Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen: NEDERLANDSCHE LEGER GEDEMOBILISEERD. KOFA KOFA „NOORD-BRABAND" Aan de Bevolking van Noord-Brabant. Dames- fill Heeren- BADCOSTUUMS CU N EN NUMMER 42. V-1 ZATERDAG 25 MEI 1940. 63c JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. Verordening! Betreft: Verkeer. 1Ten alle tijde herroepbare wijze wordt het verkeer met rijwielen in den omtrek tol. 30 kilometer van elke woonplaats, in ieder geval niet over de grens van de Provincie Noord-Brabant vrijgegeven. Het ge lijke is tevens voor het niet-gemo toriseerde rijtuigverkcer geldig. 2) Het particuliere autoverkeer wordt onmiddellijk na bekendwording van deze verordening stopgezet. Uitzon deringen voor de openbare machl. Geestelijken, Doctores (Artsen), Veeartsen, Vroedvrouwen en bijzon ders voor het oprechthoudcn van levensnoodzakelijke bedrijven zijn locgelaten, moeten echter door den plaatselijken of bevoegden Orts- kommandant eerst worden inge willigd. welke de daartoe beboeren de legitimaties uitstelt. De noodza kelijkheid moet echter \an de bur gemeesters worden bevestigt. 3) De plaatselijke en bevoegde Orts- kominandanten, of naar hun aan wijzing ook de burgemeesters, ge ven de benzinepompen bekend, wel ke brandstoffen voor particuliere auto's tegen betaling kunnen wor den afgeleverd. 4) Voor pleizierritten kan, met in achtneming op den tegenwoordigen benzine-voorraad een uitzondering niet worden toegelaten. Der Feldkommandant: HAEFNER Major. Een ieder is verplicht deze verorde ning van den Feldkommandant, be voegd voor het gebied der provincie Noord-Brabant, nauwgezet na te leven. De Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, A. VAN RIJCKEVORSEL. Verordening! Betreft: Aflevering van Hollandsche, Engelsche, Belgische en Fransche Weermacht-buitpaarden. De bevolking van de provincie Nrd.- Brabant wordt hiermede dringend ver zocht, alle in hun bezit zijnde gezonde en zieke paarden van de Hollandsche, Engelsche, Fransche en Belgische Weermacht onmiddellijk aan de naast bijzijndc Dienststelle van de Duitsche Weermacht bekend te maken en af te leveren. De burgemeesters der Gemeenten zijn verantwoordelijk dat deze buit- paarden in het geheel gezameld en af geleverd worden. Mededeelingen zijn te richten aan den Feldkommandantur 5C>9, Afd. IVc te 's Hertogenbosch. 's Hertogenbosch, den 20 Mei '40. Der Feldkommandant HAEFNER Major. Een ieder is verplicht deze verorde ning van den Feldkommandant, be voegd voor het gebied der provincie Noord-Brabant, nauwgezet na te leven. De Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, A. VAN RIJCKEVORSEL. Naar wij van de Pressestelle van de Oberfeldkommandantur vernemen, zullen de reservisten onder de Nederlandsche ge vangenen gedemobiliseerd worden en wel op dezen voet, dat tot den 24sten Mei ongeveer 50 procent der gevangenen in groepen zullen ontslagen worden, zoodat zij zich huiswaarts kunnen begeven. De rest zal na den 24sten met denzelfden spoed vrijgelaten worden. Het beroepsleger blijft bijeen en zal naar zijn oude garnizoenen worden teruggevoerd. De de mobilisatie ligt in handen van de Nederlandsche officieren. NIEUWE SUCCESSEN VAN DE DUITSCHE ZEE-, LUCHT- EN LANDSTRIJDKRACHTEN. Bij de op 19 Mei in Zeeland ten ein de gevoerde gevechten werden door aanzienlijk zwakkere Duitsche troepen 1600 Franschen en 13.000 Nederlan ders gevangen genomen. De modern opgebouwde sterke uit- looper Neufchateau van de vesting Luik is gevallen. Twaalf officieren en 500 manschappen vielen in onze han den. Op 