Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. f i M DOOR ERWU2Ê Ë>TECt« UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD, gemeenteraad. RAAMSDONK. (Vervolg.) I Lankhuijzen Gzn. De heer de Jong wilde den Voorzitter uit zijn tent lok ken om van hem te vernemen of het beslist noodig is dat er verandering komt. Ik wil daarbij nog vragen om ons omtrent de kosten van een en ander eens nader in te lichten. de Jong. Mijn bedoeling was voor namelijk om te weten of het hard noodig is dat er een ander raadhuis komt. Is dat niet zoo, dan ben ik er ook niet voor. Voorzitter. Deze kwestie is perslot van rekening een kwestie van persoon lijk inzicht. Men zou kunnen beweren dat het tegenwoordige raadhuis nog wel voldoende is, maar deze bewering acht ik toch wel zeer naief. Naar mijn meening voldoet het niet meer aan de minste eischen. Lijkt het hier om U heen bijvoorbeeld nog behoorlijk, als men het vloerkleed zou oplichten, dan zou men wat anders zien, de ramen en deuren sluiten niet meer, men waait er eenvoudig weg, in den winter moet ik hier met den jas aan gaan zitten, de archiefruimte is absoluut onvol doende. Wij hebben van den Com missaris der Koningin al een keer of vijf aanmerkingen gekregen, dat er verandering in moest komen, ook zijn we verplicht andere arrestanten- lokalen onder het raadhuis te laten bouwen. Het is bovendien overal zeer vochtig. Nu zult U zeggen, dat alles is nog wel te herstellen, maar dan zouden er groote bedragen aan besteed moe ten worden en het zou nog maar voor tijdelijk zijn. Nu hebben we op het oogenblik de gelegenheid om op een betrekkelijk goedkoope manier in dien toestand verandering te brengen. De verbouwing van die school, volgens hier ter tafel aanwezige teekeningen, zou f 12.000 kosten. Voor de inrich ting van binnen zijn twee begrootin gen gemaakt, een van f21.000 en een meer smaakvoller uitvoering f29.000. Zijn wij nu verantwoord als wij van deze gelegenheid geen gebruik maken B. en W. zouden dan moeten advi- seeren om die school te verkoopen, want die kost ons veel geld. Al nemen we de waarde maar op f 10.000 dan kost ze ons aan rente van dat bedrag en afschrijving, plus de onderhouds kosten zeker f 1200 per jaar, terwijl we er op het oogenblik slechts f 100 huur uit halen, zoodat het ons ruim f 1000 per jaar kost en dan zitten we hier nog met dit raadhuis, waaraan zeer groote kosten komen. Wat de kwestie van het bouwen van een geheel nieuw raadhuis aan de Julianastraat betreft, zeker zal daar na verloop van jaren meer gebouwd worden, maar volgens mij toch nog meer aan den kant van 't Veer, waar de industrie gevestigd is, zoodat het raadhuis op het Heerenplein toch altijd nog beter in het centrum staat dan aan de Julianastraat. Het lijkt mij dus. mede op advies van den inge nieur, de meest juiste weg, ook uit een oogpunt van zuinigheid, de school te verbouwen. Ik was nog geen 3 maanden in deze gemeente, toen mij reeds gevraagd werd om binnen den tijd van 3 jaar met voorstellen voor een ander raadhuis te komen. Nu zijn de tijdsomstandigheden echter van dien aard geweest dat hieraan geen uitvoering kon gegeven worden, doch thans achten B. en W. wel den tijd gekomen. Volgens verklaringen van deskundingen is het niet te voorzien dat de economische toestand nog veel verbeteren zal. Wat de belastingen betreft die zijn hier niet zoo hoog, en nu wordt er behalve de verlaging der personeele belasting een verlagen van 50pCt.op den Hoofd. Omslag voorgesteld, door den vermenigvuldigingslactor van 1 óp ll2 te brengen. B. en W. meenden om al deze redenen thans met dit voorstel te moeten komen. Lankhuijzen Szn. Ik ben ook van meening dat er ooit een verandering moet komen, maar het zwaarst weegt bij mij de scheuring die men er in de gemeente door krijgt als het raadhuis van het Dorp naar 't Veer gaat. Ik kan hierover vrij spreken, wijl ik er persoonlijk boven sta, Beide deelen der gemeente zijn me even lief. Ik voor mij zie in de toekomst vanzelf een vereeniging tusschen deze twee deelen tot stand komen