Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. ALGEMEENETOESTAND Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD Croquetten en Bitterbollen Automatiek PULLES-HEESBEEN NUMMER 19. WOENSDAG 6 MAART 1940. 63c JAARGANG. Dit blad verschijnt UITGAVE: Advertentiën moeten Woensdag ej WOENSDAG en ZATERDAG. Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uui Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever. WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: Abonnementsprijsper 3 maanden Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. 20 cent per regel; minimum 1.50. f 1.25. Franco per post door 't geheele GIRO-No. 50798. Reclames 40 cent per regel. rijk 1.40. Bij contract flink rabat. EEN HALF JAAR OORLOG. Zondag was het precies een halt' jaar geleden, dat Engeland en Frankrijk aan Duitschland, op eisch van staking van het geweld tegen Polen, hun oor logsverklaringen beteekenden. Een half jaar oorlog, een wonder lijke oorlog. Een strijd, welke, afgezien van het meedoogenlooze geweld ter zee, zich al deze maanden bleef bepa len tot verkenningen en daardoor hel voortbestaan rechtvaardigde van de hoop op vrede, vóór alle verschrikkin gen, welke Mars in zijn moderne toe rustingen verborgen houdt, over de wereld zouden zijn uitgebarsten. Juist nu echter, bij de eerste half jaar! ijkschc herdenking van het uit breken van hel nieuwe groote Euro- peesche conflict juist nu, terwijl een vertegenwoordiger van het jongste -machtige volk ter wereld, de Amerika nen in onze contreien vertoeft heeft om er van vrede en verzoening te spreken en de goede diensten van den president der Ver. Staten aan te bie den, is de vrees tot zekerheid gewor den, zoo goed als zekerheid (om ons voorzichtig te blijven uitdrukken), dat er nog geen enkel verschiet is voor den vrede, dat de oorlog nog jaren kan duren en dat ons werelddeel wel niet de verschrikkingen zal kunnen ont gaan, welke alle barbarij uit het ver leden zullen overtreffen. Alle berichten, welke in de Ver. Sta ten zijn ontvangen over de resultaten van Welles' besprekingen in Berlijn -- met Von Ribbentrop, Hitier, Hess en (ioering zijn vernietigend voor de vredeskansen, van welke de wereld, ook de Amerikaansche wereld, nog droomde. In Duitsche regeeringskrin- gen blijkt men vervuld van haat jegens de tegenstanders en vooral jegens de Britten. Men wil er van geen enkele concessie weten, eischt voor den vrede, om te beginnen, de erkenning van den status quo, d.i. onder meerdere de op name van Polen, Moravië en Bohemen binnen de Duitsche grenzen ènde ontbinding van Engelands heerschap pij. Men formuleert in New York de Duitsche eischen in dier voege, dat Welles zou zijn duidelijk geworden, „dat Hitier en andere Duitsche figuren zich bereid betoonen te vechten tot 't bittere einde, d.i. tot Engeland's over macht in het economische leven over de geheele wereld zou zijn gebroken." Wie de Duitschers daartoe in staat re kenen, zullen tenminste moeten erken nen, dat een niet overzienbaar aantal jaren hen van dit oorlogsdoel geschei den houden. Tegenover deze Duitsche onverzette lijkheid scheppen ook de Britten van dag tot dag scherper tegenstellingen. Opmerkelijk is b.v., wat Sir John Si mon, een der meest vredelievende man nen in het Britsche kabinet (die bin nen het raam van den Volkenbond ja renlang geijverd heeft voor de ontwa pening) Zaterdag in een radio-rede over „een half jaar oorlog" over de Britsche eischen heeft gezegd en over de verantwoordelijkheid van het Duit sche volk als zoodanig. „Wanneer mij gevraagd wordt, aldus Simon, een onderscheid te maken tus- schen de Duitsche leiders en het Duit sche volk, antwoord ik, dat ik bereid hen, zulks te doen, wanneer het Duit sche volk zelf dit onderscheid duidelijk maakt. Maar ik kan de' gewone Duitsche burgers niet vrijspreken van hun ver antwoording aan de Duitsche agressie, want indien zij niet in de politiek van hun leiders hadden toegestemd, zou tleze nooit