Toegewijd aan Handel, en Gemeentebelangen. H. Kolstereo-Lagarde Je Adres I K OFA PERZISS^ EXTRA BERICHT! nB Fa. CUNEN „NOORD-BRABAND" Fa. CUNEN JONKERS' Automatiek PULLES-HEESBEEK Dit nummer bestaat uit DRIE Bladen EERSTE BLAD GEOPEND \2\ -1 uur. voor fijne Comestibles. 100 lo kwal iteit. voor stoffen onovertroffen Croquetten en Bitterbollen NUMMER 18. ZATERDAG 2 MAART 1940. 63c JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven. Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever. Abonnementsprijsper 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE WAALW1JKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag ej Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uul in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. NEUTRALITEIT, - GEEN KARAKTER LOOSHEID. In sommige, gelukkig nog maar zeer beperkte kringen, ontwikkelt zich ten aanzien van den neutraliteitsplicht van het Nederlandsche volk een opvatting, waarmee het n i e t in orde is. Deze op vatting steunt niet zuiver meer op de beginselen van het recht, maar op die van de opportuniteit. In de practijk valt het verschil, dat we hier aangaven, dui delijk waar te nemen. In het Russisch- Finsche geschil staat Nederland for meel precies zoo neutraal als in het ge schil van de groote Westersche demo cratieën met Duitschland Tegen de Rus sen echter mag in openbare vergaderin gen en in de pers net zoo fel worden geageerd als men wil, niemand die 't onmachtige communistische groepje in ons land uitgezonderd) daaraan aan stoot zal nemen of zich verontrust be toont over schending van onzen neu traliteitsplicht. Let wel: wij voelen al lerminst behoefte om de Russen in dit artikel te gaan verdedigen tegen Ne derlandsche agressie! Wij hebben groote bewondering voor den met zoo veel moed en offerbereidheid betoon den vrijheidszin der Finnen en wij ver afschuwen het Russische imperialisme en de communistische ideologie. Over den Russischen aanval op den kleinen nabuur hebben wij ons herhaaldelijk even scherp uitgelaten als wie ten on zent ook. Wij willen er slechts de aan dacht op vestigen, dat mag! Daarmee schenden we blijkbaar onzen neutrali teitsplicht niet. Vanaf MAANDAG 4 MAART zijn onze magazijnen DEN GEHEELEN DAG uitgezonderd tusschen Dus U kunt in het vervolg, na of voor Uw werkzaamheden, tusschen de middag óók bij »KOFA« terecht. CSS WttLWIIK VESHEl Maar als vele Nederlanders in woord en geschrift opkomen tegen de da den van onrecht, welke ter zee worden begaan, wanneer we van onze verontwaardiging laten blijken, dat de Duitsche duikbooten meer neutrale schepen tot zinken bren gen dan vaartuigen van den vijand en daarbij moeten vaststellen, dat vele honderden zeevarenden uit de neutrale (enkel de kleine!) landen aan kou, dood en ellende worden prijsgegeven, wanneer we de herhaaldelijke schendingen van Nederlandsch en ander neutraal gebied- brandmer ken, wanneer we ons mede leven te kennen geven met hetgeen van Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen is geworden, dan zijn er Neder landers, die meenen, dat met dergelijke oordeelvellingen aan onzen neutrali teitsplicht te kort wordt gedaan. Zij hebben het mis. Wanneer neutra liteit zou beteekenen, dat we geen oor deel mogen hebben, althans niet mogen uiten, over de politieke situatie in Eu ropa, over de wijze, waarop de oorlog zich ontwikkelt en over de methoden, waarmee de oorlogvoerenden tegen over elkaar èn tegenover de neutralen optreden, dan moet dat ook gelden ten aanzien van het Russisch-Finsche ge schil. Anders zou men van ons kunnen zeggen, dat we pas neutraal zijn en zwijgen in gevallen, waarin we bang zijn voor de consequenties van de uit gesproken meening en dat we niet- neutraal zijn en dapper met den mond, als het volk en de regeering, welke we veroordeelenonze buren niet zijn! Regeering en volk hebben ten aan zien van de Nederlandsche neutraliteit denzelfden plicht: n.l. geen der oorlog voerende partijen op werkelijke wijze te steunen of te bevoordeelen. Maar tegenover ons zelve hebben we den plicht en 't recht van oordeel en ver oordeel, het recht onzer vrije meenings- uiting, al vereischen de omstandig heden het, dat we daarvan een be dachtzaam gebruik maken. In daden kunnen we, moeten we neutraal zijn, in onze meening