Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Prinses Beatrix. De Algemeene Toestand NOORD- BRABAND" 1843 Binnenlandsch Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD Croquetten en Bitterbollen Automatiek PULLES-HEESBEEN NUMMER 9. WOENSDAG 31 JANUARI 1940. 63e JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever nbonnementsprijsper 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag e| Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uui in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum f 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. 1938 31 Januari 1940 De ouders van onze kleine Prinses Beatrix wenschen, dat met het oog op de tijdsomstandigheden haar tweede verjaardag niet feestelijk zal worden gevierd, een gedachte, welke we allen gaarne ontzien en om haar beweeg redenen respecteeren. Een bescheiden woord van herdenking en gelukwensch moge echter op deze plaats tot uitdruk king worden gebracht. In de eerste plaats dus een woord van herdenking. Het zal maar zelden in de geschiede nis zijn voorgekomen, dat de geboorte van een koningskind met zoodanigen jubel door een volk is begroet als die van Prinses Beatrix. Nimmer in de jon gere geschiedenis van ons volksbestaan zijn alle geledingen der Nederlandsche gemeenschap zoo unaniem van overtui ging geweest, dat het heil der natie on verbrekelijk verbonden was en zijn zou aan haar verbondenheid met Oranje, als in de laatste jaren van het huidige de cennium, toen het oorlogsspook over de wereld en in het bijzonder over Eu ropa rondwaarde, de onafhankelijkheid van alle kleinere volkeren bedreigende. En terwijl dit gevaar ons nader en na der kwam, wisten we, dat er nog slechts één telg uit het Vorstenhuis ons restte, die, als dat noodig zou worden, de teugels van het bewind uit de handen onzer roemrijk regeerende Koningin zou kunnen overnemen. Was deze omstandigheid de betee- kenis van een vonnis, dat aan onze na tie dreigde te worden voltrokken? Ons volk was in vreeze. Maar toen deed de Voorzienigheid ons in de geboorte een nieuwe belofte voor de toekomst, een belofte welke vooral de koninklijke ouders bleken te hebben verstaan, toen zij hun kind noemden: Beatrix, d.i. eene, die geluk in uitzicht stelt. Was het wonder, dat de jubel los brak in onze Lage Landen? Aan de herinnering aan deze blijde gebeurtenis, verbinden we thans een woord van gelukwensch tot de Ko ninklijke Familie en tot ons geheele volk. Een gelukwensch om het feit, dat de Voorzieningheid Zijne belofte heeft versterkt door een voorspoedige ont wikkeling van het dierbare vorstenkind gedurende een moeilijke periode, de eerste twee jaren van het leven. Ver sterkt ook door den nieuwen zegen, welke aan het blijkbaar zoo gelukkige huwelijksleven van onze Kroonprinses en haar gemaal is verleend. Ons volk bewondert de wijze, waar op de koninklijke ouders zich van hun opvoedingstaak kwijten en het deelt in de vreugde, welke de kleine Prinses Beatrix aan haar grootmoeder, onze dierbare Koningin verschaft. Mogen de zorgen van ouders en grootmoeder, met Gods hulp, uitwer ken, dat onze jarige Prinses verder op- groeie tot eene, die nieuwen glans zal toevoeren aan het roemrijke en voor ons volk zegenrijke bestuur der Oran DE ALGEMEENE TOESTAND. Nu de mate van publieke belangstel ling voor wat zich in Finland afspeelt, hoewel geenszins verminderd, weer meerdere aandacht toelaat voor de pro blemen van den „grooten" oorlog in het westen van Europa en men daarbij al gemeen bestadigt, dat er zich in de fei telijke verhoudingen aldaar geen en kele wijziging voordoet, dringt zich weer de vraag naar voren, of er ook binnenkort vredesbesprekingen te ver wachten zijn. Want, zoo redeneert men, de oorlogvoering te land is nog steeds niet begonnen en het schijnt, dat ze ook niet begonnen zal worden, omdat ze een hopelooze