Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen VAN ËN STAM. VERKOUDEN ABWSIRÖQP MGDPD BRABATlt) - jaiiföftfr- Eerst alleen FEUILLETON AKKER'5 ZATERDAG 19 NOVEMBER 1927. 50« JAARGANQ UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. dit nummer bestaat uit DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. BINNENLAND. Wijziging Ziektewet. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging der Ziektewet. Het wetsontwerp strekt om meer plaats in te ruimen aan voorzieningen, i die uit het maatschappelijk leven op- k°Bovendien bevat 't verschillende1 andere wijzigingen en aanvullingen, die voor een deel haar motiet vinden in de omstandigheid, dat in de veer tien jaren na de totstandkoming der Ziektewet a s gevolg van den wereld- oorlog veranderingen in de econo mische verhoudingen zijn ingetreden, waardoor een aantal bepalingen der Ziektewet, welke welstands- en loon grenzen stellen, niet meer beantwoor den aan de bestaande toestanden. Voorts Kwamen in den loop dier jaren wijzigingen van andere wettelijke re gelingen benevens internationale ver dragen tot stand, waarmede de Ziekte wet in overeenstemming behoort te worden gebracht. De Minister geeft ten aanzien van het ziekenfondswezen de voorkeur aan een regeling bij afzonderlijke wet. De wenschelijkheid is bovendien gebleken om den kring der onder de Ziektewet vallende groepen van per sonen uit te breiden. Voorgesteld wordt de verzekering uit te strekken tot alle loonarbeiders onverschillig of zij in dienst van een onderneming dan wel in dienst van een particulier arbeid verrichten en onverschillig ook of zij in vasten dan wel in lossen dienst verkeeren De verzekering wordt voorts afhan kelijk gemaakt van de hoogte van het loon van den arbeider. Derhalve zul len als gevolg van het loslaten van den eisch, dat de arbeid in dienst van een onderneming moet worden ver- richt, ook de personen uitsluitend be last met het verrichten van huiselijke of persoonlijke diensten onder de ver zekering komen te vallen, onverschillig of zij al dan niet bij den werkgever inwonen. Voor zoover ten aanzien van ïnwo- nve ruKj steeds OuerfteerÊyt! nende arbeiders behoefte mocht blijken aan eenige bijzondere regelen, afwijken de van de algemeene regeling der wet omtrent bijv. de uitkeering en bere kening van het hun toekomend zieken geld opent artikel 164 der Ziektewet daartoe de gelegenheid. Ook de uitsluiting van de verzeke ring van den arbeider, wiens dagloon een zeker nader vast te stellen bedrag te boven gaat, zal komen te vervallen. Intusschen zal. naar het voorbeeld der Ongevallenwetten, geen ziekengeld naar een hooger dagloon dan f 8 kunnen worden vastgesteld. Na de socialisatiena het „staats pensioen" In de vergadering van de geweste lijke SD.A P. Friesland deelde mr G W. Sannes in een inleiding over het .Staatspensioen", mede. dat de S. D- kamerfractie bij de behandeling der staatsbegrooting deze zaak weer zal „aansnijden". Werden in de Kamer geen resultaten behaald, dan zou bij de verkiezingen in 1929 deze eisch als een belangrijk punt op het ver kiezingsprogram der S.D.A.P. komen te staan. Een schunnige plaat. De „Notenkraker", het geïllustreerd spotblad van „Het Volk", heeft naar aanleiding van de Missieweek te Am sterdam een schunnige plaat gehad, waarin de Missie rechtstreeks in ver band werd gebracht met exploitatie, uitzuiging en executie van inlanders. Over deze plaat schrijft het „Han delsblad" Het kan niet anders of de lezers van het blad moeten den indruk krijgen, dat men hun wil doen zienzóó is eigenlijk de zending