Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen Illllaga zijn DE BIJENI WBÈÊÊÈÊËÊÊÊMWÊÊÊIÊIMM SEIZOEN OPENING Alteon lieten. Week-Revue. sajsuyj&> Drukwerk BONTMANTELS, PELTERIJEN EN BONTVELLEN. FRITS VAN DER VEN voorh. B. BOELENS DOOR EEWUHN6 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr, AdresECHO. EERSTE BLAD. Binnenland. In ons land, waar zoo weinig poli tieke processen worden gevoerd, heeft het optreden der justitie tegen eenige Indische studenten, eerst door huiszoe kingen, later door arrestaties, het noo- dige opzien gewekt. De studissi \noi- den er van verdacht, de bevolking van Indië tot opstand en verzet te hebben opgeruid en ofschoon we de gronden voor de verdenking nog niet kennen, mag inen aannemen, dat de justitie niet overijld te werk is gegaan, omdat de arrestaties eerst gevolgd zijn na een zeer minitieus onderzoek van verschei dene weken, door ter zake deskundi gen van de inbeslaggenomen beschei den. Een scherp optreden is ongetwij feld gerechtigd tegenover personen die zichzelve buiten schot houden, maar hun arme en ongeletterde landgenoo- ten opzetten tot geweld, waarvan res pectabele menschen, zooals bij de jong ste communistische oproeren, de on schuldige en bloedige slachtoffers worden, 't Is zelfs de vraag of de lank moedigheid der justitie niet al te groot te, voor den vader van het kind hield, om de .sen er over te berispen, dat hij de kleine zoo zonder toezicht op den openbaren weg liet loopen, die toch in de eerste plaats voor den auto van den assistent-resident is. De man, die half naakt was, omdat hij wilde gaan ba den, had geen zin in het onderhoud en liep weg, werd echter weldra door den driftigen heer gegrepen, afgeranseld en in den auto gesmeten. Bij een of an der bestuursgebouw aangekomen, werd de ongelukkige inlander uitgeladen en in een lokaal gesleept, waar de assis tent-resident, nadat hij eerst de aan wezige getuigen had weggestuurd, den luid om genade en hulp kermenden man zóó ongelooflijk wreed mishan delde, dat de inlander kort er na, aan de gevolgen van hersenschudding over leed. O, zeker, de assistent-resident is ge arresteerd en zal terecht staan, maai in Indië weet men voor zulke gevallen allerlei excuses aan te voeren en de betrokkenen komen er meestal zeer ge nadig af. Bovendien, dat zulke dingen mogelijk zijn, wijst reeds op het be staan van ergerlijke willekeur; deze zaak is nog maar toevallig uitgeko men, misschien door de zeer ernstige gevolgen, maar we maken ons sterk, dat geen haan er ooit naar gekraaid zou hebben, als de inlander niet heele- maal, doch slechts half-dood geslagen van gas-directeuren niet actiever op, om de lekkages bloot te leggen? Ligt het niet op haar weg, waar de eer van hare leden er zóó mee gemoeid is, om een eere- of onderzoekingsraad van hoogstaande personen, buiten het be drijf, om een rapport te verzoeken, na dezen raad alle gewenschte en gevraag- Met deze noodigen wij U uit a.s. ZATERDAG EN ZONDAG 1 en 2 October tot een bezoek aan onze Expositie in het Magazijn „D e B ij e n k o r f Wij brengen voor den Winter een enunnc U ziet bij on. de grootste so.teerinê MAMTELS* EN tOSTOUM'FLUWEElEN, Dames- en Heeren-Stoffen in de modernste kleuren. WIJ HEBBEN DEN ALLEEN-VERKOOP VAN DE MOOISTE DAMES- EN K1NDER-VESTEN EN PULLOVERS Door enorme sorteering zijn wij het goedkoopst. Komt vooral zien 1 en 2 Oct. onze MODE-SHOW van BONTMANTELS- Vraagt stalen. Ziet de Etalages. - DEN BOSCH. MARKT 25 - WINTER 1927. dat te zien, brachten 170.000 menschen 7 millioen gulden bij elkaar. Voor kan ker-onderzoek, strijd tegen de tuber culose e.d. menschlievende