onderneming lijkt. Vanuit de lucht strooien de Engelschen papiertjes waarom de Duitschers lachen, en ove rigens houden de wederzijdsche lucht machten zich in hoofdzaak bezig met het maken van mooie foto's van het vijandelijk gebied, die aan de pers in het eigen land en in de neutrale landen ter plaatsing worden aangeboden, op dat men zal zien, hoe ver de koene vhegers durven gaan, hoe knap ze fo- tografeeren en... welke verwoestingen ze zouden kunnen aanrichten, als ze maar niet op repressailles van precies gelijken aard hadden te rekenen! Ter zee gaat de vernietigingsactie voort, maar de resultaten blijven ver beneden die van den vorigen oorlog en iedereen is het duidelijk, dat te water al even min een beslissing kan worden verkre gen als te land. Hoe onmogelijk het dus ook allen, die eenig inzicht in die zaken hebben, voorkomt, om een overwinning in den oorlog te bevechten, toch blijven de be lichten uit het Derde Rijk aanhouden over een groot offensief, dat in het voorjaar kan worden verwacht. Deze berichten hebben- bijzonder scherpe vormen aangenomen in een resumé van den Berlijnschen correspondent van het Hbld. Dat resumé was blijkbaar geba seerd op het algemeene, van bovenaf gestijfde geloof, dat de Duitsche leger leiding bezig is aan de voorbereiding \an een geweldigen slag, waaraan alle wapens geconcentreerd deelnemen en die Engeland knock-out zou slaan. In hoeverre dit met de werkelijke plan nen strookt, zal moeten blijken. Uit de verschijnselen moet men echter opma ken, dat geen der twee partijen zich voldaan gevoelt over de remise-opstel ling, waarbij nog bijna alle stukken op het schaakbord staan. Zij doen einde loos dezelfde zetten en wachten blijk baar tot de tegenpartij een zwakken zet doet, die de gelegenheid geeft tot een doorbraak. Wie dez?n zwakken zet zal doen en wanneer valt niet te voorzien. Of een der partijen den moed heeft in werkelijkheid risico's te ne men. evenmijl. Voorloopig pretendee- ren zij den wil tot het initiatief. Voor het eigen moreel is dit blijkbaar noodig en noodzakelijk. Zonder dat zou het moreel gemakkelijk kunnen inzinken. Zal deze strijd om het moreele initiatief tenslotte doodloopen of worden over gebracht op het terrein der realiteit? En hoe dan? ZEVEN SCHEPEN AANGE VALLEN. De nieuwe week is op de Noordzee ingezet met groote oorlogsactiviteit. Maandagmiddag had men zeven sche pen geteld, die door Duitsche vliegtui gen met bommen en mitrailleurvuur be stookt waren, n.l. de .Miriam" (1903 ton; Palestine Maritime Lloyd Ltd., Londen), de „Danybryn", de tankboot ..Athelmonarch" (8995 ton, United Molasses Co. Ltd., Liverpool), het Gal- liper vuurschip, een Fransch vaartuig waarvan de naam nog onbekend is, de Imperial Monarch" (5831 ton, Mo narch S.S. Co. Ltd., Glasgow) en de ..Wellpark" (4649 ton, Denholm Line Steamers Ltd., Greenock). De aanwezigheid van de vliegtuigen werd ook in Engeland bemerkt. Het Britsche Luchtvaart-ministerie deelt mede, dat Maandagmorgen in de streek van de Tyne een aantal gevechtsvlieg tuigen van de R.A.F. zijn opgestegen, terwijl de luchtdoelartillerie het vuur opende. Geen enkel vijandelijk toestel slaagde er in de kust te passeeren, al dus de officieele mededeeling. Havas meldt nog nader, dat tusschen negen en tien uur Maandagmorgen niet alleen in de steden aan de N.O.-kust van Enge land alarm werd gegeven, maar ook in steden in het achterland. De bewoners namen de wijk in de schuilplaatsen. DALADIER'S REDE. Maandagavond heeft minister-presi dent Daladier zich in een radio-rede tot het Fransche volk gewend. Na den moed van den Franschen soldaat te hebben verheerlijkt en gewe zen te hebben op de velerhande offers, welke degenen brengen, die aan de grens de wacht betrokken, maakt Da ladier zich tot tolk van de combattan ten, om de non-combattanten openhar tig te wijzen op den ernst der tijden en hun plichten jegens Frankrijk en zijn dappere verdedigers. 