Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. De Algemeene Toestand „NOORD- BRABAND" 1843 Binnenlandsch Nieuws. Automatiek PULLES-HEESBEEN Ruwe, pijnlijke lippen Oit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD Croquetten en Bitterbollen NUMMER 7. WOENSDAG 24 JANUARI 1940. 63e JAARGANG. Dit blad verschijnt UITGAVE t Advertentiën moeten Woensdag a WOENSDAG en ZATERDAG Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uw Brieven. Ingezonden stukken, gelden, ',z. franco te zenden aan den Uitgever WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: abonnementsprijs per 3 maanden Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. 20 cent per regel; minimum 1.50. f 1 25. Franco per post door t geheele GIRO-No. 50798. Reclames 40 cent per regel. ri|k 1.40. Bij contract flink rabat. BEDENKELIJKE ENGELSCHE UITLATINGEN. Twee Engelsche ministers hebben Zaterdag het woord gevoerd, Lord Halifax, die verantwoordelijk is voor de buitenlandsche politiek en Chur chill, de minister van marine, die dade lijk na het uitbreken van den oorlog in het kabinet is opgenomen, vanwege zijn doortastendheid en zijn vindingrijk heid. Van die doortastendheid en vin dingrijkheid van Churchill is in dezen oorlog nog niet zoo heel veel gebleken, doch het is mogelijk, dat zulks niet ligt aan den minister, maar aan zijn colle ga's, die het niet met zijn plannen eens zijn. Het is den heer Churchill n.l. een doorn in het oog, dat er nog neutralen zijn en met name dat de kleine Euro- peesche landen zich hebben gehouden bij hun beproefde politiek van zich niet te mengen in de geschillen der grooten. Wij vechten toch, zegt Churchill, tegen de aggressie en onze strijd is in het be lang der kleine staten, die anders ge vaar loopen stuk voor stuk aan deze aggressie ten offer te vallen. Churchill heeft indirect den neutralen verweten, dat zij hun plicht zouden verzaken als leden van den Volken bond, door zich niet naast Engeland en Frankrijk te scharen. Door wiens toedoen is de collectieve veiligheid, waaraan de kleine staten van ganscher harte een werkzaam aan deel hebben willen leveren, getorpe deerd? Toch zeker niet door de hou ding van déze kleinen! Wij herinneren aan het gemis van medewerking van de zijde van Engeland, toen in 1931 China een beroep op den Volkenbond deed. Wij zouden hier de vraag kun nen herhalen, of de loop der geschie denis niet geheel anders zou zijn ge weest, wanneer toen dadelijk aan de aggressie in het Oosten een halt was geboden. Op Martsjoekwo is Abessinië gevolgd. Er zijn nog tal van andere punten aan te wijzen, waarop Engeland en Frank rijk zich van den Volkenbond niets heb ben aangetrokken. Bij de overeenkomst van Munchen mocht zelfs de naast-be trokkene, Tsjecho-Slowakije, niet mee praten. Albanië werd rustig in handen van Italië gelaten, de overweldiging van Bohemen en Moravië liet men nog passeeren. Naast de factoren, die van het begin af aan den Volkenbond door gemis aan universaliteit verzwakt heb ben, is het vooral het optreden der groote mogendheden, die wel lid van den Bond waren, geweest, dat belet heeft, dat dit internationale lichaam aan zijn doel beantwoordde en dat de kleine staten uit zelfbehoud gedwongen heeft zich aan een deel hunner Volken bondsverplichtingen te onttrekken. Moeten wij derhalve Churchill's op merkingen met kracht van de hand wij zen, in één opzicht kunnen wij hem dankbaar zijn. Voor zoover dat nog noodig was, heeft hij een afdoend ant woord gegeven op de Duitsche beschul diging, dat de kleine landen als leden van den Volkenbond aan den leiband van Engeland en Frankrijk zouden loo pen. Dit neemt niet weg, dat Churchill's opmerkingen heel bedenkelijk geacht moeten worden, temeer, daar achteraf blijkt, dat zij niet op zichzelf staan, doch de gevoelens van de regeering of althans van een deel der regeering, weergeven. Sir