Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen: ALGEMEENE TOESTAND Denemarken door Duitsche troepen bezet. Denkt U er aan „NOORD BRABAND" Automatiek PULLES-HEESBEEN Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD ,843 WAALWIJK 1843 Duitsche troepen in Noorwegen geland. Croquetten en Bitterbollen EINDIGT „KOFA'S'" DELFT'S-BLAUW-RECLAME. NUMMER 29. T1 WOENSDAG 10 APRIL 1940. 63c JAARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, iz. franco te zenden aan den Uitgever, /■vbonnementsprijsper 3 maanden f 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE t WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-adres: ECHO. GIRO-No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag et Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uia in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. Het oorlogsterrein uitgebreid. De uitbreiding van het oorlogster rein naar het Noorden is niet onver wacht gekomen. Reeds in ons artikel van Zaterdag maakten we melding van de netelige positie waarin de Noordsche staten zich bevonden en we schreven dat zeer binnenkort Scandinavië te kiezen zou hebben tusschen Duitschland en En geland. want het bleek duidelijk dat er geen andere weg meer open was voor deze neutralen. De teerling is nu geworpen. Dene marken heeft zich onder de Duitsche militaire „bescherming" gesteld voor den verderen duur van den oorlog en Noorwegen, dat Maandag nog scherpe woorden, 'richtte tegen Londen, behoort thans tot de geallieerden. Men kap ng.oVcr deze zakón denken zooals men wil- en men kan ook sym- pathisecreu met wie men wil, maar een ding staaf, als 'een/paal boven wa ter: De Britsche nnjnen in de Noorsche wateren zijn de aanleiding geworden voor deze wending. Duitschland liet dit niet over zijn kant gaan en met het bekende praatje trachtte Berlijn Noorwegen voor zich tc winnen. Voor den duur van den oorlog zou Oslo zich onder Duitsoh militair bewind hebben te plaatsen. Verder bleef het land „zelfstandig en aan zijn integriteit zou niet worden geraakt. Terecht heeft Oslo deze „bescher ming" van de hand gewezen en het leger opdracht gegeven met alle moge lijke middelen de landingspogingen van de Duitschers te verijdelen of te bemoeilijken en hiermede is Noor wegen in oorlog met Duitschland. Op nieuw is een neutraal land dc dupe van het misdadige imperialisme der groote mogendheden geworden. Zon der dat het zelf iets aan de zaak kon veranderen is Noorwegen gewikkeld in den strijd met alle verschrikkelijke ge volgen van dien. In 1914 was België het kind van de rekening. Nu vraagt men zich af of dit gruwelijke lot Noorwegen ten deel zal vallen. Zal Noorwegen worden gemaakt tot het oorlogstooneel? Zal Noorwegen dc soldaten-kerk hoven krijgen die over honderd jaren nog zullen getuigen van den waanzin van dezen tijd? Het zijn vragen, waarop men het ant woord schuldig moet blijven. Een ding is echter zeker: de groote mogendheden die oorlog voeren den ken niet aan de belangen van de kleine neutralen; Duitschland niet, en Enge land en Frankrijk, die zoo gaarne laten hooren dat ze den oorlog zijn ingegaan om de kleine landen te waarborgen, evenmin. De rechten van de kleine neutralen worden met voeten getreden. Men stapt er op als of ze niet bestaan. En hoe een klein land zich ook draait en wendt en hoe een klein land ook al zijn krachten inspant om de neutrali teit te handhaven, steeds bestaat de mogelijkheid, dat de oorlogvoerenden iets laten gebeuren, waardoor zij voor eigen volk eenigszins de gewelddaad kunnen rechtvaardigen om een nieuw slachtoffer mee te sleuren. Engeland is de aanleiding voor de verbreiding van het oorlogsfront. En geland is de directe aanleiding, dat Duitschland zich „genoodzaakt" zag om Denemarken en Noorwegen „in be- i scherming te nemen" en Engeland kan dc aanleiding worden dat duizenden vredelievende Noren door het harde staal worden vermoord. De oorzaak ligt dieper. Doch ook aan de oorzaak heeft Noorwegen geen gehuld. Steeds heeft het alle beschik bare krachten aangewend om schen ding van zijn neutraliteit tegen te gaan. Keer op keer heeft het zoowel te Lon den als te Berlijn plechtige protesten laten hooren tegen de herhaalde schen dingen. Maar wat geven oorlogvoeren de regeeringen om protesten. Alles is er bij hen op gericht om den oorlog te winnen en den tegenstander op de knieën te krijgen. Of daar nu enkele kleine neutrale landen voor moeten bloeden, maakt geen verschil. LEVENSVERZEKERING De eerbied van de belligerenten voor de rechten van de kleine neutra len is nihil. In dezen krijg zullen ze op