doordat de tusschenliggende ruimte volgebouwd wordt. Ik acht het daarom in het belang van de eenheid in de gemeente dat het gemeentehuis in het midden, dus meer naar den kant van het Dorp zou ko men. Dat kan wel meer kosten, maar die scheuring weegt bij mij zwaarder dan die groote kosten. Als een ge meente één is, is ze het sterkst. v. d. Pluijm. Ik geloof, dat de heer Lankhuijzen de zaak wel wat zwart inziet. Waarom zou dit nu oorzaak van scheuring in de gemeente moeten worden? Wij zijn tot heden toch ook altijd naar het Dorp moeten komen, arom zouden die van het Dorp nu ...j met hetzelfde pleizier naar het Veer komen Om daar nu f 150.000.— voor uit te trekken, daar zal toch ieder een tegen moeten zijn. Lankhuijzen Gzn. Ik ben het met den heer v. d. Pluijm eens, dat het wel een beetje texzwart is ingezien. Wij hebben hier slechts te zien wat voor de gemeente het beste en voor- deeligste is, dat past ons. Ik wasvoor behoud van het oude raadhuis, maar na de toelichting van den Voorzitter kan ik wel met het voorstel van B. en W. meegaan. Schoenmakers. Gehoord de verschil- lende argumenterf van den Voorzitter moet ik toegeven, dat het tegenwoor dige raadhuis wel wat in verval is. doch als men eens nagaat hoe weinig er de laatste jaren aan gedaan is, dan krijgen alle gebouwen een slecht aan zien. Ik geloof, dat dit gebouw best nog wat op te knappen zou zijn, zonder heel groote kosten en dat acht ik dan ook in het belang der gemeente. Ik zou de kwestie van het verplaatsen wel eens willen omkeeren. Stellen we eens dat dit oude raadhuis op het Veer stond en dat op 't Dorp die oude school leeg stond. Zou er dan ook zoo'n drang van de verschillende leden zijn om het raadhuis naar het Dorp te verplaatsen v. d. Pluijm. Mij dunkt, dat we thans lang genoeg hierover hebben gespro ken. - M. d. V. Breng het in stemming dan kunnen we afwerken, 't Zijn allemaal persoonlijke meeningen, die naar voren worden gebracht en we kunnen zoo nog wel tot morgen vroeg bezig blijven. Voorzitter. We moeten de zaak kalm bekijkenwe moeten verantwoord zijn, we moeten de voor- en nadeelen hooren. Ieder lid heeft het recht en den plicht zijn meening naar voren te brengen. Wat de heer Schoenmakers zegt over het onderhoud en het herstellen van dit raadhuis, wil ik hem er op wijzen, dat bijv. de vochtigheid, de veel te geringe ruimte, de inrichting der cellen, enz. niet met onderhoud en herstel zijn te verhelpen. Wat gedaan zou zijn als dit oude raadhuis op het Veer stond; ik zou denken, dat het daar op zijn plaats stond, want de verhouding van de bevolking van het Veer en het Dorp is 2 tot 1. Het lag dus in de lijn, dat het oude raadhuis in dat geval zou zijn verbouwd. Schoenmakers. Als er een verande ring moet plaats hebben dan acht ik het beter een nieuw te bouwen aan de Julianastraat. Voorzitter. Wanneer we de oude school verbouwen zijn we f 70.000. k f 80.000.— voordeeliger uit dan als we hetzelfde raadhuis nieuw moesten bouwen; bij nieuw bouw worden de kosten op f 110.000.— k f 120.000.— geschat. Lankhuijzen Gzn. Reken er nog maar f 30.000.— voor het grondwerk bij; het wordt zeker l'/2 ton. Na nog eenige discussie brengt de Voorzitter een voorstel van den heer Schoenmakers in omvraag, om zich voorloopig nog met hei oude gebouw te behelpen. De heeren Lankhuijzen en Kanters ondersteunden het voorstel. Vóór stemden de heeren Netten, Kanters en D. Lankhuijzen, v. Woer den, de Wit en Schoenmakers. Tegen de heeren Zijlmans, v. d. Pluijm, Rombouls, de jong, Klein, de Bruijn en Lankhuijzen. Zoodat het voorstel met 7 tegen 6 stemmen is verworpen. Dan komt een voorstel van den heer Lankhuijzen Szn., gesteund door den heer Schoenmakers in omvraag om een nieuw raadhuis aan de |uli- anastraat te bouwen. Voorde heeren Kanters, D. Lank huijzen, de Wit en Schoenmakers^ Tegende heeren Zijlmans, v. d. Pluijm, Rombouts, Netten, de Jong, v. Waerden, de Klijn, Lankhuijzen Gzn., en de Bruijn. De Voorzitter wil hl - -•» het voor stel van B. en W. in omvraag bren gen om de oude school aan het Heerenplein te verbouwen, doch enkele leden vragen welk plan B. en W. zich voor de inrichting gedacht hadden, dat van f 21000,—of dat van f29,000, waaruit het verschil hiertusschen be staat en of hieronder ook het meubi lair is begrepen. De Voorzitter licht toe dat B.enW. een inrichting van 29000.