Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. DELFT'S.BLAUW RECLAME KOFAIÏIAGAZIJA Fa. CUflEII ALGEMEENETOESTAND „NOORD-BRABAND" PERZISCHE.. JONKERS en Bitterbollen Automatiek PULLES-HEESBEEN Prima Brandewijn Jenever Gopac Bessen Jenever Frambozen op Brandewijn Wijnen en Likeuren Dit nummer bestaat uit DRIE Bladen EERSTE BLAD 1843 WAALWIJK 1843 Croquetten Bij aankoop van ieder kwartje 1 punt Purol houdt de handen zacht en mooi Naar H.Kolsteren-Lagarde Miles 100°, kwaliteit NUMMER 28. ZATERDAG 6 APRIL 1940. 63c JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever, /abonnementsprijsper 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE x WAALWIJKSCHB STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adrea: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertcntiën moeten Woensdag ei Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uui in ons bezit zijn. Prijs der Advertcntiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. ZAKEN ZIJN ZAKEN. Het is bekend, hoe de N.S.B.-sche Graaf de Marchant et d'Ansembourg in parlement en vergadering kan te keer gaan tegen de Joden. Hoe echter ook bij hem de natuur sterker blijkt dan de leer en dat zijn daden wel iet wat afwijken van zijn woorden, stelt het „Liipb. Dagbl." als volgt in het licht: „Thans verzoeken wij onze lezers, zich in den geest te verplaatsen van het Haagsche Binnenhof naar het lan delijke Amstenrade, waar sinds eenige jaren een Naamlooze Vennootschap# is gevestigd met den titel „Nederlandsche Parasin-fabrieken". Het doel dezer Vennootschap is krachtens de statuten: „het fabriceeren van kunstdarmen volgens het octrooi der Rheinische Parasinwerke A. G." Gedelegeerd Commissaris die de opperleiding heeft en naar verkiezen de lakens of zoo ge wilt, de darmen uitdeelt is Max Victor, Eugène, Hu- hert, Joseph graaf de Marchant et d'Ansembourg. Directeur der Vennootschap is Ju- LENINGRAD IS VEILIG! Men weet het: de Russen hebben hun zin gekregen, Leningrad, de voormalige Russische hoofstad, die naar Stalin's inzicht al te dicht bij de grens van het gevaarlijke Finland lag, is veilig gesteld. Voor dat doel is de oorlog tegen Finland gevoerd. Maar kent ge ook den prijs dezer veiligstelling? Molotof, de Russische volkscommissaris voor buitenlandsche zaken, noemde in een rede voor den Oppersten Sovjetraad de Russische en Finsche verliezen. De eigen erkende verliezen zouden zijn: 48.795 dooden en 158.863 gewonden. Dat zijn mini- mum-cijfers. Het is onmogelijk dat de Russen reeds de lijken kunnen heb ben gevonden, laat staan: kunnen heb ben geteld van de duizenden Russische soldaten, die henoorden het Ladoga- meer in de sneeuw van bosschen en velden zijn doodgevroren of van hon ger en ellende zijn omgekomen. Maar laat Molotof eens ten volle waarheid hebben gesproken, dan kost te de veiligstelling van een stad (tegen de denkbeeldige aanvalsmogelijkheden door een zeer klein buurvolkje) 50.0UU Russische levens en de verwonding of verminking van drie maal zooveel an dere Roode soldaten. Wat een bloedige nonsens en rede- loozc spilzucht met menschenmateri- aal! LEVENSVERZEKERING. Nu hebben we de verliezen der Fin nen niet eens geteld; deze worden door Molotof geschat op 60.000 dooden en 250.000 gewonden. Honderduizend doo den en vier honderd duizend gewon den zou dus ongerekend de mate- rieele waarden, welke verloren gingen de prijs zijn geweest der bevrijding van Leningrad, waar de bevolking zich in werkelijkheid nooit bedreigd heeft gevoeld, tenzijvan de