Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. f VAN EER STAR. I i N FEÜILLETOM 50e JAARGANG UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD, GEMEENTERAAD. DRUNEN. Vergadering van den Raad dezer gemeente, gehouden Vrijdag 28 Oct. j.l. des nam. 7 uur ten gemeentehuize alhier. Voorzitter de Edelachtb.heer Mr. H. Loeff, Burgemeester. Secretaris de heer Veliman. De Voorzitter opent de vergadering met den Christel, groet en trekt als stemmingsnummer 8, aanwijzende dat de rondvraag begint bij den heer Vrij hoeven. Agenda I. Ingekomen stukken. Ingekomen is o.a. a. proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger d.d. 29 September waaruit blijkt dat in kas was f 3153.73. b. Nota van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten op de gemeente rekening '26. Deze aanmerkingen zijn slechts van administratieven aard, waaraan door B. en W. inmiddels tegemoet is ge komen. Al deze stukken worden voor ken nisgeving aangenomen. c. Missieve van Ged. Staten waar in is naar voren gebracht den wensch van den Minister van Landbouw betreffende wijziging reglement Bur gerlijk Armbestuur. De Voorzitter licht toe, dat het de bedoeling is om aan't bestaande regle ment een art. toe te voegen waarin de bepaling wordt opgenomen, dat uitbesteding van personen slechts mag geschieden na geneeskundig onder zoek en een verklaring van den ge neesheer, dat geen der leden van het gezin, waarin de bestedeling zal wor den ondergebracht, lijdende is aan T. B. C. Hiermede kan de Raad zich veree nigen. II. Vaststelling gemeente-begrooting 1928, begrooting G. E. B. 1928. en begrooting Burgerlijk Armbestuur '28. De heer Vrijhoeven vraagt artikels- gewijze behandeling van de gemeente- begrooting, waartegen de Voorzitter geen bezwaren heeft. Het batig slot op den gewonen dienst bedraagt f 6056 6OV2 De Voorzitter deelt mede dat het voornemen bestaat om binnenkort met een nieuwe nummering der huizen te beginnen, waardoor men zich genood zaakt zag dezen post te vertioogen. Vrijhoeven. Is de gemeente hiertoe verplicht De Voorzitter antwoordt ontken nend, maar wijst op de wenschelijk- heid eener nieuwe nummering omdat 't thans een groote verwarring is. De heer W. v. d. Wiel stelt voor om de subsidie voor den Brandweer- bond en den Politiebond te schrap pen. In stemming gebracht wordt dit voorstel verworpen met 6 tegen 4 stemmen. Voor stemden de heeren W. v. d. Wiel. R. van Drunen, C. Muskens en M. Vrijhoeven. Naar aanleiding van verzoek om subsidie van de Federatie voor het Wit—Gele Kruis stellen B, en W. voor evenals vorig jaar weer f 10 op de begrooting te brengen. W. v. d. Wiel. Daar ben ik tegen, op dezelfde gronden als vorig jaar. De Federatie kan zich wenden tot de plaatselijke afdeelingen maar niet tot den Raad. Voorzitter. Wij hebben vorig jaar deze subsidie toegestaan om de ver- eeniging moreel en financieet te steu nen. Wanneer de plaatselijke afdee- ling weer moest offeren aan de Fe deratie, dan zou ze bij ons meer sub sidie vragen. En we geven toch ook maar een kleine bijdrage. De Federatie is nog maar pas op gericht en vooral in den beginne is er geld noodig. Bovendien is 't zeer zeker een nuttige vereeniging dieeen nauw verband wil brengen en houden tusschen de plaatselijke afdeelingen. A. v. d. Wiel. De plaatselijke afdee lingen dragen ook een zeker percen tage bij in de kosten van de Federatie. Als de vereeniging meerdere inkom sten had, dan zou zij nog meer tot stand kunnen brengen. Daarom ben ik voor de subsidie, 't Is toch een zeer nuttige instelling, vooral ook op het gebied der kindersterfte doet zij veel, en dat vind ik van groote be- teekenis. W. v. d. Wiel. Daar gaat het niet om, maar om de wijze waarop de subsidie gevraagd wordt. Wat ze in 's Bosch doen behoeven wij toch niet te betalen. De Federatie kan zich tot de plaatselijke afdeeling wenden, en als deze geld te kort komt moet ze zich maar tot den Raad wenden. Voorzitter. Dat blijft dan toch precies hetzelfde voor de gemeente. Muskens. Het nut van de vereeni ging is wel bekend, maar ik heb toch ook hooren zeggen, dat men er soms royaal met het geld omspringt. Ik ben er niet voor. Voorzitter. Ik wil