Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. GEDENK DE EXTRA ROODE KRUISCOLLECTE OP HEDEN ZATERDAG. Meiwiie MnmaMg „NOORD- BRABAND" 1843 Griep, Kou, Pijn helpen hierbij ALGEMEENE TOESTAND PERZIS?ISI^ Croquetten en Bitterbollen JONKERS' Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD NEDERLANDSCHE VEREEN1GING VflOI LUCHTBESCHERMING Automatiek PULLES-HEESBEEN NUMMER 14. ZATERDAG 17 FEBRUARI 1940. 63c JAARGANG. m WP Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever, abonnementsprijsper 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag ei Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uui in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. HET VERMEENDE RECHT VAN DEN STERKSTE. Onder deze titel hebben we reeds meermalen een driestar geschreven, die tot grondtoon had de onverantwoorde lijke en willekeurige daden van een der oorlogvoerende groote mogendheden tegenover een der neutrale, natuurlijk kleine staten, in casu b.v. ons land. Men matigt zich zonder blikken of blozen alles aan, en als de schanddaad dan gebeurd is, dan wordt er maar weer gezocht naar zekeren rechts grond, al is er die natuurlijk niet. Een ergerlijk staaltje heeft ons land dezer dagen weer te slikken gekregen door de torpedeering van „de Burger- dijk" van de H.A.L. Het schip, onge veer geheel geladen met graan en vee voederartikelen voor de Nederlandsche regeering en varende van Amerika naar Nederland, dus van een neutraal land naar een neutraal land, werd zon der vorm van proces getorpedeerd, zonder dat de duikboot-commandant zelfs de scheepspapieren wilde inzien! Niet alleen dus dat een Nederlandsch schip aan een oorlogsdaad ten offer viel en onze koopvaardij een nieuwe slag werd toegebracht; neen, hier werd een naar Nederland varend schip, waarvan vrijwel de geheele lading aan de Nederlandsche regeering was gecon signeerd en waarbij dus geen sprake kon zijn van de toepasselijkheid der contrabandebepalingen, dus ook geen verschil van inzicht mogelijk was, zon der vorm van proces in den grond ge boord, met de lading die bestemd was voor het Nederlandsche volk! Geen wonder dat deze daad bij de regeering en in 't geheele land hoog wordt aangeslagen. Men behoeft heusch niet anti-Duitsch te zijn om dergelijke wandaden te ver- oordeelen, al zijn er natuurlijk anderen, ook Nederlanders, die deze daad weer willen goed praten of althans vergoe lijken! Neen, wij houden t met de redactie van de N. Rott. Crt., die o.m. schrijft: en verontwaardiging voor dergelijke piraterij en de regeering weet bij voorbaat, geheel Nederland achter zich te hebben, wanneer zij te zijner tijd te bevoegder plaatse, met den ernst en den nadruk, welke .bij een zaak als deze passen, duidelijk zou maken, dat Nederland niet met ge brek en honger wenscht te worden bedreigd door de onrechtmatige, met alle redelijkheid spottende daden van een der partijen in een oorlog, aan welks uitbreken het part noch deel heeft.' En zelfs van het toch zeker pro-Duit- sche Nationale Dagblad (N.S.B.). Dat verstout zich tot de aanteekening: „Indien men in Duitschland meent dat men de sympathie der neutralen kan winnen door het torpedeeren van hun schepen, dan vergist men zich toch werkelijk." De regeering te Berlijn zit er blijk baar toch ook mee en heeft er onder- tusschen al iets op gevonden. Hoor maar: Van bevoegde zijde wordt betoogd, dat 't Nederlandsche vrachtschip Bur- gerdijk door een Duitsche duikboot werd getorpedeerd overeenkomstig ar tikel 23 van de Duitsche prijzenveror- dening van September 1939. Volgens dit artikel moeten schepen, die contrabande aan boord hebben en zich naar de Duins begeven, worden beschouwd als schepen, welke een vij andelijke haven aandoen. Het feit, dat zij zich om welke reden ook naar een vijandelijke haven begeven, wordt be schouwd als een „dolus eventualis" (een daad welke de mogelijkheid biedt een wederrechtelijke handeling te ple gen), aangezien zulks het vermoeden doet opkomen, dat de goederen voor den vijand bestemd zijn. Het spreekt wel vanzelf, dat de rechtvaardiging van de torpedeering van de Burgerdijk, welke van bevoegd- de Duitsche zijde heden wordt gegeven, „Er is geen goede grond voor de ze oorlogsdaad aan te voeren. Het schip was langs de gebruikelijke scheepvaartroute op weg naar ons land met een lading, omtrent welker karakter, zooals gezegd, geen twij fel bestond. Men mag verwachten, dat