Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. DE GOEDE WEEK ALGEMEENE TOESTAND v. DELFT'S KINDERWAGENS CADEAU KOFA Magazijnen BINNENLAND. „NOORD-BRABAND" Automatiek PULLES-HEESBEEN Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD Croquetten en Bitterbolien NUMMER 23. WOENSDAG 20 MAART 1940. 63c JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever, abonnementsprijsper 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE t WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag e| Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uui in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. Hel lijden en het onrecht maken den mensch vaak boos en opstandig. We ervaren dat in onze dagen maar al te duidelijk. We gruwen van heel dien af schuwelijken oorlog, hoe en waar deze ook woedt. We walgen van een wereld, welke zich christelijk en beschaafd heet, en waarin de een den ander zoekt te dooden om te heersch'en of zijn heer schappij te handhaven. We toornen en hallen de vuisten over het onrecht en het lijden, dat de groote vechters in de wereld ons, neutrale buitenstaanders, aandoen. We worden opstandig jegens God, omdat Hij het toelaat, dat zoo- velen onzer met moordtuig worden verscheurd of aan kou, honger, ellende worden prijsgegeven in open bootjes op onmetelijke Oceanen. Het is goed dat er telken jare weer hoogtij-dagen komen die ons nader brengen tot den geest van het gelool en ons doen herinneren, dat alle vreugde nog geen zegen is en alle lijden nog geen kwaad. Toen Jezus enkele dagen vóór zijn Lijden de vreugde der wereld ervoer en besefte wat deze waard was, heeft Hij in zijn binnenste wellicht meer ge leden dan toen hij, geschimpt en ge hoond, van Pontius naar Pilatus werd geleid en tenslotte zijn kruisgang moest gaan. De vreugde der wereld beleefde Je zus, toen Hij als de koning der Joden werd binnengehaald in Jeruzalem, toe gejuicht door de massa, welke met pal men wuifde en Hem „Hosannah toe- galmde. Op dat oogenblik wist Jezus, dat Hij omgeven was van lafheid en verraad, welke schuilden in de harten van wie Hein eerden. Maar toen Hij Zijn lijden onderging, wist Jezus, dat de Vader bij Hem was met Diens oneindige Liefde. En zelf voelde Jezus zich groot en sterk door zijn offerbereidheid, d.i. de voorwaar de ter overwinning. De dagen waarop we het Lijden en den Offerdood van Jezus herdenken, vormen de Goede of Stille Week. Inderdaad hoort naar goede christe lijke levensopvatting het lijden ons stil le maken en onderworpen. Gods wegen zijn wonderbaar. Als we terugdenken in de geschiedenis der we reld, stuiten we telkens op de verhalen van rampspoed en oorlog, van lijden en vervolging, welke den ondergang geleken te bcteekenen van wat edel en goed was. Maar achteraf bleken 'vele van die bezoekingen als louteringen te hebben gewerkt en daardoor tot glorie en overwinning te hebben gevoerd. Aan welke wreede vervolgingen heeft het kleine groepje der eerste christenen niet blootgestaan en wat is er niet ge groeid uit het zaad der martelaren? Onrecht en lijden mogen ons niet op standig maken. We zullen ze, als God dat wil, kunnen terugdringen, indien we ons manhaftig weren. En als zulks niet in overeenstemming is met de be doelingen Gods, dan zullen we het lij den naar het voorbeeld van Jezus als een zegen hebben te aanvaarden en te ondergaan, geloovende, dat het ons is opgelegd ter loutering. Onrecht en lijden kunnen dienen om een volk te sterken. Door onafgebroken vreugde en welvaart kan een volk ten onder gaan. Wat 'n deugd is er onder ons niet ge wekt door de beproevingen van den laatsten tijd? Wat zien we niet treffen de voorbeelden van geestelijke her nieuwing, dapperheid en offerzin in de ze dagen. Het lijden en de beproeving zijn gee- seien voor de lafhartigen, maar ze ster ken de sterken. Ze maken groot en krachtig; ze louteren en verlossen. VREDESOFFENSIEF. Nu het Finsch Russische conflict geliquideerd is, kwam voor afzienba- ren tijd een einde aan alle reëele en onreëele bespiegelingen over mogelijke verrassende wendingen, welke zich in den grooten oorlog, zouden kunnen voordoen: een front in het Noorden, een in het Zuidoosten van Rusland, een in het Donaugebied