niet gaarne uw woorden onderschrijven dat 't Wit— Gele Kruis royaal met de gelden om springt. Voor een dergelijke bewering moet u met bewijzen komen. Wat ik van 't Wit—Gele Kruis hoorde is niets dan lof. De heer W. v. d. Wiel vindt het geven van een subsidie organisatorisch niet juist. Dat is een eigen meening die hij gerust mag hebben, evenals anderen, maar als men 't groote nut van de Federatie erkent, dan kan men toch nitft vallen over iets wat enkel een formaliteit betreft. v. Drunen. Ik ben voor het voorstel van W. v. d. Wiel. Als de plaatselijke vereeniging geld te kort komt dan kan de gemeente nog een hoogere subsidie geven. Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met 6—4 stemmen. Tegen stemden de heeren v. Drunen, Vrij hoeven, Muskens en W. v. d. Wiel. Subsidie R.K. Handels hoogeschool, Tilburg. De heer W. v. d. Wiel zag deze subsidie gaarne van de begrooting geschrapt omdat de school te Waal wijk al een bijdrage ontvangt. Voorzitter. Maar er is een groot verschil tusschen deze scholen. Die te Waalwijk is een Middelbare School, terwijl de Handelshoogeschool te Tilburg vergeleken kan worden met een Universiteit Tilburg is eigenlijk een voortzetting van Waalwijk. W. v. d. Wiel Dat is me niet onbe kend. Maar de Handelsschool van Waalwijk heeft voor Drunen nog eenig nut en als we één subsidie geven om de Katholieke zaak te steunen dan vind ik dat genoeg. Wil men echter de subsidie voor Waalwijk met f50 verminderen en aan Tilburg geven dan kan ik er mij wel mee vereenigen, maar anders ben ik tegen twee subsidies. Voorzitter. We mogen niet vergeten dat het hier betreft een zaak van het allergrootste belang voor het Katho lieke Zuiden, dat aangewezen is op de industrie waarin een tekort is aan goed geschoolde krachten. Nu was men steeds nog gedwongen om te studeeren aan liberale scholen, waarbij 't gevaar bleef bestaan dat men ook doordrongen werd van liberale ideeën. Jaarom ook is 't goed om 't streven der R.K. Handelshoogeschool te steu nen, al blijft 't voor ons een indirect belang, 't Hoogere en ideale streven dezer school mogen we niet uit het oog verliezen. Muskens. 't Onderwijs kost toch al veel offers, daarom ben ik tegen deze weede subsidie. Maar ik kan mij wel vereenigen met het voorstel van W. v. d. Wiel om van de subsidie voor Waalwijk f50 af ie nemen en deze aan Tilburg te geven. De Voorzitter ontraadt zulks ernstig. A. v. d. Wiel. Als de Tilburgsche school een voortzetting is van die te Waalwijk, dan zou ik zeker een bij drage geven, want dat is in 't belang van onze industrie. De Voorzitter zegt, dat het hier gaat om een groot ideaal belang te steunen. Goed onderwijs is voor deze provincie en de toekomst van het Zuiden van het allergrootste belang. 'tGaat hier niet over die f30.— De R.K. Handelshoogeschool is een daad van enorme beteekenis en zij die deze groote daad stelden, zullen het ten zeerste apprecieeren als een ge- heel Katholieke Raad dit groote streven met een kleine bijdrage wil steunen. De heer v. Drunen sluit zich aan bij het voorstel van den heer W. v. d. Wiel. De heer W. v. d. Wiel vult zijne bezwaren nog aan met een opmerking over de drukkende belasting. In stemming gebracht wordt het voorstel van B. en W. om f30.— subsidie te geven, aangenomen met -4. Tegen stemden de heeren van Drunen, Vrijhoeven, Muskens en W. v. d. Wiel. Subsidie Harmonie. De heer W. v. d. Wiel vraagt of B, en W. uit eigen beweging een verhooging van f25 hebben ge geven. De Voorzitter antwoordt ontkennend. De heer W. v. d. Wiel heeft een dergelijk verzoek niet gezien. De Voorzitter zegt dat het verzoek NUMMER 87. ZATERDAG 5 NOVEMBER 1927. De Jöcho van net Waalwjjksclie en Laifstraatsrkr Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 8 maanden L25. Franco per poet door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, en*, franco te zenden aan den Uitgever. PrlJs der Advertenttën 20 cent per regel; minimum 1,50. BIJ contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentlën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur In ons bezit zUn. van „DE ECHO VAN EET ZEIDEN Vrü bewerkt naar den roman van Louise B. B. 15) En eigenlijk, ik