99 LEVENSVERZEKERING WAALWIJK ,,Na vijf maanden oorlog, te midden van het onophoudelijk alarm, dat Euro pa in verwarring bracht", aldus begon spreker, wordt één ding met den dag duidelijker, de zekerheid, dat Duitsch- land de wereld wil overheerschen op een wijze, als de geschiedenis der menschheid nimmer heeft gekend. De nazi's streven naar de stelselmatige en algeheele vernietiging der overwonne nen. Temidden van de beklemming der vrij gebleven kleine volken vormt zich een wereld van heeren en slaven, 'n wereld, welke de weerspiegeling is van Duitschland zelf. Waar hij overwinnaar is, onderhan delt Hitier niet met de overwonnenen, hij vernietigt ze. Hij ontneemt hun de politieke en economische existentie; hij tracht hen zelfs van hun geschiedenis en hun cultuur te berooven. Hij wil hen slechts beschouwen als levensruimte, als een te grijpen gebied, waarop hij al leen recht heeft. De menschelijke we zens, waaruit die volken bestaan, zijn voor hem slechts kudden. Hij beveelt hun afslachting of hun vertrek naar el ders. Zij moeten plaats maken voor de veroveraars. Hij neemt zelfs de moeite niet. den overwonnenen een oorlogs schatting te laten betalen, hij maakt zich van al hun rijkdommen meester. Om alle revolte bij voorbaat onmoge lijk te maken, decimeert hij de elite van het overwonnen volk. Millioenen menschen kennen de el lendige gevolgen van die overheer- sching. HOE DE FINNEN RUSSISCHE TANKS VEROVEREN. De corr. van de M.m. meldt aan zijn blad: De ontwikkeling van den Finsch- Russischen oorlog heeft degenen, die in de tank het wapen van de toekomst zagen, wel te denken gegeven. Het is namelijk vast komen staan, dat zelfs de best-bewapende tanks te gen een goed-georganiseerde, goed-uit- geruste en resolute verdediging geen al tc groote kansen hebben. Finlands' 30 c.m.-tankafweergeschut heeft de beste prestatie geleverd en 400 Russische tanks aan hun einde gehol pen. De artillerie werd prachtig onder steund door dappere en gewaagde on dernemingen van afzonderijke .anti- tanksoldaten". Vóór de Mannerheimlinie waren tankvallen en granieten hindernissen gebouwd, die de Russische opmarsch niet minder dan 14 dagen ophielden. Verrassingen waren op de Karelische landengte derhalve totaal uitgesloten. Zaten de tanks eenmaal in den val, dan klommen enkele Finsche soldaten op den geschutstoren. Hierbij was één moeilijkheid te overwinnen. Zij wisten n.l. dat de Russische machinegeweren een „dooden hoek" hebben van 40 M.. d.w.z. dat zij niets wat op minder dan KOMT EVEN SMULLEN uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. 40 M. afstand van de tank gelegen is, kunnen raken. Nu moesten zij probee- ren binnen dezen .dooden hoek" te ko men, hetgeen slechts door sluipen kon geschieden. Was dit eenmaal gebeurd, dan was de tank er aan. Want de „Mo- lotov-Coctail" zorgde voor de rest. Deze „coctail" is een Finsche uitvin ding en wordt bewaard in een fleschje van dun glas. Dit fleschje wordt op de tank stuk geslagen en de licht-ontvlam- bare vloeistof tot ontbranding gebracht. Binnen enkele minuten staat de geheele machine in brand, het vuur dringt de tank binnen en verstikt de inzittenden. En opnieuw is een tank buitgemaakt. ZEVENHONDERD GEMOBILI- LISEERDE MIJNWERKERS MET KLEIN VERLOF. In de vergadering van de Kamer van Koophandel voor de Mijnstreek, Maan dagavond te Heerlen gehouden, heeft de voorzitter de heer J. Mous medege deeld dat met ingang van 1 Februari a.s. aan 700 gemobiliseerde mijnwer kers zg. klein verlof zal worden ver leend, opdat zij het werk in de Lim- burgsche steenkolenmijnen zullen kun nen hervatten. GEMEENTELIJKE OPCENTEN OP DE WINSTBELASTING. Ingediend is een wetsontwerp tot heffing van opcenten ten behoeve van de gemeenten op winstbelasting. Blijkens de