f Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen i (t ZATERDAG 29 OCTOBER 1927. 50e JAARGANG NUMMER 85. T>rH» der Advertentië Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, ena. franco te zenden aan den Uitgever. dit nummer bestaat uit DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. HAARSTEEO-HEDIKHU1ZEN. (Vervolg.) Secretaris. Ik heb nooit eenige aan- merking gemaakt op welk uur de vergaderingen werden gehouden. Wat mii betreft kunnen ze om 6, 7 of 8 uur worden gehouden. Maar we zijn ook al eens om 7 uur begonnen en wie kwam er dan? Niemand. Dan zat ik alleen of een enkel lid kwam. bn ik laat me niet als speelhondje ge bruiken, ook niet oor den heer v. d. Dobbelsteen. Dobbelsteen. U moet niet probeeren mii in de schoenen te schuiven dat ik nooit op de vergaderingen kwam. Ik ben er altijd nog geweest, en ais ik verhinderd was, gaf ik altijd te vo ren hiervan kennis. Voorzitter. We zullen 't voor ken- nisnevins aannemen. v d Water. Als voorzitter van het G E B. wil ik er voortaan gaarne rekening mee houden. Dobbelsteen.'t Is in elk geval zeker dat nu de eerste vergadering om 6 uur WVoo?lm°eUrdeLaat men dat nu maar verder in de commissie uitmaken_ Tegen de begrooting van het u.b.b- stemden de heeren v. d. Brand, van Hpmprt en v. d. Dobbelsteen. Voorzitter, 't Hoofd van de school te Hedikhuizen. heeft om een kast gevraagd, voor 't opbergen van boe- ken, waartoe hij thans door gebrek aan plaatsruimte, met in staat js. De kosten bedragen f 40. Kar,d«t aad er zich mee vereenigen dat we dit be- drag nog op de begrooting voor 1928 brvngHemert. In de school te Hedik- huizen zijn te weinig kasten. Dobbelsteen. Als 't werkelijk noodig is, dan vind ik 't goed. Ais er na derhand dan maar geen stemmeni op gaan. dat de kosten van de school ziin opgejaagd. Het voorstel wordt m.a.s. aangeno- m 3"' Begrooting aanbesteding bouw van privaten en bergplaats O. L. School te Hedikhuizen. Voorzitter. We hebben de goedkeu ring hiervoor gevraagd aan den In specteur van het L. O. Een antwoord hebben we nog niet ontvangen. Zouden we door den architect laten uitmaken wat elk perceel kost? Dan zouden we nog willen voorstellen om langs de school een hekwerk te ma ken van gaas. Zullen we de verdee ling der kosten maar aan den archi tect overlaten en publiek aanbesteden r Wordt m.a.s. goedgevonden. Dendheer8van Hemert wijst op den onhoudbaren toestand van een ge deelte weg bij 't Slagershuis. De Voorzitter zegt verbetering toe. Weth. v. d. Water zegt een kijkje te hebben genomen waar de gemeente een paar grondarbeiders te werk heelt gesteld. Die menschen verdienen slechts f 2.25 per dag, wat zJ. met genoeg is. Spr. wil dezen arbeid op een geheel andeiren leest schoeien, in 't voordeel van gemeente en arbeiders. Naar spr. oordeel zou 't land daar niet voor f 1000 maar wel voor f 600 in orde gemaakt kunnen worden, bpr. had zich daarom eene andere werk- wijze voorgesteld, n.l. aanbesteding. De menschen verdienen dan iets meer en de gemeente loopt geen risico. Dobbelsteen, 't Toezicht op de werkwijze berust in deze bij B. en w. Wanneer 't gemeentewerken zijn dan kunnen we ze toch geen werk laten aannemen. De Voorzitter beaamt zulks. De heer v. d. Water vraagt nadere toelichting en werpt de vraag op of de gemeente verplicht is om de be- doelde arbeiders in gemeente-dienst te houden. Indien hiervan kon worden afgeweken, dan zouden ze f 2 75 per dag kunnen verdienen. Winkel. Ik zou er niet gauw toe overgaan om 't werk te laten aanne- T d. Water. Maar als 't toch voor- deeliger is. Voorzitter. U hebt al tweemaal over deze kwestie 't woord gevoerd, 't Ware beter geweest, zoo U er eerst in de vergadering van B. en W. over ge sproken had. v. d. Heijden. Laten B. en W. er dan eerst eens over spreken dan kan men later nog altijd met een voorstel komen. Winkel. Dat is de beste weg. Dobbelsteen. Ik vind 't goed dat de Raad er ook eens iets van te we len komt. 4 Voorzitter. Dat kon toch eerst in B. en W. komen. Dobbelsteen. Is niet direct noodtg. v d Brand heelt vroeger ook al eens over aanbesteding gesproken, maar er werd nooit geen nota van ge nomen. De