en mee- ningsuiting moeten we „waar" zijn en „objectief", maar we behoeven daarin van geen onverschilligheid te laten blijken. In feite zijn wij het voor een keer eens met wat de heer Mussert blijkens een verslag in „Volk en Vaderland" op 3 Februari in Amsterdam zeide: „Alleen wie zonder verstand en hart is, zou in dezen tijd een neu trale houding kunnen aannemen... De fascisten in de geheele wereld zijn evenmin neutraal als de de mocraten". Wij nemen aan, dat de heer Mussert hier enkel de geesteshouding van fascisten en democraten bedoelt. In daden moeten we ons natuurlijk al len van inmenging onthouden. Spion- nagediensten ten behoeve van een der oorlogvoerenden zijn natuurlijk uit den booze. Ook het afschieten van lichtko- gels b.v. om daarmee aan een der par tijen iets kenbaar te maken en 't smok kelen van uniformen voor duistere doeleinden, is zéér verwerpelijk. Dat zal ook de heer Mussert ongetwijfeld toegeven. We moeten ons eerlijk onzijdig stel len ten aanzien van de directe belan gen der oorlogvoerenden. In dat op zicht zijn we Nederland en de Ne derlanders neutraal en we hopen dat te kunnen blijven. We gelooven niet aan de volstrekte onbaatzuchtigheid van een der oorlogvoerende partijen, zij vechten elk voor zich, voor hun eigen zaak. Maar ook als neutralen kunnen we niet vergeten, dat de zaak van den een ons meer kan schaden en schaadt dan de zaak van den ander. We kunnen niet vergeten, hoe we ons hebben gevoeld, toen er onrecht werd begaan jegens Abessinië, Albanië, Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije. We kunnen niet vergeten, dat toen Polen aan de beurt kwam om te worden aangevallen en vernietigd en vervol gens Finland, dat we toen terecht heb ben gevreesd. We hebben ons heime lijk afgevraagd: wanneer zullen wij aan de beurt zijn? We waren na München teleurge steld laten we het erkennen om dat Engeland en Frankrijk, Tsjecho- Slowakije. tot toegeven, tot te grooten gebiedsafstand, hadden bewogen. In Augustus van het vorige jaar beefden we van opwinding over de mogelijk heid dat Engeland en Frankrijk ook Polen weer aan zijn lot zouden over laten. En wij, zouden wij, nu het zóó geloopen is, nu moeten doen alsof de zaken ons volstrekt niet aangaan en alsof het ons niet kan schelen hoe 't verder gaat met ons en anderen, welke methoden worden toegepast, enz. Dat kan toch geen redelijk rnensch verlangen. DE VRIJWILLIGE 4 PCT. STAATS- LEENTNG. Korting van 13.7 pet. op de niet-pref. inschrijvingen. Naar wij vernemen, is op de vrijwil lige 4 pet. staatsleening 1940 II inge schreven voor 339.073.100, in welk bedrag 54.193.500 is begrepen, waar voor voorkeur is verzocht. De ingeschreven bedragen, waarvoor voorkeur werd verzocht, zullen ten volle worden toegewezen. Op de overige inschrijvingen wordt een korting van 13.7 pet. toegepast, met dien verstande, dat bij de toewij-' zing resten van 50 en minder worden verwaarloosd en resten van meer dan 50 naar boven tot 100 worden af gerond. Ten overvloede zij hieraan toege voegd, dat thans niet tot uitgifte van een gedwongen leening zal worden overgegaan. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 DRIE ARRESTATIES IN DE SPIONNAGE-AFFAIRE. In verband met de spionnage-affaire in West-Friesland en Groningen, waar voor dezer dagen een zestal personen in arrest is gesteld, zijn thans nog drie personen aangehouden, n.l. twee uit het havengebied en een ten plattelandc. GESCHENKZENDINGEN VAN LEVENSMIDDELEN NAAR HET BUITENLAND. De regeeringspersdienst meldt: De regeling betreffende geschenk zendingen van levensmiddelen naar 't buitenland is gewijzigd en luidt als volgt: Zonder dat daartoe bij de desbetref fende instanties uitvoermachtigingen behoeven te worden aangevraagd, is 't U verheugt zich over de vele nieuwe kleuren en dessins die wij brengen. HEEFT U ZE AL GEZIEN? Komt U dan nu eens een kijkje nemen in onze stoffen afdeeling. Ook voor U hebben wij een aardig stolje. Laat U de nieuwe Voor- jaarskleuren voorleggen. Zéér modern zijn: OCULAT ION, PERL-GRIS en ROYAL-AIR-FORCE. Alléén-vei koop der wereldberoemde BEYERS KNIPPATRONEN OSS - WAALWIJK VEGHEL geoorloofd bij postpakketzendingen van particulier tot particulier, levens middelen naar het buitenland uit te voeren tot een maximum van 3 kg. per pakket, en