21 Mei was het Duitsche lucht- wapen met groot succes bezig, voorna melijk om den aftocht van den vijand te belemmeren. Bovendien werden ver scheidene vliegvelden, waarop zich ve le toestellen bevonden, met bommen bestookt en werden luchtbases en vliegtuigen op den grond vernield. De stations van Cornpiegne en Creil staan in brand. In en voor de Belgisch-Fransche ha vens werden een kruiser en elf koop vaardij- en transportschepen vernield, alsmede verscheidene andere schepen beschadigd. Snelle schepen van de Duitsche oorlogsmarine brachten bij een opdringen tegen de Fransche ka naalhavens een vijandelijke hulpkruiser tot zinken. De verliezen van den vijand bedroe gen gisteren in totaal 120 vliegtuigen. Hiervan werden er 35 in luchtgevech ten, 14 door luchtdoelgeschut neerge schoten. De rest werd op den grond vernield. Tien Duitsche machines wor den vermist. Zooals reeds in een afzonderlijk be richt vermeld, hebben op 20 Mei een heden van het luchtwapen aanvallen gedaan op bij Narvik opereerende dee- len van de Britsche vloot. Een linie schip en een zware kruiser kregen zware bomtreffers. Bovendien werden twee andere oorlogsbodems en drie koopvaardijschepen door bomtreffers beschadigd. Bij een nieuwen aanval op 21 Mei zijn een torpedojager en een transportschip zwaar getroffen. In het zeegebied van Bergen werden vijf kleinere Noorsche oorlogsbodems door eigen zeestrijdkrachten bemach tigd en in de Duitsche oorlogsmarine opgenomen. De gevechten van de groep Narvik tegen een vijand, die sterk in de meerderheid is, duren voort. De van Drontheim noordwaarts aan vallende bergtroepen hebben 400 kilo meter ten Noorden van Drontheim, Mo en Storforshei ingenomen en talrij ke aldaar opereerende Noren en Engel- schen gevangen genomen. De laatste werden reeds op 7 April in Engeland ingescheept en eerst naar Narvik en vervolgens naar Mo gevoerd. In den nacht van 22 Mei hebben vij andelijke vliegtuigen lukraak bommen geworpen boven West-Duitschland, die meerendeels op open land terecht kwa men. Militaire inrichtingen werden niet geraakt. Twee vijandelijke toestellen werden door het luchtdoelgeschut neer gehaald. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 Op een persconferentie heeft Haupt- mann Frank een toelichting op de oor logssituatie gegeven. De wig, welke gedreven is in het Fransch-Engelsche front, zoo verklaar de Hauptmann Frank, is thans zoo breed geworden, dat van een definitie ve breuk kon worden gesproken, van zulk een omvang dat herstel daarvan door een tegen-offisief als uitgesloten moet worden beschouwd. Ook van de andere zijde is geen Fransch tegenoffisief gekomen, hetgeen kan worden toegeschreven aan onder de Fransche leiding heerschende ver warring en desorganisatie. Tot een goed begrip van den om vang van dezen strijd, zoo zette Haupt mann Frank verder uiteen, dient men te bedenken, dat de reusachtige strijd, welke thans in Frankrijk woedt, niet slechts op den beganen grond wordt uitgevochten. Het betreft hier een in nige samenwerking van landleger, luchtwapen en strijdkrachten ter zee. Als gevolg hiervan heeft Engeland na de heerschappij op de Noordzee ook die in het Kanaal verloren. Dit blijkt duidelijk nu Duitsche snelle oorlogsbodems voor de Fransche ha vens opereeren. In den geheelen strijd is de meest innige samenwerking tusschen de drie groote deelen der Duitsche weermacht verkregen, een samenwerking welke moet voeren naar het bereiken van het einddoel. EEN UITGEBREIDE EN MOEI LIJKE OMSINGELINGS MANOEUVRE. Het frontbericht van het