Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. ALGEMEENE TOESTAND BINNENLANDSCH NIEUWS ..N00RD-BRABAND" TTUJnfu^uWó Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD Croquetten en Bitterbollen Automatiek PULLES-HEESBEEN NUMMER 27. WOENSDAG 3 APRIL 1940. 63c JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG' en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever, abonnementsprijsper 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. r UITGAVE i WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag ei Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uui in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. DE GEALLIEERDEN EN DE NEUTRALEN. Het is inderdaad een feit, dat de neu trale staten niets liever wenschen dan onmiddellijk herstel van den vrede. Zelfs de Russische regeering heeft het de vorige week bij monde van Molotof in den Oppersten Sovjetraad nog eens met nadruk verzekerd, dat er geen volk is, dat stelselmatiger voor den vrede ijvert dan het Russische. En Duitsch- land? Duitschland smacht naar vre de! DusInderdaad, vele neutralen vragen zich af: ,,Waar vechten Enge land en Frankrijk voor? Waarom wil len ook z ij den vrede niet?" Churchill, de eerste Lord der Brit- sche admiraliteit, gaf op die vraag de zer dagen een antwoord in een radio rede, door te zeggen: ,,Als wij den strijd zouden staken, zoudt ge dat weldra er varen". Het is zeer zeker niet waar, dat on der alle omstandigheden degenen, die het hevigst den (oogenblikkelijken) vrede verlangen, het vredelievendst zijn. Als b.v. Rusland thans vrede wenscht, dan is dat uit zucht om de winst uit den aanval op Polen en uit de diplomatieke samenwerking (Baltische Staten en Finland) veilig te stellen: een winst, welke door een geallieerde eind overwinning in gevaar zou komen. Als kleine Europeesche staten naar den vrede verlangen, dan is dat voor een groot deel uit vrees, dat ze in den oor log zullen worden betrokken. Dat de vrede, thans gesloten, ook voor hen de ergste bedreiging zou kunnen worden, is iets, waaraan ze voor het moment liefst maar niet denken. Als Duitschland voor den vrede ijvert, is dat niet uit een verlangen tot herstel van het recht, maar om gedane veroveringen gesanctioneerd en een veel grootere wereldmacht erkend te krijgen. Italië tenslotte wenscht vrede om de zen te kunnen chanteeren en de voor- deelen (Tunis, Dzjiboeti, Suez, Corsi ca) er van te veroveren. Engeland en Frankrijk wenschen niet minder den vrede dan hun vijanden en dan de neutralen, maar zij kunnen op het oogenblik van den vrede niets ver wachten en moeten den oorlog voort zetten uit zelfbehoud èn naar ze zeggen ter bescherming ook van het internationale recht, met verminking waarvan ook het lot der kleine neutrale staten bezegeld zou zijn. Als de Britten verzekeren, dat ze óók voor het belang, zelfs het onafhankelijk bestaan van andere, kleine, volkeren strijden, dan mag men daarover de schouders ophalen, maar zelfs wanneer men aanneemt, dat de geallieerden en kel en alleen vechten voor hun eigen zaak, dan zal het toch moeilijk zijn om het te loochenen, dat met de zaak der geallieerden het belang van meerdere kleinere volkeren (denk aan Polen, Tsjecho-Slowakije e.m.a.) nauw samen* hangt. En nu verdriet het den Britten, dat ze desondanks van die volkeren zoo einig medewerking bekomen, ja, dat deze zelfs zoo weinig begrip betoo- nen voor de klaarblijkelijke verhouding van de belangen. De neutralen, zoo zei Churchill in zijn hierboven bedoelde rede. hebben slechts zorg om hun neu traliteit en zorg om den oorlog beëin digd te krijgen, maar zoo vroeg hij waarom duurt 'de oorlog zoo lang? De oorlog, zei Churchill, had een zeer korte kunnen zijn, wellicht had er in het geheel geen oorlog behoeven te komen, indien 11e neutrale staten, die in fun damenteel opzicht onze overtuiging deelen en openlijk of in het geheim met ons sympathiseeren, zich aanééngeslo ten hadden