Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. „NOORD-BRABAND" Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen. EERSTE BLAD 1843 WAALWIJK 1843 NUMMER 51. WOENSDAG 26 JUNI 1940. 63c JAARGANG, DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. De vijandelijkheden in Frankrijk gestaakt. Wapenstilstand m In ons vorig nummer hebben wij nog medegedeeld dat de Fransche regeering in Bordeaux de Duitsche wapenstil standsvoorwaarden had aangenomen. Deze zouden eerst in werking treden uur nadat Frankrijk eveneens de Itali- aansche voorwaarden had aangenomen. Er werd dus nog steeds doorgevoch ten en in de gepasseerde dagen hebben de Duitschers vooral in den Elzas, langs de kust en in 't Zuid-Oosten tal van overwinningen behaald, steden en ha vens bezet en honderdduizenden gevan genen gemaakt. De Italianen zijn over gegaan lot den aanval over de Alpen. Wat heeft 't echter voor doel en nut al deze gevechten aan te halen op het oogenhlik dat de strijd in Frankrijk tusschen dit land en Duitschland en Italië sedert hedennacht is gestaakt, doordat Frankrijk de wapenstilstands voorwaarden, door 'deze beide landen gesteld, heeft aangenomen. Hoe deze juist luiden, is niet precies bekend, maar wel schijnen ze ernstig te zijn, de geheele ontwapening te eischen, uitle vering van wapens, ammunitie, mate riaal, vliegtuigen, vloot, enz., althans zoo dat Engeland spreekt van de meest vernederende voorwaarden, dat Chur- cliil verwijten richt tot Petain, dat Engeland deze regeering, die Frankrijk en Engeland verraden, heeft, niet meer erkend; zoodat een nationaal Fransch Comité in Engeland is opgericht, dat zal blijven strijden met Engeland. Intusschen, de wapenstilstand is er, wat blijkt uit de volgende officiecle be richten: Wapenstilstand met Italië geteekend. Gisteren is te Rome het volgende of ficiecle communiqué uitgegeven: Op 24 Juni om 19 uur 15 Italiaansche lijd is in de Villa Incisa bij Rome het Fransch-Italiaansche wapenstilstands verdrag onderteekend. Maarschalk Radoglio, chef van den generalen staf der geheele weermacht, leekende voor Italië. Generaal Huntzi- ger teekende voor Frankrijk. 9t Italië geteekend. Om 19 uur 35 deelde de minister van buitenlandsche zaken Ciano, de rijks- regeering de ondcrteekening mede van het wapenstilstandsverdrag. Bijgevolg zullen de vijandelijkheden om 1 uur 35 Dinsdag, wettigen Italiaansehen tijd, een einde nemen. I)e Duitsche mededeeling. Uit 't hoofdkwartier van den Fuhrer werd gisteravond gemeld: Heden om 19 uur 15 is bij Rome het Italiaansch-Fransehe wapenstilstands verdrag onderteekend. Om 19 uur 35 volgde de officieele mededeeling daar van aan de Duitsche rijksregeering. Op grond hiervan is hel Duitsch-Fransche wapenstilstandsverdrag van kracht ge worden. Hel opperbevel der weermacht heeft bevel gegeven tot staking der vijandelijkheden tegen Frankrijk. Op 25 Juni om 1 uur 35 Duitsche zomertijd worden aan beide kanten de wapens neergelegd. Daarmede is de oorlog in het Westen geëindigd. Hifler heeft den volgenden oproep uitgevaardigd Duitsche volk. Uw soldaten hebben in nauwelijks zes weken na een liero- ieken strijd den oorlog in het Westen tegen een dapperen tegenstander ge ëindigd. Hun daden zullen in de ge schiedenis opgeteekend worden als de roemrijkste overwinning aller tijden. In deemoed danken wij den Heere God voor zijn zegen. Ik beveel het uitsteken der vlaggen in het Rijk voor tien, het luiden der klokken voor zeven dagen. Adolf Hitler. DE AANVAL OP ENGELAND. De opperbevelhebber van de oor logsmarine, grootadmiraal dr. H. C. Raeder, heeft tusschen 17 en 22 Juni de eenheden van de oorlogsmarine en de stellingen der marine bezocht aan