Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. REORGANISATIE" DELFTS BLAUW CADEAU! KQFA Magazijnen ALGEMEENE TOESTAND """SPafi. 25 34 23 64 1.98 28 13 25 12.50 JONKERS' Dit nummer bestaat uit DRIE Bladen EERSTE BLAD „NOORD-BRABAND" 2 y2 Croquetten en Bitterbollen Automatiek PULLES-HEESBEEN alle Hors d'Oauvre artikelen H.Kolsteren-Lagarde 2 Vi NUMMER 22. ZATERDAG 16 MAART 1940. 63c JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever. Abonnementsprijsper 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE t WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag e| Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uui in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. 1 EEN VIERDE LEEFT VAN STEUN. Wanneer we in de krant lezen van de werkloosheid en de sommen, benoo- digd voor steun, dan zegt dat alles den meesten menschen nog zoo weinig; de cijfers zijn te groot. In Rotterdam belegt de wethouder, die „sociale zaken" beheert, in het be gin des jaars met de directeuren van M. H. en Arbeidsbeurs, alsmede de pers, een conferentie, waarin de stand van zaken uit het afgeloopen jaar wordt besproken. Laten we nu eens be kijken, wat de werkloosheid in kleiner verband, enkel dus voor de stad Rot terdam, beteekent. In de eerste oorlogsmaand liep het aantal ingeschreven werkloozen op van 40.633 tot 44.034, maar aan het einde van het jaar was het afgezakt tot 42.003 (tegen 48.343 een jaar tevoren). Een mooie verbetering dus, welke waarschijnlijk door de opleving der de fensie-industrie werd bewerkt. Mo menteel zijn er in de metaalindustrie te Rotterdam zelfs nog 500 vacatures, waarvoor geen geschikte krachten te vinden zijn. De vermindering bedraagt 17M pet en voor werkloozen van 24 jaar en jon ger zelfs 37 pet. En toch hoe ontzettend zwaar is nog de last der werkloosheid, als men bedenkt, dat in Rotterdam in totaal 44.235 hoofden van gezinnen moesten worden gesteund en dat deze gezinnen uit 153.699 leden be staan! Aldus blijkt, dat een vier de deel van de bevolking van Rotterdam tot de werkloozen en armlastigen behoort. Over geheel Nederland gerekend zal de verhouding niet veel anders zijn. We kennen gemeenten, waar de om standigheden op de arbeidsmarkt gun stiger zijn dan in Rotterdam, maar ook vele, waar ze ongunstiger zijn. Te bedenken, dat 34 deel van bet volk door de rest moet worden onder houden en dat ons volk thans boven dien staat voor de kosten (1.700.000 gld. per dag) van een mobilisatie, wel ker duur niet te overzien is, vervult den mensch met zorg ten aanzien van wat er uit dat alles worden moet. Als het nu nog maar zóó ware, dat naast 34 gesteunden van de bevol king stond, welke van de vruchten van haar arbeid kon levenDoch zóó is het al weer niet. In tal van bedrijven we denken in het bijzonder aan de veehouders en de tuinders wordt haast voor niets gewerkt of teert men, arbeidende, door verlies in, op 't vroe ger gewonnen bezit. De regeering heeft wel een zeer moeilijke en verantwoordelijke taak! 4 DEZE MIJNHEER Bij de bespreking, in de Tweede Ka mer, eener door de regeering gedane opgave van de stichtingen, ressortee- rende onder de verschillende departe menten, en van de ambtenaren, aan wie deze stichtingen boven hun salaris toelagen verstrekken, deelde de heer Tilanus (chr.