de regeering, na vaststaande ge gevens te hebben verzameld, ten ernstigste tegen een dergelijk onge hoord optreden zal protesteeren. Zij kan zich bij voorbaat verzekerd ach ten van den steun van het geheele volk, dat zich niet wenscht te laten uithongeren." En van „De Telegraaf": „Het is ons gebleken, dat deze re- delooze vernielingsdaad in bevoegde kringen zeer hoog wordt opgenomen. Blijkt het geval zich inderdaad zoo te hebben toegedragen als men tot dusver uit niet officieele Berichten heeft kunnen afleiden, dan zal onge twijfeld in de krachtigste bewoordin gen bij de Duitsche regeering wor den geprotesteerd. Ons volk voelt niets dan afschuw onaanvaardbaar is. Het schip was im mers vrijwel geheel geladen met goede ren, welke aan de Nederlandsche re geering waren geconsigneerd. De ver onderstelling dus van eenige practische mogelijkheid, dat deze goederen voor een Engelsche haven zouden zijn be stemd, is absurd. Door de verklaring van bevoegde Duitsche zijde bestaat thans zekerheid omtrent de motieven van het optreden van den duikboot-commandant. Dat deze laatste geweigerd heeft, de papie ren in te zien en zich daardoor het af doende tegenbewijs te laten leveren van het hierboven vermelde en in ab- soluten zin te verwerpen vermoeden van contrabande-vervoer, is wel heel kras. Dergelijke opvattingen zijn in flagranten strijd met de rechten der neutralen, voor wie het er erger, hoe langer hoe slechter gaat uitzien. Moe ten wij ook verhongeren, of geprest worden in den strijd te gaan, dien wij niet wenschen? Vooral voor Nederland is deze toe stand uitermate kritiek. Onze geheele AFD. WAALWIJK. op Donderdag 22 Februari a.s. om 8 uur in HOTEL VERWIEL. AGENDA: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslag. 4. Finantieel verslag. 5. Verkiezing van een Bestuurslid wegens aftreden vanMej.E.van Gijsel (herkiesbaar). 6. Mededeelingen. 7. Rondvraag. HET BESTUUR. vaart op onze koloniën in Oost en West is daarmede in het grootste ge vaar. Geen schip uit Oost- of West-In- dië, noch uit eenig neutraal land, kan Nederlandsche havens bereiken zon der ergens een gebied te passeeren, dat binnen het bereik der Engelsche zee controle ligt. LEVENSVERZEKERING WAALWIJK EEN MOBILISATIE SLACHTOFFER. Eenigen tijd geleden kwam ons een financieel blad onder de oogen, dat zeer laconiek, koud en nuchter het vol gende bericht in zijn kolommen afdruk te. (Namen door ons gefingeerd. Red.) A. B„ geboren te Y. op 8 Febr. 1910 is een gehuwd man. Hij was als bak kersknecht in dienst bij de firma E. te Z. en kwam in Mei 1936 naar X. om daar een eigen bakkerij te vestigen. De zaak lag gunstig en scheen ondanks de concurrentie wel te marscheeren. De mobilisatie werd evenwel noodlottig voor A. B. Hij werd onder de wapenen geroepen en moest het zaakje aan de goede zorgen van zijn vrouw overlaten. Deze trachtte het met behulp van een knecht op gang te houden, doch kon hierin niet slagen. Den 23sten Novem ber volgde 't failissement, met benoe ming van Mr. L. als curator. Hierop volgt dan de crediteurenlijst. Over het algemeen kleine bedragen. Alleen de post achterstallige huur 180. De treurmarsch van Chopin zou hier op zijn plaats zijn. „De Nederlander' zegt, dat in zoo'n nuchter bericht een heel groot stuk tra gedie verborgen ligt. Misschien jarenlang knecht geweest en dan eindelijk zag de bakker zijn kans schoon. De vervulling van zijn ideaal: Samen met zijn jonge vrouwtje, een bedrijf opbouwen, waarin zij een bestaantje hadden. Beiden maakten zij een moeilijken tijd mee, doch het gaat. 't Is hard sjouwen, maar de zaak marcheert. Tot de mobilisatie komt. Een betaal de knecht, die niet in die mate vècht voor de zaak als de baas zelf, moet in dienst worden genomen. Schade naar twee kanten dus! En langzaam loopt de omzet terug, terwijl de onkosten juist toenemen. Een wissel moet worden uitgesteld. Nog een en nog een. Dan geeft een credi teur laten wij hopen, dat hij 't slechts deed, omdat hij 't zelf niet kon mis sen zijn vordering „uit handen". Een of meer „advocatenbrieven".... „mitsdien noodig ik u uit, vóór den len November a.s. voornoemd bedrag te mijnen kantore te storten, bij gebreke waarvan ik genoodzaakt zal zijn..." enz. Dan volgt het faillissement. Een lijst van crediteuren, och, alles tezamen voor een heusch niet zoo groot bedrag te boek staande. Want de nuchtere omschrijving, die wij al citeerden, vermeldt ook