Gr at i s Koopdag 3 ME11940. KO F A txtKa HdhicAt. Nummer 40 Zaterdag 18 Mei 1940 63e Jaargang Waalwijksche en Langstraatsche Courant. Fa. CUNEN OPROEP AAN DE BEVOL KING VAN NEDERLAND. Het door de Duitsche troepen be zette Nederlandsche gebied wordt on der liet Duitsche Militair Bestuur ge plaatst. De Legerbevelhebbers zullen de maatregelen, noodig voor de veiligheid der troepen en voor de bestendiging van rust en orde uitvaardigen. De troepen zijn gehouden de bevol king, voor zooverre zij zich vreedzaam betoont, onder alle opzichten te ont zien en haar eigendom eerbiedigen. In geval van loyale samenwerking met de Duitsche overheden zullen de Openbare Besturen op hun post gela ten worden. Van het gezond verstand en liet in zicht der bevolking verwacht ik. dat zij alle onbezonnen handelingen, eiken aard van sabotage, van lijdzamen of daadwerkelijken weerstand aan de Duitsche Weermacht zal nalaten. Alle verordeningen van het Duitsche Militair Bestuur zijn stipt en onvoor waardelijk op te volgen 't Zou de Duit sche Weermacht spijten, moest zij zich, gedwongen door vijandelijke handelin gen van onverantwoordelijke elemen ten der burgerbevolking, tot scherpe maatregelen tegen de gansche burger bevolking genoodzaakt zien. Dat ieder aan zijn arbeid en op zijn post blijve, zoo dient hij niet alleen zijn eigenbelang maar de belangen van zijn Volk en van zijn Vaderland De opperbevelhebber van het Duitsche leger. DUITSCH LEGERBERICHT. WOENSDAG 15 MEI. Het oppercommando van de Duit sche weermacht maakt bekend: De vesting Holland heeft, gezien den hopeloozen strijd wegens de overwel digende aanvallen der Duitsche troe pen te land en uit de lucht, gecapitu leerd. In België hebben onze troepen den wijkenden tegenstander door scherp opdringende divisies de Dyle-stelling bereikt. Tusschen Namen en Givet is de overgang over de Maas over een breed front afgedwongen. Tegenaan vallen der Franschen op den westelij ken oever, met pantsers ondernomen, werden afgeslagen. Duitsche gevechts vliegers en vernietigingstroepen gre pen mede in dezen strijd in en ver nielden een groot aantal pantserwa gens. Bij den overgang van de 'Maas in het gebied van Sedan is in nauwe samenwerking met het luchtwapen de beschermingswal van Frankrijk, de Maginotlinie in zijn verlenging naar het noordwesten verbroken. Ook hier faalden Fransche tegenaanvallen waar bij de vijand zware verliezen bekwam. Bij de aanvallen aan het Saarfront on derscheidde zich de eerste luitenant van een infanterie-regiment, Hans Schone met zijn compagnie bij de be storming van^een belangrijk rotssteun punt, ten zuiden van Pirmasens, door bijzondere dapperheid. Het zwaarte punt van de Duitsche luchtoperaties was gisteren gelegen in den aanval op achterwaartsche verbindingen van den vijand, zijn transportwegen en los- stations. Vijandelijke pogingen om de Duitsche strijdvaardigheid door liet inzetten van sterke vliegkrachtên te verhinderen, werden met zware ver liezen door den tegenstander afgesla gen zonder de eigen bewegingsvrijheid in de lucht noemenswaard te storen. Al leen op een plaats werden meer dan 70 Britsche en Fransche gevechts- en jachtvliegtuigen neergeschoten. De to taal-verliezen van den tegenstander bedroegen gisteren meer dan 200 vliegtuigen. Daarvan werden bij den strijd in de lucht ongeveer 170 en door geschut vanaf den grond 17 neerge schoten en de rest op den grond ver nield. Vijf en dertig eigen vliegtuigen worden vermist. De gewapende verkenning voor de Nederlandsche kust leidde tot grootje