Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. OUDE PRIJZEN „NOORD-BRABAND" oude kwaliteiten Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD. H.Kolsteren-Lagarde voor de fijnste Zomerd ranken. Ranja Soda NUMMER 48. ZATERDAG 15 JUNI 1940, 63e JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. HET DUITSCHE LEGERBERICHT. ROUAAN EN REIMS IN DUITSCHE HANDEN. Bij de Oise nog 20 K.M. van Parijs. - Ook Compiègne geval len. - De Marne bereikt. Fransche legergroep capituleert. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: De nieuwe operaties, welke op 5 Ju ni tusschen het Kanaal en het gebied ten Zuiden van Laon begonnen zijn, hebben een volledig succes opgeleverd. Nadat de Weygand-zone ten Zuiden van de Somme was ingenomen, werd de vluchtende vijand op verscheiden plaatsen bestookt en werd de rest met zeer zware verliezen over de Beneden- Seine teruggeworpen. Rouaan is sinds eenige dagen in Duitsche handen. De Seine stroomaf waarts van Parijs is op verscheiden plekken reeds door onze troepen ge passeerd. Een verstrooide vijandelijke afdee- ling is bij St. Valery aan de kust om singeld. Ten Noordwesten van de hoofdstad staan onze divisies aan de Oise twin tig kilometer voor Parijs en voor de aan weerszijden van Senlis uitloopen- de verdedigingsstelling van Parijs. Compiègne, het toneel van het sma delijke dictaat van den wapenstilstand van het jaar 1918 en Villers-Cotteret zijn in onze handen. Ten Oosten van de Ourcq is de Mar ne over een breed front met sterke strijdkrachten bereikt. Ook onze legers, die op 9 Juni tus schen het Oise-Aisne-Kanaal en de Maas opnieuw tot den aanval zijn overgegaan, hebben in hevige gevech ten den voor hen staanden vijand ver slagen en hem tot den aftocht genoopt. In Champagne is de Suippes gepas seerd. Ondanks talrijke deels met pant serwagens gesteunde tegenaanvallen in Champagne, gelukte het den Fran sehen niet, onzen opmarsch tot staan te brengen. In het verloop van de nieuwe krijgs verrichtingen leed de vijand zeer zwa re bloedige verliezen, werd een groot aantal gevangenen gemaakt en werden wapens en oorlogsmaterieel van aller lei soort buitgemaakt. Ook een voor- loopige telling hiervan was tot dusver niet mogelijk. Schepen vernietigd. Het luchtwapen, dat door zijn voort durende optreden aanzienlijk tot de groote successen van het leger sinds den 5en Juni heeft bijgedragen, heeft het landleger opnieuw krachtdadig ge steund en met succes aanvallen onder nomen op de haveninrichtingen van Le Havre, alsmede op vijandelijke transportschepen aan de Westkust van het Kanaal. Hierbij werden zeven transport schepen, waarvan een vaartuig van 5000 ton, tot zinken gebracht en tien andere, waarvan drie tusschen 10.000 en 15.000 ton, door bomtreffers be schadigd. Op verscheidene; schepen braken zware branden uit. Tijdens bomaanvallen van vijande lijke vliegtuigen in West-Duïtschland in den nacht op 12 Juni werden brand bommen binnen een stad geworpen. Op 11 Juni probeerden eenjige Brit- sche vliegtuigen vruchteloos Dront- heirn en Bergen aan te vallen. 