-hist.) mede, dat de di recteur-generaal van handel en nijver heid, dr. Hirschfeld, over wiens sala ris van 12.000 al wat te doen is ge weest, bovendien als voorzitter van het claering-instituut een toelage van 3000 geniet. ,,Ik zou wel eens willen weten, aldus de heer Tilanus, hoeveel vergaderingen deze mijnheer voorzit?" Deze mijnheer antwoordde minis ter Steenberghe prompt doet haast niets anders dan vergaderingen voor zitten. Deze mijnheer is een hoofdamb tenaar, zooals ik er in ons staatsbestel geen vijf ken. Deze mijnheer heeft al eenige malen in het particuliere bedrijfs leven een functie kunnen aanvaarden, die hem een veelvoud zou hebben op geleverd van zijn tegenwoordig inko men. Deze mijnheer heeft voor die aan biedingen bedankt uit hooge plichtsbe trachting tegenover ons land, dat groo- te verplichtingen aan hem heeft. De minister deelde voorts mede, dat destijds de ministers Colijn, Oud, Ge- lissen en -De Graeff de toelage van 3000 aan dr. Hirschfeld hebben toe gekend. Deze toelage heeft voorts niets geheimzinnigs. Er is het vorige jaar al in de Kamer over gesproken. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 brengt U nog eens in de gelegenheid om tegen voor-oorlogsprijzen te koopen DUS: GOEDKOOPER DAN WAAR OOK. Tevens kunt U'gedurende deze reorganisatie-verkoop profiteeren van onze nieuwste reclame: Bij ieder kwartje dat U besteed ont vangt U één punt; reeds 10 punten geven recht op een fraai product. Ziet onze speciale etalage! Bezichtigt onze Delfts Blauw-stand! WASCHHANDJES Reclameprijs FLINKE BADDOEK Gekleurde strepen Q Alléén nu U ZWARE LUIER Groote maat Q Haast U 0 CONGO-LINNEN LAKENS 2-persoons "JA Thans nog PRIMA SLOOP met overslag Mooie kwaliteit DAMESDIRECTOIR, prima kwal. Interlock in diverse kleuren DAMESDIRECTOIR prima macco ijzersterk, NU DAMES ONDERJURK Charmeuse zijde mooie kwaliteit WOLLEN DEKEN, Diverse kleuren 150 x 200, bij Kofa ETAMINE voor glasgordijntjes C diverse soorten MARQUISETTE in wit en crème Q dubbel breed HANDWEEFSTOF fraaie streepdessins 120 cm. breed MARQUISETTE met ruche let op, bij Kofa THEEDOEKEN, flinke maat, Q zoolang de voorraad strekt w ELASTIEK voor directoirs, gr. kaart met rijgnaald ZIJDEN DAMESKOUSEN met kleine foutjes, reclameprijs WOLMATRASSEN, 2 persoons, 3 deelig, m. peluw en 2 kapok kussens, NU VEGHEL De minister zou niet bereid kunnen zijn, verder de verantwoordelijkheid te dragen, als men hem niet de bevoegd heid liet om aan sommige buitengewoon bekwame hoofdambtenaren een wat hooger inkomen te geven. Dit blijft dan toch altijd nog beneden wat zij in het particuliere bedrijfsleven zouden ver dienen. EEN NUTTELOOS GEBAAR? „Men zegt wel eens: wat helpen die protesten van ons land tegen rechts- schendingen, waartegenover het in fei te toch machteloos staat? In diplomatieke kringen denkt men er anders over, getuige een artikel van de Pauselijke Osservatore Romano, waarvan de Romeinsche correspondent van het „Handelsblad" de volgende sa menvatting brengt: Het zeer sympathieke artikel.... onderstreept de uiterst correcte wijze, waarop de Nederlandsche regeering trots alle moeilijkheden de neutraliteit tegen elke belaging weet te verdedigen". „Zeker", zoo luidt de slotconclu sie, „Nederland kan niet anders KOMT ÉVEN SMULLEN. uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. doen dan protesten indienen. Is dat echter een nutteloos gebaar? Allerminst. Want door het protest laat Nederland de stem van het recht weerklinken en bewijst daar mede een dienst aan de geheele menschelijke samenleving, die zich alleen aan den chaos kan onttrek ken, zoolang het recht nog als de geldende norm van alle mensche lijke daden wordt