in Indië. En dan is dat zulk een lompe en schunnige smaad jegens de Adrlani's de Kruyts, de Scheurers. de Van Lith's en Verbraaks, dat men waarlijk moet vragen: Tot welk peil van demagogie is men in de S.D.A.P. toch afgezakt, dat zoo iets mins in die partij wordt geduld Voordrachten voor de Prinses. De Koningin zal ditmaal reeds ln deze maand haar winterverblijf in Den Haag vestigen, ten einde persoonlijk de regeling en de leiding op zich te kunnen nemen van verschillende voor drachten welke dezen winter door daartoe door de Kon'ngin aangezochte en nog aan te zoeken deskundigen voor Prinses Juliana zullen worden gehouden op dagen, gedurende welke de Prinses niet te Leiden aanwezig is voor haar studie Deze voordrachten betreffen onder werpen, die voor de Prinses van uit nemend belang kunnen geacht worden met het oog op de hooge taak, die haar in de toekomst wacht. Uit de Tweede Kamer. Op dit oogenblik, zeide de heer De Visser in de Tweede Kamer, zie ik nog geen andere mogelijkheid dan dat de partijen, die gedurende langen tijd hebben samengewerkt, weer naar een dergelijke samenwerking heen moeten. De tijd voor een gemeenschappelijk program is evenwel eerst din daar wanneer na de verkiezingen een for mateur is aangewezen; diens taak en roeping is het dan, uit te zoeken welke programs een gemeenschappelijke basis kannen vormen, doch vóórdien is de weg te volgen die altijd gevolgd wordt. nl. dat elke partij eenzelfstan dig program ontwerpt en op dit pro gram de kiezers inlicht en voorlich en dus onder eigen vaandel optrekt. Overigens zeide dr. De Visser, da hij voortaan nimmer meer met ds Lingbeek zal debatteeren, omdat deze j heeft gezegd, dat de c h. buiten het Parlement anders spreken dan ln het Parlement. De heer Van Vuuren bleef er bij dat bij de a.s. verlaging der inkom stenbelasting met het element van draagkracht in verband met de grootte van het gezin ten volle moet worden rekening gehouden. Al toonde de r.k. afgevaardigde zich dankbaar over de tegemoetkomende wijze waarop de minister zich uitliet over het denk- beeld Fleskens, sterkere ontlasting voor gezinnen met vijf of meer kin deren. omdat dit een stap in de goede richting is, afgewacht moet worden of dit wel voldoende is. Later zal daarover gepraat kunnen worden, al achtte de heer Van Vuuren het een middel om tot een oplossing in deze te komen. Nederland en België In de Kamercommissie voorbuiten- landsche zaken te Brussel die vandaag bijeenkwam onder voorziterschap van Kamerpresident Brunes. blijkt de mi- Voorde Borst. nister van buitenlandsche zaken. Van- dervelde, ondermeer te hebben ver klaard, dat de officieuse wisselingen van gedachten met de Nederlandsche regeering betreffende het vinden van een basis voor nieuwe onderhande lingen in den geest van vriendschap en wederkerige waardeering worden voortgezet. De jongste uitlatingen van minister Beelaerts van Blokland be vestigen dit trouwens. Vandervelde j zou hieraan hebben toegevoegd, dat men hoopt nog vóór de eerstkomende Kamerverkiezingen in Nederland tot een oplossing te geraken. ADVERTEERT IN DIT BLAD. (Wordt verrol#*). Mcho van net Zuiden, Waalwijkstlif en liangstraatsche Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 8 maanden 1.25. Franco per poet door het geheele rUk L40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, en*, franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der AdvertentlBn 20 cent per regel; minimum 1,50. BJJ contract flink rabat Reclames 40 cent per regeL Ad verten Üën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 0 