Nieuws oil Kaatsheuvel. I J Concertgebouw Den Bosch. Op Maandag 26 Januari 8 uur zal in het Concertgebouw te 's Bosch op treden de beroemde Walzexkönlg Johar.n Strauss, met zijn uit 40 musici bestaande orkest. Op zijn tournée door ons land zal Strauss in de provincie Noord—Brabant uitsluitend optreden in 's Bosch en Eindhoven. Ongetwijfeld zullen veien, ook uit onze plaats en omgeving van deze zeldzame gelegenheid om den grooten Weensche dirigent en zijn orkest te hooren, willen gebruik maken. Autobusdiensten in Noord—Brabant. Qed. Staten van Noord—Brabant hebben de vergunning aan de Zuider Stoomtramweg—Maatschappij voor een autobusdienst van Oosterhout naar Waalw/p, en die aan de A.T O. voor autobusdiensten van Dongen naar Geertruidenberg en van 's Bosch naar Tilburg ingetrokken. Het Schouwburgvraagstuk te 's Bosch. B. en W. van 's Hertogenbosch doen aan den Raad voorsteilen tot het aan. gaan eener overeenkomst met de Sociëteit „Casino" om te bewerken, dat de nieuwe Schouwburg welke „Casino" besloten heeft op eigen kosten te bouwen, niet aan de Papen hulst maar aan de Parade zal worden gebouwd. Voorgesteld wordt een ruilovereen komst tusschen de gemeente en „Casino", krachtens welke „Casino" eigenares wordt van het terrein aan de Parade, hetwelk thans door de oude Artilleriestallen wordtingenomen. De bouwplannen behooren zoodanig te zijn, dat hierdoor de sfeer der Parade, die aan de Kathedrale basiliek grenst, niet wordt geschaad. Bij den ruil moet de gemeente een bedrag van f45640 toegeven en ont vangt dan den „Casino" tuin in eigen dom, die aan het Plantsoen grenst en Den Bosch een fraai stuk natuurschoon rijker maakt. Het bestuur van „Casino" heeft toegezegd, zoodra mogelijk maatregelen te zullen nemen om te komen tot af. schaffing van het instituut z.g. B-leden der Sociëteit (gelegenheids of liever Carnavalsleden.) Het terrein dat de gemeente zal afstaan beslaat 47.86 A., terwijl de tuin door „Casino" over te dragen 68.50 A groot is, vandaar dat de gemeente een geldelijke toegift schenkt. RAAMSDONK. Dijkdoorbraak te Raamsdonk (Dorp). Zaterdagavond omstreeks 8 uur is in den Zuidpolder de rivierdijk „de Donge" doorgebroken- Honderden hectaren wei— en bouwland zp overstroomd. Verschillende boerderijen en huizen zijn geisoleerd Tientallen woningen zijn ontruimd moeten wor den. Een aanzienlijke schade is toe gebracht aan have en goed. Verschil lende hoofdverkeerswegen zijn ge stremd. In den tijd van een half uur stond de geheele Noord— Zuid— en Si Anloniepoider onder water, en over stroomde spoedig daarop de straat wegen de Lange Broekstraat en den Engehchewal over een afstand van 100 a 150 meter. De bewoners moesten naar den zolder vluchten, zoo snel kwam het water opzetten. Het steeds verder opstuwende water zocht een uitweg In „den oude Poldsr", die Zondagmorgen ook al onder stond. De angstige bewoners werden zoo snel door het water overvallen, dat zij het gevaar niet konden overzien. Spoedig verkondigde de klok van de R. K. Kerk, dat er gevaar was, nood in het Dorp. Op het luiden van de noodklok kwamen de menschen van alle zijden toegeloopen, veien In nachtgewaad, het was omstreeks hal elf zoodat de meesten reeds op bec lagen. Velen dachten eerst nog da het de brandklok was. De toestand dreigde critiek te worden, het dorp werd getroffen door 'n watersnood ramp, die in omvang zeker zoo erg was als de overstrooming van het Dorp in 1916. Met man en macht werd aangepakt om het vee en huis raad in veiligheid te brengen op de bedreigde punten. Verschillende huizen moesten reeds Zaterdagavond ontruimd worden, daar gevaar van instorten bestond. Vele bewoners moesten me heel hun huisraad naar den zolder verhuizen Op enkele piaatsen