D.N.B. meldt: De wig, die in Westelijke richting eerst langs de Somme en vervolgens Noordelijk tusschen de vijandelijke le gers is gedreven, is verder ingeslagen. De Duitsche troepen hebben zich in zekeren zin binnen deze wig omge draaid en treden thans op in Noordelij ke richting, dus naar Calais. De Wes telijke rand van het groote ingesloten gebied, waarin de Belgisch-Fransch- Engelsche legers zijn opgesloten, wordt daarmede systematisch gesloten. De ring om den tegenstander wordt steeds nauwer. Met het oog op het toenemen de gevaar der definitieve vernietiging hebben ook Woensdag weer sterke vijandelijke strijdkrachten in Artois op een breed front met het zwaartepunt bij Kamerik en naar het Oosten uit- braakpogingen ondernomen, die leid den tot geringe plaatselijke successen van den vijand, maar vervolgens on der bloedige verliezen voor den tegen stander werden afgeslagen. Deze ver- geefsche aanvallen hadden als eindre sultaat dat de wil tot weerstand van den tegenstander werd verzwakt, aan gezien na zekere aanvankelijke succes sen een zware reactie intrad. Ook het verder oprukken van de Duitsche troe pen in de richting van Calais heeft de hoop op een doorbraak verder vermin derd. Bij den afweer van de doorbraakpo gingen van Woensdag werd het leger krachtig uit de lucht gesteund: voorts onderscheidde zich het afweergeschut in de bestrijding van pantserwagens. Het boschterrein ten Zuidoosten van Valenciennes is van vijanden gezui verd. Het luchtwapen heeft ook de ha veninstallaties van Dover gisteren aan gevallen, terwijl de Engelschen een roep om hulp wegens de bedreiging van Calais hebben doen hooren. Naar het schijnt wijst thans de stoot van het Westelijke Duitsche leger in de richting Calais-Dover. Daarmede komt de eigenlijke strijd tegen Engeland na derbij. Allereerst moet echter het om sloten gebied in Noord-Frankrijk en België nog geheel door Duitsche troe pen worden bezet. Met het oog op de sterke strijdkrachten, die hier ingeslo ten zijn, zal dat niet zonder zware ge vechten geschieden. Vergelijkingen met ervaringen uit den Poolschen veld tocht moeten aangepast worden aan de hier aanwezige omstandigheden. De ring is aardrijkskundig veel grooter, de vijand militair sterker en belangrijk be ter uitgerust dan de Poolsche divisies bij Kutno. Gesteund op den frisschen aanvalsgeest der Duitsche troepen zal de Duitsche leiding ook deze taak zoo snel mogelijk tot oplossing brengen. DE BEZORGDHEID TE PARIJS. Bij gebrek aan directe berichten kan men uit de mededeelingen van de Pa- rijsche coi respondenten een indruk krij gen van de stemming te Parijs. Zoo meldt de correspondent van de Politi- ka: In Parijs valt een toenemende be zorgdheid waar te nemen over de ont wikkeling van den toestand op het slagveld. De Fransche radiozenders hebben hun muziekprogramma volledig stopgezet. Alleen Radio Paris heeft nog muziek uitgezonden, afgewisseld met berichten over de krijgsverrichtingen en over maatregelen van de autoritei ten betreffende de luchtbescherming, de rantsoeneering van levensmiddelen en de eigenmachtige evacuatie en des organisatie van het werk in de indus trie. Sommige streken van Frankrijk zijn overvol met vluchtelingen, vooral beweegt de stroom zich naar het Zui den en Zuid-Westen, waar thans reeds drie millioen vluchtelingen uit het oor logsgebied zijn. De vluchtelingen zijn zoo talrijk, dat zij het militaire verkeer op de wegen hinderen. In Parijs zijn ongeveer 800.000 vluchtelingen aan gekomen. Geweldige moeilijkheden de den zich voor om