Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. ALGEMEENE TOESTAND BINNENLAND „N00RD-BRABAND" Automatiek PULLES-HEESBEEN Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD Croquetten en Bitterbolien NUMMER 25. WOENSDAG 27 MAART 1940. 63e JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever, abonnementsprijs per 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheelc rijk 1.40. UITGAVE i WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag e| Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uui in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. REYNAUD RICHT ZICH TOT HET FRANSCHE VOLK. „Wij zullen hard moeten vechten, hard moeten werken en ons veel moeten ontzeggen". Reynaud, de Fransche minister-pre sident en minister van buitenlandsche zaken, heeft gisteravond een radiorede gehouden. Hij zeide o.a.: Vrijdag heb ik mijn kabinet aan het parlement voorgesteld, thans wil ik het aan het Fransche volk voorstellen. Toen ik mij bereid verklaarde Dala- dier, aan wien Frankrijk zooveel ver schuldigd is, op te volgen, was ik be zield door één overweging: Welke sa menstelling zal het kabinet de meeste kracht tot handelen geven, want de oorlog is een kwestie van kracht. Ik heb naar unanimiteit-gestreefd en aan mannen van alle partijen aangeboden mede te werken in de regeering. Deze eenheid zal komen, doch niet door han digheden, maar door handelen. Als Frankrijk midden in een oorlog een beeld gegeven zou hebben van een reeks crises, welke in vredestijd reeds zoo schadelijk zijn, zou de vijandelijke propaganda het faillissement van onze democratie hebben uitgeroepen en de onmacht van ons regime. De vijand streeft naar onze inwendige ontbin ding, wat hem daarna een militaire ac tie tegen geringen prijs mogelijk zou maken. Het is thans zaak te regeeren. Ik heb uit de regeering een kern-kabinet van negen leden gevormd, voldoende om te beraadslagen en niet te groot om te handelen. Het doel blijft hetzelfde: den vijand overwinnen. Reynaud schetste de internationale-gebeurtenissen van de laatste jaren en vervolgde: Thans wordt door den heer Hitier alles in het werk gesteld om de oeconomische onafhan kelijkheid der Balkan-staten aan te tas ten. Dicht onder onze oogen tracht hij met alle middelen in een groot deel van Europa de hegemonie van het Duitsche Rijk te vestigen. Indien wij den door zijn veroveringen vergrooten vijand een dergelijke massa zouden laten or- ganiseeren op bevel van een dergelijk regime, dan zou het gedaan zijn met de vrijheid, zou het gedaan zijn met Frankrijk. Tegenover zoodanige bedreiging hebben wij te letten op het instinkt on zer voorvaderen, dat onze monarchie in den strijd tegen Karei V inspireerde, de revolutionnairen in 1792 tegen de Keizerlijken, dat het republikeinsche Frankrijk deed overwinnen op het Duitschland van Wilhelm II. De plicht van de regeering is duide lijk: oorlog voeren, hem voeren op elk gebied. In de zeven maanden, welke de vijandelijkheden duren, heeft Frank rijk een invasie getrotseerd. Tot nu toe heeft den vijand voor den eersten keer niet geprobeerd ons bij het begin reeds te verpletteren. Wij weten, dat deze toestand elk oogenblik kan veranderen. Frankrijk werd ditmaal evenwel niet overweldigd, noch verrast, noch was 't onbeschermd. Deze sterke wapening maakt het den leiders onzer legers mo gelijk het land te beschermen en zuinig om te gaan met het bloed der soldaten. Is dat voldoende om den oorlog te win nen, vroeg Reynaud. Neen! Want gij weet, dat het in dezen oor log van volkeren onmogelijk is eenig gebied buiten beschouwing te laten. Wat de wapening betreft, indien gij de onmetelijkheid van de hier te verrichten taken wilt meten, bedenkt dan, dat het groote leger van Napoleon al zijn veld tochten uitvoerde met één soort geweer en twee soorten kanonnen. Het was nooit grooter dan 600.000 man. Op geen slagveld verschoot het meer dan een millioen kogels. Dat was in den tijd van den oorlog der legers. Reeds