resultaten. Zooals reeds in een extra bericht werd vermeld, werden 2 krui sers en 1 torpedojager door bommen tot zieken gebracht. Een andere krui ser werd ernstig door een bom getrof fen. Een handelsschip van 29.000 ton en 4 transportschepen werden ver nield. De verdedigingsstrijd rond Nar vik duurt voort. HERSTEL VAN HET NOR MALE LEVEN WORDT BEVORDERD. Onder onmiddellijke opheffing van alle anders-luidende besluiten mag de burgerbevolking ook na het invallen der duisternis haar volle bewegings vrijheid behouden. Café's en restau rants mogen weer geopend zijn zooals vóór bet uitbreken van den oorlog, dus tot bet gebruikelijke sluitingsuur. Ook het verbod van verkoop van sterken drank is opgeheven. Alleen de verduisterings-voorschrif- ten moeten voorloopig gehandhaafd blijven. De opperbevelhebber vertrouwt dat de bevolking een bijzondere reserve in acht zal nemen welke in overeen stemming is met het vertrouwen dat de Duitsche militaire autoriteiten in haar stellen en dat zij alles zal ver- mijdden wat het herstel van normale verhoudingen achteraf min of meer twijfelachtig zou kunnen maken. VERKOOP EN VERBRUIK VAN BENZINE VERBODEN. Het Departement van Handel, Nij verheid en Verkeer maakt bekend: lc. Het is verboden motorbrandstof fen als benzine, motorbenzol, gas- olie voor snelle dieselmotoren of te leveren of te verbruiken. 2e. Van dit verbod is uitgezonderd de aflevering of het verbruik door mi litairen, door Duitsche militaire attache's, leden van Duitsche gezant schappen en consulaten, artsen, vee artsen, verloskundigen, verplegers en verpleegsters, alsmede ten be hoeve van destructors, brandweer, politie, posterijen en voor het ver voer van goederen dat door de Duit sche bezettingsautoriteiten wordt gelast. 3c. Van het verbod is ook uitgezon derd de aflevering aan op het ge bruik door autoriteiten welke door den directeur-generaal van Handel en Nijverheid, of met machtiging van deze, worden aangewezen. 4e. Van het verbod onder le genoemd is eveneens uitgezonderd de afleve ring en het gebruik ten behoeve van zieken- en lijkenvervocr en eva cuatie. 5e. Uitgezonderd is ook de aflevering aan en het gebruik door hen die voorzien zijn van een schriftelijke vergunning van den burgemeester. Deze laatste vergunningen worden slecht afgegeven in uiterste noodzaak o.a. voor hel vervoer van levensmid delen, geneesmiddelen, verbandmidde len en andere goederen waarvan on middellijk vervoer geboden is, alsmede voor begrafenissen, reparaties aan gas-, clcctriciteits- en waterleidingen. Het verbod heeft ten doel het ben- zine-verbruik lot het uiterst noodza kelijke te beperken, zoodat ook artsen, verplegers en andere personen die ver gunning hebben ontvangen verzocht worden, hiervan zoo min mogelijk ge bruik te maken. Goederenvervoer en -aflevering met motorrijtuigen is verboden. De benzine-voorraad in de auto s of elders, bij niet-verkoopers, opgeslagen, zal ter beschikking moeten worden ge houden. Er zijn maatregelen in voorbereiding om deze voorraden te vorderen welke per radio zullen worden afgekondigd. Zij treden onmiddellijk in werking. TELEFOON-VERBINDINGEN. De Nederlandsche en Duitsche auto riteiten werken samen om de telefoon verbindingen over 't geheele land 'zoo spoedig mogelijk hersteld te krijgen. Dit kan in korten tijd tegemoet wor den gezien. INLICHTINGEN OMTRENT DOODEN EN GESNEUVELDEN. Het Nederlandsche Roode Kruis ver zoekt ons mede te declen, dat het niet mogelijk is telefonisch inlichtingen omtrent dooden en gesneuvelden in le winnen. Om inlichtingen