Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. ALGEMEENE TOESTAND BINNENLAND „N00RD-BRABAND" j&y fff Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD 25 ct. per half pond. NUMMER 35. WOENSDAG 1 MEI 1940. 63e JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. ONZE JARIGE KROON PRINSES. Dat er geen geluk is zonder zorgen, ondervindt onze Kroonprinses in de mooiste jaren van haar leven. Van deze zorgen is de volheid harer vreug de als vrouw en moeder doortrokken. Als mensch is Prinses Juliana veel goeds en liefs ten deel gevallen. Van haar geboorte af is zij, als jongste telg der Oranjes, als de eenige jonge loot, waaruit nieuw leven voor ons Vor stenhuis mocht worden verwacht, ge dragen door de toegewijde sympathie van het Nederlandsche volk en de al- les-opofferende liefde van ouders en grootmoeder; ze is gesterkt in vele deugden door het voorbeeld, dat de twee vrouwen, die ons in de geschie denis van de jongste halve eeuw heb ben geleid, haar van dag tot dag stel den. Het echte menschengeluk, het geluk van vrouw en moeder, dat zoo wei nigen vorstenkinderen in zijn volheid wordt toegemeten, kwam in het leven onzer Prinses. Zij had het groote voor recht een huwelijk te mogen sluiten, waarvan liefde en trouw de grondsla gen zijn en beloven te blijven. Hoe on zeker het in het algemeen ook moge wezen om de innigheid eener samen leving te beoordeelen naar wat te zien wordt overgelaten door den sluier, welke elk menschenpaar rond zijn per soonlijke intimiteit spant, wat door dien sluier heen afstraalt van het hu welijksgeluk van het kroonprinselijk paar, laat geen twijfel resten aan de kracht en de zuiverheid van de bron. Onze Kroonprinses is geen mensch, die haar geluk angstig en zelfzuchtig in zich houdt, maar er mee woekert door anderen er in te laten deelen en het alzoo te vermenigvuldigen. Toen zij moeder werd en haar kind Beatrix deed heeten, was het toen niet alsof ze een geschenk, het grootste dat ze geven kon, in handen van het Neder landsche volk legde? Was het niet, of zeide ze: hier is 't kind, waar ge naar verlangd hebt; het brenge u geluk, ge lijk het mij en mijn gemaal geluk bracht? Toen haar moederschap werd beves tigd in de geboorte van een tweede kind, was het volk beangst en bezorgd. Oorlog dreigde in Europa en 't scheen, dat wij mede in het noodlottige avon tuur van volkerenstrijd zouden wor den betrokken. Het kroonprinselijk paar noemde toen het tweede kind: Irene. De vreugde der jonge moeder werd tot troosting gemaakt van het bezorgde volk; haar eigen groot geluk legde ze op het altaar van den vrede, 't Was een gebed en een belofte. Er is geen geluk zonder zorgen. Dat ondervindt helaas ook onze geliefde Kroonprinses, want terwijl de liefde steeds rijker bloeit in haar jonge leven, drukken de nooden van den tijd het volk te neer, het volk, dat de Voorzie nigheid aan de Oranjes te leiden heeft toevertrouwd op de paden des Vrcdes, van welke het thans, telkens en telkens weer dreigt te worden afgedrongen. Met zorg om deze dingen is het groo te geluk der Oranjes en ongetwijfeld niet het minst van een zoo gevoelige vrouwe als onze Kroonprinses, ver mengd. Maar die zorg deelen we mèt Oranje en wordt ons daarom licht. En Oranje deelt zijn vreugde met ons volk, waar door het geluk, ons geloof en vertrou wen vermeerderd worden. We ervaren dat voortdurend aan alle daden welke ons Vorstenhuis stelt, daden, welke van meeleven getuigen en van offerzin. Bidden we God, dat Hij Oranje en de jarige Kroonprinses in ruime mate het geluk moge blijven schenken. Dat bidden we omwille van hen, die ons met zooveel liefde hebben geleid; we bidden het ook om ons zelfs wille, om dat het welzijn der Oranjes een bron van kracht en sterkte voor ons volk is, waaruit altijd met groote gulheid wordt