zijde der gepeoe, de geheime Russische staats politie. land het dreigende oorlogsgevaar voor het noorden zou zijn geweken, doch opnieuw doemt dit op en thans in een nog gevaarlijker vorm. Wat zullen de Noorsche staten doen? Altijd zal het een groote gebeurtenis blijven in deze oorlogsactie, die het heele oorlogsterrein zou kunnen ver plaatsen en een gevechtsterrein zou kunnen scheppen. Het zou jammer zijn als het opnieuw de neutralen waren, die de hardste klappen kregen van dit conflict. Hoe het zij, de Britsche regee ring heeft met beslistheid aangekon digd, dat ze den uitvoer van erts uit Scandinavië naar Duitschland zal stop pen en als ze daarin slaagt, is dat een harde klap voor de Duitschers. Goe- ring heeft met de bedenking van het verjaringscadeau voor Hitier wellicht al te duidelijk de aandacht gevestigd op een zwakke zijde van het Derde Rijk. Naar men zich herinneren zal, laat Goering op het oogenblik alle metalen, in het bezit van particulieren, verza melen om het totaal daarvan ten behoe ve der Duitsche oorlogsvoering aan te bieden^aan den Führer, wanneer die straks, op den 20en April, zijn 51 en verjaardag viert. Toen deze inzameling werd afgekondigd, vonden de ertsaan- voeren uit het Noorden nog ongestoord plaats. Als er toen dus nochtans een tc kort dreigde, hoe zal het dan worden, «M&CHUNG bezegeling is van het onrecht, aan het kleine nabuurland begaan. Dus: ook Rusland is ter voorziening in de eigen behoeften aangewezen op overzeesche aanvoeren. Welnu, de Britten hebben besloten om deze aan voeren, die gericht zijn naar de Rus sische havens in den Stillen Oceaan, te weten aan de (Siberische) kust van Oost-Azië, onder controle te gaan stel len. Reeds hielden Britsche oorlogsbo- KOMT EVEN SMULLEN. uitsluitend van Ie kwa liteit kalfsvleesch. DEZE RECLAME EINDIGT 14 APRIL '40 ZOO JUIST ONTVANGEN PRACHT-COLLECTIE KARPETTEN en LOOPERS in wol, katoen, velvet en moquette. VRAAGT ZICHTZENDING. Oss - Waalwijk Veghel. lius Wolff, een Duitsch Israëliet, cfte op 14 Februari 1939 het Nederlander schap door naturalisatie heeft ver worven Al deze feiten staan muurvast! En elk gegadigde kan ze desverlangd con troleeren op het bureau van de K. v. K. voor-, de mijnstreek te Heerlen. Breedvoerig commentaar lijkt ons volkomen overbodig. Slechts één opmerking moet ons van liet hart. Hoe verregaand moet de Joodsche mentaliteit haar stempel hebben ge drukt op het geestesleven van ons volk, nu zelfs de uitverkorenen van 't Ger- maansche bloed en den Nederduitschen bodem, de herauten der „Volksche ge dachte", de profeten der raszuiverheid en de hartstochtelijke tegenstanders van eiken „volksvreemden" invloed, zich niet ontzien in één vennootschap pelijk schuitje te varen met rasechte zonen van het Joodsche volk, om ge zamenlijk zaken te doen met het Der de Rijk. Dat de heer Julius Wolff op 14 Fe bruari 1939 de Nederlandsche nationa liteit verwierf, daar heeft natuur lijk de heer de Marchant zich tegen verzet, want de N.S.B. stemt systema tisch tegen deze naturalisaties, juist omdat ze het noodig vindt devolks vreemde invloeden ten onzent te we ren Julius Wolff zal hem dat wel niet kwalijk hebben genomen. Tlij en de heer de Marchant wisten wel, dat die paar N.S.B.