zijn doorgevoerd. Om de- i zelfde reden wil ik u aanraden, geen acht te slaan op verhalen over komen de binnenlandsche oneenighcid of ont binding in Duitschland. Mocht dat waar zijn, des te heter. Doch voor ons is de eenige verstandige weg, te weten, dat wij staan tegenover de eensgezin de kracht van hel Hitlerdom, zoolang dit noodig is en te zweren, dat voor ons de éénig mogelijke uitslag van den oorlog is, dat hel Hitlerdom zal ver dwijnen". De verdwijning van het Hitier-(nazi) dom, is het voornaamste oorlogsdoel der Britten. Wordt aan deze eisch vol daan, dan zal vanzelf recht geschieden aan Polen. Tsjecho-SlowaRijë (en Oos tenrijk). De oorlog zal dus worden voortgezet beiderzijds schijnt men vastbesloten om te vechten tot het bittere einde dei- overwinning. Natuurlijk vragen allen, die niet op directe wijze in den strijd zijn betrokken, zich af, hoe de partijen aan die overwinning denken toe te ko men. Na een half jaar oorlog heeft zich nog niets voorgedaan, dat een schrede naar de victorie betcckenl. Dat kan toch zóó niet blijven duren? ITALIAANSCH PROTEST. Zondag j.l. is te Rome door den Britschen ambassadeur een Italiaansch protest overhandigd tegen den Brit schen maatregel, welke beoogt om ver dere verschepingen van Duitsche steenkool naar Italië te beletten. Wat' deze verschepingen betreft, had de Britsche regeering tot nog toe een uit zondering op haar blokkadebepalingen toegestaan. Daar is nu een einde aan gekomen. Italië importeerde normaal per jaar 7 millioen ton Duitsche kolen en gedurende den oorlog via Rotterdam nog een hoeveelheid" van 3 millioen ton, als deze zou zijn voortgezet. Italië zal zijn kolenbehoefte thans öf in En geland óf in de Ver. Staten moeten zien te bevredigen. Maar nog meer treft het bericht, dat Rome de plannen der geallieerden ten aanzien van Rusland dwars zit, door van Turkije, eveneens op grond van de overeenkomst van Montreux doorgang door de Dardanellen van Italiaansche oorlogsschepen.te ei schen, als deze aan Frankrijk en Enge land wordt toegestaan. De Italianen zien het met leede oogen aan, dat Tur kije een rol van beteekenis gaat spelen in Zuidoost Europa en dat de geallieer den misschien ten nadeele van Duitschland daar een belangrijk oor logsfront tegen Rusland zouden kun nen beginnen. Men mag zich dus met groote belang stelling afvragen: wat doet Italië, als zich in het nabije Oosten een strijdtoo- neel tegen de Russen vormt en hoe zal het gaan met vde vriendschaps-over- eenkomst ten opzichte der Middelland- sche Zee met Engeland gesloten? HELSINKI'S HOOP: SNEEUW IN AANTOCHT. De Russen zijn er nog steeds niet in geslaagd Viborg geheel te bezetten. Zij hebben het tot nu toe niet verder ge bracht dan de buitenwijken en hun po gingen, om over het ijs van de baai van Viborg de stad te bereiken, zijn weder om mislukt. In het Westelijk deel van de Karelische landengte woedt de strijd onverminderd voort, waarhij de Rus sen groote verliezen lijden. In het Oos telijk deel, hij de Taipale, is de toestand ongewijzigd. Er zijn, aldus Reuter, drie hoopvolle factoren voor de Finnen: le. Aan hel Petsamo-front in hel Noorden hebben de Russen zich 3 K.M. van Nautsi teruggetrokken. 2e. De Finsche süccessen bij Kol- laanjoki en andere sectoren ten Noor den van het Ladogameer. 3c. Te Helsinki heeft men de eerste teekenen waargenomen, dat de sneeuw val in aantocht is. De temperatuur ligt even heneden het vriespunt. Op een ander gedeelte van '1 front hebben de Finnen weer een belangrijke overwinning behaald en de Russen zware verliezen in manschappen en tanks toegebracht. De Zweden zijn thans in den strijd, maar toch uit zich 't gebrek aan man nen, kanonnen en amunitie meer en meer. De hulp komt te langzaam en te gering. BELGISCH-DUITSCH LUCHTGEVECHT. Zaterdag j.l. heeft een Duitsch Dor- nier-vliegtuig boven Belgisch gebied, in cle omgeving van Saint Hubert in de provincie Luxemburg, 2 Belgische mi litaire vliegtuigen neergeschoten, die seinen