Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. ALGEMEENE TOESTAND NOORD- BRABAND" 1843 BINNENLANDSCH NIEUWS Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD Croquetten en Bitterbollen Automatiek PULLES-HEESBEEN NUMMER 17. WOENSDAG 28 FEBRUARI 1940. 63e JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden. ïz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.25. Franco per post door "t geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALW1JKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adre»: ECHO GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag e| Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uui in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. HOE IS HET IN 'T. OOSTEN? Een zéér kwetsbare plek is het Kau- kasische grensgebied van Rusland, ge legen tusschen de Kaspische Zee en de Zwarte Zee. I)c streek van Bakoe taan de Kaspische Zee) is Ruslands rijke petrolcumgebisd; deze streek wordt begrensd door Perzië (Irani. Batoem (aan de Zwarte Zee) is de opslagplaats der gewonnen petroleum en hier zijn de Turken de buren der Russen. Turken, Perzen en Russen hebben el kaar steeds het rijke Zuid-Kaukasi- schc gebied bestreden en er is niet veel voor noodig om Turkije en Perzië te bewegen een oorlogsgokje te wagen hij gunstige "omstandigheid daartoe. Nu zijn de berichten, welke den laatsten tijd uit het hiervoren beschre ven gebied komen, zeer opmerkelijk. Het heel steeds, dat Turkije en Perzië zich bedreigd gevoelen door de Rus sische agressie en Duitsche doordrin- gingspogingenvan den anderen kant beweren de Russen, dat hun buren, daartoe aangezet door Londen, troe pen concentreeren aan de Kaukasische grens met het doel om een inval te wagen. Zeker is, dal een verbreiding van liet oorlogsfront naar het Zuidoosten Engeland goed gelegen zou komei», de handen der Russen zou binden, hun rijkste petroleumgebied zou bedreigen, de levering van Russische olie aan Duitschland zou tegengaan en de Fin nen in het hooge Noorden zou ontlas ten. Reeds nu moeten de Russen ernstig rekening houden met de moeilijkhe den, welke hun aan de Kaukasische grens kunnen worden bereid. Ofschoon men van de ontwikkeling van den oor log niets met zekerheid kan voorspel len, lijkt het toch allerwaarschijnlijkst, dat in eenig volgend stadium de oorlog overgeplant zal worden naar het na bije Oosten en dat Engeland daartoe reeds krachtig concentreert. Van die concentratie is Egypte de basis. Minis ter Eden is zich onlangs persoonlijk van den gang van zaken in het nabije Oosten op de hoogte gaan stellen. Het expeditie-corps dat deze dagen uit Nieuw Zeeland in Egypte is aange komen, is daar opgehouden en ver- eenigd met de reeds daar gelegerde Australiërs. In een toespraak tot deze vereenigde legermacht heeft generaal Wavell, aanvoerder van de Britsche strijdkrachten in het „midden-Oosten", Zaterdag j.l. gezegd: „Ge hebt reeds een groote reputa tie in dit deel van de wereld voor uw heldhaftig gedrag in den wereldoor log. Ik kan u uw uiteindelijke be stemming niet mededeelen. maar ge moet niet teleurgesteld zijn, indien ge eenigen tijd moet wachten. Uw aankomst hier heeft onze vijanden ontmoedigd en den oorlog voor dit oogenblik minder waarschijnlijk ge maakt". Het is vrij duidelijke taal, welke wc zoo goed als zeker zóó hebben te ver staan ge moet nog eventjes wachten, totdat het eigenlijk reeds eerder ver wachte sein wordt gegeven, dat het oorlogsspel ook in dezen hoek van de wereld beginnen gaat. HITLER EN CHAMBERLAIN OVER HUN DOEL. I)e Rijkskanselier: STRIJD TOT HET EINDE. Ter gelegenheid van het 20-jarig be staan der nationaal-socialistische par tij heelt Hitler in de groote zaal van het Hofbrauhaus, waar