werken kan men echter nooit het benoodigde geld bij elkaar krijgen. Naar de beschaving van de maat schappij, waarin zulke dingen mogelijk zijn, is een neger-president uit een ne ger-republiek in Afrika, dezer dagen komen zien. Als die man hoort van dien bokswedstrijd in Chicago, als hij leest, hoe in Tsjecho-Slowakije 37 menschen terecht staan, omdat ze an dere menschen hebben opgepeuzeld, wat zal hij dan weer met een gevoel van rust in zijn onbeschaafde negci- republiek terugkeeren! is geweest, tegenover de revolutionai ren van professie, waarvan de gevaar lij ksten niet onder de Indonesiërs, maar onder menschen van ons eigen ras schuilen. Overigens is het maar te hopen dat de verantwoordelijke bestuurders er goed van doordrongen mogen wezen, dat er meer en gevaarlijker opruiers-, tot verzet zijn, dan de communisten, deze laatsten zijn de bewuste revolu tionairen, maar de gevaarlijker onbe wuste haat-predikers moeten meer in eigen kring gezocht worden, het zijn de Europeanen die in Indische nijverheid, of in Indisch bestuur met groote macht bekleed zijn, maar deze in de grofste willekeur uitoefenen. Men denke maar eens aan wat bekend is geworden omtrent de mishandelin gen van koelies. Deze week ging weer een ander ergerlijk verhaal door de pers. Een assistent-resident snelt met zijn auto langs den weg en verplettert bij na een kind, dat voor zijn wagen op duikt. De man scheen erg geschrok ken, misschien om het mogelijke lot van het kind, misschien ookom het gevaar, dat zijn wagen of zijn per soon door een aanrijding geleden kon hebben. Nijdig roept hij een passeeren- was. ïn ieder geval is het gebeurde weel een prachtige propaganda voor het communisme, een propaganda, zooals Moskou met geen buidels goud en met geen scheepsladingen lectuur zou kun nen bereiken. Indische lui zeggen wel eens, dat we met onderwijs en andere beschavings middelen het Indische volk veel te wijs hebben gemaakt en daarmee vatbaar voor het communisme. Dat is niet waar; op ontwikkelde arbeiders heelt het communisme weinig vat, zooals uit de feiten blijkt. Maar communisme en andere -ismen, als ze slechts uiterst linksch zijn, worden voor een goed deel aangehangen door de desperado s, die zich door willekeur geknecht ge- 1 voelen en in hun machteloosheid slechts troost konden vinden in haat- en wraak-gedachten. Nu is de gas-directeur in Baarn weer gevallen als slachtoffer van de cam pagne van den oud-directeur van der Stel de man is ontslagen. Vv ie volgt? De justitie te Utrecht is nog steeds aan het onderzoeken, maar over de resultaten hoort men mets en daden worden evenmin gesteld, doch van der Stel kiest zijn slachtoffers éen de gegevens ter beschikking te hebben gesteld, om erger meening te voorko men. Buitenland. Het is voor het vliegwezen te ho pen, dat luitenant Koppen slaagt in zijn derden tocht naar Indië, want an ders zal afbreuk gedaan worden aan het vertrouwen, door de eerste twee tochten gewekt en zal ook de publieke opinie ten opzichte van het risico- vraagstuk sterk worden beïnvloed, wanneer een nieuwe ramp mocht wor den toegevoegd aan de droeve lijst dei laatste weken. Zes dooden vielen in Duitschland bij het verongelukken van een passagiersvliegtuig en onder de •Slachtoffers was een der voornaamste Duitsche diplomaten. In Amerika vie een vroeger K. L. M.