stroomde het water meer dan een balven meter over. den weg. Het water bereikte in den nacht ook de R. K. Kerk, zoodat Zondag in den voormiddag de kerk diensten niet konden worden gehouden De kerk was geheel geisoleerd. zon der waterlaarzen was ze niet te be reiken. De verbinding van het Dorp met het Veer langs de Nieuweweg was Zondagmorgen verbroken. Ook de Rijksweg van Raamsdonksveer naar Oosterhout was Zondag voor middag gestremd, doordat de Cen tralesfraat onder was geloopen. Het water kreeg hier uitweg in den San— doelschenpolder die Zondag ook reeds geheel onder stond, in de Julianalaan stroomde het water Zon dagnamiddag ook over den weg, zoodat de grooie verkeersweg in de Langstraat ook eenige uren gestremd is geweest. Men is Zondag reeds begonnen om het gat te dichten, maar men slaagde hier niet in voor Maan dagavond. omdat een motorschuit geladen met zand in het gat was geslagen, niet kracht sloeg het water tegen den spoordijk van de lijn Zwaluwen—Den Bosch. De duikers konden het water niet meer verzetten. gewekeu. Met het dichten van het gat geslagen in den rivierdijk „de Donge" in den Zuidpolder was men op dit uur gereed gekomen. Duizenden zakken zand heeft men noodig gehad om het gat dat 25 h 30 meter breed en onge veer 3 meter diep was te dichten. De motorschuit, geladen met 85 meter zand, die in het gat geslagen was, heeft men om elf uur voormiddag vrijgekregen. Wanneer het water weer maar niet opkomt, denkt men dat de dijk die nog zeer zwak is het wel zal houden. Het water is iets zakkende de wegen in de kom zijn, behalve op een paar plaatsen in de Lange Broekstraat, waar het vernielende water groote gaten in den weg heeft geslagen, zoo »oed als vrijgekomen. De Nieuweweg en de Achterstaat zijn nog gestremd, in de Achterstraat staat nog bijna een meter waterhet zal nog wel weken bereidingskosten van bedoelde actie, fees, 3e pr. W. Stubbe, 4e pr. A. Pij- Na bespreking, waarbij het vtelzij- nenburg. dige belang van de actie in het licht werd gesteld, werd een subsidie ver leend van honderd gulden. Kaatsheuvel, 18 Januari 1931. SOLISTEN CONCOURS APOLLO. Oude duiven, 800 K.M.: le pr. W. Stubbe, 2e pr. T. Remme ren, 3e en 4e pr. W. Stubbe. Oude doffers, 450 K.M.: le pr. F. v. d. Assem, 2e pr. J. van Doornik, 3e pr. P. Remmeren, 4e pr. P. Snaphaan, 5e pr. F. v. d. Assem, 6e pr. H. Dekkers. Oude duiven, 450 K.M.: le pr. P. Snaphaan, 2e pr. Th. Ligt- voet, 3e pr. A. Pijnenburg, 4e pr. C. v. Corstanje, 5e pr. F. v. d. Assem, 6e pr. Onder veel belangstelling werd Zon dag de eerste dag van het door de TT Kon. Erk. Harm. Apollo uitgeschre-H. Dekkers, 7e pr. W. Stubbe ven solisten-concours gegeven. onge co eis. Voor een volle zaal werd om twaalf uur na een welkom door de waarne mende voorzitter, de heer Th. v. d. Hoven, het concours geopend door Wethouder L. J. v. d. Horst. Met de hem eigene welsprekendheid bracht hij lof aan het bestuur van Apollo, deze stichting wordt verbonden een voornaam damespension. duren eer genoemde wegen vrij vanjdat zijn vijf-en-veertig jarig jubileum water zijn. De julianalaan, de groote verkeersweg Geertruidenberg—Waspik staat ter hoogte van de Nieuweweg en Boierdijkweg gedeeltelijk onder. □e duiker in genoemden weg word bewaakt, met donderend geweld zoekt het water uitweg naar de lager gele gen landerijen te Raamsdonksveer. De spoordijk loopt tot nu toe geen gevaar, het baanvak dat bedreigd wordt, wordt dag en nacht bewaakt. Reeds enkele woningen, waar de bewoners met heel hun hebben en houwer, naar den zolder hebben moe ten vluchten, zijn watervrij gekomen. Daar er nu geen water meer bijkomt, is in den loop van den dag bij laag tij een massa water door het gat wee> terug in de rivier