in den oorlog van '14 verschoot men een mil liard granaten. Thans worden de pro jectielen bij milliarden verslonden. En onze legers hebben behoefte aan een gamma van kanonnen, pantserwagens, oorlogsschepen en vliegtuigen, welke laatste met het jaar verouderen. Be denk welk een industrieele inspanning, hoeveel grondstoffen, hoeveel handen, hoeveel transportmiddelen voor deze reusachtige aanmaak van wapentuig noodig zijn. Terzelfder tijd moet het land blijven leven. Er is ook op agrarisch gebied oorlog te voeren, evenals op militair terrein. Menschen zijn noodig voor le gers, zoowel als voor de fabrieken. Ook onze export, zoo noodzakelijk om in den vreemde betalingen te kunnen ver richten, eischt mannen op. Overal zijn mannen noodig, overal arbeid. Daarom moet iedereen dienen. De een in den strijd, de ander in de fabriek, een derde op den akker. De taak van de regeering is daarbij iedereen zijn plaats aan te wijzen. Dat zal zij doen. De oorlog zal hard zijn. Wij zullen hard moeten strijden, hard moeten werken en ons veel moeten ontzeggen. Maar wij zullen overwinnen. De geza menlijke hulpbronnen der beide groot ste wereldrijken zullen de overwinning waarborgen, mits zij deze volkomen willen en weten in te zetten. Zelfs nog boven een militaire overwinning zullen onze diplomatieke successen vooral af hangen van onze kracht, van het aan tal onzer strijdwapens, onzer kanon nen, onzer vliegtuigen. En dat aantal hangt weer af van onze moreele vast beradenheid, onze bereidheid ons op offeringen te getroosten, van den wil der Franschen, die achter, zoowel als dergenen, die aan het front staan. De toekomst hangt dus van ons af. Ons welzijn ligt in onze handen. Wij gaan de beproeving tegemoet met het hoofd omhoog, bereid haar te onder gaan, doch baas te worden, in den geest van krijgers, in den geest van overwinnaars. I)E TUSSCHEN DE VOLKEREN VERBROKEN EENDRACHT. Rede van den H. Vader. Ruim 50.000 geloovigen hebben in de basiliek van St. Pieter de door Paus Pius XII gecelebreerde Paaschmis bij gewoond. De Paus betrad om even over 9 uur de basiliek, voorafgeggaan door een stoet kardinalen en bisschoppen, terwijl het gelui der klokken en de zil veren trompetten weerklonken. De Paus werd luide toegejuicht, hetgeen voortduurde tot het oogenblik, waarop hij het koor bereikte. Na de H. Mis te hebben opgedragen heeft de Paus de passie-relieken, die in de basiliek van Sint Pieter berusten, vereerd. Ook bij zijn vertrek werd de Paus geestdriftig toegejuicht. In zijn Paaschrede heeft de Paus in het bijzonder de schending van 't recht gebrandmerkt en de verbreking der verdragen, evenals de onmatige begeer te naar veroveringen. De voornaamste passages luiden; „De eendracht tusschen de volkeren is op droeve wijze verbroken, plechtig aangegane verdragen vaak eenzijdig ge wijzigd of geschonden zonder vooraf gaande overeenkomst. Alles wat het menschelijke vernuft de studie of de ervaring hebben voortgebracht, alle krachten van het welzijn en de rijkdom dienen slechts tot het voeren van oor log ol de vergrooting der bewapenin gen. Alles wat gebruikt zou kunnen worden voor de welvaart en den voor uitgang der volkeren wordt thans uit zijn baan geleid om slachtingen en vernietiging onder de naties aan te richten. De stroom van vreedzame uit wisselingen is verlamd door gevaren van allerlei aard en droogt op, hetgeen armoede voor verschillende lagen der bevolking met zich meesleept. Ook is het niet zelden, dat men het recht zelve ziet schenden, dat de be trekkingen tusschen de beschaafde volken regelt; open steden, landbou wersdorpen worden geterroriseerd, verbrand, verwoest door bombarde menten, weerlooze mannen, inachtc- looze grijsaards, onschuldige kinderen worden van hun woning beroofd, wan neer zij niet gedood worden. Welk an der middel blijft over om hoop te be houden hij zóó ernstige beproevingen, dan het middel, dat uit Christus komt? Christus alleen kan het rechtvaardig evenwicht herstellen