Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. 1H $£.&an<piijJle. M&ded&eiing. i STMUMMlf Fa. CUKEII BEKENDE LAGE OUDE KOFA-PRIJZEN denkt „NOORD-BRABAND" Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen. EERSTE BLAD 60 DER GROOTSTE ZAKEN BIEDT. WAALWIJK Vrij van Distributie zijn: Profiteert hier nu nog van H.Kolsteren-Lagarde voor de fijnste Zomerdranken* Ranja Soda Alles 100 Kwaliteit NUMMER 52. ZATERDAG 29 JUNI 1940. 63e JAARGANG, DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per .post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. Opbouw van het bestuur in Nederland. Toelichting van de verordening van den Rijkscommissaris. In een beschouwing over de op 22 Juni afgekondigde verordeningen nr. 22 en 23 van den Rijkscommissaris merkt de „Deutsche Zeitung in den Niederlanden" op, dat door deze ver ordeningen de van het begin af aan consequent gevolgde lijn van den con- stitutloneelen opbouw der bezette Ne- dcrlandsche gebieden wordt doorge trokken. Het centrale parlement van den staat de Staten-Generaal ver dwijnt. Op dezelfde wijze wordt de Raad van State van zijn politiek ka rakter als adviseerend orgaan van dc Kroon ontdaan. Daarentegen blijft zijn bevoegdheid als z.g. rechterlijke instantie in bestuursgeschillen tus- schen de gewestelijke autonome be stuursorganen, alsmede de publiek rechtelijke organen van waterstaat (waterschappen, veenschappen, veen- polders, enz.) gehandhaafd. Dit is op nieuw een bewijs hoezeer de volledige handhaving van het hoög-ontwikkelde Nederlandsche systeem van recht spraak den Rijkscommissaris aan het hart ligt. Niettemin zou de uitschakeling van de Staten-Generaal en den Raad van State in hun politieke functies de mee ning doen postvatten, dat hierdoor een aanslag op het politieke leven en speciaal op de vrijheid van politieke meeningsuitingen in Nederland ge pleegd zal worden. Deze veronderstel ling blijkt echter, aldus het blad, wan neer men de nieuwe constitutioneele bepalingen nader bekijkt, volkomen onjuist te zijn: de bevoegdheden van de klassieke organen der provinciale en gemeentelijke autonomie Pro vinciale Staten en Gemeenteraden blijven onbesnoeid. De bepalingen der artikelen 3 en 4 van de Verordening Nr. 22 zorgen er bovendien voor, dat deze publiekrech telijke vertegenwoordigende lichamen onder alle omstandigheden in staat blij ven, hun zakelijke taak te vervullen. Daardoor is de waarborg gegeven, dat het hestuurs-organisme van de pro vincies en gemeenten blijft function- neeren en zich geen onderbreking in de vervulling vart zijn belangrijkste openbare taken kan voordoen. De Rijkscommissaris heeft verder be sloten, dat tot nader orde geen poli tieke verkiezingen worden gehouden, zoo vervolgt de „Deutsche Zeitung". Deze bepaling is in zooverre van practische beteekenis, omdat op grond van de bestaande wettelijke bepalin gen einde Juli de verkiezing van een deel der leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal door de Provin ciale Staten plaats zou vinden. Intus- schen kan bij een verstandige beoor deeling van de situatie ook deze be paling niet zoo uitgelegd worden, dat daardoor aan de vrije ontwikkeling van het politieke leven moeilijkheden in den weg worden gelegd, die inhae- rent zijn aan den politie-staat. In dit verband moet veeleer op de veelomvat tende bepaling van de verordening Nr. 24 gewezen worden, die door de secre tarissen-generaal van het ministerie van Justitie en van het ministerie van Binnenlandsche Zaken is uitgevaardigd en eveneens op 22 Juni van kracht is geworden. Vereenigingsrecht. Deze verordening heft