de Nederlandsche, Belgische en Noord- Fransche kust, teneinde zich te over tuigen van de paraatheid dezer een heden in den strijd tegen Engeland. Onze Staatsinstellingen onder de bezettang. Tot nader order geen Kamerverkiezingen. Het gisteren verschenen Verordenin genblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied tot vastlegging van de werkzaamheden van den Raad van State, alsmede van eenige vertegen woordigende lichamen. Deze verorde ning luidt als volgt: Staten-Generaal. Par. 1. De werkzaamheden der beide Kamers der staten-generaal blijven tot nader order rusten. Raad van State. Par. 2. De werkzaamheden van den Raad van State houdende regeling der samenstelling en de "bevoegdheid van den Raad van State, blijven lot nader order rusten. Verkiezingen voor openbare lichamen. Par. 3. Verkiezingen voor de Kamers der Staten-Generaal vinden tot nader order niet plaats. De Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied bepaalt in hoeverre verkiezingen voor de Provin ciale Staten, de gemeenteraden of an dere publiekrechtelijke vertegenwoor digende lichamen zullen plaats vinden. De Rijkscommissaris bepaalt in hoe verre verdere benoemingen van leden van Gedeputeerde Staten en wethou ders van de gemeenten plaats vinden. Hij beslist, indien noodig, over de be noemingen van andere publiekrechte lijke functionarissen. Par. 4. Voor zoover verkiezingen, die op zich zelf hadden moeten plaats vin den, in overeenstemming met de be palingen van par. 3 niet plaats vinden, worden de volmachten van de gekozen leden geacht tot nader orde verlengd te zijn. De Rijkscommissaris neemt de noo- dige maatregelen om te verhinderen, dat een publiekrechtelijk vertegen woordigend lichaam niet in staat zou zijn- om besluiten te nemen. VOLMACHTEN VOOR DE SECRETARISSEN-GENERAAL. In een gisteren verschenen verorde ning van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wor den de bevoegdheden van de secreta rissen-generaal van de Nederlandsche departementen van - algemeen bestuur nader geregeld. In deze verordening wordt het volgende bepaald: Par. 1. (1) De secretarissen-generaal van de Nederlandsche departementen van algemeen bestuur zijn gemachtigd om binnen de grenzen van hun be voegdheid de maatregelen, noodig voor de handhaving der openbare orde en voor de veiligheid van het openbare leven, te nemen in het bijzonder om rechtsvoorschriften uit te vaardigen, alsmede om aan de aan hen onder geschikte of onder hun toezicht staan de autoriteiten, colleges, ambtenaren, diensten, bedrijven en inrichtingen van openbaren of niet openbaren aard en de daarbij betrokken personen aan wijzingen te geven. (2) De ingevolge alinea 1 uitgevaar digde voorschriften mogen strafbe dreigingen bevatten. Par. 2. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied be houd zich het recht voor om de mach tigingen, bedoeld in par. 1, in afzon derlijke gevallen te beperken of in te trekken. LEVENSVERZEKERING DE OPENBARE ORDE. Regeling van het vereenigings- en vergaderingsrecht. Op grond van het voorgaande is uit gevaardigd een verordening yan de se cretarissen-generaal van de departe menten van justitie en van binnen- landsche zaken ter verzekering van de openbare orde in Nederland. Hierin is het volgende bepaald: Oprichting van vereenigingen of stichtingen. Par. 1. (1) Het voornemen een ver- eeniging of stichting op te richten moet worden medegedeeld aan den be voegden procureur-generaal, fungee- rend directeur van politie. 