beschouwd. Te gen de torpedeering van schepen en andere aanvallen op zijn neu traliteit heeft een kleine neutrale staat geen ander wapen. Toch be reikt de neutrale door dit wapen, dat hij, het slachtoffer, niet tevens nog mede-schuldige wordt aan da den. welke tegen de wetten van den oorlog en tegen de wetten van de menschelijkheid indruischen." DE VREDE IN 'T NOORDEN HERSTELD. Maar het onrecht niet! Wat te voorzien was, toen de vredes besprekingen in Moskou eenmaal wa ren begonnen, is gebeurd: in 't Noor den van Europa zijn de strijdende partijen met elkaar tot een accoord ge komen, dat verrassende wendingen, als een Finsch militair verzet tegen de voorwaarden of een dergelijke volk- sche reactie voorbehouden het her stel van den vrede tusschen Finland en Rusland beteekent. De voorwaarden, welke de Finnen accepteerden, zijn zwaar, té zwaar voor een dappere natie, die zich vier maan den achtereen met succes verzette tegen 'n indringende overmacht, maar het is begrijpelijk, dat het kleine volk van 4Vè millioen zielen, dat voor het behoud van zijn onafhankelijkheid reeds den prijs van tienduizenden jonge levens betaalde, thans liever den vrede koopt met den afstand van een brok grondgebied, dan dat het zich verder het jonge bloed laat aftappen zonder garantie van de eindoverwinning en het behoud van zijn bestaan als vrije natie. Maar het is er voor dit dappere volk niet minder vreeselijk om, dat 't hier toe moest overgaan, omdat de hulp, die het noodig had, ontbrak zoowel uit Europa als uit Amerika; vooral van de zuster-naties Zweden en Noor wegen, wie wel eens, misschien spoe diger dan ze denken, een zelfde lot be schoren kan zijn. En nu weten we wel dat de Russen om onderhandelingen hebben gevraagd, dat zij honderduizenden en honderd duizenden mannen hebben verloren, dat de Finnen de eigenlijke overwin ning hebben behaald, dat is allemaal heel mooi, maar ze betalen tevens in den vorm van stukken land en voor waarden van groote strategische waar de, die hun verdediging in de toe komst waardeloos maken, waardoor zij een vrije natie blijven zoolang Rus land dat goed vindt, dus bij de gratie van Rusland. Zweden en Noorwegen hebben niet geholpen, ook weer begrijpelijk, maar ze hebben den vijand aan de deur. De geheele wereld, de geheele pers hier ter lande als daarbuiten, behalve in Rusland en Duitschland natuurlijk, voelen dezen vrede als een vreeselijke slag voor 't dappere Finsche volk, maar ook voor Europa en zijn bescha ving. Finland streed voor z'n land, voor z'n volksbestaan, maar ook om 't bolsjewisme van 't Westen weg te houden. Was dit alleen niet krachtiger steun waard geweest? Daarbij komt nog de angstwekkende idee, dat na Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Po len, weer een klein volk, een kleine neutrale, wordt geknecht. WONINGINRICHTING Duitschland verheugt zich dat de uit breiding van het front in 't Westen thans vrijwel is uitgesloten, dat de Rus sen de beschikking krijgen over meer materieel, Voedings-artikelen enz. die Duitschland begeert en.troepen zoonoodig nog vrij krijgt voor 't Zuid- Oosten. Rusland schermt Ner mee, dat het zijn positie thans in het Noord- Westen heeft bevestigd en zijn rijk volledig beschermd. UW ADRES VOOR: Zalm, Sardines, Paling in Gelei en verder is Grootestraat 199 WAALWIJK. 100 °|o kwaliteit en Lniigstraatsche Courants VUCHt. OEN BOSCH. EINDHOVEN. NUMEGEN IN SAMENWERKING MET AMSTERDAM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1