de bestaande wettelijke verboden op met betrekking lot het dragen van politieke uniformen en insignes, alsmede de gedurende den oorlogstijd door de Nederlandsche ci viele of militaire autoriteiten uitge vaardigde vervaardigings- en versprei dingsverboden voor politieke en niet- politieke drukwerken; zij biedt verder de mogelijkheid, politieke en andere vergaderingen in die mate te houden, voor zoover dit niet met de belangen van het openbare leven en de openbare orde in Nederland in strijd is; zij plaatst verder het tot dusver zeer ver snipperde en onoverzichtelijke ver- eenigingsleven op een duidelijke rechts basis en het is inderdaad mogelijk, dat zich van hier uit de weg opent voor een principieele hervorming van de be staande voorschriften voor het ver- oenigingsreclit, zoowel van privaat rechtelijken als publiekrechtelijken aard. De handhaving van deze vergaande bepaling in haar onderdeelen spe ciaal dus de beslissing over eventueele verboden van kranten en tijdschriften, over eventueele verboden voor het dragen van politieke insignes en uni formen, alsmede ten slotte over de toe lating van vereenigingen en vergade ringen is geheel en al in de handen van de Nederlandsche autoriteiten ge legd: zij berust bij de vijf procureurs generaal. Ook dit is een bewijs voor het groote vertrouwen, dat de rijks commissaris in de persoonlijke inte griteit en het vakmanschap van de be staande Nederlandsche autoriteiten stelt. Secretarissen-Generaal. Het geheele complex van deze ver reikende maatregelen en speciaal het duidelijk aan den dag tredende prin cipe, de bestaande Nederlandsche in stellingen en instanties zoover als maar eenigszins mogelijk is met de uitvoering te belasten, zoo vervolgt de Deutsche Zeitung, krijgt echter pas in verband met een andere verreikende beslissing van den Rijkscommissaris zijn volle beteekenis, n.l. door de krach- LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 tens de verordening nr. 23 verstrekte globale machtiging aan de secretaris sen-generaal van de Nederlandsche mi nisteries „binnen de grenzen van hun oevoegdheid de maatregelen, noodig voor de handhaving der openbare orde en voor de veiligheid van het open bare leven, te nemen, in het bijzonder om rechtsvoorschriften uit te vaardi gen, alsmede om aan de hun onderge schikte of onder hun toezicht staande autoriteiten, colleges, ambtenaren, diensten, bedrijven en inrichtingen van openbare of niet-openbaren aard en de daarbij betrokken personen aan wijzingen te geven." Een zeer belang rijke aanvulling hiervan vormt de machtiging aan de secretarissen-gene raal de op grond van deze generale machtiging uitgevaardigde voorschrif ten door strafbedreigingen aan te vul len. Door deze bepalingen is voor de se- cretarissen-gcneraal van de ministeries mans ue mogelijkneid geopenu, enten zaKeiijK-nooüzakelijken maatregel bin nen nun competentie liggend, te trei len en in üringende gevallen ook tiaar ni te grijpen, waar clit tot dusver om oesiuursreeiitelijke oi politieke rede nen niet mogelijk was. Hiermede is 't geiieele openbare gezag, met voorbe houd van de waarborging van de be langen van het Duitsche Rijk door den Rijkscommissaris, ook naar buiten zichtbaar in de handen van de zakelijk bevoegde Nederlandsche functionaris sen gelegd. Dit niet alleen: de soepele lonnuleering van de machtiging opent bo\endien ook de mogelijkheid, daar in ie grijpen, waar dit tot dusver met het oog op overoude privileges of on zakelijke (partij-politieke) overwegin gen niet mogelijk was. Hervorming. Daardoor, ontstaat de mogelijkheid, den bestuursopbouw