hij inder tijd voor de eerste maal te München in het openbaar optrad, voor twee dui zend menschen een groote rede ge houden. Zoowel het feit, dat Hitler's rede ge heel onverwacht kwam, alsmede de omstandigheid, dat de Duitsche staats- chef aan den vooravond van Welles' bezoek aan Europa sprak, hebben er toe bijgedragen, dat de wereld met ge spannen aandacht en groote belang stelling van de uiteenzettingen van den Führer heeft kennis genomen. Al naai de verwachtingen waren, die men meende te moeten koesteren, zal Hit ler's betoog teleurstelling of tevreden heid hebben gewekt. Onzes inziens cul mineerde de rede, die precies een uur duurde, in de woorden: „Ik heb be sloten, den strijd tot het einde te voe ren". In het laatste deel van zijn rede for muleerde Hitler het doel en de eischen zijner politiek, die „ondanks hun be scheidenheid door Engeland en Frank rijk van de hand gewezen zijn en be streden worden". „Ik heb zoo zeide hij in de eerste plaats verlangd: zekerheid en veiligheid van de eigen levensruimte in Midden-Europa," dat door Duitschland is opgebouwd en in de tweede plaats: teruggave der Duit sche koloniën. In vijf opzichten zoo verklaarde Hitier is de positie van Duitschland anders dan in 1914. Wat de buitenland- sche politiek berteft, is Duitschland ditmaal bevriend met Italië. Duitsch land en Italië zijn ook in de toekomst op elkaar aangewezen. Ook de verhou ding tot Rusland heeft zich tegenover 1914 gewijzigd. Deze geweldige staat is buiten den strijd tegen Duitschland getreden. Èn ten slotte staat ditmaal ook Japan niet aan de zijde van Duitschlands vijanden, maar onderhoudt dit land eveneens vriendschappelijke betrekkingen met den Duilschen staat. In militair opzicht is Duitschland onvergelijkelijk veel beter uitgerust en gewapend dan in 1914. De veldtocht door Polen heeft dat reeds aangetoond en de toekomst zal dit nog bevestigen. In economisch opzicht is Duitschland niet alleen gewapend tegen een vijan delijke blokkade, maar het heeft er door zijn autarkisch werk voor ge zorgd, dat Duitschland niet uitgehon gerd kan worden. Militair noch eco nomisch kan derhalve het huidige Duitschland overwonnen worden. In de vierde plaats heeft Duitsch land een andere leiding dan vroeger. Ik hen 'n magneet, die boven Duitsch land hangt", zeide Hitier, „en die al het ijzer uit het Duitsche volk aan trekt. De leiding van thans bestaat uit mannen uit het volk. En ten slotte is ook het volk een ander geworden. Onder deze volkomen gewijzigde omstandigheden heeft Duitschland den strijd aanvaard. En ik ben vastbeslo ten", riep Hitier uit, „dezen strijd tot het einde te voeren. De georganiseerde terreur der plutocratische zwendelaars zal ik verpletteren en ik zal den strijd zoolang voortzetten, totdat deze ter reur verbroken is". doeleinden van Engeland uiteengezet. ij vechten," zoo zeide de premier, „voor de vrijheid van geweten, voor de vrijheid van godsdienst. Wij vechten tegen de afschaffing van den geest van het militarisme en de opeenstapeling van bewapeningen, die geheel Europa en niet in het minst Duitschland zelf verarmen. Alleen doQr deze zaken uit te ban nen kan Europa de veiligheid verkrij gen, die het noodig heeft en kunn n de Europeescbe mogendheden gered wor den van bankroet en ineenstorting Hoe kunnen,^om in concrete woor den te spreken, deze doeleinden be reikt worden? 1ste. De onafhankelijkheid van Po len en Cechcn moet verzekerd worden. 