Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Week-Eld Koopjes PERZIS5™;;£, §011 liliililiiiiii'l OilHERlOEPELIJK, SIM BE miJZEH. Fa. CUNEN ALGEMEENE TOESTAND JONKERS' iii||[iillliimii niniiiiiij'iiüiii 34 10 Oit nummer bestaat uit DRIE Bladen EERSTE BLAD Fa. C U N E N Croquetten en Bitterbollen Automatiek PULLES-HEESBEEN Pindakaas Chocolade-pastei Prima Honing Appelstroop Huishoudstroop H.Kolsteren-Lagarde NUMMER 20. ZATERDAG 9 MAART 1940. 63e JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG Brieven, Ingezonden stukken, geiden. iz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijsper 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag e| Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uid in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. DREIGENDE WONINGNOOD. Bijna overal in het land openbaart zich een steeds ernstiger wordende woningnood voor de arbeiders en klei- he burgers. Reeds thans toonen vele gemeentebesturen zich daar bezorgd over. Wat moet dat worden, als de oorlog langen tijd zou voortduren en de bouwnijverheid daardoor meer en meer zal verlammen? De oorzaken van het euvel liggen betrekkelijk voor de hand. In een tijd. toen het allen goed ging en flinke loo- nen werden verdiend, heeft de over heid in haar bouwvoorschriften allerlei bepalingen van hygiëne, welstand en deugdelijkheid vastgelegd, welke onge twijfeld nuttig waren, misschien zelfs noodig zijn. maar het bouwen duur en de huren hoog hebben gemaakt. Er v/orden «egenwoordig geen goed- koope krotten meer gebouwd, maar... evenmin goede woningen, welke een huur doen, -welke past voor beurzen van arbeiders en kleine burgers, wier inkomen zich onder den druk der om standigheden heeft moeten voegen naar het sterk verlaagde welvaartspeil. Er wordt geklaagd, dat particulieren enkel nog maar „voor de bovenste laag bouwen. Dat kan ook niet an ders; bouwers zijn geen philantropen. Alléén geldig ZATER DAG EN MAANDAG DAMES CAMISOLE prima Interlock in alle tinten LUIERS mooie kwaliteit, H2 gezoomd,flinke maa HANDWEEFSTOF dubb. breed 4Q in diverse streepdess. +S VLOERBEDEKKING 183 cM. breed a A nieuwste dessins OSS - WAALWIJK - VEGHEL Laten we eens rekenen. Op het plat teland zal de bouw van een behoorlijke arbeiderswoning, grond inbegrepen, toch altijd nog circa, 3000.— moeten kosten; voor de stad komt daar min stens 1000 bij. Het is duidelijk, dat de huiseigenaren minstens 7 pet. huur moet trekken; rente, belasting en onderhoud zijn dan nauwelijks gedekt en voor af schrijving blijft weinig of niets over. Van winst is er heelemaal geen sprake. Een goede arbeiderswoning op het platteland moet dus minstens 210 per jaar doen en eene in de stad 280, per week resp. ƒ4 en 5.40, terwijl de eigenaar dan niets verdient en boven dien de risico's draagt van waardever mindering, huurschuld en extra-repara tiekosten door ongeluk of slechte bewo ning. Voor een dergelijke exploitatie voelt niemand iets. Dus moet de overheid ingrijpen, hel pen. Men behoeft geen bewonderaar te zijn voor allerlei overheidsbemoeiing om deze conclusie te onderschrijven, want het is ook de overheid geweest die via woningwet en bouwvoorschrif ten de arbeiderswoningen duurder maakte en zij was het ook, welke het economische leven in de aanpassing heeft geleid, welke de inkomens van arbeiders en kleine burgers drukte. De overheidshulp kan zich op ver schillende wijze doen gelden. Er kan worden overgegaan tot gemeentelijken woningbouw, tot de bevordering van den bouw door stichtingen en vereeni- ginaen zelfs door particulieren met financieelen steun van de overheid, en rnen kan ook het streven van den ar beider naar eigen bezit bevorderen door het verleenen van hypotheken en voor schotten, o.m. in den zin van de Land- arbeiderswet. Geen enkele vorm van hulp echter zal effectief wezen, als ze geen reke ning houdt met het feit, dat ten platte- lande de gemiddelde arbeider niet meer kan verwonen dan 3—3.50 en de gemiddelde arbeider in de stad niet meer dan 4 a 5. Uit een dergelijke huur is slechts rente, belasting en onderhoud te be kostigen van een woning, welke vol doet aan de eischen. welke de overheid stelt. Daarom moet de hulp van de overheid er op zijn gebaseerd, dat de overige risico's van winst spreken we :rei eens te haren laste komen. 