2'Aj leden gevoelige verliezen. Van ongeveer 12 aanvallers werden er hierbij drie door jagers en een door luchtdoelaiftillerie neergeschoten. De vijandelijke verliezen aan vlieg tuigen bedroegen Dinsdag in tota'al 59. Daarvan werden er 20 in luchtge vech ten neergehaald, 9 door luchtdoelge schut vernield. De rest werd op den grond vernietigd. Bovendien werden weer drie kabelballons neergeschoten. Drie, eigen machines worden vermist. De bij St. Valéry ingesloten Fran sche groep strijdkrachten heeft, nadat verdere pogingen om de troepen over zee weg te voeren mislukt waren, ge capituleerd. Een Fransch generaal, die het bevel voert over een legercorps, een Engel- sche en vier Fransche divisie-comman danten hebben zich overgegeven. Het aantal gevangenen bedraagt reeds ruim 20.000. Het buitgemaakte materieel aan werktuigen en wapenen is niet te overzien. Van bevoegde militaire zijde wordt ter aanvulling van het legerbericht van Woensdag medegedeeld, dat bij den aanval van Dinsdag op Le Havre, be halve de reeds gemelde groote succes sen ten aanzien van scheepsdoelen, een slagschip of zware kruiser door een hom van zwaar kaliber op 't voor schip is getroffen en beschadigd. DUITSCH LEGERBERICHT VAN 13 DEZER. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: „De po gingen van de aan de kust bij Saint Valery ingesloten Fransch-Engelsche troepen, overzee te ontkomen, zijn mis lukt. Zooals reeds in een afzonderlijk bericht bekendgemaakt is, heeft deze strijdmacht gecapituleerd. Meer dan 26.000 gevangenen, onder wie 5 Fransche en één Engelsche gene raal, alsmede een onoverzienbare buit zijn in Duitsche handen gevallen. On ze artillerie heeft een beladen trans portschip, bij een poging om uit te ioopen, door verscheidene treffers tot omkeeren gedwongen. Een ander schip explodeerde door het vuur van het NAAR Hero Perl - Sinas - Cassis Citroen Limonade Victoria Water Ranja C. P. 25 cent per Literflesch. Hlies 100 °|o kwaliteit Duitsche pantserafweergeschut. Aan het geheele aanvalsfront schrij den de operaties snel voort. De Marne is op vele punten in strijd overschre den. In Champagne hebben onze divisies hij de achtervolging Chalons genomen en zijn de slagvelden van 1915 gepas seerd. Ook tusschen de Argonnen en de Maas won de aanval terrein. Volgens de tot heden ontvangen voorloopige berichten bedraagt 't aan tal gevangenen sedert 5 Juni, het be gin der nieuwe operaties, meer dan 100.000. Ook de verliezen van den vij and aan oorlogsmateriaal zijn aanzien lijk. Alleen al bij twee legers van den Westelijken vleugel is liet onder deel neming van alle wapens gelukt meer dan 2UU vijandelijke pantservechtwa- gens te vernietigen oi buit te maken. Niettegenstaande den slechten weers- toestand hebben ook op 12 Juni ge- vechts- en Stuka-vliegtuigen, ter on dersteuning van het leger, aanvallen ondernomen; in het bijzonder in het gebied rondom Chalons sur Marne en aan de kust. Het gelukte hierbij een transportschip en een groot met troe pen bezet sleepschip tot zinken te brengen, een ander transportschip van ca. 10.000 ton, alsmede een groot aan tal kleinere schepen zwaar te bescha digen. Bij Havre werden twintig vijandelij ke sperballons neergeschoten. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 KRIJGSMACHT VAN ITALIë. Het tijdschrift „Die Europaischen Heere" bevat interessante gegevens over de sterkte van het Italiaanschc leger op vredes- en op oorlogsvoet. Op het oogenblik, nu Italië aan Engeland en Frankrijk den oorlog heeft ver klaard, kan Italië zeer snel een troe penmacht van 1.250.000 man in 't veld brengen. Hierbij is de legermacht, die in Oost-Afrika staat niet inbegrepen. Volgens officieele cijfers beschikt het Italiaanschc leger in totaal over 7.800.000 weerbare mannen. Wat het materieel betreft, beschikt Italië over 11.000 lichte en zware mi trailleurs, 2100 stuks geschut en 800 tanks. Bij het beschouwen van deze cijfers moet men er rekening mee hou den, dat deze getallen reeds verouderd zijn, want sinds den datum waarop deze statistiek