Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. KOF A 94 96 9 4 16 10 lli 24 28 18 „NOORD- BRABAND" De Algemeene Toestand „Mijnhardtjes k&ofjzó f Fa. CUNEN 1843 Automatiek PULLES-HEESBEEN PERZISCHE.. JONKERS Cfrt^iltehclctuxi Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD Croquetten en Bitterbollen NUMMER 12. ZATERDAG 10 FEBRUARI 1940. 63c JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever, abonnementsprijsper 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO'No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag ej Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uw in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. GETROUW TOT IN DEN DOOD. lil ons nummer van 1.1. Zaterdag plaatsten wij een driestar onder bo venstaande titel, waarin wij ons en Veler misnoegen te kennen gaven over het feit, dat niet gezorgd wordt voor 't lot van weduwen en wezen, die haar inan en hun vader verloren in dienst van 't vaderland, n.l. de omgekomen militairen bij de inijnveger-rampen en bij de landmijn-ontploffing in Gronin gen. Na deze rampen werd er voor het Marine-Rampenfonds gebedeld voor de nabestaanden in pers, door biljetten, door radio; er werd gezegd dat spoe dige hulp, dubbele hulp was enz. en dat heeft velen in den lande zeer ge daan. Als de staat van zaken, door deze oproepen gewekt, niet juist was of in strijd met de waarheid, dan had den de autoriteiten zulks o.i. moeten verhinderen. Dit is niet gebeurd en daarom heb ben wij en anderen op dit euvel ge wezen. Tot er tenslotte een reactie op dit schrijven is gekomen en men ons van militaire zijde mededeelde, dat deze beschouwing of conclusie in strijd was met de waarheid en verwezen werd naar een bericht in „De Telegraaf". Of zulks eigenlijk voldoende is voor een zaak die zoovelen beroert, laten we verder daar. Aan bedoeld bericht in „De Tele graaf" ontleenen wij dan 't volgende: „l)e laatste dagen doet in een deel de pers het bericht de ronde, dat na bestaanden van dienstplichtigen, die bij een ongeluk door den dienst ver oorzaakt, om het leven kwamen, ge heel onverzorgd achterblijven. Hetzelf de zou ook gelden voor dienstplichti gen, die irt een eventueelen oorlog sneuvelden. Dit bericht is, naar men van offi- cieele zijde (aan de Tel.) mededeelt onjuist. De nabestaanden van dienst plichtigen, in den dienst gedood, heb ben recht op rijkspensioen. Dit is niet hoog, maar men moet daarbij in het oog vatten, dat het maximum rijks- weduwenpensioen 1400 bedraagt. Dc weduwen, ook van de hoogste rijks ambtenaren, krijgen niet «meer. De pensioengrondslag van een sol daat (marinier of matroos) en een korporaal is vastgesteld op 700. Hiervan krijgt de weduwe 50 pet., dat is dus 350. Voor elk kind wordt 10 procent betaald, tot een maximum van 30 pet. Het pensioen kan dus ma ximaal 650 bedragen. Ook in de be grafeniskosten wordt bijgedragen. El ke weduwe van een soldaat of korpo raal, gesneuveld in oorlog of veron gelukt in den dienst, heeft dus recht op dit bedrag". Hieruit blijkt dus gelukkig, dat er voor de weduwen en wezen van hen, die in dienst van 't vaderland vielen iets wordt gedaan. In elk geval mogen we hierin een erkenning zien van den plicht der overheid om voor de mobi lisatie-slachtoffers te zorgen. Of dit door bovenstaande regeling in genoegzame mate geschiedt, of 350 eenigszins voldoende geacht mag worden, zouden wij echter niet gaarne beamen. Men vergete toch niet dat de man voor ons aller belang en veiligheid, uit zijn bedrijf, uit z'n vak is gehaald, waarin hij z'n kost verdiende. Als de man in die taak van beschermer om komt hebben o.i. de weduwe en wezen het recht op een menschwaardig be staan; daarmede heeft niets uitstaan de b.v. hoeveel een weduwe van de hoogere ambtenaren krijgt uitbetaald. zooals in bovenstaand „Telegraaf"- bericht wordt gesuggereerd. Het bericht sluit als volgt: „Het pensioen is niet hoog en er is „wel eens overwogen het alsnog te ver- „hoogen. Bepaalde plannen in die „richting zijn er echter nog niet". Wij hopen dan toch dat er spoedig „bepaalde plannen in die richting" zullen komen, die tot een definitieve en billijke regeling zullen leiden, waar door bedelen voor mobilisatie-slacht offers in den waren zin des woords, voor 't geheel of voor een deel voor taan overbodig zullen zijn. Zou ons land werkelijk in oorlog ko men, dan zou een regeling als door ons bedoeld, natuurlijk niet mogelijk zijn; dan zullen allen dagelijks