zich zelf en op hun lotgenooten aange wezen zijn. Meermalen is dit reeds be wezen. Het wordt tijd dat deze ge dachte doordringt tot de harten van de leidende persoonlijkheden in de neu trale landen. Een te vergaande isolatie van een klein neutraal land kan ver keerd zijn. Door deze wending in den algemee- nen toestand is er weer een geheel nieuw front geschapen, doch een front met ontelbare mogelijkheden en ontel bare moeilijkheden. Op het oogenblik, dat we deze be schouwing schrijven is het nog niet be kend, hoe de geallieerden zullen hel pen. Wel hebben de respectievelijke oor logskabinetten besloten om terstond met alle ter beschikking staande mid delen aan de zijde van Noorwegen te strijden, doch wat beteekent terstond en wat houdt de laatste opmerking in? Het ziet er naar uit, dat er groote dingen te gebeuren staan. Dingen, die misschien over het geheele verdere ver loop van den krijg kunnen beslissen. Het is mogelijk dat thans de groote strijd gestreden wordt. Na zeven maanden afwachten wordt misschien nu de oorlog een ech te oorlog, een oorlog waarin niets of- niemand wordt ontzien, een oorlog met een vernielend karakter, dat de ge schiedenis nog niet heeft gekend, een oorlog te afschuwelijk ep te waanzin nig om aan te denken, waarin mis schien weer millioenen jonge mannen zullen sneuvelen, waaruit weer millioe nen verminkten voortkomen Doch boven deze beangstigende ge dachte schittert het licht aan Gods he mel, het licht van den nieuwen vrede, van een nieuwe verbroedering der vol keren. Want even goed als het mogelijk is, dat nu al het kwaad van de hel in een wervelwind over de wereld zal 3os barsten, even goed is het mogelijk, dat met de eerste verschrikkingen van den modernen krijg het verlangen van de volkeren naar vrede zoo vurig wordt, dat de leiders van Europa gedwongen worden te zoeken naar een vredelie vende oplossing van dit conflict. Op het leggen van Britsche mijnen in de Noorsche terri toriale wateren heeft Hitler geantwoord door Denemarken en Noorwegen „onder bescherming" te nemen. Maandagavond zijn de Duitsche troepen zonder eenigen tegen stand te ondervinden over de Deensche grens getrokken en heb ben het land bezet. Duitsche landingstroepen zijn er na heldhaftigen tegenstand van de Noren in geslaagd enkele havensteden te bezetten. Engeland en Frankrijk hebben besloten terstond met alle ter beschikking staande middelen Noorwegen te helpen. Een zeer groot Duitsch vlooteskader met een zeer aanzienlijk getal landingstroepen is op weg naar het Noorden. De hoofdstad van Noorwegen, Oslo, is reeds grootendeels ge ëvacueerd. Uit New York wordt gemeld, dal Dinsdagnacht om 12.40 uur de Colum bia Broadcasting Company het pro gram onderbrak om mede te. deelen, dat Denemarken door dc Duitschers bezet was en dat dit bericht was be vestigd door de Deensche legatie te Washington. Des morgens zeven uur vijftien voegde de omroeper hieraan toe, dat de Duitsche autoriteiten in Berlijn verklaarden, dat zij geen ken nis droegen van een Duitsche actie legen Denemarken. Volgens een bericht van Havas uit Parijs zou ook Kopenhagen bezet zijn door de Duitsche troepen. Dc New York Times meldt, dat dc Kopenhaagsche radio in een bericht aan Mackay-radio tc New-York heeft medegedeeld, dat het station, daar het „door Duitsche troepen bezet was" zijn uitzendingen staakten. De Colum bia Broadcasting Company brak het programma te 4 uur plaatselijke tijd af en deelde mede, dat dc inval in Dc- schip bij den ingang van de Fjord van Oslo in de omgeving van den be kenden Noorschen vuurtoren Ferded. In Duitschland reageerde men zeer scherp op deze actie van de geallieer den. Allerlei geruchten deden in Ber lijn dc ronde. Geen enkel bericht kon echter in den vorm van bevestigend worden opgediend. KOMT EVEN SMULLEN. uitsluitend van le kwa liteit kalfsvleesch. ZATERDAGAVOND 13APRIL Tot Zaterdagavond ontvangt U bij aankoop van ieder kwartje één puct. U kunt deze nog inwisselen tot DONDERDAG 18 APRIL. nemarken door de Deensche legatie te Washington bevestigd werd. In 't kort zullen we de diverse be richten in chronologische volgorde la ten volgen: ENGELSCHE MIJNEN IN DE NOORSCHE WATEREN. In den nacht van Zondag op Maan dag, in één uur tijds en zonder dat er iets tusschenbeide kwam, hebben de geallieerden teneinde de Duitsche ijzer erts-transporten van Narvik door de Noorsche territoriale wateren tegen te gaan, drie mijnenvelden gelegd in de Noorsche territoriale wateren, twee in het gebied tuSschen Bergen en Dront- heim en een by de Lofoden. In den prillen ochtend om zes uur, hebben