nog: „De baten bedragen 236. zijnde huisinven taris." Was „tragiek" een te groot woord? Wij hebben dit simpele geval, zoo als er heusch wel meer zullen zijn aan te wijzen, eens even in het volle licht geplaatst, omdat er mede wordt aange- KOMT EVEN SMULLEN. uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. toond, hoe noodig het is, dat op dit ge bied iets gedaan wordt. Natuurlijk beseffen wij heel goed, dat er door duizenden landgenooten zware offers, die onvermijdelijk zijn. worden gebracht. Maar dit volledig erkennende zij toch met grooten nadruk vastge steld, dat allen, die iets kunnen doen in welk opzicht ook, zullen hebbende zoeken naar wegen om die offers tot het waarlijk onvermijdelijke te beper ken. Als bijdrage tot dit streven plaatsen wij hierboven dit artikel over faillisse mentsaanvragen tegen gemobiliseer- den, dat stimuleerend moge werken op hen, die op deze punten initiatief kun nen nemen. latijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijiihardt's Poeders per stuk 8 cent. Doos 45 cent. Cachets,genaamd M ijnhardljes« 2 st. 10 ct. Doos 50 ct. GöRING BEREIDT HET DUITSCHE VOLK VOOR OP LANGEN 'STRIJD. De radio-rede, welke generaal-veld- maarschalk Göring Donderdagavond tot het Duitsche landvolk richtte, was volgens den correspondent van de Tel. te Berlijn wel de ernstigste en zorge- lijkste, welke wij ooit uit zijn mond hoorden. Ja, zelfs de vele kwinkslagen en populaire opmerkingen, waarmede zijn pakkende redevoeringen anders doorspekt zijn, ontbraken ditmaal ge heel. Met zijn bekende openhartigheid en eerlijkheid sprak hij door den aether over de groote zorgen, waaronder het Duitsche volk in de huidige tijden, vooral sedert de oorlog is uitgebro ken, gebukt gaat. Zwegen de Duitsche bladen tot nog toe over kolen- en levensmiddelen- nood, over tegenvallers bij het inhalen van den oogst, over de uitwerking van de mobilisatie op den landbouw, Gö ring kwam er rond voor uit en zegde in vele gevallen ingrijpende hulpmaat regelen toe. De grootste verantwoordelijkheid voor de zorgen, waaronder Duitsch land deze maanden gebukt gaat, kwam begrijpelijkerwijze neer op den bar strengen winter: „Sterker dan de mensch is de natuur. Ik kan tegen menschen vechten, niet echter zonder de noodige middelen tegen de natuur", was wel de kernachtigste passage uit zijn betoog. Keer op keer maande Gö ring het Duitsche volk. aan geduld te hebben, de moeilijkheden waardig te dragen, zich beroepend op de omstan digheid, dat Duitschland zich in oorlog bevindt en de soldaten aan het front het nog moeilijker hebben. Wellicht het opvallendste uit de ge heele rede was >ijn herhaald pleidooi, dat Duitschland zijn landbouw, vee teelt en zuivelproductie moet inrichten op lange jaren van oorlog en beperking. Dit is de eerste maal, dat een der hoogste autoriteiten in het nationaal- socialistische rijk officieel de meening uitspreekt, dat Duitschland zich op een jarenlangen oorlog dient te stellen, een meening, welke lijnrecht in strijd is met de nog tot voor kort gehuldigde opvatting van den „bliksemoorlog", welke in enkele weken of maanden aan Duitschland de definitieve over winning zou hebben moeten bezorgen. De meest ingrijpende maatregelen, welke Göring aankondigde, waren wel het te werk stellen van een millioen Poolsche en Cechische landarbeiders in de Duitsche landbouwbedrijven, ter vervanging der werkkrachten, die thans aan het front staan, alsmede de verhooging van den melkprijs met twee Pfennig per liter en van den boterprijs met twee Pfennig per pond. Deze maat regelen worden genomen ten einde den Duitschen boer aan te sporen meer aandacht te schenken dan voorheen aan de vet- en melkproductie. Het is de eerste maal, dat de Duit sche regeering daarmede afwijkt van de tot nog toe streng doorgevoerde po litiek van het houden van de levens- middelenprijzen op stabiel niveau. Voor degenen, die deze verhooging niet kun nen betalen, stelde Göring in het voor uitzicht, dat zij in de toekomst in plaats van boter, de goedkoopere mar garine op hun boterkaarten kunnen verkrijgen, dus in ieder geval eenzelf de kwantum vet kunnen blijven be trekken. De betere bemiddelden zijn 't. die dan meer boter tegen de hoogere prijzen zullen koopen. De blokkade en zeker de „vet-blok- et Zniden, Wuif Uksrle en Langstraatscbe Courant^ IN SAMENWERKING MET AMSTERDAM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1