Edward Grigg heeft Zondag in een toespraak tot Fransche oorlogscorrespondenten, die een be zoek aan Engeland brengen, gezegd:. ,,Er zouden geen neutralen moeten bestaan in den kruistocht, welken wij thans ondernomen hebben voor de ver dediging van de Christelijke bescha ving. Alle neutralen zullen met ons zijn, wanneer de overwinning door onze wapens zal opdoemen. Het moet echter vast staan, dat de vrede gevormd zal worden volgens den wil van degenen die met hun bloed zullen hebben over wonnen. Churchill richt tot de neutralen het volmaakt ongegronde verwijt, dat zij zich zouden buigen voor den wil van Duitschland, maar Grigg maakt het nog erger door het dreigement, dat wie niet de zijde der geallieerden kiest, bij den vrede geen aanspraak maakt op con sideratie van zijn belangen door de ge allieerden, wanneer deze den oorlog mochten winnen. Zeer terecht merkt dan ook de Na tion Beige'' op, en het blad spreekt daarmede een opvatting uit. welke ook onvoorwaardelijk voor Nederland geldt: .België heeft geen vreemde stem noodig, zelfs geen vriendschappelijke, welke met de beste bedoelingen spreekt, om tot het bewustzijn van zijn plicht geroepen te worden. België geeft zich niet over aan vrees. België voedt geen krokodil. Het is bereid zijn gebied te gen iederen indringer te verdedigen". Dat is zuiver de toestand voor Ne derland en België. Beide landen zijn waakzaam en paraat. Maar even goed als Engeland en Frankrijk hebben zij het volste recht zelfstandig te beoor- deelen, wanneer hun vitale belangen in het gedrang komen en dienovereen komstig te handelen. Een der belangwekkendste berichten, welke de laatste vier en twintig uur zijn binnengekomen, is ongetwijfeld, dat de Finsche luchtmacht tot een tegenoffen sief is overgegaan; de Sovjet-Russische luchtbases in Estland heeft gebombar deerd en ook de Russische verdedi gingswerken te Kroonstad heeft be stookt. Onwillekeurig komt bij het lezen van dit bericht de gedachte op. of de vraag, de smeekbede der Finnen, dat zij toch vooral van luchtmateriaal voor zien zouden worden, eindelijk verhoord is. Bekend is, dat Italië vliegtuigen naar Finland heeft gezonden; waarschijnlijk heeft ook Spanje gedaan, wat het in dit opzicht doen kon; het anti-bolschewis- me der beide landen is een voldoende sterke drijfkracht om hen den grootsten steun aan de Finnen te doen geven; juist in die zaken, welke dezen het hardst noodig hebben. Anderzijds heb ben Engeland en Frankrijk in de afge- loopen week herhaaldelijk duidelijk uit gesproken, dat zij Finland effectief te hulp zullen komen, al zal natuurlijk over den aard der hulpverleening de grootste geheimhouding betracht worden. Staat het tegenoffensief der Finsche luchtmacht reeds in verband met dien toegezegden steun? Het valt natuurlijk niet met zekerheid te zeggen; het kan ook zijn, dat de Finnen op de allereer ste plaats reageeren op de wreede en weerzinwekkende bombardementen van Finsche steden en dorpen, waarbij niet de geringste doelmatigheid be tracht wordt en slechts één doel schijnt nagestreefd te worden: moorden en schrik aanjagen. Als de Finnen nu gaan toonen, dat zij tot effectief ver weer in staat zijn, dan zullen de Russen wellicht wat kalmer worden in hun luchtactie. Maar dat zullen de Finnen slechts kunnen doen, als zij op hulp van elders kunnen rekenen; zij .schijnen in elk geval nauwkeurige toezeggingen gekregen te hebben, als de hulp niet reeds daadwerkelijk aanwezig is. HET VREEMDELINGEN LEGIOEN IN FINLAND. Het vreemdelingenlegioen, dat te Helsinki gevormd werd. is thans ge reed, om naar het front gezonden te worden. Voor het oogenblik bestaat t slechts uit één bataljon, maar men hoopt er spoedig nog drie te kunnen vormen. Onder de legioensoldaten bevinden zich Letten, Litauers, Estlanders, Itali anen, Hongaren, Roemenen. Franschen en Engelscjien. Vandaag zijn nog