kon best gaan. Als ik mijn donkerblauwe fez opzette, dat mutsje, dat die enthousiaste Marseillaan me opdrong taiisschen twee haakjes Wolf, jammer van dat mooie roode mutsje, dat zoo jammerlijk verdronk, het zou nu goed te pas geko men zijn waren de pleisters geheel be dekt. Ik reed naar bet BezuidenliouL Het was zeven uur in den avond, nog volle dag dus. Groote teleurstelling by aankomst: „De familie is naar Sclieveuingen, mynheer, be richtte Johan. Het viel me nu eerst in dat het Vrijdagavond was en dat Hilda nooit een symplionie-concert in het Kurhaus over sloeg. Dute niemand thuis! zeide ik teleur gesteld. Alleen freule Sophie, my'nlieer, maar de freule ontvangt niet. Ik kreeg een congestie in myn hoofd. In de liaast die ik maakte hier te komen, had ik niet gedacht aan Otto Waardenburg. Hy zat natuuriyk by haar. Is de freuleal leen? Ja, mynheer. Naar myne meening was 't het verstan digst terug te keeren, want de neef, voor wien zy een onverklaarbare antipathie koesterde, zou uatuuriyk de laatste per soon zyn, die bet consigne, haar niet te sto ren, mocht verbreken. Maar myn verlangen om eindelijk eens te weten, hoe het tusschen haar en Otto stond, was te machtig en ik stapte uit, zond den auito weg, volkomen overtuigd, dat ik onverstandig handelde. Je behoeft mij, niet aan te dienen, zeide ik, den knecht in de voordeur voorbygaande, van oordeel dat ik, om toegang tot baar te ver- krygen, myn ongenaakbaar nichtje moest overrompelen. Waar is de freule? In liet boudoir, mynheer. Zaclit ging ik naar de eerste verdieping, liep door het salon, naar het byzondere heiligdom der meisjes, dat slechts door een portière van het salon is afgescheiden. Ik schoof de flu- weelen plooien op zyde en dadelyk zag ik myn nichtje. Laat ik hier even aanstippen, dat ik niets anders verwachtte te zien dan een vrooiyk, gelukkig meisje. Ik zag geheel iets anders. Sofie zat vlak tegenover de deur, met haar doodsbleek gezichtje naar my gekeerd, achterover geleund in haar vouwstoeltje, de armen onder het hoofd gebogen; een bitter trekje vertrok liaar mond, de blauwe oogen, wyd geopend, staarden, met een ho peloos bedroefde uitdrukking er in, voor zich uit. Dat alles zag ik in een kort visioen, want dadely'k bemerkte ook zy my. en vloog op met een verschrikten kreet, bloedrood wordende. Sofie!... Sofie? Huib... jy... o, Huib! Het volgend oogenblik hield ik baar aan myn borst gedrukt, met een gevoel om baar nooit, nooit meer los te laten en ook zy om strengelde my met liaar armen. Wie van ons beiden had het initiatief tot deze om helzing genomen? Wolf, tot aan myn jong- sten snik zal ik hierop niet weten te ant woorden. Ik denk liet was van beiden één zelfde impulsle. Ik schrikte van haar be droefd gezichtje, zy omdat ze mij zoo onver wacht voor zich zag; het andere kwam van zelf. O, Wolf, eindeiyk begryp ik je antwoord. Dom, eenig dom uilskuiken dat ik benEn Wolf, ik heb haar lief gehad van, bet oogen blik af van ons wederzien, toen zy mij daar tegemoet trad in den tuin, op dien zonnigeu lentedag, en zy my. En jy hebt dat da- deiyic begrepen en daarom me niet mede laten gaan naar Karlsbad, o wyze, wyze oudste Maar naar je zin laat ik ons al te lang in eikaars armen, nietwaar Wolf? Nu, voor myn part Eerst had ik alleen nog maar het gevoel, als ware daar het geluk in myne armen gevallen, toen kwam het. besef dat dit ge- luik bestond in een heel mooi schepseltje, dat ik zielslief bad en dat in aanbiddelijke zelfvergetenheid met haar kopje tegen myn schouder lag. Ik zag, neerblikkende, zonnige krulletjes tegen een satijnen halsje, een oortje, fyner dan een omgekruld rozenblad, in één woord een plekje waar myne lippen naar* smacht ten om op te rusten en... en waarom zou den myne lippen het lied niet zingen dat myne oogen lazen. Onvoorzichtige jubelzang, die niet verder mocht gaan dan de eerste strofe. Ze hief liet kopje op, verlegen, verward, purperrood maar ze wees me van zich af. Het oogen blik van vergeten was voorby, helaas! Toen zaten we naast elkander op de so fa... neen, ik vertel niet verder. Alleen dit nog: zy heeft nooit een kriezel om Otto Waardenburg gegeven en ik heb haar het