op één teeken en in één lijn. Dat is niet gebeurd, vervolgde dc Lord der Britsche marine: we heLKn er niet op gerekend en zijn dus niet te leurgesteld. We vertrouwen op Qod en op onze eigen wapens, die we heb ben getrokken voor een zaak, die hoop op etn betere harmonie der mensch- heid in zich draagt. Móar aldus nog steeds de Brit sche minister, de kleine neutrale staten van Europa staan niet alleen niet actief aan onze zijde, maa.: ze worden door Duitschland zelfs ge dwongen om materialen te leveren, wel ke dienen om den oorlog te kunnen voortzetten en daarnaast worden ze door Duitschland bedreigd om hun rcchtmatigen handel op Engeland en Frankrijk op te geven. En omdat de neutralen zich daaraan schikken zich misschien moeten schikken kan de oorlog niet kort zijn. Churchill herinnerde er aan, dat de Britsche marine de neutrale scheep vaart beschermt. Van de 800 neutrale schepen, die in Britsch convooi voeren, hebben de Duitschers er slechts één kunnen vernietigen. Maar Duitschland bedreigt de neutralen om af te zien van Britsche bescherming en hun schepen prijs te geven aan de brute willekeur van de Duitsche oorlogskrachten. Al dus werden 200 neutrale schepen tot heden tot zinken gebracht en daarbij zijn circa 1000 neutralen vermoord het is de taal van Churchill die op deze schepen vreedzaam hun werk ver richtten. De Britsche marine doet wat ze kan voor de slachtoffers. Een der gelijke oorlogsvoering, vervolgde hij, is niet toegepast sinds de onderdrukking der zeerooverij en het is een monster achtige macht, die de neutralen, welke het meest hebben geleden en nog lijden, moeten voorzien van middelen voor een toekomstige agressie. Dit is 'n macht waarvoor zij moeten buigen en tot Wel ker overwinning'zij gedwongen zijn bij te dragen, hoewel zij weten dat de over winning van die macht hun eigen sla vernij zou beteekenen. Niet zonder bitterheid, welke uit zijn betoog sprak, kwam Churchil toen tot een bespreking van wat er met het Ne- derlandsche visscherschip ,,Protinus" is gebeurd. De ..Protinus zonk volgens het relaas van de geredde bemanning, door een ontploffing (bom, mijn of tor pedo). De opvarenden hadden nauwe lijks tijd om met hun elven in het red dingsbootje te gaan. Drie dagen en drie nachten dreven ze rond op zee; ze wa ren totaal uitgeput. Toen naderde een Duitsch vliegtuig, dat de inzittenden op een welgericht mitrailleurvuur onthaal de, waardoor twee mannen werden ge dood. De overgeblevenen voeren toen nog drie dagen en drie nachten rond, tot ze eindelijk door een Britschen on derzeeër werden opgepikt. Churchil zei er het volgende van: op denzelfden dag, terwijl opvarenden van een Engelsche duikboot acht uitgeputte Nederlanders, die zes dagen in een open boot hadden 'rondgezwalkt, op brancards aan land droegen, hebben de Nederlandsche vliegers in naam van de strikte en onpartijdige orthodoxie een Engelsch vliegtuig, dat verdwaald was, neergeschoten. Ik maak den Nederlan ders, onzen dapperen bondgenooten uit vroeger dagen, geen verwijt: Mijn sym pathie gaat uit naar hen in hun gevaren en hun benardheid, terwijl zij met den tijger in één kooi wonen. Met een en ander uit Churchill's rede aan te halen, hebben we geenszins onze instemming willen betuigen met alles, wat de Lord der Britsche admiraliteit heeft te berde gebracht, maar den lezer iets nader willen brengen tot het Brit sche inzicht, dat, ook al wordt het niet door hem en ons gedeeld, minstens be grip waard is. We kunnen ons den ge moedstoestand der geallieerden zoo goed voorstellen, die zéker gelóóven, ook voor onze belangen Qp te komen in hun strijd en zich onderwijl door de neutralen zien tegengewerkt op grond van onzijdigheidsverplichtingen, wel ker effecten nadeelen zijn voor de ge allieerden en voordeelen voor hun te genstanders. De rede van Churchill was echter in verschillende deelen niet sympathiek, zooals dat gewoonlijk is. Zeker niet waar hij een vergelijking trof tusschen de schending van ons rechtsgebied en het redden van arme schipbreukelin gen. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 We gewaagden hiervoren ook ter loops van de rede van Molotof, de Russische Volkscommissaris voor bui- tenlandsche zaken, voor den Oppersten Sovjetraad gehouden. Ofschoon deze rede bittere verwijten inhield aan het adres van Engeland en vooral van Frankrijk o.m. om de aan Finland verleende hulp zal de inhoud vooral in Duitschland teleurstelling hebben gewekt. Molotof's rede hield n.l. geen enkel vriendelijk woord in ten aanzien van de nieuwe Duitsche vriendschap. Integendeel bevatte ze de duidelijk uit gesproken bedoeling der Russen om zich buiten den oorlog te houden en buiten elke feitelijke hulpverleening, aan welke partij ook. Tegenover de Italianen liet Molotof zich zéér scherp uit zelfs, zoodat hij aan Berlijn zelf geen hoop meer liet op de totstandko ming van een driehoeksverbond Ber lijnMoskouRome. Hitier kan thans weten, waaraan hij toe is. Der Mohr hat seine schuldigkeit getanDe doeleinden, welke sov jet-Rusland door zijn vriendschap" met het Derde Rijk wilde bereiken, zijn bereikt. Er rest thans voor Duitschland geen enkel voordeel meer, integen deel, het heeft een machtigen tegen strever via de Baltische staten en de Finsche kust (Viïpori en Hangö) de Oostzee binnengehaald. De nadrukkelijke neutraliteitsverkla- ring van Molotof beteekent in feite, dat Moskou thans niet afkeerig zal zijn van besprekingen met Londen. Als een vriendelijke zwenking welke in we zen natuurlijk weer geen werkelijke zwenking zal zijn naar de Britsche hoofdstad nieuwe voordeelen aan Moskou in het uitzicht stelt, dan zal Stalin zijn draai wel weer nemen! In Azië bouwen de Japanners inmid dels voort aan hun Nieuwe Orde", welke in feite de vestiging beteekent der Japansche hegemonie in China. Vrijdag j.l. is onder bescherming van de Japansche troepen in Nanking de nieuwe Centrale Chineesche regeering onder president van Wang Tsjing Wei geïnstalleerd. Volgens Domei (Japansch persagentschap) is het streven dezer regeering gericht op vrede, maar strijd tegen de Komintern (Russisch commu nisme) en op nationalen wederopbouw. Het programma, dat inmiddels werd gepubliceerd, zegt voorts, dat in nauwe samenwerking met Japan aan de Nieu we Orde in Oost-Azië zal worden ge werkt; een democratisch regiem wordt ingevoerd: de militaire dictatuur zal worden afgeschaft en de ongeregelde troepen zullen in het nationale verde- d'gingsleg&r worden opgenomen. De wettige Chineesche regeering van Tsjang Kai Sjek heeft de nieuwe cen trale legeering ais verraders gebrand merkt en haar leden en medewerkers vogelvrij verklaard. Ook zullen de Brit- KOMT EVEN SMULLEN. uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. sche en Amerikaansche regeeringen slechts het bestuur van Tsjang Kai Sjek en diens regeering, zetelende te Tsjoeng King, blijven erkennen. MENDELSSOHN BANK- DECONFITURE. Het tweede verslag van bewindvoer ders in de surséance van betaling der beheerende vennooten van de Com manditaire Vennootschap Mendelssohn Co. opgemaakt per 31 Januari 1940 geeft een aanmerkelijke verbe- teringring te zien, vergeleken bij de conclusies, waartoe het eerste verslag (per 31 October 1939) kwam. Het na- deelig verschil tusschen activa en pas siva werd toen op ƒ40.504.485 bere kend en in het tweede verslag op 28.777.567. BURGEMEESTER VAN OUD- EN NIEUW-GASTEL. Bij K. B. van 28 Maart is met ingang van 1 Mei 1940 benoemd tot burge meester der gemeente Oud- en Nieuw- Gastel H. J. M. Hofland, met toeken ning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Baarle- Nassau. SLAGKRUISERSPLAN BIJ DEN VOLKSRAAD. Bij den Indischen Volksraad is thans ingediend het ontwerp tot versterking van de maritieme verdediging van Ne- derlandsch-Indië (het z.g. slagkruiser- plan) De datum van de extra-zitting van den Volksraad is reeds bepaald erf de ze is vastgesteld