geloopen. Tientallen woningen zijn echter nog steeds ont- ruimd, daar die nog rondom in het water staan. Nu het water dalende is, zijn we het overstroomde gedeelte van het Dorp van nabij gaan bekijken Op een verschrikkelpe manier heeft er het water hulsgehouden. Er zijn gaten in den weg geslagen van een halve Meter diepte en meer. Woningen zijn verzakt doordat ze ondermijnd zijn door het water. Groote schade is toegebracht aan have en goed. Het prachtige plantsoen voor de R.K. Kerk heeft veel van zijn verfraaiing verloren. He' ijzeren hek voor de pastorie is geheel vernield. Hondenden hectaren wei— en bouwland zijn in een meer herschapen. Zoover het oog reikt ziet men water en nog eens water De burgemeester nam zelf de leiding van de herstellingswerkzaamheden op zich. Hij zorgde voor onderdak voor bewoners die met hun inboedel en vee moesten gaan vluchten. Den ge heelen dag en ook 's nachts was hij op zijn postdan was hij bij den doorbraak en dan weer in het bedreigde gebied. Ook het besluur van den Noord-Zuid St. Antoniepolder was geregeld in de weer. Van ver uit den omtrek komen kijk lustigen het door overstrooming ge teisterde dorp Raamsdonk in oogen schouw nemen Zordag en Maandaf was de belangstelling enorm Het water stroomt nu naar Raams donksveer. Reeds zijn enkele polders geheel onder geloopen. De huizen aai de Centralestraat, Wilhelminalaan er Julianalaan zijn zoo goed als gehtei door het water ingesloten. In verschil lende woningen zijn de bewoners mei hun huisraad naar den zolder verhuisd De overstrooming te Raamsdonk. RAAMSDONKDORP. Het water is op het Dorp en het Veer Dinsdag een heel stuk gezakt. De sluizen beginner al te trekken en loozen het water in de rivier „de Donge". Wanneer de wind gunstig blijff, zal er spoedig een sterke val komen. Reeds zijn verschillende huizen die rondom in het water stonden vrij ge komen en worden weer betrokken door de bewoners. In de woningen heeft het water veel schade aangericht Tafel en stoelen alles is een en a' modder. Met het dichten van de gaten in d< wegen is men reeds begonnen. Dc Nieuweweg zal hoogstwaarschijnlljf nog deze week watervrij komen. Men denkt dat het stuk dijk was de doorbraak heeft plaats gehad hr wel zal houden. De dijk wordt altijd nog bewaakt. Op Zondag 1 Februari zal dooi de Zang- en Tooneelvereeniging „Laetitia" in het St. Leogebouw opge voerd worden het tooneelstuk „In d' branding" met nog een blijspel. op waardige wij'ze met een solisten concours ging herdenken. Hij sprak van de sympathie, die het korps ge noot onder Kaatsheuvels burgerij en de noeste werkkracht van bestuur en directeur van het corps, daarbij de hoop en overtuiging uitsprekende, dat dit concours in de analen van de har monie een onvergetelijke bladzijde zoude vormen. De Jury werd gevormd door de heeren. A. A. de Groot, Musicus te Tilburg, L. de Morée, Kapelmeester van het Zesde Regt. Inf., te Breda, en de heer P. B. Bisselink, Dir. van Apol lo, alhier. De uitslag was: Derde Afdeeling Solo-instrumenten. R. Bleikertz, Breda, met Morceau de Salon van H. Painparé, Tuba, 2e prijs, 97 punten. W. de Leeuw, Zevenb. Hoek, met The Storm King, van J. Ringleben, Tuba, 2e prijs, 100 pnt. J. v. Engelen, Breda, met There the Silver a Waters Room, van Stephen Storace, Piston, le prijs, 117 pnt. P. v. Tilburg, met Concertino van W. Herfurth, Piston, le pr., 118 pnt. W. Jansen, Zevenb. Hoek, met Ze- nobia van H. Round, Alto, le pr., 119 punten. Jan P. v. Wees, Tilburg, met La Pluie D'or van P. Bouillon, B. Clar., 2e prijs, 97 punten. L. v. Gulick, Kaatsheuvel, met Ba- bioietta van E. v. Mullot, B. Clar., 2e prijs met 97 pnt. Louis Jansen, 's Heerénberg, met Morceau de Salon van Painparé, Schuiftrombone, le