gaven om het Duitsche toestel tot dalen te bewegen. De Belgische lui tenant Henrard werd gedood. De Bel gische regeering heeft le Berlijn ten scherpste geprotesteerd. De Duitsche regeering heeft den Bel gischen ambassadeur te Berlijn haar leedwezen te kennen gegeven en ver klaard, dat de Duitsche bestuurder ge meend heeft, nog boven Fransch ge bied te zijn en met Britsche tegenstan ders te doen te hebben. Zou de Duitsche vliegtuigbestuurder, die Nederlandsche vliegtuigen boven Tilburg beschoot, zich óók op deze wij ze hebbenvergist? Zou die ook hebben gedacht, dat hij zich hoven Frankrijk bevond? Ook lot schadevergoeding is de Duit sche regeering bereid. GROOT BRITSCH TANKSCHIP GETORPEDEERD. In het Kanaal is Maandagavond om halfnegen het 10,510 ton melende Brit sche tankschip „Charles F. Meyer" ge torpedeerd. Kort te voren had de be manning omstreeks 50 kilometer ten Z.Z.O. van Hastings een Duitschen onderzeeër waargenomen. Het schip liep volle kracht voor de duikboot uit, doch de vlucht mocht niet haten. Het werd vlak boven de waterlijn door een torpedo getroffen en de geweldige ex plosie die volgde, tilde het groote schip op en draaide het een kwart slag om. Te Hastings werd slechts één nood signaal gehoord, dat luidde: „Zijn ge torpedeerd in de positie 50.36 graden N.B. 00.55 graden O.L.". De Britsche admiraliteit heeft een aantal torpedobootjagers naar de op gegeven positie gedirigeerd en hulp schepen uitgezonden. Ook vertrokken enkele der snelste bommenwerpers om den strijd tegen de U-boot aan te bin den. Men trof het tankschip in zinken den toestand aan. NEDERLANDSCHE SCHEPEN DOOR DUITSCHE VLIEGTUIGEN AANGEVALLEN. Sinds eenige dagen staat de neutrale scheepvaart aan een nieuw, ernstig ge vaar ter zee bloot. Maandag verluidde, dat vier Nederlandsche schepen heb ben bloot gestaan aan aanvallen uil de lucht, waarbij zij met bommen ei- mi- trailleurvuur zijn bestookt. In Neder land werd melding gemaakt van der gelijke aanvallen op niet minder dan vijf andere Nederlandsche schepen, ten gevolge waarvan slachtoffers te be treuren vallen. Het wekt diepe verontwaardiging, dat aldus van belligerente zijde tegen neutrale koopvaarders en hun beman ningen wordt opgetreden. Deze oor- logshandelwijzen zijn een flagrante schending van de rechten der neutrale scheepvaart, evenzeer als dit het geval is met de torpedeering van schepen zonder waarschuwing. Dit zijn metho den van behandeling, die onder geen omstandigheden door den beugel kun nen en waartegen een allcrschcrpst protest past, niet in de laatste plaats omdat dit optreden van elke mensche- lijkheid gespeend is. Onderdanen van neutrale staten worden aldus in den oorlog betrokken, zonder dat zij zich aan cenigerlei schending hunner ver plichtingen hebben schuldig gemaakt. Een mededeeling van groot-admiraal Rader aan een Amerikaansch journa list, wijst erop dat de Duitschers on barmhartig zullen blijven optreden, ook tegen neutrale en als zoodanig behoorlijk hérkenbare' schepen in het „oorlogsgebied" rondom Engeland. DE KAPITEIN EN DE MOTOR DRIJVER VAN HET M.S. ELZIENA GEDOOD. Het Nederlandsche motorschip El- ziena, thuisbehoorend te Sappenneer, dat op weg was van Galathee bij Oolt- gensplaal naar Leith in Schotland met een lading uien, is Zondagochtend op de Noordzee door een vliegtuig bescho ten, waarbij de kapitein, de heer H. Eldriks, en de motordrijver werden gedood. GROOTE ONGERUSTHEID OVER HET S.S. RIJNSTROOM. Bij de Hollandsche Stoomboot Maat schappij te Amsterdam verkeert men in de grootste ongerustheid over het stoomschip Rijnstroom van deze rede rij, dat Zondag van Duins naar Am sterdam is vertrokken en waarvan men sindsdien niets meer heeft vernomen. Met vrij groote zekerheid kan wor den aangenomen, dat hel schip is ge zonken. Een sterke aanwijzing daar voor vormt het feit, dat Zondag in de buurt van de boei hij Westhinder ver schillende eigendommen van de Rijn stroom drijvende zijn aangetroffen, n.l. een gekapseisde reddingsloep, enkele reddingboeien, verscheidene goederen welke tot de lading behoorden en dek- planken. Deze vondst .