toelichting strekt het on derhavige ontwerp tot het heffen van opcenten op de winstbelasting ten bate van de gemeenten, en wel op denzelf den voet als thans op de dividend- en tantièmebelasting opcenten worden ge heven. DE WERKELOOSHEID NEEMT STEEDS AF. Op 13 Januari waren bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling inge schreven 362.985 werkzoekenden (347.438 mannen en 15.547 vrouwen). Van hen waren 287.861 (277.128 man nen en 10.733 vrouwen) werkloos en 58.971 personen door Overheidshulp te werk gesteld bij cultuurtechnische en administratief daarmede gelijkgestelde werken. Blijkbaar waren er dus 16.153 perso nen als werkzoekenden ingeschreven, die in het vrije bedrijf werkten, doch ander werk zochten. In de week van 8 tot en met 13 Ja nuari waren bij gesubsidieerde vereeni- gingen met werkloozenkas aangesloten 593.303 personen, onder wie 75.304 landarbeiders. Van de 517.999 verze kerden buiten de landarbeiders was het werkloosheidspercentage 27,5; voor de 593.303 verzekerden, met inbegrip van de landarbeiders, 30.0. In de overeen komstige verslagweek van Januari was het werkloosheidspercentage voor alle verzekerden in de laatste jaren als volgt 1932 28,2; 1933 35.4; 1934 35,4; 1935 35,7; 1936 38,0; 1937 35,7; 1938 35.3; 1939 31,7 en 1940 30,0. GOEDKOOPE MARGARINE EN GOEDKOOP VET VOOR ONDERSTEUNDEN. De ministers van economische en van sociale zaken hebben met het oog op den lang aanhoudenden winter be sloten goed te keuren, dat aan alle on dersteunde gezinnen gedurende drie weken boven de vastgestelde kwanta één pakje heffingvrije margarine en één pakje heffingvrij bak- en braadvet per week extra worden verstrekt. De gemeentebesturen zullen hierom trent zoo spoedig mogelijk nader wor den ingelicht. EX-KEIZER WILHELM 81 JAAR. Intieme viering op Huize Doorn. Het Alg. Handelsblad meldt: Volgens den wensch van ex-keizer Wilhelm is Zaterdag op Huize Doorn zijn 81ste verjaardag in alle stilte ge vierd. Alleen eenige intieme Neder landsche vrienden zijn gekomen om den hoogbejaarden bewoner van het thans in smetteloos wit gehulde kasteel geluk te wenschen. In den loop van den dag zijn talrijke bloemstukken op Huize Doorn ge bracht en daaronder bevond zich even eens een groote bloemenmand van ons Prinselijk Paar. Verder had ook het gemeentebestuur van Doorn een bloe menhulde gebracht. H. M. de Koningin heeft des middags een Harer adjudan ten de gelukwenschen van het Konin klijk Huis laten overbrengen. In de ochtenduren is een godsdienst oefening gehouden, welke werd geleid door den hofprediker Ds. Doering; de ze plechtigheid werd behalve door den ex-keizer en zijn gemalin prinses Her mine door de digitarissen en het ove rig personeel van Huize Doorn bijge woond. Evenals op andere verjaardagen heeft de gewezen monarch ter gelegen heid van zijn verjaardag de armen van Doorn herdacht en dezen persoonlijk zijn geschenken overhandigd. In den loop van den dag hebben ve len hun schreden naar het poortge bouw gericht om hun handteekening te plaatsen. Onder hen bevonden zich ook énkele militairen, die in Doorn zijn ge legerd. HET SNEEUWRUIMEN! Van tal van zijden wordt terecht de vraag gesteld, waarom geen afdoende maatregelen over 't geheele land geno men worden om het gevaar en den last die de sneeuw veroorzaakt, direct weg te nemen, daarbij denkende aan dege nen die als 't ware zijn aangewezen om het opruimingswerk ter hand te nemen. Werkverschaffingen liggen stil, dui zenden zijn gedoemd hun dagen in le digheid door te brengen. Een order uit Den Haag is slechts noodig om die al len in te schakelen. De gemeentebesturen hebben daar over niets te zeggen, terwijl in elke ge meente werk is, waardoor anderen niet worden benadeeld of teruggezet. et Zuiden, Waaiwijksthe en Laiigstraatsche ('tirait, jes.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1