2) Deze mededeeling behelst: 1) den naam en het doel der ver- eeniging of stichting; 2) de namen en woonplaatsen van de leden van het bestuur; 3) de statuten; 4) bij een vereeniging: de namen en woonplaatsen van ten minste twaalf leden-oprichters; (3) Indien de bevoegde procureur- generaal, fungeerend directeur van politie, niet binnen zes weken na de mededeeling verklaart, dat de oprich ting niet in het belang van de open bare- orde en het openbare leven is, kan de vereeniging of de stichting haar werkzaamheid aanvangen. (4) Bij wijziging der statuten zijn de bepalingen der leden 13 van over eenkomstige toepassing. (5) De bevoegde procureur-generaal, fungeerend directeur van politie, kan bestaande vereenigingen en stichtin gen ontbinden of haar werkzaamheden schorsen. Het houden van vergaderingen. Par. 2 (1) Vergaderingen, die in een besloten ruimte gehouden worden, kunnen slechts door het bestuur van een vereeniging, of van een harer plaatselijke afdeelingen, of van een stichting worden bijeengeroepen. Ui terlijk zeven dagen, voordat de verga dering gehouden zal worden, wordt 't voornemen daartoe aan den bevoeg den procureur-generaal, fungeerend directeur van politie, medegedeeld. De vergadering heeft niet plaats, indien de bevoegde procureur-generaal, fungee rend directeur van politie, verklaart, dat het niet in het belang van.de open bare orde en van het openbare leven is, dat zij gehouden wordt. Politieke bijeenkomsten, (2) Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid moeten de deelne mers aan vergaderingen, uitgaande van staatkundige vereenigingen of van plaatselijke afdeelingen daarvan, of waar staatkundige onderwerpen be sproken worden, schriftelijk uitgenoo- digd worden; de uitnoodigingen moe ten op naam gesteld zijn. De bevoegde procureur-generaal, fungeerend direc teur van politie, kan op verzoek van belanghebbenden van deze beperkin gen dispensatie verleenen. (3) Voor openluchtvergaderingen en voor optochten is de goedkeuring van den directeur van politie vereischt. (4) De bepalingen der leden 1 en '2 gelden noch voor vergaderingen van ar tistiek karakter, noch voor besloten gezelschappen, noch ook voor verga deringen, waaraan niet meer dan 20 personen deelnemen. Het uniformverbod. Par. 3. De bepaling van artikel 435a van het wetboek van strafrecht is slechts van toepassing, indien de be voegde procureur-generaal, fungeerend directeur van politie, een verbod in den geest van dat artikel uitvaardigt. Geschriften. Par. 4. (1) Opgeheven worden als van 1 September 1939 tot en met 29 Mei 1940 op grond van artikel 37 van de wet van 23 Mei 1899 (staat van oorlog en beleg), uitgevaardigde ver boden, welke het vervaardigen, uit geven, verspreiden, aanslaan of in om loop brengen van drukwerken betref fen. (2) Indien het belang van de open bare orde en het openbare leven zulks eischt, zal de bevoegde procureur-ge neraal, fungeerend directeur van po litie, de noodige maatregelen treffen. HERSTELFONDS 1940. De financiering van den wederopbouw. In het gisteren verschenen Verorde ningenblad is opgenomen een veror dening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied be treffende de instelling van een fonds voor den wederopbouw. Daarin wordt het volgende bepaald: 1. Er wordt ingesteld een fonds, ge naamd Herstelfonds 1940, ter finan ciering van de uitgaven, \Vclke door het rijk, in verband met de schade, als gevolg van het oorlogsgeweld, worden gedaan. Waarvoor geld ter beschikking gesteld wordt. 2. Als uitgaven in den zin van par. 1 worden aangemerkt: 1) De bedragen, die het rijk ter be schikking stelt als bijdrage in de als gevolg van 't oorlogsgeweld geleden schade; 2) De uitgaven ten behoeve van den wederopbouw van de aan het rijk toebehoorende eigendommen, alsme- de de bijdragen van het rijk ten be- hoeve van den wederopbouw van de aan andere publiekrechterlijke licha men1 toebehoorende eigendommen; 3 Andere uitgaven, welke naar het oordeel van den secretaris-generaal van het departement van financiën wegens hun verband met het doel, waartoor het fonds wordt ingesteld, eveneens ten laste van het fonds be lmoren te worden gebracht. De inkomsten van het fonds. 