„werd gerapporteerd door de kapiteins van het Nederland sche motorschip Brandaris, dat Zon dagochtend om nogen uur genoemde plek is gepasseerd en van het stoom schip Amstelstroom, eveneens van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, dat op weg was van Huil naar Am sterdam en dat Zondagmiddag om één uur langs genoemde boei is gekomen. Aangezien er zich aan boord van de Rijnstroom twee reddingsloepen be vonden, is er nog hoop, dat de beman ning, die uit 12 personen bestond, zich in deze boot heeft kunnen redden. Kapitein van de Rijnstroom is de heer Verhoef. Het schip heeft een bru to inhoud van 695 ton en is in 1937 te Amsterdam gebouwd. OOK DE JONGE WILLEM BESCHOTEN. De Engelsche bladen berichten, dat hel Nederlandsche motorschip Jonge Willem, van de Middellandsche Zee vaart Comp. te Rotterdam, dat vijftig KOMT EVEN SMULLEN uitsluitend van le kwa liteit kalfsvleesch. overlevenden van het gebombardeerde Engelsche passagiersschip Domala heeft gered, zelf heeft blootgestaan aan bommen en machinegeweervuur van Duitsche vliegtuigen. De bemanning van de Jonge Willem vertelde, dat een bom op slechts 20 voel van het schip in zee is gevallen en dat het vliegtuig een duikvlucht heeft gemaakt en de dekken met ma chinegeweerkogels werden bezaaid. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen. DE BOEKELO, DE WASA EN DE AMAZONE EVENEENS BESCHOTEN. In de afgeloopen week zijn weer ver schillende Nederlandsche schepen tij dens de vaart op de Noordzee het slachtoffer geworden van een aanval door vliegtuigen. Een van deze sche pen. het Nederlandsche zeemotorschip Boekelo, thuisbehoorende te Gronin gen, is in de haven van Terneuzen ge arriveerd. Het vervoerde een lading kolen van Newcastle on Tyne naar Zclzate in België. In een onderhoud, met een van de opvarenden deelde deze mede: Vrijdagavond omstreeks zeven uur verlieten wij de haven van Newcastle on Tyne in gezelschap van de Neder landsche zeemotorschepen Wasa en Amazone. Wij hadden nauwelijks een goed half uur gevaren toen boven ons schip een onbekend vliegtuig opdook. Het onthaalde ons op een regen van kogels, die echter allen hun doel mis ten en aan weerszijden van het schip in het water terecht kwamen. Wij zoch ten dekking in de stuurhut en zagen 't vliegtuig na korten tijd in de richting van de Amazone verdwijnen. Dit vaar tuig werd eveneens met mitrailleur- vuur bestookt, waarna een Engelsche boot, die zich in onze nabijheid be vond, aangevallen werd. Wij voelden den luchtdruk van de bommen, die vlak hij ons explodeerden. Hoe 't met dit schip is afgeloopen is ons niet be kend. Ook de Wasa kreeg een beurt. BRITTEN MAKEN ZICH MEESTER VAN DUITSCH SCHIP. Bijna op hetzelfde moment dat het Duitsche motorschip „Troia" in de Amerikaansche wateren zichzelf tot zinken bracht, slaagde een Britsch oorlogsschip er in, de positie uit te vinden van een ander Duitsch schip, dal terzelfder tijd Aruba verlaten had, n.l. de 6500 ton metende „Heidelberg". Het schip is Zaterdag door den Brit schen oorlogsbodem aangehouden en het wordt opgebracht. De Bemanning is gevangen genomen.* Een derde Duitsche boot, die even eens in de haven van Aruba lag en vandaar uit Duitschland wilde berei ken. is hij het vernemen van deze tij ding naar Aruba teruggekeerd. BULGAARSCH-ROEMEENSCH GRENSINCIDENT. Bij Küli-Kadi heeft zich een grens incident voorgedaan tusschen gewa pende Bulgaren en Roemeensche grens wachten, waarbij twee Bulgaren gedood en twee Roemeensche grenswachten gewond werden. Het gevecht duurde eenigen tijd en er werden vele schoten gewisseld. Een Roemeensch-Bulgaar- sche commissie zal het incident onder zoeken. Sinds Roemenië na den Balkan-oor log van 1913 de Beneden Dohroedsja annexeerde, hebben voortdurend ge- Waaiwpscbe ei Uïgslraatsfkt Courant*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1