deze massa's te voe den en te herbergen. Een deel van de schuilplaatsen is voor hen ingericht. ETALEERT THANS Een geheel nieuwe collectie w.o. de bekendste merken, als »Venus«, »'Iweka«, Delama«, »Spurt« in diverse kleuren en modellen. RUIME KEUZE IN: BADJASSEN, ZWEMBANDEN, BADMUTSEN, BADSCHOENEN, ZONNEBRILLEN.etc etc. Voorts meldt de correspondent, dat on danks de rede van Reynaud algemeen net gevoel van de nederlaag gebleven W AALWIJ K SCHOENVERKOOP NIET VRIJ MEER. Een paar op de bon. Het departement van Handel, Nij verheid en Scheepvaart maakt hekend, dal het koopen van alle soorten schoe nen bij den kleinhandel en het ver- koopen en afleveren van alle soorten schoenen door den kleinhandel is ver boden. Onder schoenen worden voor de toepassing van dit verbod mede verstaan: kinderschoenen, laarzen, sportschoenen, sandalen, Samoa's en lederen pantoffels. Van het verbod is uitgezonderd het koopen door en het verkoopen en af leveren aan hen, die in het bezit zyn van een door den plaatselijken distri butie-dienst afgegeven, op naam ge ste Iden bon, rechtgevende op het koo pen van één paar schoenen. De plaatselijke distributicdienst zal een bon slechts afgeven op vertoon van de distributie-stamkaart aan hen, die en genoegen van dien dienst aan- tooncn, dat zij niet beschikken over een paar schoenen, dat redelijkerwijze bruikbaar kan worden geacht. De bon moet bij aflevering der schoe nen door den kooper worden afgele verd. De aan de achterzijde van den bon vermelde gegevens moeten (looi den vérkooper worden ingevuld en door den kooper van zijn handteeke- ning worden voorzien. De kleinhandelaar is verplicht iede re bestelling van schoenen op een bij den piaalselijken distributiedienst ver krijgbaar bestelformulier in te dienen bij het Rijksbureau vóór huiden en Ieder, Keizersgracht 129—131 te Am sterdam. Dit bestelformulier moet ver gezeld zijn van een met het te bestel len aantal paren schoenen overeenko mend aantal bonnen. Bestelling recht streeks bij den fabrikant of grossier is derhalve niet meer mogelijk. AANMANING TOT TUCHT EN ORDE Aan alle goedgezinde Nederlanders. Met den grootsten nadruk brengen wij allen goedgezinden Nederlanders onder het oog, dat het in het hoogste algcmcenc belang is alle wrijving op hel gebied van de binnenlandsche po litiek te vermijden en tegen te gaan. Naar ons van officieele Duitsche zijde is meegedeeld, zijn er uit enkele plaat sen van ons land berichten binnenge komen over beleediging en zelfs mis handeling van bepaalde personen. Dergelijke dingen dienen in alle ge val voorkomen te worden. Gelukkig zijn de bedoelde gevallen blijkbaar slechts uitzonderingen geweest. Het is te hopen, dat het bij deze zal blijven, opdat tegenmaatregelen, die een ern stig karakter zouden kunnen hebben, vermeden kunnen worden. DUITSCHE EXPERTS NAAR ONS LAND. Naar wij vernemen zullen verschil lende belangrijke vraagstukken op economisch en ander gebied o.a. ook met betrekking tot Nederlandsch-Indic - die een -nauw overleg tusschen de Duitsche en Nederlandscne autoriteiten vergen, weldra op krachtiger wijze worden aangepakt Verschillende Duitsche deskundigen kan men daartoe dezer dagen in ons land verwachten. De aankomst van vooraanstaande Duitsche deskundigen zal het mogelijk maken, dat over ver schillende hangende problemen heter zal kunnen worden heslist door 't nau we contact, dat een gevolg zal kunnen zijn van de komst der Duitsche ex perts. Wiaiwpstlie en Langstraatselie Conrant^ is.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1