wende men zich persoonlijk tot het Nederlandsche Roode Kruis. NED. ROODE KRUIS. De persdienst van het Nederlandsche Roode Kruis bericht, dat het Infante- rie-bureau van het Ned. Roode Kruis, Zwarteweg 25 Den Haag, nog slechts gegevens ontvangen heeft van de Stel ling Holland. Van de overige provin cies in Nederland, waar deelen van 't veldleger geopereerd hebben, zijn nog geen inlichtingen in gekomen. Ieder wordt dringend aangeraden geen po gingen aan tc wenden om persoonlijk nadere inlichtingen in te winnen. Inzamelingen van gelden door per sonen die niet voorzien zijn van een schriftelijke machtiging van 't Hoofd bestuur mofeten gewantrouwd worden. HET ZWAAR GETEISTERDE ROTTERDAM. Tot rijkscommissaris voor hulpver- lcening aan Rotterdam is aangewezen de oud-minister van Buitenlandsche Zaken Mr. J. A. de Wilde, Laan Copes van Kattenburg 11, Den Haag, tclef. 112502, 183550, 183541, 183552. De rijkscommissaris doet een drin gend beroep op het publiek om zich niet zonder dringende noodzaak naar Rotterdam te begeven. Het telefoonverkeer met Rotterdam is nog niet hersteld. Het gemeentebestuur van Rotterdam maakt, op last van den Duitschen commandant, bekend dat op Vrijdag 17 en Zaterdag 18 Mei het voetgan gersverkeer over de Maasbrug verbo den is: voor vrouwen en kinderen in alle gevallen, voor anderen tenzij de noodzakelijkheid van ovcrschreiding kan worden aangetoond. Het autoverkeer is in Rotterdam slechts toegestaan op vertoon van een speciale machtiging, afgegeven dooi den hoofdcommissaris van politie. Deze machtiging wordt alleen verstrekt in uiterste noodzaak, bijv. voor aanvoer van levensmiddelen, vervoer van ge wonden, geneeskundige- en geestelijke hulp, e.a. Alle verkeer met rijwielen te Rot terdam is op Vrijdag 17 en Zaterdag 18 Mei eveneens verboden. Inlichtingen omtrent familie leden zullen zooveel mogelijk worden verstrekt door de afdeeling Kinder politie, gevestigd in het bureau Oos- tervanstraat 40. Het Dbl. v. N. en Z. geeft het vol gende RéSUMé OVER HET GEBEURDE DER LAATSTE DAGEN IN BREDA: Het mag thans wel bekend worden, dat het Gemeentebestuur op Zaterdag 1.1. van Fransche zijde de officieele medcdeeling ontving, dat de stad Bre da verdedigd zou worden en een stel ling langs de rechter Mar koever zou worden betrokken. De commandeerende Fransche Ge neraal raadde den Burgemeester ten sterkste aan, de stad geheel tc ontrui men, teneinde groote onheilen tc voor komen, terwijl zou worden zorg ge dragen dat de afvoerwegen op Maan dag 3 uur v.m. voor afvoer zouden worden vrijgegeven. Na overleg met onze regeering werd door den Burgemeester besloten om onze ingezetenen in twee étappes naar Antwerpen af te voeren. Teneinde verdere evacuatie mogelijk tc maken, werd besloten dat de lieer v. Slobbe zich direct naar Antwerpen zou begeven, om de uitvoering daar zelf ter hand tc nemen. De heeren wethouders zouden in de verschillende rustplaatsen der eerste étappe n.l. Hoogstraten, Zundcrt en Achtmaal de komst onzer ingezetenen voorbereiden, terwijl de lieer Meelis, in zijn hoedanigheid van evacuatie- commissaris als gevolmachtigde van den burgemeester het laatst de stad zou verlaten. Nadat de stad veroverd was gewor den, is in overleg met den wethouder mr. van Mierlo, dr. Struycken Sr. naar Breda gegaan om de eerste regelingen met het Duitsche Commando te tref fen. Toen van dr. Struycken Sr. niets werd vernomen, werd na overleg met mr. van Mierlo besloten dat de heer Meeüs en de heer mr. v. d. Schrieck zich naar Breda zouden begeven, ten einde verder