-vliegtuig omlaag, waarbij zeven menschen verpletterd werden; tegen een prijsje van een cent per pond gewicht hadden ze een „ple zier "-vlucht je willen maken! Is het wel goed, zoo vragen we ons telkens af, om de menschen op allerlei wijzen te animeeren tot het ondernemen van volkomen overbodige luchtvaarten, die toch altijd een zeker gevaren-risico met zich dragen? Dempsey en Tunney hebben el kaar een paar bebloede oogen gesla- -wat men sport noemt en om BINNENLAND. In den nacht van Zaterdag 1 op Zondag 2 October a.s. eindigt de wettelijke Zomertijddan worden de uurwerken uur teruggezet ofwel gedurende één uur stil gezet. Men denke er Zaterdagavond aan alle klokken, horloges en overige uur- werken ook een uur terug of stil te zetten. Eischen betreffende rijvaardigheid met motorrijtuigen. Naar ons wordt medegedeeld zullen adviseurs van het Centraal-Bureau voor de afgifte van bewijsstukken van rijvaardigheid (te 's-Gravenhage) bij de beoordeeling van hen, die een proefrit afleggen in het bijzonder letten op: a. het correct (d.w z. zonder schok- ken of stooten) wegrijden b. het v ug overschakelen van de eene in volgende versnellingen, zoo wel versnellend als vertragend; c de bediening van de remorganen, zulks zoowel in rustig verkeer bij de normale rijproef, als ook op onver wachte order van den adviseur; d het goed achteruitrijden (door auto-mobilisten), zoowel in zooverre dit noodig kan zijn bij verkeersop stoppingen, als b.v. bij het achterui ee". ^hef6 nemen n van bochten naar rechts (met kleine straal), het nemen bochten naar links (met groote straal); f. het tegemoet rijden en het voorbij rijden (inhalen) van andere verkeers m g.^hetcorrect en tijdig geven van verkeersteekens met de hand of met richtingaanwijzers; h. indien de proefrit niet in vol doende mate gelegenheid bood tot eene beoordeeling van aanvragers kennis van de regels van den weg, dienen ter zake vragen te worden gesteld, waarbij vooral in aanmerking comen de punten rechtshouden en zooveel mogelijk op rechterweghelft blijven; links voorbijrijden niet afsnijden voorrang geven aan van rechts ko mend verkeer; verkeersteekens. Dit komt er dus op neer, dai een oordeel wordt gevormd over de aan wezigheid van kalm overleg, bij de besturing van het motorrijtuig, tech nisch juist behandelen van de ver schillende organen van het motorrijtuig voor zoover dit met de rijvaardigheid verband houdt (bijv het goed remmen en het op de juiste wijze in of over schakelen van versnellingen) en het rekening houden met andere wegge bruikers (tijdig geven van signalen en opvolgen van de regels van den weg). Zuiver motortechnische bekwaamhe den blijven bij de beoordeeling van de rijvaardigheid volkomen buiten beschouwing. Laat daarom uw in WAALW IJK vervaardigen. Het geeft aan vele handen werk- Bestelt prima drukwerk bij ZATERDAG 1 OCTOBER 192 NUMMER 77. Waalwiiksehe en Langstraatsche Courant prjja der Advertentie Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prjje der AdvertentiBn 20 cent per regel; minimum 1,50. BiJ contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentlën moeteu Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. Rtoe ROOKTABAK R00DE Mccrccju* JV iorf| Het nieuwste plaatjes-album met leenrijlreisv,erhiaave^ baar op de bons van N.emeijer s ST E. R-T A BAK en 1 KlbbLHL HEERENBAAI. is getiteld: „Nederlandsch-Indie Van vroegere uitgaven zijn nog verkrijgbaar. „Naar het land der middernachtzon". „De Middellandsche Zee -Amerika Voor hen, die reeds in het bezit der albums zijn en verder bons opgespaard hebben, stellen wij beschikbaar: Voor vijf heele bons: een nikkelen tabaksdoos tien een P"ma tabakspijp vijftien een im. oud zilveren tabakstrommel "n twintig een luxe patent pijp. STER-TABAK - Erkend de beste FR1ESCHE-HEERENBAA1 - Voor fijnproevers N.V. o.h. THEODORUS NIEMEIJER, Groningen en Rotterdam

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1