'Men kan dat een ongezond beginsel noemen, toegegeven! Maar als de overheid het niet aanvaardt, stelt ze zich voor de consequentie, welke in houdt, dat ze dan ook alle beperkende bepalingen moet intrekken, welke het de particuliere bouwnijverheid verhin deren om arbeiderswoningen zóó in te richten, dat de kosten geen bezwaar zijn voor de vaststelling van een huur, welke de draagkracht der bewoners niet te boven gasrt. Omwille van hygiëne en zedelijk heid, dus omwille van onze volkskracht is het te hopen, dat de overheid de middelen zal weten te vinden om den bouw van goede arbeiderswoningen te gen een op te brengen huurprijs te ver wezenlijken. Maar zij aarzele niet, óf het een, óf het ander van wat we hiervoren stelden, zal dienen te ge schieden. ZELFBELEEDIGING. De Duitsché rijksminister Goebbels heeft het ons gezegd, vóórgeschreven: wij, neutralen, moeten met ons oordeel een beetje voorzichtig zijn. In Zwitserland. België en ook bij ons heeft men op de juiste wijze op dit Duitsche commando gereageerd. De Belgische Nation'" doet den Duitschen minister van propaganda opmerken, dat het Rijk, om in staat te zijn de vrije meeningsuiting in België te onderdruk ken, zal moeten beginnen met dat land te veroveren. Tot zoo lang zal hij moe ten gedoogen. dat alleen de Belgische autoriteiten daar alles regelen of wet telijk bepalen. Dat is een heel verstandig antwoord. Als mensch tot mensch mag hij tot ons spreken en wij tot hem. En dan zou hij gelijk hebben, als hij zegt, dat elke opzettelijke en ongerechtvaardigde be- leediging, tegenover wie of wien ook, te veroordeelen is. Maar hij bedenke dan, dat het niet juist is om enkel datgene als een be- leediging te brandmerken, wat kleinen aan grooten ten onrechte aandoen. Wat grooten aan kleinen ten onrechte aandoen, is evenzeer een beleediging. Wat beklaagt minister Goebbels zich over een beleediging in de kranten, ter wijl de Duitsche militaire vliegeniers ons kleine volk beleedigen met bom men, granaten en mitrailleurkogels, ter wijl het vreedzaam zijn werk verricht ter zee? Een machtige Duitsche Heinkelma- chine, bewapend met lichte kanonnen, bommen en mitrailleurs, heeft van de week een Nederlandsch scheepje, een notedop van 197 ton, een schuitje, dat door een stadsgracht kan varen, met bommen in puin gebeukt en met mi trailleurkogels doorzeefd, waardoor twee van de uit vijf koppen bestaande bemanning werden gedood. Zóó maar van uit de lucht, zoodat ze geen papieren konden toonen en niet van hun onschuld konden getuigen. Ze wer den niet in staat gesteld om te bewij zen, dat ze slechts uien. Nederlandsche uien, vervoerden naar Engeland, met dezelfde goede trouw, waarmee onze Spoorwegen boter, kaas, eieren, tuin bouwproducten. enz. naar Duitschland vervoeren. Een notedop met uien en Neder landsche zwoegencie ploeteraars, arbei- dersmenschjes neutralen gebom bardeerd en beschoten uit een moor dende, machtige Heinkelmachineü Vele, vele Nederlandsche schepen en scheepjes zijn van de week op deze wijze overvallen en sommige, mèt de opvarenden vernietigd. Zonder dat een woord kon worden gewisseld, een gedachte kon worden verklaard, op de vrije zee, ja, de vrije zee, voor welke Duitschland heet te strijden. 4 WEEK-END KOOPJES KOFA-MAGAZIJN W AA LWIJ K. KOMT EVEN SMULLEN uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. tentie-opbrengst van het Nat. Dagblad, welke aanvankelijk was geraamd voor het eerste jaar op 30.000, heeft nog geen 7000 gehaald en is het vorige jaar teruggeloopen tot beneden de 2000. Het tekort van het Nationale Dagblad beloopt momenteel reeds in de zes cijfers. Men zou niets liever, dan door een verbod getroffen worden, want dan was men er af en zou men roomsch roode groepen de schuld kunnen geven. De inderdaad door U becritiseerdé ille galiteit der N.S.B. is dan ook niet an ders dan een uittarting der overheid om in te grijpen en hoe hooger de nood stijgt, des te erger zal dit worden. Men weet dit in Den Haag en laat de hee- ren stil spartelelï en hun natuurlijken dood sterven. Dat zal inderdaad voor de nationaal-socialisten in ons land de genadeslag zijn. M i. zal dit niet zoo heel lang meer duren." - Zulke overvallen zijn een beleedi ging voor ons volk, duizendmalen er ger dan een geschreven woord in een krant kan zijn. Zulke overvallen zijn niet enkel een beleediging van ons Nederlandsch na tionale gevoelen, maar ze zijn ook en vóóral een zelfbeleediging var. het groote, trotsche Duitsche rijk. DE JEUGD HERSTELT ZICH. Dat de jeugd van Europa zich een oogenblik heeft laten begoochelen door schijnwelvaart daar, door economische crisis hier en treurige toekomst elders, is te begrijpen. Even verklaarbaar en duidelijk is dat de jeugd in de democratische landen zich langzaam aan herstelt van dien waan en de nieuwe beweging den rug toekeert. Zoo heeft b.v. het Nationale Front' in Zwitserland zich zelf deze week for meel ontbonden. De Nat. Jeugdstorm te Amsterdam is ontbonden. ,,Ons Noorden verneemt uit kringen van het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs, dat sinds het uitbre ken van den oorlog de opgroeiende jeugd zich algemeen heeft afgewend van het nationaal-socialisme. Van een v<4brmaligen N.S.B.