contact met de Duitsche Legerleiding tot stand te brengen. Nadat dit- contact was verkregen, hebben genoemde drie heeren volgens afspraak besloten dat zij de voorloo- pigc leiding der gemeentezaken op zich zouden nemen. De heer van Mierlo heeft, na de noodzakelijke regelingen in Zundert getroffen te hebben voor den terug keer der bevolking van Breda, de lei ding als loco-burgemeester van Breda op zich genomen. Hij heeft de drie voornoemde heeren uitgenoodigd het gemeentebestuur als adviseurs voorloopig ter zijde te blij ven staan, teneinde de vele problemen die zich plotseling voordoen, tot een goede oplossing te brengen. Gehoopt wordt dat de heer v. Slobbe, die tol dusver in de onmogelijkheid verkeerde om naar Breda terug tc keeren, spoedig de gelegenheid zal verkrijgen om de leiding als stadsbe stuurder weder op zich te nemen. VEEL VERNIELD IN BREDA EN OMGEVING. De enlrée van Breda, n.l. de Tetc- ringschedijk, biedt vooral nabij de Hero-fabriek een desolaten aanblik. Men ziet hier tafereelen, die herinne ren aan de oorlogskieken uit België van 1914. Breda was een stad, welke door de terugtrekkende Franschen verdedigd werd, zoodat het onvermij delijke was, dat hier de verschrikkin gen van een oorlog plaats vonden. On geveer zeven huizen tegenover de con- serven-fabriek zijn totaal verwoest. Ze z n afgebrand en er staan nog slechts enkele muren overeind, geblakerd en vol gaten. Omliggende huizen hebben alle de sporen van granaatscherven, pannen eraf, ruiten eruit, scheef ge rukte daken en kogelgaten of scheuren in de muren. Een hoog huis van mevr. de wed. H. is geheel van den voor gevel ontdaan, zoodat men drie ver diepingen vanaf de straat interieur kan bekijken. Zware bommen zijn in enkele zijstraten van den Tetering- schen dijk terecht gekomen, waardoor geweldige gaten zijn ontstaan en om liggende huizen zwaar beschadigd werden. Het ergste ziet er de Terhcij- denschestraat nabij den overweg op den weg naar Moerdijk uit. Hier is een bom van zwaar kaliber midden in de straat terecht gekomen, waardoor de huizen aan weerszijden zijn vernield. Ze liggen grootcndccls in puin als mede de huizen aan de Spoorlaan, langs de lijn van overweg naar station. Dit laatste gebouw is eveneens zwaar gehavend en hel nieuwe stationspost kantoor is geheel verwoest. Voor het overige heeft Breda weinig geleden, doch het aantal slachtoffers is aan zienlijk, hoewel men de fantastische cijfers, die wij hier en daar al hoorden noemen, niet moet gclooven. Bij den uittocht in de richting Zun dcrt is een file van bussen en andere voertuigen met vluchtelingen temid den der strijdende partijen terecht ge komen, waardoor niet voorkomen kon worden, dat enkele bommen op de voertuigen der vluchtende burgers vielen. Als gevolg hiervan werden er ongeveer tien gedood. Tusschen Dongcwijk en Hultcn zijn enkele zware bommen vlak langs den weg terecht gekomen, waardoor het wegdek hier en daar gegolfd is. Duit sche pioniers waren echter reeds druk doende om een en ander te herstellen. In Hul ten zijn verscheidene huizen niet zwaar beschadigd. Op het kruis punt Gilze-Rijen is het café zoo goed als geheel vernield, alsmede de herberg tegenover het vliegveld aan den weg naar Gilze. Weinig bijzonders is er verder tc zien tot aan den Driesprong bij Breda. Ook in Roosendaal zijn verscheidene slachtoffers gevallen,'alsmede in Et- ten langs den rijksweg. Het is dan ook voornamelijk lang de groote rijksrou tes, dat slachtoffers en verwoestingen te betreuren zijn, omdat hier dc beide tegenstanders