uur ln ons be*lt zijn. MA&racttAPPy van verzekering op het leven van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN' Cffid T Juist omdat verkoudheid zich zoo onschuldig voordoet, ls zi) zoo gevaar lijk. Vergeten wij toch nooit, dat zij »en ontsteking der slijmvliezen is en dat reeds een simpele verplaatsing dier ontsteking b.v. naar de stem banden, de bronches of naar het slijm vlies van de longen - en hoe gauw gebeurt dat niet - haar veel ernstiger maakt. Acute en chronische bronchi tis. asthma, borstbenauwdheid zijn de terecht gevreesde gevo'gen van een verwaarloosde verkoudheid. Maak de genezing niet moeilijker en duurder door met de Juiste behandeling te wachten. Begin bij het begin en verzorg een eenvoudige verkoudheid dadelijk met de versterkende, onschadelijke, maar krachtig slijmoplossende Vrtf bewerkt naar den roman van Lodise B. B. 19) Huib kwam terug, oogen schijn lijk geheel de oude. Een paar maal h,eb ik hem ge vraagd of hij economieën had of geld in een handelszaak gestoken. Hij heeft op zijn ge wone luchthartige manier lachend gevraagd hoe ter wereld ik er toe kwam een handels genie in hem te zien. Ik was vóór mijn reis naar Wiesbaden te ongesteld om hem ernstig onder handen te nemen; daaropkwam zijn liefde voor mijn Sofie tusschenbeiden het kwam tot een verklarig een paar dagen geleden. Hij zat daar, op dezelfde plaats als jij, en lig wilde nieto zeggen, waaraan hg dat geld besteed had. ontkende echter overge spaard te hebben. Toen sprak ik mijn ver moeden uit. Daar zijn helaas Van Maldeg- hems, die verkwistend waren. Zijn eigen va der vergeef me, Wolfgang heeft in zijn jeugd een fortuin verspeeld. Ik vroeg Huib of hij gespeeld had OomHoe doorborend klonk die kreet van Wolfgang's trillende lippen. Hg begon te begrijpen, hoe zich een afgrond opende voor zijn voeten, diep en dreigend. Ja, Wolfgang, ik weet dat ik streng was tegenover Hutbert, maar bedenk, wat hg mij kwam vragen. Maar o, hoe gaarne wilde ik onrechtvaardig zgn geweest, helaas, de schijn is tegen HuibHg werd doods bleek bij mijn beschuldiging, ik heb nooit zoo groote ontroering gezien. Geheel 'le- houding van een schuldige. Oom, oom, riep liiji als in doodsangst als ik 't u niet ophelder, dit... dit misverstand...? Kan ik je ncoit. mijn dochter geven, Huibert, dat begrflpl je zeer goed Hij heeft nog langen tijd daar gezeten, als versuft, toen is hij opgestaan en heeft gezegd, zeer ernstig zelfs: Oom, zoo eer lijk als ik u heken al dat geld ineens noo- dig gehad te hebben, zoo verklaar ik u even oprecht en uitdrukkelijk, dat ik niet zeggen I mag, waaraan ik het geld besteed heb. Ieder men sell, die het) volle gehrulik heeft over zgn denkvermogen, draagt de volle verantwoor delijkheid zgner daden. Ik neem de mijne op mij. Maar U, oom. U, die mij van kind af gekend hebt, moest mij vertrouwen, on danks alles! Noch ik, noch uw tante hebben iets meer uit den jongen kunnen krijgen en ik heb hem ongetroost weg moeten laten gaan. Zoolang hij zich niet heeft gezuiverd van de blaam, die op hem rust, kan ik hem mijn dochter niet geven. Een man die eenmaal een speler is, hoe goed hij overigens ook zij, is nooit te vertrouwen. En wit eens zoo j 1 speelt als Huib schijnt gedaan te hebben, loopt gevaar telkens weer te vervallen in i denzelfden hartstocht Wolfgang zat, zooals Huib een paar da gen geleden daar gezeten had, versuft vóór zich uit te staren. Toen Wolfgang eindelijk opkeek, was het met den hulpeloozen blik van iemand, die <le oogen opslaat wit een bezwijming. Hij streek zich met de hand over het voorhoofd