— willen voorstellen. Als men toch kosten gaat maken dan men het beter ineens goed in orde maken. Het verschil zit hem in de betere en fraaiere afwerking van de verschillende onderdeelen. Het meubilair is er niet onder begrepen, dat moet men buiten beschouwing laten. Indien de raad vreest dat de kosten soms boven de raming zullen gaan (spr. meent dat ze er beneden zullen blijven) dan geeft spr. in overweging dat de raad een bedrag vaststelt waarvoor kan worden aanbesteed het voorstel van B. en W. zou circa f 40.000,— zijn voor verbouwing en inrichting. Na eenige discussie wordt dit be drag gesteld op f 35,000 en wordt het voorstel van B. en W. aangeno men met 10 stemmen voor en 3 tegen. Alleen de heeren Kanters, de Wit en Schoenmakers stemden tegen, de overigen voor. Nog enkele ingekomen aanvragen n.l. van Speetjens om een toelage op zijn pensioen, van de R K. Militaire vereeniging te Venlo om subsidie en van directeur Frencken om steun voor het Eucharistisch werk in het Disdom Breda, worden alle na eenige discus sie voor kennisgeving aangenomen. De begrooting wordt ten slotte on- gewijzigd voorloopig vastgesteld. 6. Scnrljven van Ged. Staten, hou dende bedenkingen tegen het raads besluit totverkoop van een strook grond, deel uitmakende van den openbaren weg. De verkoop blijkt niet eer van kracht te zijn dan nadat de legger dienovereenkomstig is gewijzigd. 7. Voorstel van B. en W. tot het verpachten der zijbermen van hel voetpad „het Blok". Deze zullen weer publiek verpacht worden, ingaande 1 April. 8. Vaststelling van het suppletoir kohier der straatbelasting over het dienstjaar 1927. Zonder opmerking vastgesteld. 9. Benoeming van leden der Com missie van Toezicht op het corres pondentschap der arbeidsbemiddeling. Bij acclamatie wordende aftredenden herbenoemd. Rondvraag. De heer Zijlmans zegt, dat de dok toren hebben gevraagd, 's nachts enkele lichtpunten te laten branden langs den weg tusschen het Veer en het Dorp. De Voorzitter acht dit voor iedereen wel gewenscht en zal hiertoe maatre gelen nemen. De heer v. Woerden vraagt, of er reeds plannen bestaan tot verkoop van het schoolgebouw op het Dorp. De Voorzitter antwoordt, dat er ge durende de wintermaanden eenige cur sussen in het gebouw worden gegeven, 't Is de bedoeling het onderhandsch te verkoopen als een goed bod ge daan wordt* De heer Lankhuijzen Gzn. vraagt, of uit de fondsen voor landbouwon derwijs ook den cursus in pluimvee teelt wordt gesubsidieerd, hetgeen door den Voorzitter ontkennend wordt beantwoord. Rombouts. Acht het gemeentebestuur thans den tijd niet gekomen om een actie te voeren voor een brug aan Keizersveer? Voorzitter. Ik betwijfel of een actie onzerzijds wel succes zou hebben. Ik ben hierover eenige jaren geleden al eens met den burgemeester van Dus- sen naar Den Ha2g geweest, maar we konden niets bereiken Nu zijn de tijden weliswaar veranderd. Ik vernam van ir. Bongaers dat het rijk thans over zooveel geld van het wegenfonds beschikte, dat het onmogelijk was om het door de diverse aannemers aan de wegen te laten verwerken en dat daarom overwogen wordt het ook aan bruggenbouw te besteden. Daarom was het niet uitgesloten dat hier in de toekomst ook een brug kwam. Het belang van Raamsdonk en Dus- sen wordt daarbij toch buiten be schouwing gelaten, daarbij moeten hoogere belangen den doorslag geven. Zijlmans. De auto rijders Niemand meer het woord verlangend sluit de Voorzitter de vergadering. VLIJMEN. De Raad tiezer gemeente was Don- derdagavond in voltallige zitting ten Raadhuize bijeen, onder voorzitter schap van den Edelachtb. Heer G. v. d. Ven, Burgemeester. De notulen der vorige vergadering werden na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Besluit van Ged. Staten houden de goedkeuring van 't raadsbesluit d.d. 23 Juli j.l. betreffende wijziging der gem.