opgedeeld. Zij leve lang en voorspoedig, onze Kroonprinses! DE „ONTHULLINGEN" VAN VON RIBBENTROP. Zelfs de primitiefste rechtspleging, uit welken tijd ook, had tot uitgangs punt, dat een verdachte de beschuldi ging leerde kennen en zich tegen deze mocht verweren, alvorens te worden gehangen. In de internationale rechts orde van heden wordt dit grondrecht niet langer erkend, althans niet meer toegepast. Het Duitsche leger overweldigde Oostenrijk en toen de verantwoorde lijke leiders en bestuurders van het Oostenrijksche volk afdoende waren weggewerkt, haalden de gestapo-be- ambten uit de archieven in Weenen de documenten te voorschijn, welke heet ten te bewijzen, dat Schuschnigg een falsificatie met een volksstemming had willen plegen en op nog andere wijzen het Deutschtum wilde verraden, toen de Duitsche legers, juist op tijd nog, in het belang van het Oostenrijksche volk hadden ingegrepen. Deze geschiedenis herhaalde zich met Tsjechoslowakije. De bezetting van Praag verontwaardigde de wereld, om dat deze daad van agressie volkomen in strijd was met het woord, dat Hitier in München nog zoo kort te voren aan de zaak van den vrede en aan de be staansrechten der Tsjechen had ver pand. Maar eenige weken later hadden de Duitschers uit de archieven van Praag documenten opgediept, welke .overtuigend" aantoonden, hoe de Tsjechen na München waren voortge gaan met samen te spannen met de grootste vijanden van de orde en de rust in Europa, met... de bloedige Der de Internationale van Moskou (thans verbonden met het Duitsche regiem). De geschiedenis bleef zich herhalen. Op 'n gegeven moment voelde Duitsch- land zich ernstig bedreigd door Pool- sche daden van agressie. Binnen drie weken werd het land, dat zulke booze aanvalsplannen had, zóó grondig ge ruïneerd, dat naar Berlijn verwacht te - den Franschen en Engelschen de schrik in de beenen zou slaan. De gestapo snuffelde in de departements gebouwen der Poolsche hoofdstad en trad naar buiten met documenten, wel ke prompt uitwezen, hoe de Polen met de groote Westersche democratieën hadden geconspireerd en in onbegrens- den machtswellust plannen hadden ge smeed tot een kolossale uitbreiding van het Poolsche rijk ten koste van Duitsch- land. Thans, drie weken nadat de Duit sche weermacht, gesteund door Noor- sche verraders, de steunpunten van het Noorsche nationale leven bij verrassing vei meesterde, heeft Von Ribbentrop minister van buitenlandsche zaken van het Derde Rijk de vertegenwoordi gers van vreemde mogendheden en van de buitenlandsche pers in Ber lijn bijeengeroepen om tegenover hen, d.i. de publieke opinie van de wereld te bewijzen, dat het Noorsche volk (2}/2 mdlioen zielen „groot") met de geallieerden had samengespannen en dat de Duitsche troepen precies op tijd in de Noorsche havens waren ge land om een spaak te steken in het Noorsch—-Britsche wiel, dat zijn gang was begonnen. We vragen ons af, wat de beteeke- nis is van de met zooveel gerucht aan gekondigde onthullende rede van Von Ribbentrop. Van wat hij te zeg gen had, is men in het buitenland heusch niet ten onderste boven gevallen van verbazing. De processen, welke de Duitsche politieke leiders post factum plegen te voeren tegen reeds overwel digde volkeren, vinden in de neutrale landen noch de bewondering, noch de critieklooze aanvaarding, voor wat het overgelegde materiaal betreft. Daarenboven lijkt het niets bijzon ders dat generale staven van oorlog voerende landen plannen maken, om zoo noodig overal op voorbereid te zijn. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 Ook de Denen mogen het een en ander vragen. B.v. of de bezetting van hun land geen rechtvaardiging be hoefde. Als de Duitsche weermacht een neutraal land binnentrekt en ze ondervindt daar tegenstand, dan vindt de gestapo politieke documenten in zoo'n land, welke het achteraf recht vaardigen, dat Barbertje gehangen werd; schikt het overweldigde volk zich, als de Denen, in zijn lot, dan wor den geen documenten gevonden, dan wordt er ook niets gerechtvaardigd, maar... de overweldigers blijven rus tig zitten, waar ze zijn en nemen het beste wat ze noodig hebben. De Zweden zullen het met verba zing en argwaan hebben vernomen, dat Von Ribbentrop zulk een onverholen lof voor Zweden over had, welks neu traliteitspolitiek hemelhoog werd ge prezen, terwijl de Duitsche pers en of- ficieuse radio-mededeelingen geduren de de laatste weken die neutraliteitspo litiek op de heftigste wijze verdacht hadden gemaakt in beschouwingen, welke met de ernstigste bedreigingen besloten. De Engelschen waren er spoedig bij met hun tegenargumenten, welke minis ter Hoare nog peperde door enkele in fectieven aan het adres van den heer Von Ribbentrop („gevaarlijke avontu rier", „moordenaar van Tsjecho-Slo- wakije en Polen"). De Noren zijn de Britten op den voet gevolgd. Hambro, de voorzitter van het Storting, heeft er nog eens met nadruk op gewezen, dat de Duitschers reeds veel vroeger hun troepenschepen op weg moeten hebben gestuurd dan den datum, waarop de geallieerden mijnen legden in de Noor sche territoriale wateren. Minister Koht heeft er aanvullend op gewezen, dat die schepen gedrukte pamfletten had den meegenomen, die dan toch ook eerst in Duitschland klaar moeten zijn gemaakt. Hij heeft er ook den nadruk op gelegd dat de Noorsche kabinets vergadering, waarvan in een der ge publiceerde documenten sprake is, dan toch maar besloot met een besliste wei gering op het verzoek der geallieerden. De mijnenleggerij op 8 April was een absolute verrassing. En het Noorsche kabinet heeft nog dienzelfden dag be sloten, ze door Noorsche zeestrijd- krachten te laten opruimen. Hadden de Noren en geallieerden werkelijk eerder toegeslagen, dan was veel gevaar voor hen voorkomen. Gaan we echter nog even terug naar Noorwegen. De poging der geallieer den om de eerste, in aantal nog zwak ke, landingstroepen snel te laten op rukken naar de belangrijke strategische punten in midden-Noorwegen, vóór de Duitschers verbindingen tot stand kon den brengen tusschen de strijdmachten, die verschillende havens tot steunpun ten hunner actie hadden ingericht, schijnt vrijwel mislukt te zijn. De Duitschers zijn de Britten vóór geweest en zij hebben dezen benoorden Lillehammer, in de buurt van Roeros en bij Steinkjer teruggedrongen. Lon den weerspreekt echter met grooten nadruk het Duitsche bericht, dat er groote gevechten zouden zijn geleverd en er b.v. een Britsche regimentsstaf gevangen zou zijn genomen. De Britten geven toe, dat de Duit schers tot heden nog het voordeel heb ben kunnen uitbuiten van de eerste aanwezigheid in Noorwegen en de be zetting van geschikte havens en be hoorlijk geoutilleerde vliegvelden, maar —aldus Londen in de laatste dagen hebben we onze positie aanmerkelijk kunnen verbeteren, nieuwe troepencon tingenten aan land kunnen brengen, mèt zwaar en licht geschut, en we zul len er in slagen om de Duitschers te verdrijven uit Noorwegen. Maar deze taak "zal met den dag moeilijker worden. Zal dus de oorlog in Noorwegen worden uitgevochten? Een groote factor blijft daarenboven nog steeds de onzekerheid wat Italië zal doen. De toon in woord en geschrift wordt daar tegenover Engeland en Frankrijk steeds heftiger. UIT VIER RICHTINGEN RUKKEN DUITSCHERS OP NAAR STöREN. Geallieerde versterkingen zetten voet aan wal. Er begint in het Duitsche offensief ten Zuiden van Drontheim meer tee- kening te komen. Volgens het Stock- hohnsche blad „Aftonbladet" rukken de Duitschers namelijk van vier zijden op naar het ten Zuiden van Drontheim gelegen spoorwegknooppunt Storen. Zij zijn