en de groote druppels, die zgn vingers be vochtigden, brachten hem eenigermate tot bezinning. Als met een ruk stond lig op. Hij wilde spreken, zijn keel scheen zoo gezwol len en droog, dat hij het geluid uit zijn mond moest persen ..Ikikmoet Huib eerst spreken, zonder dat Hij zweeg, bevreesd in zijn ontroering te veel te zeggen, maar hij had gerust kunnen spreken. Ze begrepen hem toch verkeerd en hielden zijn zoo zichtbaren schrik en angst voor een smartuiting over den val van een jongen geliefden broeder. O. Wolf. riep zijn tante, terwijl ze vertrouwelijk haar hand op zijn arm legde, wat heb je hem ook lief! Ja. jij moet hem spreken, je moet hem overhalen zijn stijf hoofdigheid te laten varen. Want dat zal het zijn. Hij zal hoos zijn over ooms onbarm hartige beschuldiging en nu zal lig te kop pig zijn om het misverstand op te helderen. Per koker: f 1.50,12.75, f 4.50 Zoo zijn de Van Maldeghems, tot het kop pige toe stijfhoofdig. En daarom. Wolf, breng jij nu alles terecht, jou; zal hij alles bekennen, o, ik ben er zeker van. Zeg liem, dat Sofie. nu de eerste opgewondenheid over is. zoo wanhopend bedroefd isdat zal hem zachter stemmen Ze bracht hem zelve naar de deur, onge duldig dat hg zou gaan handelen, om de wolk, die haar huis sinds eenigen dagen m een somber floers hulce, te verdrijven. Ze dwong liem bijna, haastig weg te gaan en Wolfgang was zich niet bewust dat bij ging zonder zfln oom te groeten mot slechts do eenige gedachte, dit huis te .uitvlieden cp de meest onbemerkte wijze. Hij kwam op de trappen en portalen niemand tegen en hij ging de straat op. droomend voortlcopend ni°t lattende op den weg. Hoelang hij voort- dwaalde, als verbrijzeld door een slag, die het geregeld denken onmogelijk maakte, wist. liij niet Hij liep het bewoonde gedeelte van liet i Bezuidenhout af. al verder, liet Bosch voorhij. langs de breede sloot, waarover zich 1 de zware linden van het Huis ten Bosch welfden, langs buitenverblijven en boeren- woningen, totdat de straat niet meer werd dan een mulle zandweg, stoffig en warm in de volle middagzon, kronkelend door wei landen. waar koeien graasden in loome on verschilligheid. En lig dwaalde al verder af van de stad, om later, even onwillekeurig, een andereu weg te kiezen, die hem weer terugvoerde naar het Bosch, waar lig ein delijk stil stond, overweldigd door moeheid. Toen kwam (1e reactie. Hg keek om zich heen, voor het eerst met een blik van terug- keerend verstand in zgn starende oogen, waarin geheel de oude fletsheid was terug gekomen door de lichamelijke inspanningen de geestelijke verwarring. Niet ver van hem stond een bank; hij liep er heen en wierp •zich neer. Hg zat onder een grooten ouden beuk. die zgn takken ver over het water van den klei nen vijver aan zijn voeten utitstrekte. Daar was een eilandje midden in dat water, ge heel begroeid met coniferen, wier donker groene naalden over het gras hingen met de gratie van sleepende vrouwengewaden. Wit te ganzenbloemen verhieven zich uit het we lig in bloei geschoten gras en hogen nieuws gierig de sterrenkopjes over het donkergroe ne weerspiegelende water. Een eind verder wrongen drie eiken, door storm en onwrer gescheurd, hun verminkte kruinen opwaarts. En achter en boven dit alles kruinden zich weer de trotsche rechte beuken, wier loover goudbronzen gloed afstraalde onder de zonneomhelzing. Daar was geen andere beweging rondom den verslagen man dan het gekrinkel van liehtseligven in het water voor hem. en geen ander geluid dan het ge tjilp van een nrusch, die een zandbad nam op het witte