op 9 April a.s. Het plan omvat, behalve den aan bouw van 3 slagkruisers ter grootte van plus minus 27.000 tons, de aan schaffing van 1 tankboot en 12 motor booten-onderzeebootjagers, elk van on geveer 100 tons met een snelheid van 34 knoopen, de inrichting van twee aan te bouwen schepen der gouverne mentsmarine tot mijnenlegger, de aan schaffing van twaalf groote zee-ver kenners vliegbooten)den bouw van een droogdok van 40.000 tons, de kos ten van aanmaak yan mijnen, diepte bommen, en de kosten voor de verde diging van Soerabaja. Het totaal-bedrag dat hiermede is gemoeid bedraagt 283.200.000.—, (waarvan 213.000.000.— alleen voor den bouw van de. slagkruisers) Ten aanzien van de slagkruisers wordt gerekend op een werkelijken bouwtijd van vier jaar (tot den aan vang van de proeftochten). De eerste slagkruiser zal op 1 Mei 1944 gereed zijn voor het maken van proeftochten, terwijl de in dienst stel ling daarvan is bepaald op 1 Decem ber 1944. Voor de noodzakelijke werken aan de vlootbasis Soerabaja wordt een be drag van 25.000.000 uitgetrokken en ten behoeve van verdedigingswerken een bedrag van 15.000.000. De schepen krijgen een artilleriebe wapening van 9 kanons van 28 cm., een gordelpantser van 225 mm., een drietal pantserdekken van tezamen 130 mm., terwijl de maximumsnelheid 33 mijl zal zijn. De jaarlijksche exploitatie-uitgaven voor het geheele vlootplan (dus inclu sief het overige materiaal en de vloot basis) bedragen 16.500.000. De uitgaven voor aanbouw zullen geheel ten laste van de rijksbegrooting worden gebracht. Voor het dienstjaar 1940 wordt in verband met het geheele vlootplan 43.100.000.aangevraagd, zijnde '38.100.000.voor aanbouw enz. en 5.000.000.voor kapitaalsverstrek king aan Nederlandsch-Indië ten be hoeve van de uitbreiding en verbete ring der verdediging van de vlootbasis Soerabaja. Het doel van bovenstaand plan is de beschikking te verkrijgen over een zee macht, welke Nederlands neutraliteit ook in dit deel der wereld kan doen eerbiedigen en zoo noodig met klem Nederlands rechten in het Verre Oos ten kan handhaven. In dit licht beschouwd, is een ver sterking van de weermacht ter zee, evenals die van het K.N.I.L. niet an ders dan de strikte consequentie van de door Nederland aanvaarde zelfstandig- heidspolitiek, welke niemands steun zoekt en alleen eigen recht wil zien ge ëerbiedigd. EXTRA TOEWIJZING RUNDVEEVOEDER. Officieele publicatie van het Departe ment van Economische Zaken. De Minister van Economische Za ken maakt bekend, dat over de periode van 1 t.m. 28 April wederom in be perkte mate een extra-toewijzing van rundveevoeder zal A/orden verstrekt. De volgende producten kunnen op de bonnen voor een extra-toewijzing worden verkregen: gedroogde pulp, suikerpulp, melassepulp, gedroogde suikerbieten, gerstevoermeel, haver- voermeel, haverdopmeel, boekweit- voermeel, erwtenschillen, tarwegrint/- zemelen, roggegrint/-zemelen, tarwe- moutafval, piksel van bruine en witte boonen, moutkiemen, gedroogde bostel, gedroogde spoeling, aardappelafvallen, gedroogde aardappelvezels,betafarin,2e soort kanariezaadcreenings, beetwortel perskoek, gerstzemelen, gedenatureer de lichte haver, kapokzaad pittenkoek- meel, blauwmaanzaadkoek, voerboek- weitgriesmeel, gedenatureerd graan- afval. De bestelbonnen voor de extra-toe- gewezen producten zullen, op dezelfde wijze als in de vorige distributieperio de, ter beschikking van de veehouders worden gesteld. De uitgegeven bonnen zijn niet inwisselbaar voor grondstof fen voor de mengvoederfabricage of voor mengvoeders. De handelaar kan op den bestelbon van de toewijzings biljet van den veehouder direct afleve ren. Voor de producten, welke de han- Waaiwybsehe en Laaptraatsclie Courant, Zenuwtabletten koker 75 cent Maagtabletten koker 75 cent Hoofdpijntabletten koker 60 cent Laxeertabletten doos 60 cent Alleen echt met den naam Mijnhardt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1