4. Voor de fianciering van de uit gaven, bedoeld in par. 2. worden aan gewezen 1) Op de begrooting uitgetrokken bedragen, in het bijzonder die bedra gen, welke als gevolg van de gewijzig de staatsrechterlijke verhoudingen niet meer voor hun oorspronkelijke bestemming aangewend kunnen wor den; 2) het batige saldo van het Egali satiefonds; 3) vlottende schuld of geldleenin- gen. ALLE DUIVEN MOETEN BINNEN BLIJVEN. De commissie voor de gezamenlijke postduivenhouders in Nederland maakt bekend, dat het met ingang van heden verboden is ale soorten duiven, dus ook sierduiven, uit te la ten vliegen. Alle soorten van duiven moeten dus met ingang van heden worden vastgehouden, geringd of on- geringd. De commissie maakt voor de laat ste maal de postduivenhouders op merkzaam, dat het verplicht is haar een opgave te doen toekomen van de op hun hok aanwezige postduiven. Opgaven van de jaartallen en ring- numiners, uitsluitend aan het secre tariaat, den heer Joh. Hornstra, Prin sengracht 407 te Amsterdam. Binnenkort zal met de controle worden begonnen, de hoklijst moet dan aanwezig zijn. MELK, BOTER EN KAAS. Geen reden tot onrust. Tot de oorlogsverschijnselen die zich de laatste dagen nog al voor doen, behoort het nerveuze inkoopen van vrij beduidende hoeveelheden bo ter, kaas en melkpoeder. De bezorgde huisvrouw schijnt plotseling aange grepen door een nieuwe oorlogskoorts* bacil: de angst dal er a.s. winter geen druppeltje melk te bekomen zal zijn en geen klontje boter. Is er wel eenige grond voor dien angst? Wij gelooven van niet, aldus de Prov. Crt., maar hebben ons ten overvloede in verbinding gesteld met de directie van de Coöp. Melkinrich ting „St. Jan", wel een der grootste zuivelindustrieën uit ons gewest. De heer Galema bleek ons inzicht te dcelen. Inderdaad, zoo zei hij, valt een merkbare belangstelling te consta- tceren voor het opslaan van boter, kaas en melkpoeder. De angst dat er een tekort zal ontstaan lijkt niet ge motiveerd, aldus gaf deze deskundige ons te verstaan. Men vergete niet dat de belangrijke boterexporten die wij jarenlang naar Engeland hadden, vol komen zijn uitgeschakeld en thans ten goede kunnen komen aan eigen land en aan het Duitsche achterland, dat ook in het verleden een belangrij ke afnemer van onze zuivelproducten was. Ook de groote Deensche boter exporten naar Engeland verkeeren in dezelfde situatie. Het is dus, in het raam der tijdsomstandigheden, niet abnormaal dat Duitschland momen teel belangrijke boterinvoeren heeft. Of die echter voldoende zullen zijn voor de behoefte van leger en burge rij, valt niet direct te bcoordeelen en blijft een open vraag. Als zeker kan echter worden aan genomen dat, wanneer geen bijzonde re omstandigheden zich voordoen, de Nederlandsche huisvrouw niet al te bezorgd behoeft te zijn. De eigen va- derlandsche zuivelproductie is meer dan voldoende om de behoefte te dek ken, zoowel voor boter als melk en kaas. GEEN OPENLIJK FEESTBETOON. Een aanschrijving van het waar nemend hoofd van het departement van onderwys. Het waarnemende hoofd van het departement van onderwijs .kunsten en wetenschappen, heeft de volgende aanschrijving aan de besturen van de scholen gericht: ,,De storm, die over Europa woedt, heeft ook ons land zwaar getroffen. WuSwjjiscie en Liigstrutseke ('ouraiil,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1