Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Frankrijk lelt de wapens neer. Knsiand bezel Estland, Letland en Lianen. Belangrijke Binnenlandscbe 'Verordeningen „N00RD-BRABAND" NUMMER 49. WOENSDAG 19 JUNI 1940. 63c JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. Maarschalk Petain vraagt voorwaarden. Alle belangrijke berichten der laat ste dagen, die voor Frankrijk hel erg- sto deden vreezen, zijn overschaduwd door het bericht van Maandagavond dat Frankrijk de wapens heeft neergelegd. Men had hel de laatste dagen al kun nen voorzien uit de Duitsche legerbc- riehten, die mededeelden dat de snelle Duitsche troepen hij Pontarlier en bij Besancon de Zwitsersche grens hadden bereikt en daarmede een ring was ge vormd om de vijandelijke strijdkrach ten in Lotharingen en den Elzas. De vijand werd elders achtervolgd en ge slagen ol' gevangen genomen. De ves ting Verdun met alle sterke fortifica ties veroverd in een paar dagen lijd. Dc Rijn oj) verschillende plaatsen over gestoken, aan liet Saarfront werd de onneembaar geachte Maginot-linie doorbroken, kortom, het Duitsche le ger trok overal zegevierend verder, tot er voor de Franschen geen uitkomst meer was. Reynaud moest aftreden, maarschalk Pétain vormde een nieuw ministerie met Weygand als minister van defensie. Deze militairen hadden blijkbaar het hopelooze van den toestand ingezien en Maandagavond kwam dan het be richt Dc minister-president der nieuw ge vormde Fransche regeering, maar schalk Pétain, heeft in een radio-toe spraak tot het Fransche volk verklaard dat Frankrijk thans de wapens moet neerleggen. Maarschalk Pétain wees daarbij ap een door hem reeds onder nomen stap, om dc Rijksregeering van dirbesluit in kennis te stellen en dc voorgaarden te vernemen, waaronder het Duitsche Rijk bereid is te voldoen aan de Fransche wenschen. De Führcr zal 'n ontmoeting hebben met den Italiaanschen minister-presi dent, Benito Mussolini, voor een ge- dachtenwisseling, waarin dc houding der beide staten zal worden vastge steld. Men zal begrijpen met welk een en thousiasme dit bericht in Duitschland en Italië is ontvangen. In een goede maand tijd is ook thans Frankrijk on derworpen. Wat nu, vraagt de wereld zich af. DE SOVJET-UNIE VERSTERKT HAAR POSITIE IN DE OOSTZEELANDEN. Lithauen, Estland en Letland willigen de hun gestelde eischen in. Het D.N.B. meldt uit Moskou: Naar officieel verluidt, heeft dc Sov jet-regeering aan de regeeringen van Letland en Estland gelijkluidende no ta's gezonden, waarin soortgelijke ei schen worden gesteld als die welke reeds door Litauen zijn aangenomen. In de nota's aan Letland en Estland verklaart de sovjet-regeering, dat deze beide staten de zoogenaamde Baltische alliantie na de onderteckening van het pact van wederzijdschen bijstand met de Sovjetunie niet geannuleerd, doch integendeel versterkt hebben, door Li tauen in dit bondgenootschap te be trekken en door te pogen, ook Finland tot de Baltische alliantie te doen toe treden. Dc sovjetregeering kan tegenover deze politiek, die in strijd is met het in het vorig jaar gesloten pact van weder zijdschen bijstand, niet onverschillig blijven, temeer daar zij zelf haar uit de pacten voortvloeiende verplichtingen uiterst stipt is nagekomen. De Sovjetregeering ziet in de Balti sche alliantie niet slechts een gevaar, doch ook een directe bedreiging tegen de Sovjetgrenzen. Derhalve acht de Sovjetregeering de volgende minimale eischen absoluut noodzakelijk: 1. De vorming eener nieuwe regee ring in Letland en Estland, die in staat en bereid zijn, de voorwaarden van de pacten van wederzijdschen bijstand eerlijk na te komen. 