Voorzitter hamert. Dobbelsteen. Daarom vind ik Voorzitter (hamerend). Stil, gij hebt al genoeg 't woord gevoerd. Secretaris (tot v. d. Water). Wilt U er een voorstel van maken v. d. Water. Ik mag niets meer ^Dobbelsteen. Ja waarachtig wel. Als U in 't belang der gemeente iets te zeggen hebt.dan moet U 't zelfs doen. Voorzitter (kwaad) Zwijg v. d. Dob- belsteen, (met een harden hamerslag). Ik schors de vergadering. (Gedurende de schorsing worden de debatten nog even heftig voortge- zet. Na vijf minuten rust heropent de voorzitter wederom de vergadering). Voorzitter. Wilt U er een voorstel van maken v. d. Water? v. d. Water. Ja, om gezamenlijk naar 't werk te gaan kijken. Wordt met algemeene stemmen "voolzüte"' Heeft nog iemand voor stellen in het belang der gemeente? Dobbelsteen. Ja, ik heb nog een voorstel naar aanleiding van mijn verzoek om een afschrift van de be grooting. U zeide dat ik geen af- schrift kon krijgen, maar dat kunt U mij niet weigeren. Ik vroeg naar de kosten van een afschrift waarop men mij mededeelde „kost f 7.50 Dit komt mij veel te hoog voor. t Ar- beidsloon kan hier toch niet zoo hoog ziin! Ik zag daarom gaarne, dat men een volgende maal voor de leden van den Raad tegen schappelijken prijs een afschrift van de begrooting be schikbaar stelde, om maar zoo een willekeurig bedrag te noemen, vind ik "'voorzitter. Als de Raad 't goed vindt zal de Secretaris wel even willen UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. toelichten. .f4i Secretaris. Toen U om een afschritt vroeg deed U zulks in uw kwaliteit als Raadslid, daar de voorzitter dit weigerde beriep U zich op 't gewoon wettelijk voorschrift dat elk ingezetene tegen betaling der kosten een afschrift der begrooting kon vragen. Nu hebben we in deze gemeente geen legesver- ordening zoodat ik vrijelijk moest han delen. Ik heb toen gezegd, U kunt een afschrift krijgen tegen betaling van de kosten voor schrijfloon, zoo- als die door den volontair gevraagd j worden. Want men zal toch van mij niet kunnen eischen dat ik vier of vijf begrootingen ga overschrijven. Maar men zal uit plagerij gezegd hebben, ziezoo we zullen den secre taris eens even aan 't werk zetten. Dat lag er dik op. Dobbelsteen, 't Is een leugen datu mij opbelde en zei Voorzitter (hamerend) geen beleedi- eingen v. d. Dobbelsteen. Dobbelsteen. Ik was nog niet uit gesproken. De Secretaris belde me op en vroeg„wilt u een afschrift van de begrooting hebben?" Toen ik ja ant woordde zei hijigoed, breng dan maar even f 7 50". Hou daar had ik natuurlijk niet van terug. Maar als de Secretaris bang is dat er veel aanvra gen zullen komen, dat is toch nog geen motief om voor de leden van den Raad niei voo. schappehjken prijs een afschrift van de begrooting beschikbaar te stellen. Winkel. De begrooting heeft drie weken ter visie gelegen, me dunk dan kunt U de begrooting toch wel inzien. Dobbelsteen. Dat weet ik wel, maar.... Voorzitter. D'r is nu lang genoeg PrtJa der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1,50. BU contract flink rabat Reclamos 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en VrJJdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons berit ztjn. II roodè-ster I Vrijwillig conservatiefdat zijn zij, die zich jaar in jaar uit toeleggen op het produceeren van pijptabak, zóó onovertroffen van kwaliteit en zóó gelijkmatig van samenstelling dat ROODE-STER welhaast het woordje „tabak" zal hebben vervangen. Vrijwillig conservatiefzijn ook zij, die jaar in jaar uit STER-TABAK rooken omdat de ervaring hun geleerd heeft, dat er geen betere tabak bestaat. Vrijwillig conservatief deze richting werd door fabrikant en rookers geschapen en krijgt dagelij s nieuwe aanha ngers. sluit de beraad- over gesproken ik slagingen. Dobbelsteen. Dan vraag ik aan den Raad - 't recht om er verder over te spreken. Voorzitter. Dat zal ik in stemming brengen. Met 4 voor en 3 tegen wordt aan den heer v. d. Dobbelsteen het recht verleend om over deze kwestie zijn gedachtengang te vervolgen. Tegen stemden de heeren v. Beurden, v d. Heijden en Winkel. Dobbelsteen. Dat ik een afschrift van de