de Britsche en Fransche ge zanten te Oslo een bezoek gebracht aan het Noorsche ministerie van Rui ten landsche Zaken en er 'n mededee- ling overhandigd, waarin met een uit voerige motiveering kennis wordt ge geven van het ingrijpen der geallieer den. Terstond werd minister Koht, de Noorsche minister van Buitenlandsche Zaken, hiervan op de hoogte gesteld. Hij beraadslaagde onverwijld met den premier Nygaardsvold. Om 10 uur kwam dc commissie van buitenland sche zaken uit het Noorsche parlement hijeen en tegen 5 uur Maandagmiddag werd een spoedzitting van het parle ment zelf belegd. De bevolking werd al vroeg door radio en pers op de hoogte gesield; uiteraard verwekte 'l nieuws groote consternatie. Het eerste officieelc antwoord van Noorwegen kwam vroeg in den mid- dag. De regccring publiceerde een verkla ring, waarin werd medegedeeld, dat Noorwegen plechtig en ernstig protes teert tegen dc schending van zijn neu traliteit door de geallieerden. Dc re geering, zoo heet het verder, moet den cisch stellen, dat de mijnen en oorlogs schepen worden verwijderd uit de Noorsche territoriale wateren en zij moet zich het recht voorbehouden alle vereischte maatregelen te nemen, wel ke door zulk een schending van haar neutraliteit worden gemotiveerd. DRIE DUITSCHE SCHEPEN VERNIETIGD. Nadat dc Engelsche en Fransche oor logsschepen hun mijnvelden hadden gelegd, hebben Engelsche onderzeeërs en torpedobootjagers in den loop van den dag een formeele razzia in de Noorsche fjorden, met name in hel Zuidelijke deel des lands, ondernomen om alle schepen aan te pakken, die de laatste 24 uur uit de Noordelijke vaar wateren van Noorwegen vóór dc mij- nenlegging ontsnapt waren. Het resultaat van deze Engelsche jacht op fle Duitsche schepen bestond daarin, dat drie groote Duitsche sche pen tot zinken zijn gebracht en vele menschen het leven verloren hebben. Een dezer schepen was het Duitsche troepentransportschip „Rio de Janei ro", dat Jer hoogte van Lillesand, iets ten Noordoosten van Kristianssand in den grond gehoord werd. Aan boord bevonden zich 500 man en voor zoover thans bekend, zijn ten minste 150 hun ner omgekomen. Bovendien hebben Engelsche duik- booten een Duitsche tankboot van 15.000 ton in dc buurt van Svenör tol zinken gebracht alsmede een stoom- DU1TSCHE TROEPEN RUKKEN DENEMARKEN BINNEN. Het opperbevel der Duitsche weer macht publiceert de volgende speciale berichten „Dinsdagochtend vroeg hebben Duit sche gemotoriseerde troepen en pant serstrijdkrachten dc Duitsch-Deensche grens nabij Flensburg en Tondern over schreden en zij rukken thans over Apcnradc en Esbjerg naar het Noorden op. Bij het aanbreken van den dag zijn Duitsche troepen ontscheept in de Kleine Belt nabij Mittelfahrt, waar zij de brug over dc Belt hebben bezet. Duitsche zecstrijdkrachten zijn de Groote Relt binnengedrongen en heb ben tc Korsöcr en Nyborg troepen ont- scheept. Van Warnemunde uit zijn met het veer troepen, en een pantsertrein te Gjcdser aan land gezet, vanwaar zij den opmarsch naar het Noorden zijn begonnen. Tegelijkertijd is de brug te Vordingborg in het Zuidelijk deel van het eiland Secland bezet. Duitsche troepen zijn bij het aan breken van den dag te Kopenhagen ontscheept. De citadel en het radiosta tion werden bezet. Sedert acht uur bevindt dc geheele stad zich in Duitsche handen". Denemarken heeft er in toegestpmd zich onder Duitsch militair bewind tc plaatsen. De Deensche troepen hebben geen weerstand geboden, gevechten zijn er niet geweest. NOORWEGEN IN OORLOG MET DUITSCHLAND. Nadat de Noorsche regeering gewe gerd had zich vrijwillig onder Duitsch militair bewind tc plaatsen, zijn in den nacht van Maandag op Dinsdag rond drie uur, Duitsche troepen in Noor sche havens aan land gezet. Dc Duitsche oorlogsschepen, die de Oslo-fjord zijn binnengevaren, heb ben krachtigen weerstand ontmoet van het fort, dat den ingang van de Fjord beschermt. Alvorens door te varen tot binnen in de Fjord, hebben de Duit schers een twintigtal man aan land ge zet te Val loc nabij Toensberg. Op dc Noorsche kust werd een kanonschot gelost, waarop dc Duitschers evenwel niet antwoordden. De bevolking van Valloe heeft dc plaats verlaten en is uitgeweken naar Toensberg. Horsten werd gebombardeerd en 't fort van Bergen, alsmede de stad zelf werden na verwoede gevechten door de Duitsche troepen bezet. Trondjem werd eveneens aangeval len en men gelooft, dat de stad door Itaaiwybscbe en Langstraatsehe Courant, IS Noorwegen met Duifscbland in oorlog. OM - WAALWIJK - VIGHCI

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1