-begrooting. b. alsvoren d.d. 6 Sept. '27. c. alsvoren d.d. 16 Sept. '27. d. alsvoren d.d. 16 Sept. '27 betref fende den aankoop van grond van H. Boom; e. Schrijven van den Minister van Onderwijs ingevolge art. 3, 2e lid der L. O. 1920, waarbij afwijzend wordt beschikt op het verzoek der gemeente, om toevoeging van een zevende leer jaar. Al deze stukken worden voor ken nisgeving aangenomen. 2. Verzoek van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm om f 50 sub sidie voor een te houden schietwed strijd. Voorzitter. B. en W. stellen voor op dit verzoek afwijzend te beschik ken. Vroeger heeft men ook al eens schietwedstrijden gehouden en het schijnt dat men zelf fondsen heeftom dat te bekostigen. Maar de kwestie is, ik heb hooren zeggen, dat de com mandant een feestavond wil organi- seeren, en nu vrees ik dat daarvoor de gelden zullen worden gebruikt. v. Sprang. Dan is U toch niet goed ingelicht M. de V. Het is niet de be doeling om een feestavond maar een propagandaavond te organiseeren, waarvoor een spreker van den bond zal worden uitgenoodlgd. En U begrijpt dat zoo'n avond niet vrij van kosten is. Ik zou dan ook willen voorstellen om een klein bedrag uit te trekken, gezien 't nut van een Vrijw, Land storm. Voorzitter. Dan is de commandant in z'n uitdrukking ook al heel onge lukkig geweest. Dat 't geld meer be doeld is voor een propagandaavond, daarvan waren we onbekend. Maar nu krijg ik een anderen kijk op de zaak. Wilt U er een voorstel van maken v. Sprang. Ja, ik dacht f 20 of f25, dat is toch niet te veel. v. d. Griend. Ik ben er nu niet direct tegen, maar ligt het eigenlijk ook niet op den weg van de burgerij om hier te steunen? Voorzitter. Men zou moeite kunnen doen voor 't aanwerven van donateurs. Maar dat ligt niet op onzen weg. v. d. Griend. Ik wil 't voorstel van v. Sprang wel steunen. v. Sprang. De commandant is zeer actief. Als hij de vereeniging op eenig peil heeft gebracht, dan is het zijn bedoeling om ook bij ons burgersom steun aan te kloppen. Maar hij wil nu eerst 't ledental nog hooger op voeren. Voorzitter. Stelt U voor om f 20 te geven De heer v. Sprang antwoordt beves tigend. De heeren v. d. Udenhout en v. d. Griendt steunen dit voorstel. Wordt met algemeene stemmen aan genomen. 3. Voorstel van B. en W. tot her ziening van het Reglement op het Burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter licht loe dat B. en W. met dit voorstel komen naar aanlei ding van een ontvangen schrijven van Ged. Staten, waarin de wensch van den Minister wordt geuit, om alle ge zinnen waar een bestedeling wordt opgenomen eerst aan een geneeskun dig onderzoek te doen onderwerpen, ter* bestrijding van de T. B. C. B. en W, stellen daarom voor om in art. 22 deze bepaling vast te leggen, Hiermede kan de raad zich ver- eenigen. 4. Herziening jaarwedde Burge meester en Secretaris. (Hel salaris zal thans worden gesteld op f2500 minimum en f3250 maxi mum). Voorzitter. B. en W. onthouden zich begrijpelijkerwijze van advies. v. Heesbeen. Hoe groot is 't aantal inwoners Voorzitter. Ongeveer 4300. v. Heesbeen. Zijn de schippers hierbij gerekend? Voorzitter. Ja. v. Heesbeen. Brengt een eventueele daling van 't aantal inwoners ook een verlaging van 't salaris mee Voorzitter, Ja, dat gaat automatisch, v. Wagenberg. Ik geloof niet dat een beslissing van den raad van invloed zal zijn op het voorstel van Ged. Staten, daarom stem ik voor. Wordt met algemeene stemmen aan- NUMMER 8G. WOENSDAG 2 NOVEMBER 1927. 50e JAARGANQ De Echo van het Waalwyksche en Liifslriatseke Courant Dit'blad verschijnt WOENSDAG én ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, en*, franco te zenden aan den Uitgever. Prfls der Advertentlën: 20 cent per regel; minimum 1,50. Bfl contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentlën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur ln ons bezit zfln.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1