-stemmen geen invloed hadden. Deze oogenschijnlijke onvrien delijkheid behoeft geen beletsel te zijn voor nauwe betrekkingen tusschen de heeren op ander terrein. Zaken zijn zaken. Voor den heer Julius Wolff, Jood en Duitsch emigrant, die geen bezwaar ziet in een nauw zakelijk contact met een der grootste tegenst revers in ons land van zijn ras en deze samenwer king uitbuit om mede te doen aan de bevoorrading van het land, dat hem uitstootte, hebben we even groot res pect als voor zijn grafelijken compag non. VERSCHERPTE BLOKKADE. Uit den geweldigen overvloed van oor logsberichten, meest gegoten in den vorm van geruchten, waarvan waar heid en verzinsel heel moeilijk te onder scheiden zijn, treedt de gedachte naar voren, dat de geallieerden binnen zeer korten tijd pogingen in het werk zullen gaan stellen om het Noorsche lek in de blokkade te stoppen. Zooals bekend wordt er kostbaar ijzer erts van Noorwegen en Zweden via de Noorsche en Deensche territoriale wa teren naar Duitschland gevoerd. De geallieerden, die zich schijnen te heb ben voorgenomen om Berlijn langs eco- nomischen weg op de knieën te krij gen, zien dit met booze oogen aan en hebben al duidelijk laten doorscheme ren, dat zij in de toekomst deze zendin gen zullen verhinderen. Ook hebben de groote democratieën, die zoo gaarne uitgeven, dat ze grootendeels strijden voor de onafhankelijkheid en het be staansrecht van de kleine neutrale sta ten, toegegeven, dat ze om dit plan te verwezenlijken, desnoods niet opzien tegen „technische neutraliteitsschen- dingen". Nu is het begrip „technisch ten aanzien van de neutraliteit zeer moeilijk en het kan zoo worden uitge legd dat het voorvoegsel „technisch'' geen waarde heeft en niets om het lijf heeft, want hoe men 't ook beschouwd een neutraliteitsschending blijft een neutraliteitsschending. Daaraan valt niet te tornen, Volgens het volkenrecht, dat jammer genoeg in oorlogstijd weinig waarde heeft, mogen de Duitsche koopvaardij schepen door de territoriale wateren varen. Noorwegen en Denemarken kunnen dit niet verbieden en zijn zelfs verplicht om, wanneer een Britsche duikboot in die territoriale wateren te gen Duitsche koopvaarders opereert Duitschers te helpen, en den strijd aan te binden met de Britsche zeebodems. Het ligt voor de hand, dat hieruit zeer ernstige consequenties kunnen voort vloeien. De eenige actie, die voor Engeland zonder deze schending der neutrale wateren mogelijk is, n.l. de Duitsche schepen opwachten in gebied waar ze de neutrale wateren moeten verlaten, biedt voor Albion veel gevaren en zal altijd onvoldoende zijn om de verzen dingen van ijzererts uit het Noorden tegen te gaan. Blijkens de reeds afge legde verklaringen van de Britsche staatslieden is het onwaarschijnlijk, dat deze methode zal worden toegepast. Wat zal er gaan gebeuren indien de Engelsche vloot opdracht krijgt om ten koste van de Noorsche en Deensche neutraliteit de bedoelde transporten te gen te gaan? Britsche zeebodems zullen dan in de Noorsche en Deensche wateren gaan opereeren tegen de Duitsche koopvaar ders. De zeemacht van de betrokken landen is verplicht deze schending te gen te gaan en zal den strijd aanbin den met.de Britten: hulp van de Duit sche zeemacht zal gaarne worden aan vaard. Indien de Noren de Britsche actie oogluikend toezien, zal Berlijn er weer geen genoegen mee nemen en desnoods in die wateren zijn koopvaarders be schermen. Men ziet dus dat de kwestie niet zoo eenvoudig is. De Noorsche staten zul len, indien Engeland aan zijn voorne men om de verzendingen ten koste van alles op te houden gevolg geeft, heb ben te kiezen tusschen een van de bei de partijen. Indien ze besluiten om hun neutrali teit te handhaven, worden ze noodge dwongen in het Duitsche kamp. gedre ven. Het is een moeilijke