dertig nieuwe vrij willigers uit Estland aangekomen. Zij waren met een kleine boot, hoewel het 40 graden vroor, de Finsche Golf over gestoken. LEVENSVERZEKERING WAALWIJK TIEN SCHEPEN IN DE GOLVEN VERDWENEN. Juist nadat de Britsche minister van marine, Churchill, in een rede had ver klaard, dat de Duitsche kracht ter zee was afgenomen, moet een trieste lijst van scheepsrampen worden gemeld. Behalve een Britsche torpedojager zijn ten onder gegaan: 4 Britsche, 1 Est- landsch, 1 Canadeesch, 1 Zweedsch eh 2 Deensche schepen. Van den torpedojager zijn 81 opva renden omgekomen, bij de overige ram pen, naar schatting 24 personen. RUSSISCHE OFFICIEREN WORDEN TER DOOD GEBRACHT. Volgens in Tallinn ontvangen be richten zullen de officieren van de 44e Russische divisie die bij Suomussalmi verslagen werd, voor zoover zij een ne derlaag overleefd hebben worden gefu silleerd, omdat zij den Finnen kostbaar oorlogsmateriaal achtergelaten hebben. Voorts meldt men dat de Russische autoriteiten Finsche krijgsgevangenen met uiterste gestrengheid behandelen. Zij worden niet beschouwd als krijgs gevangenen, maar als „vijanden des volks, en contra-revolutionnairen". ZAL ITALIË ZICH HERORIËNTEEREN? Een der diplomatieke corresponden ten van de Sunday Times verklaart van uiterst bevoegde zijde te vernemen, dat de Italiaansche regeering zich zeer on langs tot de Duitsche regeering heeft gewend met de vraag hoe de houding van Berlijn zou zijn nopens een moge lijke expansie van Rusland op den Bal kan.. De correspondent voegt hieraan toe, dat Italië, volgens zijn inlichtingen, dui delijk heeft gemaakt dat het een derge lijke Russische penetratie niet zou kun nen dulden en zich zijn volledige vrij heid van handelen zou moeten voorbe houden in geval van bepaalde Russi sche bewegingen. De vastbeslotenheid van Italië een expansie van het communisme in Zuid oost-Europa te voorkomen wordt be vestigd in een artikel dat Gayda spe ciaal heeft geschreven voor de „Sun day Dispatch waarin hij de houding van Italië verklaart. Gayda zegt: Indien het communisme mocht trachten op te trekken naar de zones, welke van vitaal belang zijn voor Europa en Italië, zal het fascisme we ten hoe te antwoorden. ABONNEERT U OP DIT BLAD KOMT EVEN SMULLEN uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. WEER PERIODIEKE VERLOVEN. De Regeeringspersdienst meldt: De Regeering acht den toestand thans zoo, dat aangenomen, dat daarin geen onverwachte veranderin gen ten ongunste ontstaan met in gang van Woensdag 24 Januari (ver trek Dinsdag 23 Januari na den dienst) opnieuw periodieke verloven kunnen worden verleend. Deze datum kan niet vroeger wor den gesteld om verkeerstechnische re denen. DUITSCHE PROPAGANDA IN GRONINGEN. In Veendam en omgeving zijn pam fletten gevonden, met Duitsche letters gedrukt, waarin propaganda voor Duitschland werd gemaakt. „Duitsch land zal deze oorlog winnen" werd in deze papieren verklaard, en het geheel werd met „Heil Hitier!" besloten. De pamfletten moeten in den nacht van Vrijdag op Zaterdag door vreem de vliegtuigen boven het Noord-Ooste lijk deel van ons land zijn uitgestrooid. VREEMDE VLIEGTUIGEN BOVEN ONS LAND. De laatste dagen zijn weer tal van vreemde vliegtuigen, zoowel Engelsche als Duitsche, boven ons land gesigna leerd. Er is door> de luchtdoel-artillerie op geschoten en Nederlandsche vliegtuig patrouilles zijn opgestegen. Er is te Londen en te Berlijn gepro testeerd. Een vliegtuig kwam Zondag bij Nij megen over de grens en vloog boven Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland. Een ander vloog dwars over ons land van Oost naar West. Maandagmiddag is een Engelsch vliegtuig ook boven Brabant geweest en kon in deze streek worden waar genomen; er is op verschillende plaat sen op geschoten, wat hier duidelijk te hooren was. DE VORST. De ongekend hevige vorst, met for- schen