prijs, 119 pnt. L. Leijtens, Waalwijk, met Air Va- riée van L. Montagne, Baryton, 2e pr., 102 pnt. C. Horsten, Tilburg, met 4e Fantasie van Escudie, Sax. Ten., le pr., 116 pnt. Tweede Afdeeling. J. Mol, Waalwijk, met Somnabule van A. Jacquet, Sax. Alt, le pr„ 119 p. W. Schilders, Oisterwijk, met Air Variée van L. Montagne, Tuba, le pr., 121 pnt. A. v. d. Heijden, Breda, met La Tra- viata van Vex-di, Trombone, 2e prijs, 97 puxxten. J. Schilders, Oistex-wijk, met Air Va riée van L. Langlois, le pr., 122 pnt. H. v. d. Wiel, Oisterwijk, met La Somnabule van A. Jacquet. Sax. Alt, le prijs, 131 pxinten. H. Mulders, Waalwijk, nxet Badina ge van E. Avon, Clar. si B., le prijs, 119 punten. L. A. Zweers, Oisterwijk, met Luisa de Montfort van M. Bergson, B. Clar., le prijs lof, 138 pnt. A. Maas, Waalwijk, met Air Variée van L. Montagne, Trombone, 2e prijs, 96 punten. Eerste Afdeeling. Louis Jansen, 's Heerenberg, met Air Variée van Gallet, Tuba, 2e pi'ijs, 105 punten. A. Kokos, Gilze, met Solo de Con cert van E. Avon, B. Clar., 2e prijs, 110 punten. Eex-e Afdeeling. C. P. J. Hollants, Valkenswaard, met Piece Concertante van F. Rogister, 2e prijs, 105 pnt. H. v. d. Duxxgen, Gilze, "met Var. s. u Th. Favori van de Weber, Piston, 2e prijs, 107 punten. Superieure Afdeeling. C. A. v. d. Put, Ginneken, met Fan tasie „Puritane" van L. Bassi, B. Clar., le prijs met ondersch. en eere-prijs, 147 punten. Duetten Derde Afdeeling Chr. Hermes en P. de Groot, Zeven- bergschen Hoek, PistonBugle, met Die Kleine Virtuose van Steiniger, 3e l)ri.is- 86 punten. J. v. Engelen en H. v. d. Heijden, Breda, PistonTrombone, met Belie ve me if all those Endering Young Charms van Smith, 2e pr., 97 pnt. in de Steenstraat is vergunning ver leend tot het verbouwen van een schuur tol woning, RAAMSDONKSVEER. Uit een tramwagen staande Op I p. v. Nunen en C. Busemeijer, Kaats- bet terrein van Verscjjure's Stoom heuvel, 2 Bugles, met Olymphia van bootdiensten is Zaterdagnacht een rol putS; ie prijs, 121 punten, goed ter waarde van f 200 ontvreemd j Kwartetten Derde Afdeeling Dader(s) onbekend- De marechaussees Kwartet Berkdijk, St. Jan, met Win- hebben de zaak in onderzoek. terwinden, 2e prijs, 100 puntent. DRUNEN. Zaterdag 1.1. werd op Zevenbergen, met Quartet No. 1 van feestelijke wijze het 40-jarig bestaai James Brier, 2e prijs, 97 punten. gevierd van de kermispot „Krasna. polsky", welke is gevestigd bij Café Vissers. De heer C. Merkx herdacht tevens op dien dag zijn 40 jarig lid maatschap, tegelijk met zijn 25-jarip huwelijksfeest. De leden verzamelde), zich ten zijnen huize waar hij door den Secretaris van de club, den heer H. Velthuijzen werd toegesproken, die hem hartelijke woorden van hulde en waardeering wijdde hij deze dubbek feestelijke gelegenheid. Uitmuntendheid St. Crispijn, Waalwijk, 2 Pist., Bar., Tuba, met Rigoletto van Verdi, 2e pr., 108 punten. St. Crispijn, Waalwijk, 3 B. Clax-, Ten.-Sax., met De Calif van Bagdad, van Boieldieu, 2e prijs, 110 punten. DUIVENTENTOONSTELLING. Onder den bekenden Keux-meester P. v. d. Eist uit Roosendaal, hield de Postduivenvereeniging „De Getrouwe Duif", gevestigd bij den heer Jan van Heeswijk een groote tentoonstelling, 1 P. Snaphaan, 2 en 3 L. v. Boxtel, 4 Maixdemakers, 5 W. v. d. Velden, 6 L. Mosselveld, 7 P. Snaphaan, 8 H. Dekkers, 9 J. v. Doornik, 10 E. Haver- hals, 11 P. Snaphaan. Jonge duiven: 1 Th. Ligtvoet, 2 F. v. d. Assem, 3 L. Mosselveld, 4 Ch. v. Heeswijk, 5 F. v. d. Assem, 6 Th. Ligtvoet, 7 C. Oer- lemans. PATRONAAT. Zondagavond werd in het patronaat St. Jan. door den Zeereerw. Pater L. Bernst, van de Afrikaansche Missiën uit Kedire en Kehre voor de leden van het patronaat en vele genoodigden, een interessante