2de. W ij moeten tastbare cn be vredigende bewijzen verkrijgen, dat beloften of verzekeringen ook zullen worden nagekomen. Onder de huidige Duitsche regeering kan er geen waarborg voor de toe komst bestaan. Elementen, die bereid zijn, mede te werken aan den opbouw van Europa, worden er zonder meer uitgebannen. Het land wordt zelfs van een contact met de neutrale meening afgesloten en de bestuurders van dat land hebben herhaaldelijk aangetoond, dat zij niet vertrouwd kunnen worden wat het houden van hun woord be- treft, noch door de buitenlandsche re- gecringen, noch door hun eigen volk. Het is daarom aan Duitschland den volgenden stap te zetten en te toonen, dat het eens en vooral de stelling heeft opgegeven, dat macht recht is. II LEVENSVERZEKERING WAALWIJK DUITSCHE ACTIVITEIT AAN DE MOEZEL. De correspondent van de „Ober-Mo- scl Zeitung" meldt uit Remich in Z.- Oost Luxemburg, dat op den rechter- over van de Moezel groote Duitsche activiteit hcerscht. Nooit, schrijft hij, waren de treinen zóó talrijk, terwijl men óók cavalerie kan zien. I it W interange, een dorp tusschen Remich en Schengen, komen berich ten binnen over een soortgelijke druk te. Dag en nacht bewegen zich tusschen Nonning en het front munitie- en le- vensmiddclencollonnes. Tusschen Non ning en Bosch is een nieuw dorp als een paddestoel uit den grond verrezen. De correspondent van de „Ober- Mosel Zeitung" te Echternach meldt met alle voorbehoud, dat Goering Za terdag met vier generaals vertoefd heeft bij de brug te Echternach, welke over de rivier de Sauer van Duitsch land naar Luxemburg leidt. SUMNER WELLES EN MYRON TAYLOR IN EUROPA. De beide afgevaardigden van pre sident Roosevelt, Sumner Welles om zich in de verschillende rijken ten op zichte van den vrede en latere regelin gen te openbaren, Myron Taylor als bijzonder gezant bij het Vaticaan, zijn met het Italiaansche stoomschip Rex in Napels aangekomen en met de noo- dige eerbewijzen ontvangen. Zij zijn direct naar Rome doorgereisd en Sumner Welles heeft een bespre king gehad met graaf Ciano en met Mussolini. Wat besproken is, daarvan weet men natuurlijk niets. Hij reist thans naar Berlijn door voor een on derhoud met von Ribbentrop en Hit- Ier. Myron Taylor, afgezant van presi dent Roosevelt bij het Vaticaan, heeft reeds zijn eerste bezoek aan den kar- dinaal-staats-sccrctaris, Z. H. Em. Maglione, gebracht en daarmede heeft het rechtstreeksche contact tusschen het W ilte Huis en den H. Stoel een aanvang genomen. Het was voor het eerst sedert zeven- tig jaar, dat een bij den H. Stoel geac- KOMT EVEN SMULLEN uitsluitend van le kwa liteit kalf svleesch crediteerde Amerikaansche ambassa deur de Vaticaanschc poort binnen ging en er met de eerbewijzen, aan zijn hooge zending verschuldigd, ontvan gen werd. Vandaag bezoekt hij Z. H. den Paus. MASSA-ARRESTATIES IN MOERMANSK? De correspondent van „Aftenbladet" in Tallinn maakt melding van massa arrestaties in Moermansk in verband met de verspreiding van „fantastische contra-revolutionnaire geruchten" over de aanwezigheid van een Britsch vloot- detachement nabij Moermansk. De correspondent meldt, dat de Rus sische pers niet schrijft over de Engel- sche oorlogsschepen in het Noorden maar veel ruimte wijdt aan de geruch ten over de Turksche defensievoorbe- reidingen. Hij voegt hieraan toe, dat waarnemers dit beschouwen als een zeker teeken, dat de toestand in het Noorden door het Kremlin als het ern stigst beschouwd wordt. POST VOOR DUITSCHLAND VAN DE „REX" GEHAALD. De officier van het Italiaansche mailschip „Rex" heeft bij aankomst in Napels verklaard, dat de Britsche con trole te Gibraltar 300 postzakken, be stemd voor Duitschland, van het schip heeft gehaald. Het schip had niettemin slechts vier uur oponthoud. Ook ver telde de officier, dat gemeld was, dat eenige Britsche mijnen van het inijn- veld bij Malta waren losgeslagen. De Rex had echter geen mijnen gezien. Zooals men weet zijn Sumner Wel les en Myron Taylor met de Rex