is verschenen, is het tempo der Italiaanschc bewapening nog in intensiteit toegenomen. De kracht van het Italiaanschc leger is berekend op snelle doortastende aan vallen. Speciale troepen zijn onder richt voor den strijd in het gebergte. Wat de Italiaansche strijdkrachten ter zee betreft is men in Italië van het principe uitgegaan dat de slag schepen ook hier de ruggegraat van de vloot moeten uitmaken en dat daar naast veel aandacht moest worden be steed aan lichte en beweeglijke zee krachten. Vier verouderde slagsche pen werden tot moderne gevechtseen heden omgebouwd en vier nieuwe slag schepen werden op stapel gezet. Twee van deze nieuwe eenheden zijn thans reeds lang in gebruik gesteld, terwijl de houw van de laatste twee zoo snel mogelijk zal worden voltooid. Wat de uitrusting aan artillerie en bepantsering betreft, behooren de nieuwe Italiaansche slagschepen tot 't modernste materiaal, dat op 't oogen- blik de zeeën bevaart. Aan torpedo jagers telt Italië tachtig eenheden en er zijn er bij die een snelheid van 44 mijl kunnen ontwikkelen. Behalve de torpedobooten van grootere afmetin gen is men er in Italië evenals in Duitschland en Japan toe overgegaan kleinere booten te vervaardigen die een zeer groote snelheid kunnen ont wikkelen. Italië bezit op het oogenhlik honderd duikbooten, waarvan er zestien een bijzonder groote werkingssfeer bezit ten. Om het geduchte materiaal van de Italiaansche marine, die op het oogen blik een niet te onderschatten macht vertegenwoordigt in de Middelland- sche Zee, te voltooien, zijn er nog vijf tig motortorpedobooten, die mede aan de Italiaansche vloot het karakter geven van zeer snelle eenheden. PARIJS WORDT NIET VERDEDIGD. Officieel wordt bekend gemaakt, dat Parijs, dat dreigde genomen te worden, niet zal worden verdedigd. Naar Reuter verneemt heeft de mi litaire opperbevelhebber van Parijs, generaal Hering, het opperbevel over het leger gekregen. Generaal Dentz zal thans opperbevelhebber van Parijs worden. De Parijsche bevolking is hiervan in kennis gebracht door groo te aanplakbiljetten op de muren. Alle maatregelen zijn genomen om de le vensmiddelenvoorziening te verzeke ren. SPANJE OFFICIEEL „NIET-OORLOGVOEREND". NOG ONZE De Spaansche regeering heeft het volgende decreet bekend gemaakt: „Met het oog op de uitbreiding van den strijd tot de Middellandsche Zee, door Italië's deelneming aan den oor log tegen Frankrijk en Engeland, heeft de Spaansche regeering besloten tot een houding van niet-oorlogvoerende mogendheid in het conflict". Het decreet, dat door generaal Fran co en den minister van buitenlandsclic zaken Beigbeder onderteekend is, werd Woensdag in een korten ministerraad aangenomen. In Madrileensche kringen wijst men er speciaal op, dat in dit decreet in tegenstelling tot de verklaring van Spanje bij het uitbreken van den oor log in September van het vorige jaar een neutraliteitsverklaring ont breekt. Voorts wordt de nadrukkelijke vermelding van de Middellandsche Zee opvallend gacht. ONZE VLEESCH VOORZIEN ING. Eenige schaarschte van varkens- vleesch te wachten? Uit het feit, dat extra varkens uit de markt worden genomen, volgt, al dus De Vee- en Vleeschhandcl, dat voor het oogenblik van een schaarsch te van varkensvleesch nog geen sprake is. Ook rundvleesch is er nog meer dan voldoende. Gezien de positie van het krachtvoer is het evenwel te voor zien, dat hierin binnen afzienbaren tijd verandering zal komen en vooral 't varkensvleesch betrekkelijk schaarsch zal worden. Het is daarom dat we nog weer eens willen