zelfde omtrent Annie moeten verklaren. Ze heeft in doodsangst verkeerd over myn verwonding, is er ziek van geweest en niet- naar de buitenparty gegaan, omdat ik er niet kwam, die engelOm het recept van de citroenvla lieb ik ook niet gevraagd, die mag je komen proeven, later, in ons eigen huisje, als ik, de heer en meester, myn vrouwtje toestemming geef haar voor je klaar te maken. Wolf, geef me nu maar gaulw een douche, want ik voel me zoo... zoo... ach, ik kan niet eens meer beschryven hoe gelukkig ik ben. Myn meisje vertelde mij ook, dat oom en tante de volgende week zouden thuis komen en toen zyn wy overeen gekomen tot zoo lang ons lieeriyk geheim voor ons te hou den. Zy wilde bet alleen aan haar moeder schryven, dat moest ik goed vinden. Eu ik dan aan Wolf, want hy is broer en ouders, alles voor me! antwoordde ik. Zoo heb ben we dan besloten. Naar huis gaande, ging ik naar den bloemist. Je weet de ge schiedenis van de rozen een paar weken ge- leden? Ik heb nl wat hij aan rozen had be steld en er een monster-ruiker van laten maken. Ik zond de bloemen naar de kame nier van de nichtjes en kocht deze omzij moest met het krieken van den dag de ro zen in haar lievelingskamer brengen. Haar eerste blik, en daardoor ook haar eerste gedachte by haar ontwaken dwong ik op deze manier aan mij af te staan. Beste eenige broeder Nog altyd raken myn voeten den grond niet en houd ik straatkelen voor elastische, donzen veeren kussens, nog altyd adem ik rozengeur in. De comedie, die myn jongste nichtje en ik voor de anderen spelen, is de leukste die ik ooit gezien lieb. Huibert, nog een kopje thee? Dank je, waarde Sofie, heel gaarne. En vyf minuten later, in een ondeelbaar kort oogenblik van alleen-zynSchat, Man netje. Daarna zien wy weer zoo effen als de gezichten op de portretten der oude hee ren van Maldeghem aan den muur. Tus schen twee haakjes en zonder jou of oom te willen beleedigen, onze voorvaders keken allen even sip, net als oom en myn eenigen broeder. Nu, als dat jelui genoegen uitmaakt Sofie en ik zullen de vroolykheid in de familie wel brengen en houden, dat beloof ik je. We zyn dan ook juist de twee jongste loten van de twee verwyderde takken van den stam. En of myn meisje vrooiyk is? Hoor Sofie eens lachen, riep Jettie vanochtend, terwyl wy allen in de waranda waren en Sofie met de tweelingen in den tuin stoeide, waarom ben je zoo exorbitant vrooiyk, zus? Wel, omdat papa en mama zoo gauw thuis komen. Ben je het vergeten? Als ze op reis geweest waren, brachten zy immers .altyd een verrassing voor ons mede, riep ze en ze zond kushandjes naar boven. Hoe durft ze! Ze zal ons nog verraden want ze keek daarby alleen naar mij. Ge lukkig dat die comedie niet lang meer be hoeft te duren, want ik span me bovenmen scheiyk in om me op een neefiyk standpunt te handhaven. Er is een telegram gekomen 00111 heeft zyn thuiskomst vervroegd, stellig naar aanleiding van het nieuws, dat Sofie aan tante schreef. Nu, voor myn part Morgenavond komen zy en dandan Wolf, mag jy ook niet langer wegblyven en ik zal myn vrouwtje loeren net zooveel van mijn eenigen oudste te houden als ik O, Wolf, lux? kan een mensch zooveel geluk verdragen. Waarde Wolfgang! Slechts een enkel woord, om je te ver zoeken al myne voorgaande brieven als niet geschreven te beschouwen en te ver nietigen. De zaak, waarover ik je schreef, kan geen voortgang hebben. Myn 00111 en gewezen voogd verzet zich tegen myn plannen. Onverwacht heeft zich een hinderpaal voorgedaan, die oumogelyk uit den weg te ruimen is. Zoo is 1111 eenmaal liet leven en wy moe ten manneiyk dragen wat ons is opgelegd, nietwaar? Met genoegen lees ik uit je laatste brief kaart, dat het je zoo goed gaat. Waariyk, ik geef je goiyk, dat je met zutlke gunstige resultaten nog een maand denkt te blyven in die hooge versterkende berglucht. Hopende steeds zulke gunstige berichten van je te zullen ontvangen, noem ik mij als altyd Je zeer toegenegen broeder- Telegram Maldeghem, Plein. 's-Gravenhage, Holland. Laatste brief ontvangen. Wat is dat voor onzin. Ik vlieg terug. Wacht my morgen avond. Wolfgang. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1