nasy Napels gekomen. De Britsche premier: ANDER REGIME TE BERLIJN. In zijn te Birmingham gehouden rede heeft de minister-president Cham berlain nog eens uitvoerig de oorlogs- I)E STRIJD OP DE LANDENGTE VAN KARELIë WORDT ZWAAR VOOR DE FINNEN. Geweldige Russische troepen-massa's. Het Finsche legerbericht luidt: „Op de landengte van Karelië hebben onze troepen de Koivisto-eilanden verlaten. Op 25 Februari heeft de vijand zijn aanvallen op het westelijk deel van de landengte voortgezet. De aanvallen werden afgeslagen door het vuur van de Finsche artillerie en de infanterie. De vijand leed hierbij groote verliezen aan menschenlevens. Te Salmenkaita werden de aanval len van den vijand afgeslagen na een gevecht, dat den gcheelen dag heeft ge duurd. In weerwil van den tot dusver zege vierenden tegenstand der Finnen in den sector van Wiborg moet de situa tie op dit gedeelte van het front als uiterst ernstig worden beschouwd. Geweldige Russische troepen-massa's zijn hier samengetrokken en de zware artillerie der rooden bombardeert dag en nacht de stad Wiborg en de omge ving. Weliswaar hebben ook de Finnen versterkingen doen aanrukken, doch ze staan tegenover een enorme over macht. DUITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN ONS LAND. Luchtgevecht hij Tilburg. De Regeeringsperrdienst meldt: Een Nedcrlandsch jachtvliegtuig heeft Zondagochtend boven Oss een Duitsch Heinkel-111-K-vliegtuig op omtrent achtduizend meter hoogte aangetroffen. Het Duitsche vliegtuig werd achtervolgd in de richting Til burg, waar het werd aangevallen, waar op het Duitsche toestel terugvuurde. Het Duitsche vliegtuig is bij Reusel over de Belgische grens ontkomen. Het Nederlandsche jachtvliegtuig heeft een treffer in den neus en twee in den staart. Naar aanleiding van het feit dat het Duitsche vliegtuig niet alleen Neder landsche rechtsgebied heeft geschon den, doch bovendien de vermetelheid heeft gehad het vuur te openen op een Nederlandsch vliegtuig, dat in de recht matige uitoefening van zijn bewakings taak optrad, zal de Nederlandsche re geering te Berlijn ernstig protesteeren. HET VERGAAN DER „DEN HAAG". Geen hoop meer op redding der vermisten. De reederij van het op 15 Februari j.l. door een ontploffing gezonken mo tortankschip „Den Haag" heeft bericht ontvangen, dat Zaterdag te St. Just in Cornwall het lijk is aangespoeld van een der opvarenden van het veronge lukte schip. Vermoedelijk is dit hel stoffelijk overschot van den 22-jarigen marconist M. Stegenga, uit Wolvega. De thans leeg aangespoelde twee reddingsbooten zijn door de geredde leden der bemanning niet herkend als de boot, waarin zij zich bevonden, al vorens zij aan boord werden genomen van een Engelsch schip. Daar boven dien de marconist niet in dezelfde red dingsboot had plaats genomen als de bediende Van der Horst, wiens lijk Vrijdag is aangespoeld, moet worden gevreesd, dat uiteindelijk 20 personen bij deze ramp het leven hebben gela ten. De 13 geredden zijn in Amsterdam aangekomen. SPIONNEN IN ONS LAND. Scheepsberichten verraden. Naar de Tel. meldt is behalve de chauffeur, die de twee ontsnapte Duit sche officieren uit Spijkerboor heeft vervoerd en bij Kornwerderzand werd aangehouden, ook nog een sergeant van het Nederlandsche leger uit Alk maar gearresteerd. Deze laatste man werd er van ver dacht betrokken te zijn bij het spion- nagecomplot, dat dezer dagen werd, ontdekt en waarbij binnenkort nog meer arrestaties te verwachten zijn. Hoewel men het diepste stilzwijgen be waart over den aard van de spionnage, verneemt 't blad, dat het voornamelijk zou gaan om de overbrenging van Waaiwpsche en Laiigstraatsche ('airait,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1