filmavond gegeven over de Afx-ikaansche Missiën aaxx de Goudkust van Afrika en de daaraan- grenzende Binnenlanden. Pater Bernst gaf hierbij schitterende toelichtixxgen, die steunden op een 2Vs-jarig leven onder de negers aldaar tot op 400 K. M. van de kxxst. Met belangstelling is xiren naar de leerzame en aangename causerie van den welbespraakte pater geluisterd. INSCHRIJVING DIENSTPLICHT. De dienstplichtigen der lichting 1932, dus zij, die gebox*en zijn in 1912, wor- den er aan herinnex-d, dat zij zich in den loop dezer maand ter secretarie der gemeente, moeten aanmelden, voor inschrijving voor den dienstplicht. R.K. Kiesvereeniginq „St. Jan". In de groote patronaatszaal werd he denavond een algemeene vergadering gehouden van de R.K. Itiesvereeniging St. Jan. Meer speciaal was deze verga dering belegd om de afdeeling gelegen heid te geven candidaten te stellen voor de op 22 Februari te houden candidaat- stemming voor de a.s. Statenverkiezing. De Voorzitter, de heer L. J. v. d. Horst, opende met een welkom aan al len, meer bijzonder aan den Hoogeerw. Heer Pastoor en de Heeren Geestelijken. Hij bracht den dank van het bestuur, de geestelijkheid en de geheele Katho lieke bevolking van Kaatshexxvel over aan de ijverige propagandisten der kies- vereeniging, die door hun arbeid het le dental der vereeniging tot over de 1500 wisten op te voeren. Kaatsheuvel heeft daardoor getoond Katholiek te zijn, niet "Slleen in de kerk, doch ook daar buiten, door zich aaneen te sluiten in de vereeniging, die tegen socialisme en communisme front maakt. De secretaris, de heer W. Damen, las hierna de zeer uitgebreide notulen van de gehouden algemeene en bestuursver gaderingen voor. De rekening en ver antwoording over 1929 sloot met een batig slot van 10.42 gld. De heeren G. Jansen en H. Gubbens controleerden de boeken en bescheiden en vonden alls accoord. De vergadering ging accoord met het bestuursvoorstel om aan den admini strateur der vereeniging een vergoeding te verleënen van 2 cent per lid, en deze vergoeding over het afgeloopen jaar toe te kennen. Een klein dispuut over het vooi-gaande bestuur werd op royale wijze door den voorzitter en de vergadering tot het ver leden vrwezen. De Voorzitter stelde alsnu de gelegen heid candidaten voor te stellen voor de a.s. candidatenstemming der statenver kiezing. Vooraf gaf de heer v. d. Horst een dui delijke uiteenzetting van de wijze van candidaatstelling, stemming op 22 Fe bruari, groslijst en overeengekomen be reidverklaring voor de eventueele can didaten. Uit de vergadering werd de heer C. Roestenberg als candidaat naar voren gebracht. Op de vraag van den Voorzit ter, of de heer R. zijn candidatuur aan vaardde en bereid was de vereischte verklaringen te teekenen, verklaarde de ze met beide voorstellen accoord te gaan. Daarna werd de heer L. J. v. d. Horst als tweede candidaat naar voren ge bracht. De heer v. d. Horst hield hierop een zeer uitgebreide beschouwing over belangenbehartiging voor het rayon en stelde zich op het royale standpunt geen candidatuur te zullen aanvaarden, zoo die niet uitdrukkelijk door zjjne kiezers geëischt werd, daar hij het stellen van twee candidaten in een rayon stemmen- versnippering noemde, wat de mogelijk heid zou scheppen dat geen van beiden op een behoorlijke plaats zou komen. Hij verklaarde er prijs op te stellen, dat z(jn groep er genoegen mede zou nemen, dat hij zich geen candidaat zou stellen. Van verschillende zijden bleef men nog aandringen, dat de heer v. d. Horst een candidatuur zou aanvaarden. De heer v. Straten verzocht den heer Roestenberg zich eveneens eens over zijn standpunt uit te spreken, wat de heer Roestenberg deed door de verklaring te geven, dat