sneeuwval blijven aanhouden. Deze dagen werden 15—20 graden vorst geconstateerd, het vervoer per Spoor en op den weg ondervindt groo te stagnatie, terwijl het vervoer per schip vrijwel geheel stilstaat. Algemeen verlangt men naar een spoedige omkeer. In korten tijd v/eer p n A I zacht en soepel door I U 1% O 1* BENZINEDISTRIBUTIE? NEEN! Af en toe krijgen wij wel eens den indruk, dat het monster van Loch Ness, hetwelk natuurlijk ook geevacueerd is. zich thans in Nederland ophoudt in de vermomming van „benzine-distributie De geruchten over een op handen zijn de rantsoeneering duiken met dezelfde regelmaat in de pers op als voor den oorlog de berichten over voornoemd monster. En even irreëel als dit is gelukkig! tot dusverre die benzine distributie gebleken, waarvan zoovele onrustzaaiende geruchtverspreiders tel kens maar weer opnieuw komen ver tellen, dat zij haar kop opsteekt! Het laatste nieuws dat overigens voor het publiek al heelemaal niets nieuws meer bevatte was de publi catie in een courant van allerlei details. In den Auto-kampioen van 21 October j.l. werden deze in hoofdzaak reeds vermeld. Een ander krantenbericht de menteerde deze „primeur", maar oogen- blikkelijk was er alweer wat anders te vermelden: wie benzine-distributieze- gels moet hebben, dient zoo-en-zoo te handelen, de motorrijtuigenbelasting- kaart moet worden opgezonden, enzoo- voorts. Deze mededeeling was feitelijk juist, maar zij heeft slechts betrekking op een alleszins verklaarbaren voorbe reidingsmaatregel. Het is de plicht der regeering, om te zorgen, dat zij alles in gereedheid heeft, als de omstandighe den zich eens in ongunstigen zin moch ten wijzigen. Gunstige perspectieven. Maar op het oogenblik is er niet de minste aanleiding om de toekomst som ber in te zien! De aanvoer van ruwe petroleum en benzine is in ambtelijke taal gezegd: bevredigend; meer popu lair uitgedrukt, mag men ongetwijfeld zeggen: uitstekend! Nederland dankt aan een wijze politiek voor vooruitzien een prachtvoorraad en het zou ons al heel sterk verwonderen, indier die se dert het uitbreken van den oorlog reeds zou zijn aangesproken. En dit nu is de basis van de benzine maatregelen: voorraad O.K., aanvoer O.K., dus: géén distributie. Natuurlijk zou in theorie deze situatie zich in on gunstigen zin kunnen wijzigen. Er kun nen tankbooten op mijnen loopen, het duikbootgevaar kan ook voor deze schepen acuut worden en er zou nog heel veel meer kunnen gebeuren: Ne derland kan Zoo kunnen pessimisten zich nog veel meer in het hoofd halen, maar de nuchter denkende mensch, die niet „ten ondergaat in den Nerven-krieg", zal zich niet van de wijs laten brengen door praatjes, door krantenberichten of door het... „benzinemonster van Loch Ness". Wat u moet doen?Gewóón! Van verschillende zijden heeft men ons vorige week weer gevraagd, wat moet ik doen met het oog op die benzi nedistributie? Weet u ook, hoe groot het rantsoen wordt? Weet u...? Zou het...? Moet ik...? Op al deze vragen kan onveranderlijk het antwoord lui den: DOE GEWOON! Maak u niet nerveus vanwege die voorbereidende maatregelen: die zijn noodig, maar het is heelemaal niet uitgesloten, dat we er in de practijk nimmer iets van zullen merken. Denkt eens aan de petroleum- distributie, waarvoor de kaarten al maandenlang in het bezit van vele be langhebbenden zijn, terwijl petroleum nog steeds vrij gekocht kan worden. Hoe groot het rantsoen precies zou zijn, dat ons zou worden toebedeeld, als er op den duur eens iets mocht gebeu ren. waardoor de benzinesituatie zich zou wijzigen... kunt u dat voorspellen? Weet u, op welk nummer de honderd duizend zal vallen? Maar één ding schijnt zeker: mócht het ooit zoover komen, dan zal het rantsoen meevallen, want Nederlands De Echo v et Zuiden, Waaiwykstbe en Laiigstraatsehe Conrant«

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1