wijzen op de beteekenis van het schaap als vleeschleverancier. In de jaren van de crisis waren de meeste schapen, die hier te lande geslacht werden, bestemd voor export naar het buitenland. Gedurende den loop van de crisis is hierin echter een algeheele verandering gekomen. De export liep sterk achteruit en de schapenhouderij zag zich genoodzaakt voor haar pro duct afzet op de binnenlandsche markt te zoeken. Inmiddels kan geconstateerd wor den, dat de laatste jaren het aantal schapen belangrijk is gestegen. In 1910 waren hier te lande 890.000 schapen. Dit aantal daalde tot 668.000 stuks in 1920 en 485.000 stuks in 1930. Dit was dus vlak voor de doorwerking van de crisis. Daarna trad evenwel een stij ging in, zoodat in 1939 het aantal scha pen 690.000 stuks bedroeg. Gedurende de crisisjaren steeg het aantal dus met 205.000 stuks of circa 42 pet. DISTRIBUTIE VAN TEXTIELGOEDEREN. Zorg voor een billijke verdeeling. De secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement van handel, nij verheid en scheepvaart, maakt 't vol gende bekend: De aandacht wordt er nogmaals op TEGEN ONZE Wij beschikken nog over groote voorraad WOLLEN STOFFEN DAMES- EN MEISJES CONFECTIE, TRICOTAGES, KOUSEN, LAKENS en SLOOPEN, BABY-ARTIKELEN. WOLLEN enGESTIKTE DEKENS WAALWIJK. gevestigd, dat alle handelaren in tex tielproducten, ongeacht hun functie, zich moeten doen inschrijven hij het Rijksbureau voor distributie van tex tielproducten door den handel, ten einde een vergunning te kunnen ver krijgen voor de uitoefening van hun bedrijf. Het zal binnenkort verboden zijn handel in textielproducten te drij ven, zonder in het bezit le zijn van deze vergunning. Bepaalde, nader bekend te maken artikelen vallen niet onder de onder staande algemeene voorschriften ter beperking van de aflevering van tex tielproducten. In het algemeen vallen onder deze voorschriften wel alle weef sels en andere afgewerkte textielpro ducten, welke noodzakelijk zijn voor kleeding, dekking en verzorging van den mensch. Voor het afleveren van o.a. woning inrichtingen is een speciale vergun ning van den plaatselijken distributie- dienst noodzakelijk. De beschikbare voorraad van deze goederen moet toch in de eerste plaats gebruikt worden voor onze medeburgers, wier huisraad en inboedel in de laatste crisis verlo ren is gegaan. Scherpe controle. De onderstaande voorschriften ver- eischen in de eerste plaats de afgifte van bonnen door de winkeliers voor elke aflevering van textielproducten, welke slechts in beperkte mate betrok ken kunnen worden. Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat deze bonnen bewaard moeten wor den, aangezien te zijner tijd de kooper opgave zal moeten doen van zijn aan- koopen, terwijl de verkooper aan het publiek volgens nader aan te wijzen groepen en sorteering zijn bonnen hij eveneens later te noemen instanties zal moeten inleveren. Er wordt in ei gen belang een beroep op de algemeene medewerking van de verkoopers en van het koopende publiek gedaan. Door de hierboven vermelde te zij ner tijd in te stellen scherpe conliole en uitwisseling van de op deze wijze van twee kanten te verkrijgen gege vens, zal blijken in hoeverre voldaan is aan de gegeven voorschriften. Met name de z.g. groote artikelen, welke hieronder gespecificeerd staan, zullen, indien zij in grootere hoeveel heden afgeleverd c.q. ontvangen zijn, in mindering worden gebracht van in de toekomst tc verleenen rechten van Waalwykstbe en Langslraatsclie Courant, NU

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1