-er, die eerst korte lings is uitgetreden, ontving de redac teur van deze Groningsche krant voorts een brief van den volgenden in houd: ,,U weet misschien niet, dat uw aan drang tot de regeering om het Natio nale Dagblad en Volk en Vaderland te verbieden, koren op de molen van de leiders der N. S. B. is. De financieele lasten van de beide bladen drukken uitermate zwaar op de financieele draagkracht der beweging. De adver- Het interessantste aspect van de hui dige internationale situatie bieden na tuurlijk de Britsche blokkademaatrege len tegen het vervoer ter zee van Duit sche steenkolen naar Italië. Ondanks de protesten der Italiaansche regeering hebben de Britten een aantal Italiaan sche booten, met Duitsche kolen gela den, naar de Duins (de Britsche con trabande-controle-haven) doen opva ren. waar de lading ongetwijfeld in be slag zal worden genomen. Denken we eens aan al de verrassen de gevolgen, welke aan deze zaak vastzitten! Eerstens de kwestie van het Italiaansche prestige. Op het oogen blik bulderbast Rome en wekt het zelfs de suggestie van een militaire demon stratie, terwijl het tevens de vraag op werpt, of Italië zich thans ftog wel lan ger bij de niet-oorlogvoerenden kan blijven scharen, maar de lezer kan er gerust op zijn, dat Italië in militair op zicht niets zal ondernemen; het zal zich zeerste bij geïnteresseerd. Onze schepen worden getorpedeerd, e.d., omdat we ons door te voldoen aan Britsche sommaties om naar con trole-havens op te varen zouden onderwerpen aan de Britsche blokkade maatregelen tegen Duitschland. WONINGINRICHTING 100 kwaliteit Grootestraat 199 WAALWIJK. aan de Britsche maatregelen moeten onderwerpen, zoo goed of zoo kwaad als Nederland, België, Denemarken, Noorwegen, Zweden en andere neu trale staten. Maar wat zal Duitschland dan doen ten aanzien van de Italiaansche scheep vaart? Daar zijn wij, kleine neutralen, ten Volgens Berlijn behooren de neutrale staten zich, desnoods met gewapend geweld, tegen de Britsche controle ter zee te verzetten. Maar wat, zullen de Duitschers nu tegen de Italianen en dezer scheep vaart ondernemen, nu zij zich eveneens naar de controle, door de Britsche vloot uitgeoefend, hebben moeten schikken en de Italiaansche schepen de Duins aandoen? Zullen de Italiaansche vrachtvaarders nu óók met bommen worden bestookt of getorpedeerd? We wachten af, maar stellen thans reeds vast, of Berlijn van de kleine neu trale staten méér blijft eischen (en de zer scheepvaart anders zal bejegenen) dan van het neutrale bevriende Italië, dat over een groote vloot beschikt en „wouden van bajonetten" naar Mus solini's kenschetsing in beweging kan brengen. Wie eenig begrip hebben van de Italiaansche militaire positie en van de kwetsbaarheid van het land, dat uit niet méér dan breede kustlijnen be staat en welks vloot de „eigen" zee niet kan beheerschen, gelooven geen oogen blik aan de mogelijkheid, dat Mussoli ni tot eenig militair avontuur zal beslui ten. De Italianen zullen zich moeten neer leggen bij den wil van Londen. En in- tusschen blijft... hun groote moeilijk heid om aan de noodige kolen te ko men. DE FINSCHE AFWEER TEGEN DE RUSSEN BLIJFT VERRAS SEND STERK. De Russen hebben hun pogingen, om aahpscbe n UisslritUrkt 1'tirtit, 4 Het is niet prettig maar wij meenen het U toch te moeten mededeelen. Wij beschikken echter nog over verschillende groote p a r t ij c n die door ons voor September j.I. zijn ingekocht. Om nu al onze klanten hier van te kunnen laten profi- teeren zullen wij wekelijks brengen, tegen abnormaal lage prijzen (leest U onze week-end advertentie op deze pagina.) Slaat II niet over en profi teert hiervan, iedere week kunt U geld verdienen. fr VUCHT. DEN BOSCH. EINDHOVEN. NIJMEGEN j IN SAMENWERKING MET

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1