van de bezette Nederlandsche gebieden volgens mo derne principes te reorganisceren een noodzakelijkheid, welke door de knapste koppen van het land sinds langen tijd wordt toegegeven, maar tot nu toe door onzakelijk verzet moest mislukken. Het is van groote beteeke nis, dat thans de gelegenheid geboden wordt, de noodzakelijke hervormingen door Nederlanders zelf, in overeen stemming met de bevoegde Duitsche instanties, te laten uitvoeren. De uitoefening van de onvoorwaar delijke autoriteit van de centrale in stantie tegenover alle officieele en niet- officieele instellingen in het land en van het politieke leven van de ketenen haar organen, alsmede de bevrijding van den politiestaat, waarin het door een z.g. „vrijheidlievend democratisch" stelsel geslagen was, zijn intusschen, aldus besluit de „Deutsche Zeitung", twee kanten van een en dezelfde zaak. A*N UW DOOR ONZE GROTE VOORRAAD ZIJN WIJ IN STAAT &L ONZE KLANTEN RTJIM TE BEDIENEN TEGEN DE PROFITEERT VAN ALLE VOORDELEN DIE KOFA U, MEDE DOOR DE GEZAMELIJKE INKOOP MET BABY-ARTIKELEN - CORSETTEN MODE- EN SPORTARTIKELEN HANDWERKEN MEUBELEN - COCOS - SISAL. NAAR Hero Ferl - Sinas - Cassis Citroen Limonade Victoria Water Ranja C. P. 25 cent per Literflesch zijn slechts twee uitingsvormen van een en dezelfde grondgedachte; den wederopbouw van Nederland uit 1c voeren op de basis van moderne, in de Duitsche revolutie belichaamde prin cipes en in op Vertrouwen gegrond veste samenwerking met alle Neder landsche krachten, die ontvankelijk zijn voor de idealen van de 20ste eeuw. DE VERORDENING BETREFFENDE DE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID. De verordening, waarbij o.m. het vereenigingswezen en het houden van vergaderingen wordt geregeld en waarhij aan de procureurs-generaal uime bevoegdheden zijn toegekend, zal op een dezer dagen te houden hij- eenkomst van de vijf functionarissen onderwerp van bespreking uitmaken. De bedoeling is hierbij te komen tot richtlijnen voor een zooveel mogelijk uniforme toepassing van de verorde ning in de ressorten van dc procu reurs-generaal. Reeds thans bereiken dc procu reurs-generaal lawines van aanvra gen voor te houden vergaderingen. Dc hierbij gevolgde gedragslijn is ech ter meestentijds niet juist. Men be hoeft aan den procureur-generaal geen toestemming voor een vergadering te vragen. Men behoeft slechts mededee- ling te doen van het voornemen om een vergadering te houden. Deze me- dedeeling moet den procureur-gene raal 7 dagen voor den datum der ver gadering bereikt hebben. Komt er geen afwijzende beslissing, dus hoort men na die inededeeling niets meer, dan kan de vergadering voortgang vinden. Heeft de procureur-generaal bezwaren dan is de vergadering on herroepelijk verboden. Eenzelfde gedragslijn moet worden gevolgd, als men een vereeniging wil oprichten. Ook hiervan behoeft slechts inededeeling te worden ge daan, zes weken voor den oprichtings datum. Al deze mededeelingen kunnen schriftelijk worden ingediend en bes hoeven niet op zegel te worden ge steld. Eventueele bezwaren der pro cureurs-generaal zullen zich uit den aard der zaak in hoofdzaak richten te gen vereenigingen met een politiek doel. De geheele verordening beoogt het trekken van een vaste lijn in het recht van verecnigen en vergaderen, zooals dat is vastgelegd in de wet van 1855. Vandaar ook, dat men al deze be voegdheden heeft gelegd in de handen van slechts vijf menschen, in plaats van, zooals het tot nu toe was, ruim 1100 burgemeesters. De burgemeesters Wiil«(jksfkt en Ltagstrutsehe ('onranl,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1