materie en we kunnen begrijpen, dat het Scandinavi sche blokongerust is over de naaste toekomst. Aanvankelijk werd gedacht, dat met den vrede tusschen Finland en Rus als de Britten de blokkade effectief heb ben gemaakt! Chamberlain heeft voorts meege deeld. dat de neutralen zullen worden „bewogen" om eigener beweging" de export van allerlei grondstoffen en pro ducten naar Duitschland stop te zetten althans sterk te verminderen. De geal lieerden hebben zich aangeboden als koopers van al die in de neutrale lan den aanwezige voorraden, welke de Duitschers wenschen te betrekken. Zoo deelde Chamberlain onder applaus van het I agerhuis mede, dat Engeland het geheele uitvoeroverschot van traan uit Noorwegen had opgekocht, terwijl de aankoopen van mineralen uit Zuidoost- Europa nog nooit zoo groot zijn ge weest. Daar gaat een verscherpte blok kade op den Balkan mee gepaard. De neutrale landen zijn voor de voor ziening in eigen behoeften natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van overzeesche aanvoeren, ten deele af komstig uit gewesten, welke tot het Britsche imperium behooren. Welnu, Engeland zal deze aanvoeren voortaan nog slechts toelaten, wanneer een han delsovereenkomst is aangegaan, wel ke de levering van eigen productie overschotten aan Duitschland uitsluit. Op die manier kunnen de Britten van zelfsprekend grooten invloed uitoefe nen op de handelspolitiek van de Do- nau- en Balkanstaten, van de Scandi navische rijken en van landen als Ne derland en België. Zelfs de Russen ko men aldus in de greep der Britsche blokkade-autoriteiten. De Russische ambassadeur te Washington heeft van de week een uur lang op het departe ment van Buitenlandsche Zaken der Ver. Staten vertoefd, met aandrang verzoekende om opheffing van het mo- reele embargo (verbod tot levering van bepaalde grondstoffen en producten, dat Rusland zich met den overval op Finland als sanctie op den hals had ge haald. Dit verzoek is op besliste wijze afgewezen, niettegenstaande de Russi sche ambassadeur er op had gewezen, dat de oorlog met Finland nu toch ten einde was. De Amerikaansche regeering stelt zich op het standpunt, dat de vrede, welke Rusland aan Finland oplegde, 'n dems daar eenige Russische vracht schepen aan, die voorraden naar Wla- diwostok vervoerden, welke voorraden klaarblijkelijk voor Duitschland waren bestemd en daarheen vanuit Wladiwo- stok over land zouden worden verder getransporteerd. De Britten zullen met deze controle voortgaan, ondanks de Russische be dreiging, dat ze er zich met maritiem geweld tegen zullen keeren. Men moet het belang dezer front verlenging tot O.-Azië niet onderschat ten. Chamberlain deelde in het Lager huis mee, dat de Duitschers via de Oost-Aziatische havens van Rusland zeer vele grondstoffen importeerden, o.m. copra, kapok, tin en specerijen uit Ned. Oost-Indië. Dat zal afloopen. En voor Rusland zal zich gedwongen achten om zich aan de Britsche maatregelen te on derwerpen, wil het de eigen voorzie ning niet in gevaar brengen. Er valt na de afkondiging der ver scherpte blokkade in de meeste neu trale landen een streven op te merken om met Engeland te komen tot afslui ting van handelsaccoorden, welke de afzet van eigen productie-overschotten naar Britsche gewesten verzekeren, nu De Echo van het Zuiden liilw|jksrhe en Laifxlrialxrlf Conrantj 7 7\\ r H. &i IN SAMENWERKING MET li HM ook tijdens de schoonmaak. Tube 45 ct., doos 60-30 ct., bij Apoth. en Drogisten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1