elkander herhaaldelijk ontmoetten. Ernstig zijn de gevolgen ook in Oudenbosch, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek. DE OORLOG IN EN ROND TILBURG. Het aantal slachtoffers aanmerkelijk gestegen. Naar wij uit betrouwbare bron ver nemen, is het aantal slachtoffers als gevolg van de krijgsverrichtingen in Tilburg en naaste omgeving aanmer kelijk gestegen. Ilct totaal aantal bc- draagt thans 36, waarvan 25 burgers, doch niet allen Tilburgsche ingezete nen. Soldaten zijn er hier dus elf ge sneuveld. waarvan echter de mcesten Franschen, terwijl twee Nederlandsche soldaten om het leven kwamen door het ontijdig opblazen van de vierdub bele spoorbrug over het Wilhelmina- kanaal. N. Tlh. Crt. ONTSTELLENDE VERWOES TING IN ROTTERDAM. Een zeer groot aantal slacht offers te betreuren. Ontstellende verhalen doen de ronde óver Rotterdam, dat hardnekkig ver dedigd werd totdat de opperbevelheb ber het besluit nam te capitulecrcn om een nog grooter bloedbad tc voorko men, dat het hier verschrikkelijk is geweest. Het centrum is bijna geheel vernield. Van den Goolsingcl bestaan nog slechts stadhuis, postkantoor en nieuwe beursgebouw overcin. De groo te winkelstraat in het hartje van dc stad, de bekende Hoogstraat ligt in puin. Het aantal dooden is zeer groot, doch wij wagen ons niet aan cijfers en aan verdere bijzonderheden zoolang deze niet officieel bekend gemaakt zijn. Men kan echter wel aannemen, dat Rotterdam dc zwaarst getroffen stad is en nog geruimen tijd de vrecselijke sporen en herinneringen zal dragen van den oorlog van 1940. DE BEWAPENING VAN KRIJGSGEVANGEN NEDER LANDSCHE OFFICIEREN. Zij mogen dolk en zweep dragen De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht maakt, in overeenstemming met den Duitschen opperbevelhebber in Nederland, bekend, dat Nederland sche krijgsgevangen officieren gewa pend mogen zijn met dolk en rijzweep. Ook de paarden mogen ter hunner be schikking blijven. NED. MILITAIREN BLIJVEN IN BEZIT VAN HELM EN GASMASKER. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht maakt bekend, zulks in overeenstemming met den Duitschen bevelhebber in Nederland, dat alle Nederlandsche militairen in het bezit moeten blijven van hun stalen helm en gasmasker. PERSONEEL HEMBRUG WEER AAN HET WERK. Aan het geheele personeel van dc afdeeling-Expeditie en Magazijnen van de artillerie-inrichting Hcmbrug is medegedeeld, dat het zich Vrijdag 17 Mei, des v.m. om 7 uur aan dc fabriek moest melden. LICHAAMSBEWEGING VOOR MILITAIREN. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht geeft den wensch te kennen, dat ter voorkoming van verslap ping van geest-en lichaam de troe pen-commandanten er zorg voor zul len dragen, dat hun troepen in ruime mate lichamelijke beweging wordt ge geven o.a.. door het verrichten van op ruimingswerkzaamheden, sport en gymnastiek. ALS IS BEPAALD Al onze clientèle, die beschik ken over een Cassabon, afgestempeld op 3 Mei 1940, gelieven deze in te wisselen vóór 25 Mei 1940. Na deze datum worden geen Cassa-bons meer geaccepteerd WAALWIJK, DUITSCH LEGERBERICHT. DONDERDAG 16 MEI. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In Holland rukt enDuitsche troepen na het afsluiten der capitulatie-onder handelingen Den Haag en Amsterdam binnen. In België heeft dc vijand zich in de vesting Antwerpen, in de Dyle- stelling en in de vesting Namen opge steld voor den strijd. Ten zuidwester van Namen vervolgden onze divisies hun successen op den westelijken oe- van

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1