daarbij, naar Reuter verneemt, op twee punten, namelijk te Hjerkinn, ten Noorden van Dombaas en te Kvik- ne, tusschen Tynset en Berkak (ten Zuiden van Storen) op krachtig ver zet van de geallieerden gestuit. De geallieerden gaan ondertusschen voort met het aanvoeren van verster kingen. Volgens te Stockholm door United Press ontvangen berichten zijn twee nieuwe bases aan de Noorsche kust gevestigd voor het aan land zet ten van troepen, die onmiddellijk het binnenland ingezonden worden. Ten Noorden van Drontheim, aan het Steinkjerfront, houden de gealli eerden stand. Hun posities zouden den laatsten tijd aanmerkelijk versterkt zijn. ENGELAND GAAT ONDER HANDELEN MET ITALIë EN RUSLAND OVER HANDELS ZAKEN. De diplomatieke correspondent van Reuter meldt, dat een Britsche han delsdelegatie wellicht binnenkort een bezoek aan Rome zal brengen als ge volg van het onderhoud, dat Vrijdag j.l. heeft plaats gevonden tusschen lord Halifax en Bastianini, den Italiaan- schen ambassadeur te Londen. Het verluidt dat Halifax Bastianini er van in kennis heeft gesteld, dat de Britsche regeering er naar zal streven haar best te doen, om tegemoet te komen aan eenige moeilijkheid, welke de Italiaansche regeering redelijker wijze onder haar aandacht zou bren gen. De Russische ambassadeur, Maisky, heeft Maandagavond om zes uur op VOOR F IJ NE VERSCH GEBAKKEN KOEKJES naar PULLES-HEESBEEN Zeer groote keuze vanaf nieuw een bezoek gebracht aan lord Halifax op het Foreign Office. Hij overhandigde een nota, die, volgens inlichtingen van betrouwbare zijde, de instemming zou bevatten met het ope nen van handelsbesprekingen tusschen Rusland en Engeland. Verder zou in deze nota de bereid heid tot uiting komen, om besprekin gen te voeren- over den heruitvoer door Rusland van goederen, die ge ïmporteerd worden uit andere landen. Tenslotte zou in de nota geweigerd worden om te onderhandelen over den uitvoer van Ruslands eigen producten naar Duitschland. SOVJET-UNIE: 170 MILLIOEN ZIELEN. Het D.N.B. meldt: De algemeene volkstelling in de Sovjet-Unie waar hij de bevolking van de Westelijke Oekraïne, Westelijk Wit-Rusland en de gebieden die vroeger tot Finland behoorden, niet is meegeteld wijst vol gens de Moskousche bladen uit, dat de Sovjet-Unie thans 170.000.000 zie len telt. EEN ITALIAANSCH VRIEND VAN DUITSCHLAND NAAR BERLIJN. Alfieri, tot dusver gezant van Italië bij het Vaticaan, is benoemd tot ge zant te Berlijn. Alfieri is een groot vriend en bewonderaar van Duitsch land, zoodat in deze benoeming een nieuwe bekrachtiging van de as wordt gezien. Openbare bijeenkomsten onder den staat van Beleg. De Hegeeringspersdienst brengt art. 25 van de Oorlogswet, in her innering, dat, krachtens onder den staat van beleg geen openbare ver gaderingen en openbare hijeen- komsten mogen worden gehouden zonder schriltelijke vergunning van het militair gezag. Het slagkruiserplan. Volksraad adviseert tot aanneming. De Volksraad heeft met 38 tegen 0 stemmen geadviseerd tot aanne ming van het vlootplan. De natio nalistische fractie en de Indonesisch nationalistische groep hebben zich van stemming onthouden. Wijziging van het voorbereidend hooger onderwijs. Bij de Tweede Kamer is ingediend een nota van wijzigingen in 't wets ontwerp regeling van het voorbe reidend hooger en het algemeen vormend middelbaar onderwijs. Pinksterretours. Gedurende de Pinksterperiode zullen de Nederlandsche Spoor wegen de geldigheid van degewone- en de gezinsretours weer verlengen. Zij zullen nl geldig zijn van 10 tot 20 Mei a.s. Deze maatregel beteekent een voordeel voor het reizend publiek van bijna 30 pet., in vergelijking met den pi ijs van twee enkele reizen. Groepen van 5 tot en met 9 personen Wa#Iwpsc6e en Larigstraatselie Conrant,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1