pad. dat kronkelend verdween in de schadufwen van het bosch. De idylli sche schoonheid van dit eenzame plekje werkte op Wolfgang's verward brein als ijs op een brandende wonde. Hij begon zijn gedachten weer te verza melen, helaas, om tot. deze eene pijnigende zekerheid te komen; zooeven had liij ge hoord, hoe zijn broeder werd beschuldigd van zgn fouten. Als het misverstand niet opgehelderd werd, dan zou een onschuldige hoeten voor den schuldige. Natuurlijk, dat mocht niet; maar hoe het te verhinderen? Dat bleef het doode punt in zijn hersenen. Want zoover gekomen, wilde hij niet verder doordenken, vol angst voor het besluit, zich zelf te moeten beschuldigen, zich verplicht te zien te zeggen: .,Ik, ik alleen ben hier de schuldige, ik) de speler, de... losbandige!" Schoon niemand hem zag, boog hij toch het hoofd en hield zijn gebogen arm voor zijn gezicht, als iemand die zich van schaamte verbergt. DUS alle strijd zou' vruchteloos geweest zgn. Mocht dat, kon dat?. Hij had zich gevoeld als een schipbreuke ling. die. ronddobberend op den Oceaan in een wrak bootje, in de verte eensklaps een mooi groen eiland ziet opdoemen boven de baren en met de laatste krachtsinspanning daarheen roeit. En nu, onder den schaduw van het. gastvrije land. zou hij nog moeten verongelukken! Want hg zag, na zijn be kentenis aller oogen op zieli gevestigd, den strengen' blik vol verachting van zijn oom. het oog vol medelijden en stil verwijt zijner tante, een uitdrukking, die hij in verschil lende scbakeeringen zou terugvinden in al die andere blauwe oogen en ooken met nog een geheel andere smart er bijin de grootste, helderste van allen. En hfj, (11e eens gewenscht had. haar ver, ver weg re voeren naar een onbewoonde plaats, waar ze zou zgn als een gevangen prinses uiit de sprookjes, ver van al het drukke, bezoede lende gewoel der wereld, ontoegankelijk voor leed en voor smart. hij was het die haar het onbarmhartige en wreede van het leven zou leeren kennen en (1e wanhoop over haar onschuldig hoofd brengen. Zijn handen voor liet gezlelit slaande, kreunde hij. Owas daar dan geen uitweg? Hij hief het hoofd op. Weer. als in liet studeervertrek van zijn oom. dacht hij „Huib, Huib alleen kan hier helpen Huib, die, door zijn ridderlijke zelfopoffe ring, in Wolfgang's oogen een geheel ander persoon was geworden. Ilij daclit er niet meer aan, hoe hij zicli altijd den oudere, wijzere tegenover zijn jongen broeder had getoondhoe hij altijd gespot, had met diens onberedeneerde" edelmoedigheid. Hij ge voelde zich zwak en ellendig en hij wilde nu, dat een ander voor hem handelen en denken zouL Want de eenige oplossing, die zijn geweten hem gaf, zichzelf aanklagen, dat wilde hij niet. Hij misleidde zichzelf, waar hU zich te verward en geschokt meen de om een anderen en beteren uitweg te vinden. Huibert wist immers reeds raad. Was lig niet begonnen te handelen? Had hg niet zelf het besluit genomen vier jaar te wach ten? Vier jaar, wat was dat niet een korte tgd in het leven van zulke jonge mensehen, en Wolfgang bleef dan buiten verdenking en mocht zijn Hilde vragen. Ja. ja. hij moest Huib spreken en zoo spoedig mogelijk! Daar was in de wijze, waarop liij opstond en weer voortliep, nu in de richting van de stad, iets gejaagds en zenuwachtigs, want het sluimerend gevoel, dat hij laf was, dat hij vluchtte voor zijn onedele gevoelens, ver liet liem geen oogenblik. Hij liep voort, bij na Ijlend, aan Huib denkend, als ware deze de eenige lichtende starre in dien donkeren nacht

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1