per soonlijk groote offers moeten brengen; neen, 't gaat hier over de slachtoffers der mobilisatie, die thans offers bren gen van bestaan en leven voor de pa- rairtheid van land en volk, ook voor hen die nog niet die lasten dragen. Wij moeten zorgen dat de weduwen en wezen van voor 't geheele volk ge vallen mannen, weg kunnen blijven van den stoep van 't Armenhuis. Echte koopjes I Alléén bij Zoolang de voorraad strekt Lingerie flanel 6 el in div. kleuren Flanellen Nachthemd met leuke garneering K, D, Directoirs groote partij, nu Dir. elastiek groote kaart Witte baddoek mooie kwal. Badhandjes nu, 4 siuks voor Blauwe Handdoeken flinke maat 112 Witte Zakdoeken i m. gekl. rand, 3 stuks u\ Zijden Kousen in mode- tinten m. kleine foutjes Fantasie-sokken div. dessins LEVENSVERZEKERING WAALWIJK Wij lazen zoo juist eer bericht, dal een regeling zal worden getroffen om de schade te vergoeden, die ontstaan is door de ontploffing van Neierland- sche mijnen bij Huisduinen.. Dat kan heel prijzenswaardig en juist zijn, maar de levensoffers der gemohiliseerden zijn zekei van heel wat meer belang dan de gebroken rui ten in Huisduinen. Dc vernietigde levens kunnen niet vergoed worden, maar met het vernie tigde bestaan is dit toch wel het geval. HET VERMEENDE RECHT VAN DEN STERKSTE. Duitsche beambten hebben op 9 No vember bij Venlo twee Engelschen en bovendien een Nederlandschen luite nant en een Haagschen chauffeur van Neder!andsch gebied weggesleept en de Nederlandsche officier werd daar bij door een Duitschen kogel gedood. Wij weten, dat onze regeering pro testeerde en daarop tot heden nog geen antwoord bekwam. Wij weten ook, dat onze regeering in Berlijn om inlichtin gen vroeg over den toestand der be trokkenen en geen antwoord bekwam. Tevergeefs heeft de echtgenoote van den Haagschen chauffeur al die we ken, welke maanden zijn geworden, gewacht op eenig bericht. Aanvankelijk heeft deze vrouw, die zich thans met haar kinderen maar door het leven moet zien te slaan, da gelijks contact gezocht met het minis terie van Buitenlandsche Zaken, doch ook daar kon men haar niets mede- deelen. Zij verkeert zelfs in het onzekere of haar man nog in leven is. Ook is het niét uitgesloten, dat hij bij het incident gewond werd. Over zijn verblijfplaats is niets bekend. In haar wanhoop heeft mevr. Lem mers onlangs een verzoekschrift ge richt tot den Führer, Adolf Hitler zelf. Bovendien richtte zij een overeen komstig schrijven aan Himmler, den chef van de Geheime Staats Politie (de Gestapo), doch sedert zijn ook weer eenige weken verstreken. Eenig antwoord bleef helaas uit. Een wanhopige vrouw vraagt zich nog steeds af: Waar is mijn man en is hij nog in leven? Gesteld eens, dat een Duitscher ten onzent een behandeling zou onder gaan, welke half zoo erg is als die, waarvan een Nederlandsche officier en een Haagsche chauffeur dupes wer denEn dat onze regeering zich dan eens Oost-Indisch doof zou hou den Men zou het uitbrullen, dat waar ter wereld ook, een Duitscher zich ver zekerd kan achten van de bescherming zijner regeering! ADVERTEERT IN DIT BLAD. DE AS BERLIJN—MOSKOU. Het schijnt niet te willen boteren met )de „vriendschappelijke" betrek kingen tusschen Berlijn en Moskou, al zal men dat noch te Berlijn noch te Moskou op het oogenblik willen toe geven. Het heeft er alles van weg, dat de Duitschers zich verraden gevoe'en door hun nieuwe vrienden. De zaken schijnen zóó te staan: de Bussen incasseerden aanstonds een belangrijk voorschot der Duitschers op het loon voor hun onzijdigheid in het conflict van Berlijn met het Westen en sedert ze dat voorschot in den zak hebben of meenen te hebben, trekken ze zich niets meer aan van wat ze met Berlijn overeen kwamen te doen of na te laten. De Duitschers ontvangen van de Russen in geen enkelen vorm hulp, daartegenover staat, volgens een na drukkelijke verklaring, deze week door Moskou afgelegd, dat de Russen van de Duitschers geen enkelen steun heb ben ontvangen en ook niet hebben ge vraagd. Het leek er onlangs nog op dat Ber lijn ten koste van nieuwe beloften en voorschotten er in geslaagd was om van Moskou bepaalde voordeelen te verwerven, welke in den dringenden nood aan olie (benzine) zouden voor zien. Het heette, dat dc Russen Duit sche troepen hadden toegelaten in hel door het Roode Leger bezette deel van Poolsch Galicië, welk gebied de ver binding vormt tusschen Duitschland en het rijkste oliegebied van Europa: Roemenië. Deze Duitsche troepen zou den den vlotten doorvoer van de in Roemenië gekochte olie-voorraden naar 't Rijk moeten verzekeren. Over die berichten is heel wat te doen geweest. Ze werden bevestigd, tegengesproken, volgehouden en weer ontkend. Moskou verzekerde tenslot te, dat er in Galicië enkel Duitsche be ambten waren, die de evacuatie van de daar wonende rijksduitschers kwamen regelen. Inderdaad is nu gebleken, dat deze evacuatie, welke circa 130.000 per sonen omvatte, is geschied. ze heeteti: Maar van een vlotten doorvoer van Roemeensche olie is niets gebleken integendeelBekend werd, dat de Rus sen de spoorlijnen in Galicië opbreken en ze op Russische breedte verleggen. De Russen hebben n.l. een geringer breedte van hun spoorwegen dan overal elders in Europa, hetgeen ze en niet ten onrechte als een belang rijk defensief voordeel van hun land beschouwen, omdat eventueele aan vallers hun eigen spoormateriaal niet in Rusland kunnen gebruiken. Maar nu is er ook geen sprake meer van rechtstreekschen doorvoer van Roemeensche petroleum over land naar Duitschland. In Italië spreekt men het thans open lijk uit, dat Duitschland door Moskou bedrogen werd en dat de Russen hun eigen weg gaan, daarbij de belangen van Duitschland met voeten tredende. „Het is absurd" aldus de „Corriere Padano" het orgaan van den Italiaan- schen maarschalk Balbo, gouverneur van Lybië „te denken dat Rusland in het diplomatiek duel tusschen de Duitschers en de geallieerden tus- schenbeide is gekomen, om het natio- naal-socialistische Duitschland te hel- KOMT EVEN SMULLEN. uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. pen. of eenvoudig om een deel van het Poolsche gebied te annexeeren, het welk zijn zucht van avontuur en ver overing geenszins bevredigt. „Integendeel, men behoeft er niet aan te twijfelen, dat de actie van Mos kou in de Baltische landen en speciaal in Finland, evenals zijn actie in de richting van Zuid-Oost-Europa, gaal buiten de grenzen van de entente met Duitschland: reeds treedt Rusland zon der gewetenswroeging de Duitsche be langen zelf met voeten". De voortdurende Russische bedrei gingen, de aanval op Finland, 't agres sieve optreden van de Moscivieten te gen de Scandinavische landen en tegen de Balkanstaten, in hét bijzonder te gen Roemenië dat alles kan Duitsch land, naar men in Berlijn begint in te zien, slechts schaden, want Duitsch land is te land veilig in het Westen, doch als Rusland aan de geallieerden de- gelegenheid biedt om het oorlogs front aanzienlijk te vergrooten door een Finsch-Scandinavisch-Geallieerd front in het Zuid-Oosten, dan zou de omsingeling van Duitschland volko men zijn en zou Duitschland vanuit 't Oosten zelfs militair kunnen worden bedreigd. Duitschland is daar kwetsbaar, zelfs zéér kwetsbaar, omdat zijn geheele grensgebied aldaar wordt bewoond door met geweld onderworpen volke ren. Herinnerende aan de geslaagde conferentie van Belgrado, zegt het voornoemde orgaan van maarschalk Balbo, dat het Russische program met betrekking tot Z.O. Europa thans wel geblokkeerd is „tengevolge van de ac tie, waarin Italië een overwegende rol heeft gespeeld", maar dat wil niet zég gen, dat Stalin de onderbroken partij niet zal voortzetten. „Italië heeft dui delijk doen weten, dat het niet onver schillig zou blijven tegenover een bols- jewistischen opmarsch in de richting van den Donau". Balbo's orgaan stelt tenslotte in hit tere bewoordingen vast, dat Duitsch land dc gebeurtenissen van September slechts heeft verhaast, nadat het zich zeker had gesteld (naar men te Berlijn meende) van de houding van Moskou en dat Moskou „zonder voorafgaand overleg met Berlijn en zelfs tegen de belangen van het rijk in". RUSLAND BLIJFT DE MANNERHEIMLINIE BEUKEN. Nadat den geheelen Woensdag in den sector Summa van het gebied der Mannerheim-linie verwoed is gestre den, gelooft men, dat de Russen een inham in de Finsche frontlinie heb ben gemaakt, waardoor zij tot op on geveer 32 K.M. van Wiborg zijn ge komen. Het is echter uiterst onwaar schijnlijk, dat de Russen de uitgebreide verdedigingswerken der Mannerheim- linie diep zullen kunnen binnendrin- De Echo van het Zniden, Wialwytscke en Langstraatsclie Courant* CSS - WAALWIJK VESHEl de ideale pijn-, kou- en griep-verdrijvers. Twaalf stuks 50 cent. Twee stuks 10 cent Zijn niet rond, maar hartvormig van model. IN SAMENWERKING MET AMSTERDAM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1