enz.! Heel duidelijk realiseert een ieder 't zich: we zijn weer precies zoover als toen de oorlog enkele weken oud en Polen overweldigd was; niéts wijst er op, dat de geweldige stevigte van 't evenwicht der twee groote strijdende partijen in korten tijd zal kunnen in boeten. En dus is het vanzelfsprekend, dat Meer dan 50 modellen. ALLÉÉN-VERKOOP onbarmhartige methoden van oorlog voering ter zee tegen de neutralen, waarschijnlijk omdat het daarmee het scherpste wapen tegen Engeland (de isolatie van Albion) denkt te hantee- ren, maar overigens doet men in Ber lijn zijn best om betere betrekkingen te scheppen met de niet-oorlogvoerende staten en andere neutrale machten. Er worden op het oogenblik onderhande lingen gevoerd met meerdere landen (o.m. Turkije) tot herstel der handels- LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 betrekkingen en de geruchten houden aan, dat de Nazi's ook ernstig streven naar een nieuw concordaat met den Paus, om tot betere betrekkingen te ge uit het besef van een en ander opnieuw de roep om vrede opwelt. Is het wel zoo zeker, dat deze roep tevergeefs moet blijven klinken? Het is moeilijk om precies aan te ge ven, waarop de conclusie steunt, maar het lijkt onbetwistbaar, dat er momen teel een zeker oorlogsdéfaitisme de stemming in de oorlogvoerende landen beheerscht, ook al blijven de uitingen van de verantwoordelijke leiders na tuurlijk getuigen van verzekerdheid in de overwinning. Al behoeven de groote Westersche democratieën zich misschien niet be zorgd te maken, ze voelen zich op het oogenblik ongetwijfeld toch verder van de overwinning af dan ooit. Zullen Londen en Parijs bereid blijven om oor log te blijven voeren gedurende een niet te schatten aantal jaren voor een \olledig herstel van Polen en Tsjecho- Slowakije, na de bittere ervaringen, welke ze hebben opgedaan inzake de solidariteit (het volkomen gebrek daar aan) van de kleine staten van Europa (als voorbeeld: Scandinavië en Fin land) tegenover elkaar? En Duitschland... Als het de plaats kan behouden, welke het zich in de we reld heeft verworven en bij een vrede door overleg eenige koloniën herkrijgt, zal het zulken vrede dan afwijzen en kel en alleen uit zucht om een paar - op den duur natuurlijk lastige vreemde volkeren binnen zijn rijksgren zen te houden, t.w. Tsjechen en Polen? Duitschland houdt nog vast aan zijn derom met Mussolini gesproken en... onmiddellijk daarop is door den Duce een samenkomst Hitler-Mussolini voor bereid, welke Maandag heeft plaats ge had, terwijl Sumner Welles Woensdag naar Amerika terug keert. Vóór zijn vertrek zou hij nog eens met den Duce spreken, nadat deze den Duitschen Führer heeft ontmoet. Ook is Welles nog door den Paus ontvangen in een gehoor van bijna een uur. J.l. Zaterdagavond is de Duitsche ambassadeur te Rome met spoed naar Berlijn vertrokken; Mussolini en graaf Ciano, de Italiaansche minister van buitenlandsche zaken, vertrokken Zon dagavond naar Milaan en gisteren had in de buurt van de Brennerpas de con ferentie met Hitier plaats. In den nacht van Maandag op Dinsdag is de Duce dan weer naar Rome teruggekeerd en had daar nog een onderhoud met Sumner Welles, alvorens deze weer scheep ging naar Washington. Het politieke koffiedik, dat ons aldus ter bestaring werd voorgelegd, spreekt ongetwijfeld duidelijke taal. Het is niet qewaagd om te concludeeren. dat Sum ner Welles kansen ziet voor den vre- Tot 15 April verstrekken wij bij aankoop van ieder kwartje één Delfts-blauw punt. Reeds 10 pun ten geven recht op een fraai product. Ziet onze speciale Delfts-Blauw etalage 1 Leest onze huis aan huis bezorgde DELFTS-BLAUW CIRCULAIRE. Zij biedt U honderden extra voordeelen I Tot 1 April GRATIS Cocos boorden Onze magazijnen zijn geopend van 81/, tot 12'/2 uur en van 1 uur tot 8 uur. Zaterdag tot 10 uur. OSS WAALWIJK VEGHEL raken met de R. Katholieken Duitschland, Tsjechië en Polen. Van den anderen kant is er ook we zeiden het reeds in Engeland en Frankrijk een strooming te onderken nen, welke er op uit is om van den oor log zoo spoedig mogelijk het beste te maken, wat er van te maken is, des noods een eervollen vrede. De staatsman, die ongetwijfeld het best op