2. Vrije doortocht voor de Sovjettroe pen in Letland en Estland en bezetting van de belangrijkste punten der beide landen, om de naleving der pacten van wederzijdschen bijstand te waarborgen. Zondagavond, zoo wordt verder me degedeeld, hebben de gezanten van Let land en Estland den regeeringschef en volkscommissaris van buitenlandsche zaken Molotof medegedeeld, dat hun regeeringen de eischen der Sovjet-re geering aanvaarden. Russische troepen van alle wapenen zijn sindsdien Litauen, Letland en Est land binnengetrokken en hebben deze landen bezet. TURKSCHE VERKLARING UITGESTELD. De aangekondigde regeeringsvcrkla- ring over de buitenlandsche politiek, welke door den Turkschen minister president voor het parlement zou wor den afgelegd, is, tegen de verwachting in, uitgesteld. Blijkbaar hebben de ge beurtenissen in Frankrijk hierop in vloed uitgeoefend, daar men zich hier voor een geheel nieuwen toestand ge plaatst ziet. Men behoeft dus geen angst te heb ben, dat dit rantsoen een eerste stap is om tot een snelle vermindering van het broodrantsoen te komen. Het tegendeel is waar, we zijn zoo begonnen, dat we het ook kunnen volhouden. Speciale bons voor hotels, café's, enz. In aansluiting aan hetgeen reeds be kend is gemaakt, betreffende dc invoe ring van de brooddistributic op Maan dag 17 Juni, brengt de secretaris-gene raal, waarnemend hoofd van het depar tement van landbouw en visscherij, het volgende onder de aandacht van be langhebbenden. Zooals bekend, geven de broodbon nen elk recht op het koopen van 100 gram brood. Dit zou tot gevolg hebben dat iemand, die slechts één broodje van ongeveer 50 gram wenscht te gebrui ken in een hotel, café, restaurant of broodjeswinkel, een broodbon van 100 gram zou moeten inleveren. Aangezien dit tot moeilijkheden aanleiding kan geven, worden ten behoeve van de ho tels, café's, restaurants, broodjeswin kels c.d. speciale bonnen in omloop ge bracht. welke elk recht geven op het koopen van 50 gram brood en waarop in roode letters het opschrift: „een half rantsoen brood" is aangebracht. Deze bonnen van 50 gram dragen het karakter van „wisselgeld" en mogen door de bakkers noch van het publiek, noch van de hotels e.d. in ontvangst worden genomen. Het pu bliek kan op deze bonnen uitsluitend brood betrekken in hotels enz. Iemand, die 50 gram brood in een café wenscht te gebruiken, levert dus zijn broodbon, recht gevende op 100 gram, in, en krijgt een bon van 50 gram terug. Dc exploitanten van hotels, restau rants, broodjeswinkels e.d. kunnen bij den aanvang der distributie een be perkte hoeveelheid bonnen van 50 gram bij de plaatselijke distributiediensten verkrijgen. Tijdens het verdere verloop der distributie kunnen zij zoo noodig de in hun bezit zijnde bonnen van 50 gram bij den plaatselijken dientributie- diensl tegen bonnen van 100 gram in wisselen, en omgekeerd. MAANDAG IS DE DISTRIBUTIE VAN BROOD BEGONNEN. 2 K.G. per week. Beschuit, koeken en banket vrij. De eerste week bon 2130. Iedereen zal wel hebben verwacht, dal hel onder de gewijzigde omstandig heden lot een distributie van brood moest komen. De samenstelling van 't brood is reeds veranderd en zal nog meer veranderen, doordat ook van an dere grondstoffen dan tarwe, te weten rogge en een weinig aardappelmeel, ge bruik zal worden gemaakt. De oorlogs- melangc, uit vLoegere proeven welbe kend, zal langzamerhand worden inge voerd. Hel rantsoen 2 Kg. per week (voor zwaar werk verrichtende arbeiders 50 of 100 hooger), is zeker niet over- Steeds meer distributie vloedig, maar als we ons herinneren, dat in den vorigen grooten oorlog tij delijk tot 200 gram per dag van brood van slechter samenstelling moest wor den overgegaan, is het toch ook weer niet zoo heel erg. Het was mogelijk geweest, gezien de aanwezige voorraden, een grooter rant soen te geven, of zelfs de geheele brood distributie nog eenigen tijd achterwege te laten, maar bij dit allerbelangrijkste volksvoedsel is voorzichtigheid een al lereerste vereischte. Voor het nu vast gestelde rantsoen hebben we, als geen onvoorziene omstandigheden zich voor doen, voldoende tot de oogst van het jaar 1941 aan de markt komt en dan zal het van den oogst van dat jaar af hangen of we, als dan de distributie van brood nog noodig zal blijken te zijn, er ongewijzigd mee kunnen door gaan. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 WIJZIGING VAN DE REGELING VOOR HOTELS, ENZ. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van land bouw en visscherij maakt bekend, dat in afwijking van hetgeen betreffende dc brooddistributie reeds is gepubli ceerd, de hotels, café's, restaurants enz. tot en met Zondag a.s. 23 Juni, nog brood aan hun gasten kunnen verstrek ken, zonder daarbij bonnen in ont vangst te nemen. Zij zijn derhalve eerst met ingang van Maandag a.s. 24 Juni, verplicht bij '1 verstrekken van brood maaltijden dc noodige bonnen in ont vangst te nemen. Bij wijze van overgangsmaatregel zullen voorts de hotels, café's enz. van Maandag 24 Juni tot en met Donderdag 27 Juni a.s. het brood nog bij hun leve rancier (bakker) kunnen betrekken, zonder dat zij hiervoor bonnen behoe ven af te geven. TARWEBLOEM EN ZELFRIJZEND BAKMEEL. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van land bouw en visscherij, maakt het volgende bekend Tegelijk met de invoering van de brooddistributie zal een aanvang wor den gemaakt met de distributie van tarwebloem en zelfrijzend bakmeel. Gedurende het tijdvak van 17 Juni tot en met 12 Juli a.s. geeft dc met 75 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koo pen van 2V2 ons tarwebloem of 2V2 ons zelfrijzend bakmeel. In ieder geval zal aan (1e winkeliers vóór het begin van de tweede distribu tie-periode een toewijzing worden uit gereikt, waarop zij bij hun leveranciers tarwebloem en zelfrijzend bakmeel kunnen bestellen, en welke toewijzing hen in staat zal stellen aan alle aanvra- gen van het publiek in dc tweede dis tributieperiode te voldoen. HET GENERAAL PARDON INZAKE BELASTINGEN. Verlengd tot 15 Juli. Met herhaling en aanvulling van het geen onlangs werd medegedeeld, wordt bekend gemaakt, dat aan belasting plichtigen, die over verstreken belas tingjaren hun aangiften voor de belas tingen naar inkomen en vermogen niet hebben gedaan zooals het behoorde, dc gelegenheid wordt gegeven hun lout te herstellen door begane onjuistheden te verbeteren zonder dat zij zich daardoor blootstellen aan de sancties welke op het doen van onjuiste aangiften staan. Voor hen die hun aangiften over het belastingjaar 1940-1941 reeds hebben gedaan, staat de gelegenheid tot het verbeteren van eventueele onjuiste aan giften open tot 15 Juli 1940. Ook zij, die door de oorlogsomstan digheden of om andere redenen niet in staat zijn verbeterde aangiften vóór 1.) Juli 1940 te doen, zullen op straffeloos heid aanspraak hebben, indien zij den inspecteur der directe belastingen vóór dien datum van de onjuistheid hunner aangiften kennis geven, met de verkla ring, dat zij ten spoedigste een juiste en volledige aangifte zullen doen. Met nadruk wordt tenslotte nog de aandacht gevestigd op het belang voor de belastingplichtigen van dit generaal pardon, mede in verband met de spoe dig te verwachten deviezenvoorschrif- ten. De termijn zal in geen geval meer na 15 Juli 1940 worden verlengd. DE NEDERLANDSCHE PERS. De onlangs ongerichte raad van voor lichting de'r Nederlandsche Pers werd Zaterdagmiddag door commissaris-ge neraal Schmidt op het bureau van rijks commissaris Seyss-Inquart ontvangen. Aanwezig waren behalve de hieron der te noemen leden, de heer W. Janke Pressedezernent in den staf van den rijkscommissaris en dc heer II. J. Sper ling. In zijn begroetingswoord uitte de commissaris-generaal zijn waardeering voor het feit, dat uit Nederlandsche perskringen zelf dit initiatief naar vo- ren is gekomen, omdat dit dc beste waarborg is voor een vruchtbare sa menwerking tusschen dc Nederland sche pers en de overheid. De