tusschen rechten en plichten, een breidel aanleggen aan de onmatige begeerte naar verovering, hartstochten onderdrukken, 't koude en starre recht door den adem der naastenliefde matigen en vervolmaken. Hij, die de winden en stormen beveelt, die de golven kalmeerde, Hij alleen kan ook den wil der menschen huigen tot eendracht en broederliefde en be werken, dat, wanneer de betrekkingen tusschen de volken eenmaal geregeld zijn, niet door geweld, maar volgens de regels van rechtvaardigheid en naasten liefde, de wapens gestrekt worden en de handen tenslotte worden ineenge slagen ten teeken van overeenstem ming en vriendschap. Wij, die de smart en ellende onzer kinderen dce- len, smeeken den Goddelijken Verlos ser op dezen plechtigen dag den christelijken koningen en vorsten den volken den vrede te geven, de een dracht en de eenheid." i- 1 LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 ENGELAND OP JACHT NAAR DUITSCHE SCHEPEN. De Scandinavische wateren zijn thans hel jachtterrein geworden voor de" Britsche vloot en het „wild" zijn de Duitsche vrachtschepen, die tusschen de Scandinavische landen en de Duit sche Noordkust varen. Na de Duitsche ertsboot „Heddern- heim", die Donderdag j.l. ter hoogte van Skagen tot zinken werd gebracht, is thans de „Edmond Hugo Stinnes", een schip van 2189 ton, dat met een lading cokes van Hamburg naar Ko penhagen voer, bij de Deensche kust getorpedeerd. De bemanning is in Jut land aangekomen, behalve de kapitein, die thans gevangen zit in de Engelsche duikboot. Het wrak van de „Stinnes" ligt op drie mijl van de Deensche kust. Voorts hebben de Britsche oorlogs schepen in de laatste dagen tot drie maal toe getracht Duitsche schepen hij de Noorsche kust aan te houden. Vol gens een officieel Noorsch communi qué zijn daarbij tweemaal de Noorsche territoriale wateren geschonden. De Duitsche radio deelt mede, dat er drie Duitsche schepen in deze wateren gemolesteerd zijn, namelijk de „Nord- iand", de „Neuenfels" en de „Europa". Laatstgenoemd schip is vermoedelijk een vrachtboot van 37UU ion en niet iiei grooie mailschip. i'en sioue is een Liuitsch kolenschip, de oüuu ton metende „Ostpreussen", ten rsoordwesten van Jutland aan den grond geloopen toen het trachtte een lintsch oorlogsschip te ontwijken, dat op de loer lag. Het schip sloeg lek, maar men is er in geslaagd het lek te dicnten en de boot weer vlot te maken, zoodat de „Ostpreussen", die naar een Scandinavische haven onderweg is, de reis weer voortgezet. IN HET HOOGE NOORDEN ZWEEÜSCHE VERSTERKING. Sköld, de Zweedsche minister van landsverdediging, heeft Zaterdag te Malmö een rede gehouden, waarin hij in de eerste plaats het vraagstuk van een defensief verbond tusschen de Scandinavische landen behandelde. Hij zeide o.a.: „Nadat tusschen Fin land en de Sowjet-Unie vrede is geslo ten, heeft Finland een ontwerp inge diend tot een defensief verbond tus schen de Scandinavische landen. Bij onderzoek van het voorstel zijn voor- en nadeelen aan den dag getreden en moeilijkheden zullen zeker niet uitblij ven. De goede wil om tot een oplos sing te komen, zal evenwel zeker tot een goed einde voeren. Men moet evenwel voorzichtig zijn en de zaak niet overhaasten. Finland is het kleinste en meest blootgestelde land van de eventueele leden van het verbond en de gevolgen, welke een dergelijk verbond met zich zouden brengen, moeten nauwkeurig bestu deerd worden. Of Zweden nu deelneemt aan een eventueel verbond of niet, het is dui delijk dat de landsverdediging krach tig moet zijn. In 1920 en volgende jaren leek het vanzelf te spreken, dat de uit gaven voor de bewapening beperkt werden, doch op het oogenblik is het tegenovergestelde noodzakelijk. Alle beschikbare krachten moeten worden gebruikt om de landsverdediging te verstêrken. Voor de militaire luchtmacht is een uitgebreid programma van verster king uitgevoerd. In grooten getale zijn alle soorten vliegtuigen gekocht of ge bouwd. Zooveel mogelijk vliegers