hij de belangen van de pro vincie en het rayon zou behartigen en de gestelde candidatuur aanvaardde. Waar de gelegenheid bestaat tot Woensdagavond candidaten in te die nen, behoudt de heer v. d. Horst zich eindelijk het recht voor om tot dat tijd stip de zaak in beraad te houden. De Hoogeerw. heer Pastoor doet daar na het voorstel om het voorloopig be stuur bij acclamatie tot definitief geko zen te achten, waarmede de vergadering accoord gaat, doch de heer Tuerlings merkt op dat dit mogelijk niet reglemen tair is, daar bestuursverkiezing niet op de agenda staat. Met de verklaring dat het bestuur de beslissing hierover in handen zal stellen van het hoofdbestuur, sluit de voorzit ter met den christelijken groet de verga dering. BINNENLAND-» De bruggen over den Moerdijk. Wij lezen In de Provinciale Gelder- sche en Nijmeegsche Courant: Naar wij uit bevoegde bron ver nemen, staat thans het plan van de regeering nadrukkel[]k vast, om voor het gewone verkeer een vaste brug over den Moerdijk te slaan. Op het eerste plan staat dit werk niet. De bruggen over de Waal bij Zaltbommel en Nijmegen, en over de Rijn bij Arnhem, gaan vóór. De Moerdijkbrug staat dus op het tweede plan, maar zij komt er. Door de afdeeling Bruggenbouw van het departement van waterstaat wordt het plan uitgewerkt, om de brug over den Moerdijk, voor het verkeer be stemd, met zeer wijde overspanningen te bouwen. De Waalbrug bij Nijmegen zal met haar middenoverspanning van 220 meter, aldus werd ons verzekerd, wel aan de spits blijven, maar veel minder zullen de overspanningen van deze verkeersbrug over den Moerdijk niet worden. Het water ter plaatse bereikt n.l. een diepte van 10 tot 15 meter. De overweging, dat bij groote overspanningen een veel geringer aantal pijlers gebouwd moet worden, heeft uit economisch oogpunt tot deze methode van uitvoering doen besluiten En dienovereenkomstig worden de plannnen nu nader uitgewerkt. Aangezien de Moerdijk—spoorbrug in dertien overspanningen, van 100 meter elk, over het Hollandsche diep ligt, beloofd de nieuwe verkeersbrug, met haar overspanningen van een paar honderd meter elk, dus een geheel ander beeld te scheppen. De bouw van deze brug zal geheel rijkszaak zijn. Intusschen vernamen wij verder, dat het niet uitgesloten is, dat de Neder landsche Spoorwegen ook een geheel nieuwe brug voor het spoorwegverkeer over den Moerdijk zullen slaan. Men weet, dat deze brug onlangs versterkt is om zwaarderen last te kunnen dragen. Echter staat zij met haar enkel spoor de eischen van het drukke verkeer op dit gewichtige traject van ons spoor wegnet in den weg. Noodig is ver bouwing van de bestaande spoorbrug Iover den Moerdijk, die volledig aan de moderne verkeerseischen voldoen kan. Die nieuwe bouw moet thans te bevoegder plaatse overwogen worden. Het O. M. vroeg vrijspraak v verdachte in verband met het fej| gebrek aan bewijs aanwezig »eacht. Uitspraak 3 Februari. De treir en rijden langzaam over het DEN BOSCH. De gemeenteraad be baanvlak en komen met 10 minuten handelde een adres van het Comité welke zeer veel belangstelling trok. vertraging b"nnen j van actie inzake het totstandkomen Er werd alleen gekeurd op vliegver- Het gevaar van verdere overstroo— van wegen voor snelverkeer in het mogen, ming van het Dorp Raamsdonk was, Land van Heusden en Altena, hou- Uitslag: Oude doffers 800 K.M.: Maandagavond omstreeks vijf uur dende verzoek om subsidie in de voor- le pr. A. Pijnenburg, 2e pr. G. Tref- KERKNIEUWS. Nieuw klooster te 's Hertogenbosch. De Eerw. Zusters van Maastricht hebben te Den Bosch onderhandelin gen geopend om te komen tot stichting van een klonsierhuis, dat dienen zal als doorgangshuis voor voogdijkinde ren, tevens