met dien verstande, dat van de hierna genoemde levensmiddelen niet meer dan de daarbij vermelde hoe veelheid per pakket mag worden ver zonden Boter 1 kg., kaas 1 kg., gebrande koffie verpakt en onverpakt V2 pond, cacaopoeder, chocolade en chocolade producten tezamen niet meer dan V2 pond, worst, vleesch in blik, spek, reu zel, tezamen niet meer dan 1 kg., ge condenseerde melk 1 kg., slaolie 1 li ter, harde zeep, zeepvlokken of zeep poeder 1 pond. Er wordt de aandacht op gevestigd, dat in overeenstemming met het karak ter van deze zendingen, de ambtenaren van de posterijen alleen zendingen van particulier tot particulier zullen aan nemen, zoodat postpakketten, zooals hierboven bedoeld, welke door firma's of winkeliers worden aangeboden, al geschiedt zulks ook in opdracht van een particulier, zullen worden gewei gerd. Tevens moge worden vermeld, dat de verzending van de hierboven bedoelde producten, anders dan per postpakket, niet zal kunnen geschieden dan met uitvoermachtiging van de desbetref fende instantie. Deze nieuwe regeling geldt met in gang van 1 Maart. VERBOUW VAN SUIKERBIETEN Door de uitbreiding dit jaar van de te verbouwen suikerbieten met onge veer 25 tot 2000 millioen kg. zal de oppervlakte die met suikerbieten zal kunnen worden beteeld, weer zoo groot worden, als vóór den aanvang der Re- geerings-bemoeiing. Daarom blijft de verdeeling en de toev/ijzing door de Ne derlandsche Akkerbouwcentrale voor den oogst 1940 achterwege. De be moeiingen der Regeering zullen zich niet verder uitstrekken dan zorg te dra gen, dat voor 2000 millioen kg. de toe gezegde prijs van 12.50 per 1000 kg. door de suikerfabrieken aan de telers KOMT EVEN SMULLEN uitsluitend van Ie kwa liteit kalf svleesch. zal worden uitgekeerd. De landbouwers, die in 1940 suiker bieten willen verbouwen voor de sui kerbereiding, moeten daarvan kennis geven aan de fabrieken, aan welke zij hun bieten willen leveren. Landbouwers, die zonder overleg met cie suikerfabrieken, suikerbieten willen verbouwen, moeten er aan denken, dat de Regeering het verbod wil handhaven om suikerbieten voor voederdoeleinden te verkoopen. Vervoer van suikerbie ten anders dan naar de suikerfabrieken zal dus niet zijn toegestaan. VERKEERSONGELUKKEN IN DECEMBER 1939. Blijkens de gegevens van het Cen traal Bureau voor de Statistiek be draagt het aantal verkeersslachtoffers voor de maand December 1939 meer dan in December 1938, schrijft de K.N.A.C. De cijfers van de laatste zes gepu bliceerde maanden zijn als volgt (tus schen haakjes de overeenkomstige cij fers van het voorgaande jaar) gedood ernstig gew. Ju,i 54 (71) 461 (401) Augustus 92 (68) 513 (429) September 68 (68) 421 (452) October 76 (90) 606 (408) November 59 (68) 378 (365) December 55 (42) 341 (312) unrivpriwiwr: ^.^^INRICHTmG Een groot gedeelte der verkeerson gelukken blijkt nog immer te worden veroorzaakt door het op onoordeelkun dige wijze links afslaan. Ten onrechte bestaat nog bij velen de meening, dat men door het tijdig geven van een tee- ken, dat men van zins is links af te slaan, eenig recht van voorrang zou kunnen doen gelden op het achterop komende verkeer. Niets is minder waar. Ten allen tijden dient tie weggebrui ker zich cr eerst van te overtuigen of de -voorgenomen richtingverandering voor het overige verkeer op den weg geen gevaar oplevert. In het algemeen geldt derhalve op den doorgaanden weg „recht door gaat voor" (welke be paling in het nieuwe wegenverkeers reglement meer uitvoerig is opgeno men). De regel „rechts gaat voor" geldt slechts voor verkeer op twee verschil lende wegen, die elkaar kruisen of zich met elkaar vereenigen en dan nog al tijd slechts voor zooveel een der wegen niet een voorrangsweg, een onverhar de weg of een uitrit is. Het verkeer van onverharde wegen of uitritten moet altijd voorrang geven aan het overige verkeer. RIJKSSAT ARTSSF.N WORDEN NIET VERHOOGD. Namens de regeering is Donderdag middag aan de vertegenwoordiaers der zes vakcentrales van overheidsperso neel medegedeeld, dat de regeering er niet toe heeft kunnen besluiten, den rijksambtenaren thans een toeslag op hun bezoldigingen toe te kennen, res- Wal«ijlisrkr en ungslrutstke Courant t-V 1V -V in Samenwerking met

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1