wor den opgeleid en vliegtuigbases zijn aan gelegd. In twee jaar zal de luchtmacht meer dan cirie keer zoo sterk zijn. Wat de vloot betreft, zoover de in dustrie toelaat, zijn oorlogsbodems'be steld en ook het personeel wordt uit gebreid. Aan de kust worden nieuwe forten gebouwd en ook het personeel van de kustartillerie wordt uitgebreid. Voor het landleger wordt in steeds sneller tempo materieel gekocht. De industrie wordt hierbij steeds meer ingeschakeld en binnenkort zullen de grootste behoeften zijn gedekt. Verder worden ook te land versterkingen aan gelegd. Alle recruten van de troepen in eerste linie hebben een aanvullende opleiding gehad, de lichting 1939 zal een aanzienlijk langeren diensttijd ver vullen en hetzelfde is het geval met de lichting 1940. De reservisten van de oudere lichtingen zullen eveneens on der de wapenen worden geroepen om de leemten in hun kennis aan te vul len. Ook wordt een nieuwe organisatie van het leger bestudeerd en zal een studie worden gemaakt van de bewa pening en tactische samenstelling van het leger". MOSKOU's AMBASSADEUR UIT PARIJS TERUGGEROEPEN. Op verzoek van de Fransche regee ring is de Sovjet-ambassadeur Soerits door zijn regeering teruggeroepen. De reden hiervan is, dat de ambas sadeur na den Finsch-Russischen vrede een telegram aan Stalin heeft willen verzenden, waarvan de inhoud, vol gens de opvatting van Parijs, kwet- KOM r EVEN SMULLEN. uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. send voor de Fransche regeering was. Hoewel de Sovjet-regeering zich met de Fransche zienswijze niet kan ver een igen, heeft zij aan het desbetreffen de verzoek voldaan. TWEE DUITSCHE GRENSWACHTEN IN BOHEMEN VERMOORD. Van officiecle zijde heeft men ont huld, aldus United Press, dat Vrijdag avond twee Duitsche grenswachten bij Birken, aan de voormalige grens tus schen Cechoslovakije en Oostenrijk, vermoord zijn. Eveneens van officiecle zijde is tegelijkertijd bekend gemaakt, dat een agent van de Gestapo in het Boheemsche Woud bij Domazlice (Taus) Woensdag j.l. is aangevallen pn gewond. In geen van beide gevallen heeft de Duitsche politie de aanvallers kunnen .vinden. Degene, die den Gestapo-agent heqft aangevallen, is de Cechische on derdaan Jan Smutek, 25 jaar oud. AI deze feiten zijn officieel bekend gemaakt in een proclamatie tot het Cechische volk, welke namens de Ce chische regeering voor de radio werd voorgelezen. In deze officiecle procla matie doen de autoriteiten een beroep op het publiek om „overeenkomstig zijn nationalen plicht" de politie be hulpzaam te zijn en „de mannen te grijpen, die, aldus de proclamatie, deze misdaden begaan hebben, welke ingaat tegen bet geweten van mensch en na tie." VREEMDE VLIEGTUIGEN BOVEN ONS LAND. De regeeringspersdienst meldt: Zaterdag en Zondagavond zijn boven het Noorden van ons land eenige vreemde vliegtuigen gesignaleerd. In verband met de duisternis kon de nationaliteit niet worden vastgesteld. De vliegtuigen bewogen zich zoowel in Westelijke als in Oostelijke rich ting. Ze zijn op verschillende plaatsen on der vuur genomen. BUITENGEWONE DIENST PLICHTIGEN van de lichtingen 1936 en 1937 kunnen zich vrijwillig laten keuren. Zooals bekend is bij Kon. besluit van 5 Februari bepaald, dat in verband met de buitengewone omstandigheden tot opkomst in werkelijken dienst worden verplicht de buitengewoon dienstplich tigen van de lichtingen 1938, 1939 en 1940. De wenschelijkheid kan zich voordoen om te zijner tijd ook buiten gewoon dienstplichtigen van oudere lichtingen dan van 1938 in werkelijken dienst te doen komen. Voor oproeping in werkelijken dienst zouden dan zoo als men weet, in de eerste plaats in aanmerking komen de buitengewone dienstplichtigen van de lichtingen 1937 en 1936. Het grootste deel der buitengewone dienstplichtigen van deze lichtingen is echter nog niet voor den dienst ge- -••V-'.'«C* H*- Waaiwpsc&e en Langstraatsche ('nnrant,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1