opvoedingsgesticht voor dienstboden met beperkte vrijheid. Aan GEMENGD NIEUWS. Twee Haagsche toeristen door een lawine bedolven Uit Munchen wordt gemeld Tengevolge van den sneeuwval in het hooggebergte hebben talrijke on gevallen plaats gehad, doordat vele lawines zijn losgeraakt. Uit Innsbruck wordt bericht, dat sedert Zondagavond twee Nederlandsche skiloopers vermist worden, die van een skitocht in het Arlberggehied niet zijn teruggekeerd. Het zijn de heeren Rink en Polak, uit Den Haag. Verscheidene reddings brigades zijn uitgezonden om de ver misten te zoeken. Deze brigades heb ben in het afgezochte gebied tal van lawines gezien, zoodat men vreest te moeten aannemen, dat de beide Neder landsche toeristen door een lawine zijn bedolven en vermoedelijk om het leven zijn gekomen. Uit Garmisch wordt gemeld, dat te Kreuzeck eenskilooper uit Starnberg een zekere Baur, onder een lawine is geraakt en dood gevonden is. De te Amsterdam verdwenen f 13 000 Eenige maanden geleden, naar men zich zal herinneren, is een loopjongen van de firma D. W. Brand op de Keizersgracht te Amsterdam, uitgezon den om aan eenige kantoren geld te innen tot een bedrag van f 13.000 zonder dit bedrag teruggekeerd. Hl verklaarde, dat hij na zijn boodschap pen te hebben gedaan, zooals gewoon lijk, zijn fiets in de Hartenstraat te hebben gestald. Daar gekomen, vroeg de bewaarder aan den jongen voor hem aan de overzijde een fieschje melk te halen. Hij zelf kon dat moeilijk doen, omdat zijn vrouw ziek lag. De jongen voldeed aan dat verzoek eu liet de fiets met de f 13.000 in een tasch op het frame achter, Toen de jongen op kantoor kwam, was de tasch ledig. Een door de politie toen inge steld onderzoek bracht geen licht in de zaak. Thans zijn er termen gevonden den rijwielhandelaar aan te houden. De man ontkent alle schuld. Negen menschen door een lawine bedolven. Waarschijnlijk acht dood. Gistermiddag tegen drie uur heeft op den Benedikterwand by Benedikt beuern in de Beiersche Alpen een lawine negen man van de Beiersche veldwacht, die op ski's een tocht on dernamen, bedolven. Een dadelijk uit gerukte reddingsploeg heeft een hunner bewusteloos geborgen, doch de andere acht zijn vermoedelijk omgekomen. De veldwachters, 14 man onder commando van luitenant Remold, die bedolven zijn, hielden een oefening in het ski-loopen, toen plotseling een zware lawine negen hunner in de diepte meesleurde. Het reddingswerk duurde gisteravond bij kunstlicht nog voort. Naar verluidt is de eenige geredde de eerste luitenant Remold. De moordaanslag ie Lierop. Gistermiddag is voor de rechtbank te Roermond behandeld de zaak tegen den 28-jarigen landbouwer M. Theu- nissen, destijds woonachtig te Lierop (Noord Brabant) thans te Neerbosch bij Nijmegen, wien ten laste was gelegd doodslag op zijn oom C. van der Heyden in den morgen van 4 Nov. van het vorige jaar gepleegd. BOEKBEOORDEELING, De Wandelaar Zooeven verscheen bij den uil» A. G. Schoonderbéek Se Laren anuari aflevering van „De Wandel, maandblad, gewijd aan natuurstu natuurbescherming, heemschut, o{ gie, folklore, buitenleven en toerij Henk Vink bepaalt de aandacht ezers bij een weinig bekend, p?ac wild gebiedde Biesbosch, tei Waptonk in de schets over hel en duivelbanners het heeft overb loof in Overijsel. Hoe prachtl; sprookjesdorp Giethoorn buiten toeristentijd is. wordt ons duid gemaakt door D. Meijer. Verder luis brengt ons dr. H. van Capi die ons mee laat genieten van geologisch wonder en de tuinen Ollioules in Zuid-Frankrijk, Pr0| A. M. Brouwer bracht dezomervi, tie door in Zuid-Limburg en das zijn belangstelling vooral naar 'tbc leven der vlinders uitgegaan. E. Karst Jr. haalt herinnering aan een bezoek, dat hij bracht