaamheden van den ou- Een middel slechts was er: Dat er van Oloron eene beschuldiging van vergiftiging uitging, maar daarmee zou teveel tijd verloren gaan en daar de schurk gewaarschuwd was, zou hij zich in dien tijd uit de voeten maken. Hij was wanhopig over zijn onmacht toen het rijtuig voor het hotel du Louvre stilhield; het was bijna donker. Voor de deur stonden minstens hon derd personen, ondanks de agenten van politie, die „doorloopen, doorloo- pen" riepen. Er scheen iets ernstigs ge beurd te zijn. Wat is er gaande? vroeg de heer Verduret aan een dier toeschouwers. Een vreemd geval, mijnheer, ant woordde de gevraagde, zooals men al leen in onze hoofdstad zal zien, want ik lieb hem gezien, duidelijk gezien; daar voor het zevende dakvenster is hij het eerst verschenen, en hij was half Wanneer de geest van vertrouwen in den Raad geschokt is, dan is ieder lid verplicht te ijveren om de onder linge goede verstandhouding en saam- hoorigheid te herstellen. Maar hier gaat 't nogal eens mank. En vindt dit zijn oorsprong niet in de aanmatiging, dat „mijn wijze van inzicht" en „mijn wijze van doen" beter is dan die van een ander! Denk hierover eens na en let dan eens op, hoeveel malen dat gij beslist, naakt. Zij hebben hem willen grijpen, maar jawel, met de handigheid van een aap of een slaapwandelaar is hij op het dak geklommen, aanhoudend moord gillende. De onvoorzichtigheid van dien sprong doet mij veronderstellen... Op eens zweeg hij, want zijn toehoor der liep weg. Als hij het eens was, dacht de heer Verduret, als de angst die voor de misdaad zoo geslepen her senen eens bevangen had? Al denken de had hij zich met de ellebogen dooi de menigte gedrongen en was er in ge slaagd, in het portaal van het hotel door te dringen. Daar stonden onder aan de trap Fauverlot met drie andere agenten verlegen op hem te wachten. Welnu, vroeg de heer Verduret. Met prijzenswaardige eensgezindheid kwamen alle vier op hem af. Pa troon, zeiden zij. Nu, sprak deze met een vloek, wat gebeurt er? Fauverlot nam het woord en zei op wanhopigen toon: Ik heb geen ge luk. Eens had ik een goede zaak in de hand, en daar verdwijnt mijn schuldige. Dus, het is Clameran, die Ja, hij hij is het. Toen hij mij van morgen zag, is hij als een haas weggeloopen, met een vaart, neen maar met een vaart, ik dacht dat hij min stens tot Ivry zoo bleef hollen. Maar neen. Op den boulevard des Ecoles ge komen, kreeg hij op eens een inval en liep hierheen. Zeker om zijn schatten te halen; hij ging naar binnen, maar wat zag hij, mijn drie kameraden. Dat ge zicht viel hem als een donderslag op dat uw oordeel juist is, uw wijze van doen de rechte. Gij bedenkt niet, dat uw inzicht af hangt van uw gezichtspunt, dat het slechts uw persoonlijke meening is, ook al maakt gij misschien aanspraak op zekere autoriteit. Hier zit ook vooral een gevaar voor de nieuwe, kers-versche raadsleden. Want hij, die als nieuweling in een oneenig gezin komt, is licht geneigd te meenen, dat hij zeer juist weet, waar het hoofd, hij zag, dat hij verloren was en zijn verstand liet hem in den steek. Maar waar is hij? Waarschijnlijk aan het politiebu reau. Ik heb eenige agenten hem zien binden en in een rijtuig wegbrengen. Kom dan gauw mee. Werkelijk, in een dier afzonderlijke vertrekjes, die voor de gevaarlijke gas ten dienst doen, vonden zij Clameran. Men had hem een dwangbuis aange trokken; woedend verzette hij zich te gen drie beambten en een dokter, die hem een lepel drank wilden ingeven. Help, riep hij, help mij, ziet ge het niet? Daar komt Gaston mijn broeder, hij wil mij vergift ingeven! De heer Verduret riep den dokter apart en vroeg hem nadere inlichtin gen. Die ongelukkige is verloren, ant woordde deze, dat soort krankzinnig heid is ongeneeslijk. Hij gelooft dat men hem vergeven wil en zal eiken drank en elk voedsel weigeren, en hoe men het ook probeert, hij zal van hon ger sterven, nadat hij alle mogelijke angsten voor vergiftiging heeft uitge staan. De heer Verduret verliet ontdaan het bureau van politie. Mevrouw Fauvel is gered, zeide hij, God belast zich met Clameran's straf. Met dat alles bromde Fauverlot, blijf ik met mijne moeiten en kosten zitten. Wat een ongeluk! Dat is waar, zei de heer Verduret. Maar troost u. Vóór het einde der