begrooting vraag is vooral daarom, dat ik later nog eens ver- schillende posten kan nazien als zulks noodig is. Wat voor bezwaar is er dan om alleen voor de leden van den Raad een afschrift tegen schappelijken Drijs beschikbaar te stellen. v. Beurden, Wat noemt U een schappelijken prijs? Dobbelsteen. Een paar gulden b v. v d. Water. Maar als we dan eens een bégrooting lieten circuleeren. Dobbelsteen. Dat is heel goed. maar ik wil ook een afschrift hebben om later nog eens iets te kunnen naslaan, omdat in vele andere kleine gemeen ten er alles met „jaknikken" doorgaat zonder dat men soms ee.n begrooting inziet, daarom behoe'it het hit'.r nog niet te gebeuren. Voorzitter U moo^t andere gemeen ten niet belagen en moet aan d»t orde Secretaris. Als v. d. Dobbelsteen iemand aanwijst die 't voor f 1,— w11 doen, dat is mij best. Maar ik mag als Secretaris toch wet het recht eischen meer verstand van een be grooting te hebben dan de heer Dob belsteen. In andere gemeenten, b.v. Vlijmen, krijgen d e leden ook geen afschrift maar wordt de begrooting aan de leden te.r circulatie gezonden. Ik zie niet in waarom dat hier niet zoo zou kunnen. v. d. Water. Ik stel voor om voor taan de begrooting te laten circuleeren. Dobbelsteen. Ik ben er voor om een afschrift van de begrooting voor de leden van den Raad beschikbaar te stellen tegen den prijs van f 2. Het voorstel van v. d. Dobbelsteen wordt verworpen miet 4—3. Tegen stemden de beide wethouders en van Beurden en v. d. He Ijden. Het voorstel van v. d. Water wordt daarop met algemee ne stemmen aan genomen. v. Beurden. Bij Hongkamp hangi een lamp voor d e straatverlichting tusschen de takken van de boomen. Zoudt U dat eens. willen laten ver anderen. De Voorzitter z'igt Cf it toe. Hierna sluiting. EETHEN. De raad deze r gemeente vergaderde Dinsdagmorgen onder voorzitterschap van den Ede'lachtb. heer Brune, ten gemeenlehuiz'». Er is een vacature door het overlij den van den. heer v, d. Heuvel. Alvorens met de behandeling van de agenda te beginnen, voelt de voor zitter zich gedrongen het overleden lid van den Heuvel te herdenken door eenige vroorden aa>n zijn nagedachtenis te wijdien. De heer van den Heuvel is het niet gegeven, geweest langen tijd in den nieuwen raad werkzaam te zijn. Hii heeft slechts één vergadering kun nen bijwonen, toen hij aan zijn gezin en de gemeente door den dood werd °nz£?ziet men - aldus de Voorzit ter de mensch wikt, maar God be- SCVele jaren is hij lid van den raad, waarvan enkele jaren ook wethouder, en met de gaven die hem waren ge schonken, heeft hij de gemeente steeds Ik stel voor vanaf deze plaats deel neming te betuigen aan zijn vrouw en kinderen. Ik weet zeker namens allen te spreUen wanneer ik verklaar da. Wij van den Heuvel niet zullen ver geten, maar zijn naam in eere zullen heDenwkoordenva„denVcorZit,erwe, den door atlen Jtaande aangehoord. Een sch rijven van Ged. Staten, hou dende een ige opmerkingen op de «e- meenterekeming, wordt ter afdoening doorgezonden aan B. en W. Een wijziging wan het huishoudelijk reglement vim orde voor de commissie tot wering van schoolverzuim werd zonder meer goedgekeurd. Vaststelling bégrooting 1^8. Namens de commissie van onder zoek deelt de heer v. Vuuren mede, dat de begroot.ing in orde werd be vonden. Benoeming lid schattingscommissie voor de R.I.B., vacature J. v. d. Heuvel. De heer E. v. tfeek werd m. a. s. benoemd. Rondvraag. Naar aanleiding van een in de vo rige vergadering door weth. v. Beek .gemaakte opmerking over oneerbiedig heid voor den godsdienst, wenscht de heer van Buuren wel iets te zeggen. Spr. haalt aan hoe 't formuliergebed, zooals het steeds voor den aanvang der vergadering wordt voorgelezen, er tegen zijn zin en meening is gekomen. Als men toch voor de vergadering wil bidden, heeft hij toen gezegd, laat men dan het gebed van Jezus zelt bidden, maar ook dat wenschte men niet. Dat spr. bij 't voorlezen van 't formulier- WaalwUksche en Langstraatscbe Courant S lngCTOCM. THEODORuS niCMEIjER GRONINGEN ff ff N V „A. THEOnORUS NIEME1JER. Groningen en Roller Jam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1