Duitsche boöënoud Saksische hutten. Door J. H. de Boer word vraag beantwoord wat beter isni natuurschoon te scheppen of oi bewaren J. A. Verwey wijdt! geheimen der vogelfotografie li D. J. Holstein vertelt bijzonderhi over het Phoenix—hoen een sic met een ongelooflijk langen staarl Uitvoerig is de rubriek „Va voor de lezers" natuurhisw allerlei waarin o.m. de redicii Rinke Tolman, meedeelt over vlinders den windepijlstaart, d hakkelden aurelia, enz. Met den nieuwen, derden, jaaif is het aantal pagina's van „Dei delaar" uitgebreid. Oudergewooi het tijdschrift ook ditmaal ween kwistig verlucht met tal van boek foto's teekeningen en kaarten, AGENDA'S. WAALWIJK. Donderdag van 7-8 aspiranten van 8—9'/a leden B.G.V. Donderdag 8 uur. Repetitie W.( Gymnastieklokaal. Vrijdagavond 8 uur repetitie i ranten W.G.V. Zaterdag 9 uur repetitie Lieded „Oefening en Vermaak", MusisSaci Zondag 12 uur. Algemeene vergadering der Liedertafel Oeiei en Vermaak Trouwe opkomst vera WO Brie-v fri Abon fraii' Dl' No gewij van vnorz i probl te ko Da vitaal dring Nede algen daarr door fabril dezel lande niet gtlm üe landt bepa een I Het len oi samen dagen zocht In wij n< lakgei een d In dei niet I Weüii nog n klai k simisi In dit der laatst) ring. de na' suikei milch minst in zij gebee BOSSCHE KERMIS, CARNAVAL 100 vt HET GEKKENNUMMER Nxlmmer 11 heeft in den Bosstl 0J.n, Raad zich grappig gehandhaafd j Bij een voorstel om de kermis i krimpen tot Donderdag, staakte stemmen met 11 tegen 11. Intusschen hebben de kasté zich met succes geweerd, want beslissende stemming werd het stel door den Raad met groote i derheid verworpen. Voorstellen, van het lid Ku| om bij het inhalen van prins ft val verlof te geven tot muziek is stoet, ei} voorts een adres van des cing-houders, om met Carnavï 's nachts half twee te laten danst, om twee uur te sluiten, werden worpen. De Sociëteit Casino wenschte vierden Schouwburg aan de Pa te bouwen en bij de ruilovereentt welke de gemeente dan sluiten krijgt de gemeente een ton kostei In den raad werd het voorstel tig bestreden, temeer omdat Cs tegen den wensch van het bestuur maar voox'tgaat in de G valsnachten muziek en dans te den, terwijl dan reeds alle ai dancings en café's moeten gesl zijn. De pastoors der stad hadfc brieven aan de R. K. fractie ven het adres niet aan te nemen, het Carnaval dan in onbeperkte heid zou toenemen. Doch in del fractie was geen eenheid ovu voorstel en evenmin tusschen W. Er stak een hevige politieke si op, die heftig aanhield. Twee wel ders bestreden elkaar terdege es slotte hamerde de voorzitter de debatten af, na veel strijd ovei bouw van een eigen gemeente! schouwburg, welke die van G zou doodconcurreeren Bij de stemming over het voo om met een ruime gift van een Casino de gelegenheid te geven de Parade te bouwen, staakte stemmen. En weer met 11 tegen 11! Het voorstel komt nader stemming. MARK'x xaERRTR'TEn. VEE EN PAARDEN. ROTTERDAM, 20 Jan. Ter max-kt waren heden aangevoerd:! heef paarden, 718 magere runderen, I aan vette runderen, 172 vette kalva zwa. 638 nuchtere kalveren, 110 gras wer( Jvex-en, 169 schapen of lammeren, moe biggen, 12 bokken of geiten, 10 'j r, loopers. en a Prijzen per half kilo: koeien 3' neer ct., 42.545 ct. en 4850 ct.; o4]ary 42—44 ct. en 47—49 ct.; stieren kent ct.. 42 ct. en 4445 ct.; kalveren' 55 ct., 6570 ct. en 8085 ct. rging Prijzen per stuk van mager melkkoeien 230 tot 445, stie 120470, graskalveren 80- paarden 185—275, slachtpaar 140—240, hitten 85 tot 1 lens 80—120, fok nuchtere kaf*6 20—30, slacht nuchtere bfe f 15—18, kalfkoeien 025—435, ken 170—190, vaarzen 2)^ biggen 1115; biggen Per 1.60—2. 28.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1931 | | pagina 6