maand, zal ik u met een brief naar een 5^2 den raad herdachten en de wenschen uitten voor den nieuwen raad. Met de afgeloopen periode hebben wij nu af gedaan, nu heeft men overal nieuwe Raden, of werd althans nieuw bloed toegevoegd. Laat die vernieuwing nu blijvend zijn en kome ze tot uiting hij de behan deling van gemeente-zaken. Dat men nu frisch blijve en niet meer bordure op het oude stramien van onverdraag zaamheid. Met het verleden moeten de leden nu hebben afgedaan, men moet daar nu fier en frisch en vrij staan, sterk bezield om de belangen der ge meente met hart en ziel te dienen. Komen er straks ernstige vraagstuk ken en voorstellen van ingrijpenden aard dat men energie en geestdooden- de debatten vermij de. Stel daarvoor in de plaats een ruime, gezonde gedach- tenwisseling, met voorbij zien van elk persoonlijk-, partij- of politiek belang. De beoordeeling moet daarbij veelzij dig zijn en nooit alleen een ontkennend karakter dragen, want een goed begre pen beoordeeling is zulk eene, waaruit waardeering en geenszins zucht tot af keuring spreekt. En zal de eensgezindheid volkomen zijn dan moet er ook een ongerepte openhartigheid heerschen tusschen den Voorzitter, R. en W. en de leden van den Raad. Wanneer nu elk nieuw gekozen raadslid besluit om deze verschillende factoren te doen gelden, dan zal men straks op een zegenrijke zittings periode kunnen terugzien. mijner vrienden zenden, en wat ge aan roem verliest, dat zal u dan aan geld vergoed worden. XXV. Vier dagen later wandelde de heer Lecoq de ware Lecoq, die op een kantoorchef lijkt zijn kantoor op en neer, iedere minuut op de pendule zien de. Eindelijk werd er gescheld en de trouwe Janouille liet Nina en Prosper binnen. Zoo, zoo! zei de heer Lecoq, jelui zijt precies, zooals het een verliefd paartje past, dat is goed. Wij zijn geen paartje, mijnheer, zei Nina, de orders van mijnheer Ver duret hebben ons nog eens vereenigd, hij heeft ons hier rendez-vous gegeven. Zeer goed, zeide deze .wacht dan even hier, ik zal hem waarschuwen. Gedurende meer dan een kwartier hieven Nina en Prosper alleen, zij wis selden geen woord samen. Eindelijk ging de deur open en verscheen de heer Verduret. Beiden wilden zich voor hem neer werpen, doch een enkele blik van hem, die geen tegenspraak duldde, boeide hen aan hunne plaats. Gij komt, zei hij op harden toon, om het geheim van mijn gedrag te ver nemen. Ik heb opheldering beloofd en zal woord houden, hoeveel mij dat oogenblik ook kost. Luistert: Mijn beste vriend is een eerlijke goe de jongen, die Caldas heet. Deze was voor achttien maanden de gelukkigste aller mannen. Hij beminde een jonge vrouw, met wie en voor wie hij leefde en in zijn goed vertrouwen, verbeeldde hij zich, dat ook zij hem boven alles be minde. Ja, riep Nina er tusschen, ja, zij beminde hem. Het zij zoo. Zij beminde hem zoo, dat zij op zekeren dag met een ander er van door ging. Op het eerste oogenblik wilde Caldas zich wanhopig van smart dooden. Maar tot bezinning gekomen wilde hij liever leven en zich wreken. Maar, maar, danstamelde Prosper. Toen heeft Caldas zich op zijn ma nier gewroken. Dat wil zeggen, dat hij onder de oogen van de vrouw, die hem verraden had, zijn macht op dien ander uitoefende. Die ander was zwak en laf, wel verstandig maar hij liep blindelings in een afgrond, van welks rand de machtige Caldas hem redde. Hebt gij mij begrepen? Die vrouw is Nina de verleider gijen Caldas? Op eens liet hij zijn pruik en bakke baarden afvallen, en het mooie ver standige gezicht van den waren Lecoq vertoonde zich. Caldas? riep Nina. Neen, niet Caldas, noch Verduret, maar Lecoq, de agent der geheime po litie Er heerschte een oogenblik alge- meene verbazing, daarna keerde de heer Lecoq zich tot Prosper en zeide: Mij alleen hebt ge uw redding niet NUMMER 71. ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1927. Waalwykscbf en Langstraatscbe Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.26. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1,60. BiJ contract flink rabat Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om niterliJk 9 uur in ons bezit ztJn. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. van „DE EO HO VAN HET ZUIDEN' OF

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1