de hoogte van eventueele vre- deskansen is, heet Sumner Welles, Roosevelt's afgevaardigde naar Euro pa. Hij heeft in beide tegengestelde kampen het oor te luisteren gelegd naar vertrouwelijke mededeelingen van de verantwoordelijke leiders en hij is blijkbaar niet ontmoedigd. In Rome en sprekende met Mussolini is hij zijn rondreis begonnen. Hij is daarvan thans in Rome teruggekeerd, heeft we- KOMT EVEN SMULLEN. uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. de, mits Hitier wat wil inbinden. van hem worden ongetwijfeld zekere toezeggingen verlangd ten aanzien van het herstel van een vrije Poolsche en Tsjechische natie. Mussolini heeft klaarblijkelijk op zich genomen om te (rachten, den Führer tot dergelijke toe zeggingen te bewegen. Lukt dat, dan zou Sumner Welles naar Washington kunnen terugkeeren, met een rapport, dat concludeert in een verklaring, dat het oogenblik geschikt moet worden geacht voor Roosevelt om het initiatief te nemen tot het beleggen van een groote vredesconferentie met deelname van oorlogvoerenden en neu tralen, welke conferentie tot doel zal hebben om den vrede op te bouwen en de internationale gemeenschap te re- construeeren op nieuwe grondslagen van het algemeen belang der onder scheidene volkeren. Moge het zóó gaan en met de lente een nieuw (vredes)geluid weerklinken! Over de gebeurtenissen der laatste dagen, maar vooral over de berichten en gissingen der laatste dagen, zouden heel veel kolommen te vullen zijn. Maar dat is allemaal negatief, men weet ab soluut niets. Wanneer de samenkomst van de twee dictators tot doel had om Sumner Welles de laatste en definitieve bood schap van die zijde mee te geven, dan hoort men natuurlijk zeker niets voor dat d'eze afgezant in Amerika is aan gekomen en aan Roosevelt zijn rapport heeft uitgebracht. Zijn er andere dingen besproken, b..v de samenwerking tusschen Duitsch land, Rusland en Italië, misschien ook om de zaken krachtiger aan te pakken en door te zetten, dan zal dit resultaat ook nog wel wat op zich laten wach ten; dus zij die weer hoop in hun hart koesteren, zullen in elk geval nog wel wat moeten wachten, evenals zij die krachtiger optreden tegemoet zien. In Duitschland verluidt dat de be spreking slechts in ver verwijderd ver band staat met de reis van Welles, maar dat aan den Brenner besproken is een programma voor een nieuw Euro pa, met daarbij de vernietiging van En- geland's oppermacht en daarvoor dient een verstrekkend accoord tusschen Duitschland, Rusland en Italië. In Rome gelooft men niet dat Italië op t oogenblik actief in den oorlog zal ingrijpen. Dit zal eerst gebeuren als de militaire toestand belangrijk is gewij zigd; maar men gelooft daar evenmin dat er sprake is van een vredes-offen- sief of vredes-initiatief. Men denkt in Londen niet, dat 't mogelijk zal zijn een basis te krijgen voor onderhandelingen, waar de we- derzijdsche eischen zoo ver uit elkan der liggen. Anderzijds zou Sumner Welles zijn vertrek geen twee dagen uitgesteld hebben, indien hij nog niet op iets waardevols moest wachten. Zooals we zeiden, veel gissingen, doch geen enkel positief houvast. 30.000 OORLOGSINVALIDEN IN FINLAND. De vroegere minister-president. Ka- jander, die te Stockholm is aangeko men om de hulpverleening aan Finland te organiseeren, heeft verklaard, dat het aantal oorlogsinvaliden in Finland meer dan 30.000 bedraagt. ZAKELIJKEN BIJSTAND AAN GEMOBILISEERDEN. Hel zal vele, zoo niet alle gemobili- scerden in ons land stellig verheugen, dat de Nederlandsche Kamers van Koophandel en Fabrieken 't geslaagde initiatief hebben genomen tot vorming van Commissies voor zakelijken bij stand aan al degenen, die door de mo bilisatie in hun particuliere belangen geschaad zijn. De opzet daarbij is, om degenen, die als kleine zelfstandigen op het gebied van nering, ambacht, landbouw en tuinderij met hun bedrijf je in moeilijkheden zijn gekomen, met raad en daad bij te staan. Met ingang van heden zal het meerendeel dezer commissies baar taak aanvangen, waar door met de bewerking van een heel et Zuiden, Waaiwykscbe en Langstraatsche Courant* Ois WAALWIJK - VCGHa DELFTS-BLAUW in

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1