commissaris-generaal uitte zijn voldoening over de mogelijkheid, dat door middel der nieuw op Té bouwen organisatie de Nederlandsche pers haar taak van volksvoorlichting ten volle zal kunnen vervullen en dc Nederland sche journalist in het sociale en cultu- reele leven de plaats zal kunnen inne men, die hem toekomt. Dc commissaris-generaal stelde het op prijs, dat deze raad van voorlichting een Nederlandsch bemiddelingsorgaan zal kunnen zijn tusschen de overheid en de pers, in den ruimsten zin des woords. Ten slotte sprak de commissaris-ge neraal het vertrouwen uit dat allen, die op grond van hun karakter, bekwaam heid en goeden wil, door den raad tot medewerking zullen worden uitgenoo- digd, het als een eer zullen beschou wen, aan de taak tot ontplooiing dei Nederlandsche pers te kunnen mede werken. De taak van den raad. Hierna werd namens den raad van voorlichting hel doel dat deze zich. voorstelt te bereiken, in bijzonderheden uiteengezet. Het zal in de eerste plaats taak van den raad van voorlichting zijn, een Ne derlandsche Perskamer voor te berei den, die de geheele pers corporatief zal omvatten en met publiekrechtelijke be voegdheid haar in volkschen zin leiding zal geven. Als onmiddellijk terrein van werk zaamheid zal de raad een bemiddelende taak te vervullen hebben, zoowel jegens de Nederlandsche pers als jegens de overheid. Deze taak zal dus een twee ledige zijn: a. Voorlichting verstrekken aan de pers, welke deze in staat zal stellen haar taak van nationale opvoeding ten aanzien van haar lezers te vervullen. Het is duidelijk, dat deze werkzaam heid er op gericht moet zijn, het Ne derlandsche volk daadwerkelijk te doen deelnemen aan de nieuwe Europeeschc gemeenschap. b. Waar noodig raadgevend op te tre den jegens de overheid. Samenstelling van den raad. De raad van voorlichting bestaat uil de volgende leden Voorzitter: dr. T. Goedewaagen (hoofdred. „De Waag"); wnd. voorzit ter: A. Meyer Schwencke (hoofdred. „Vereenigde Persbureaux")secretaris: drs. W. Goedhuys (red. buitenl. „Het Vaderland"); leden: P. J. van Megche- len (hoofdred. „Algcin. Nederlandsch Persbureau")dr. Alb. van de Poel (hoofdred. „Neerlandia-pers")mr. M. M. Rost van Tonningen (hoofdred. „Het Nationale Dagblad"). DE DISTRIBUTIE VAN MOTORBRANDSTOF. Een nieuwe regeling met ingang van 1 Juli. Dc secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van han del. nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat een nieuwe regeling is ontworpen voor de distributie van motorbrandstof, waaronder wordt verstaan motorbenzine, motorbenzoï en gasoline voor snelloopende diesel motoren. Ingevolge deze regeling, de motor- brandstofbeschikking 1940 110. 1, welke is opgenomen in de Nederland sche staatscourant van gisteren, is het met ingang an 1 Juli a.s. verbo den, zonder schriftelijke vergunning, af te geven door den plaatselijken dis- tributiedienst, motor-brandstof te koopen of te verbruiken. Op dien datum vervallen alle ande re voorschriften en regelingen ten aanzien van het afleveren en verbrui ken van motorbrandstof, alsmede de op grond daarvan afgegeven vergun ningen. Deze vergunningen blijven derhalve tot en met 30 Juni van kracht. Er mogen echter vanaf heden geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat bij het verbruiken van motorbrandstof in verband met de zeer geringe hoeveelheid, welke hier te lande beschikbaar is, dc grootst mo gelijke zuinigheid moet worden be tracht. Vergunningen zullen dan ook slechts worden afgegeven voer gerin ge hoeveelheden bij uiterste noodzaak en uitsluitend aan die personen en ondernemingen, die in verband met de uitoefening van hun beroep of be drijf naar het oordeel van de tot uit reiken bevoegde instanties, daarvooi in aanmerking komen. Het maken Wttlwyiisrkt en Langstraatsche Courant*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1