Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Gemeenteraadsverslagen. „N00RD-BRABAND" Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen. EERSTE BLAD Sprang-Capelle. Geertruidenberg. Heusden. NUMMER 53. WOENSDAG 3 JULI 1940 63c JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertcntiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur. Het Capelsche Veer. In de Vrijdagavond gehouden raads vergadering van Sprang-Capelle, was het lid de Bas afwezig. De voorzitter, burgemeester Smit, opende de bijeenkomst met gebed, waarna hij de volgende rede uitsprak: Sinds onze vorige vergadering zijn, zooals U maar al te goed bekend is, de omstandigheden grondig gewijzigd in ons vaderland. De ramp, die ons land trof, is welis waar in concreten vorm onze gemeen- j te voorbijgegaan, doordat geen huizen zijn verwoest of ingezetenen zijn ge dood, doch niettemin geldt het woord „indien één lid lijdt, lijden alle leden" ook hier. Voor zoover hekend, is niemand in onze gemeente in den dienst van het vaderland gesneuveld, ofschoon om trent enkele militairen nog onzeker heid bestaat. De gewonden zijn her steld of herstellende. Hopen wij, dat ook zij hun taak in de maatschappij door algeheel herstel weer spoedig kunnen opvatten. In de spannende dagen van den oor log en ook in de daaropvolgende dagen werd van het personeel veel gevraagd en mocht ik van velen een niet te waardeeren steun ontvangen; hiervoor zeg ik hen openlijk dank. Doch niet alleen van personeel ont ving ik steun, ook van de burgerij. Ik denk aan het hoofd van den luchtbe schermingsdienst, die dag en nacht werkte, ik denk aan de verschillende diensten der luchtbescherming, aan de politie, de hulppolitie, aan het Hoofd van de Technische Dienst der Lucht bescherming, aan enkele predikanten en andere burgers, die hun nachtrust opofferden, om op allerlei wijze de ver schillende diensten te vervullen, die vervuld moesten worden. Deze allen dank ik daarvoor vanaf deze plaats. Uiteraard zal mijn woord sober zijn. Laten we allen ons schikken onder de omstandigheden en alles doen om ook in deze moeilijke tijden ons land en volk te dienen. Houden we voor oogen, dat onze vaderlandsche geschie denis ontelbare perioden van druk en moeilijke tijdsomstandigheden kende en dat toch altijd Holland ons Holland bleef. Zoo zij het ook in de toekomst, zoo dat we weer zullen kunnen zeggen: Holland groeit weer! Holland bloeit weer! Hollands naam is weer hersteld! Holland, uit het stof verrezen, Zal opnieuw ons Holland wezen. De notulen der vorige vergadering werden hierna ongewijzigd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken deelde de voorzitter mede, dat hij op 10 April en op 10 Mei gebruik had gemaakt van zijn bevoegdheid betreffende het ver bod van het tappen van alcoholische- en zwak-alcoholische dranken. Van Gedeputeerde Staten was be richt binnengekomen, waarin mach tiging werd verleend tot het doen van uitgaven op de begrooting 1940 tot een maximum van deel van het totaal. Ingekomen was ook het verslag van het Middenstandsborgstellingsfonds voor de Langstraat. In een begeleidend schrijven drukt het bestuur van deze stichting er zijn spijt over uit, dat deze gemeente nog niet tot het fonds is toegetreden. Deze ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Een wijziging van de reglementen, regelende den rechtstoestand van de ambtenaren, ging onder den hamei- door. Hierdoor worden de reglementen in overeenstemming gebraciit met het gewijzigde Rijksambtenaren reglement. De vastgestelde veldwachters-veror dening werd door den Commissaris der Koningin teruggezonden, met het ver zoek hierin nog eenige verandering te brengen. O.in. mag de vrije genees kundige behandeling het maximum van 25.per jaar niet te boven gaan. Aldus werd besloten. Z.h.st. besloot de raad tot wijziging van de jaarwedde-regeling voor de ambtenaren ter gemeente-secretarie. Hierbij wordt op de gebruikelijke wij ze het salaris van deze functionarissen geregeld tijdens het vervullen van hun militairen dienst. Aan de orde was de benoeming van een. lid van het Burgerlijk Armbestuur te Capelle, wegens overlijden van den heer A. J. Verhoeven. De voorzitter memoreerde, hoe de thans overleden heer Verhoeven jaren en jaren deze functie heeft vervuld naar zijn beste weten en zeer zeker tot groote tevredenheid van de geheele be volking. Hierna werd de zoon van den over ledene, de heer A. J. Verhoeven Jr., met 8 stemmen gekozen. De heer J. A. Verheijden verwierf 2 stemmen. Voor extra hulp aan werkloozen werd vastgesteld 9(53.80. Voor reke ning voor de gemeente komt hiervan 244.—. Voor steun aan kleine boeren en tuinders werd 89.91 beschikbaar gesteld. F1 22.— komt hiervan ten laste van de gemeente. Z.h.st. werd de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur gewijzigd: de gemeente-subsidie werd n.l. met j 320 verhoogd. Wethouder van Willigenburg gaf hierop een korte toelichting, waarin hij uiteen zette, dat het tekort van 1937 weggewerkt moet worden in de be grooting 1939. Anders zou het Burger lijk Armbestuur geld over gehouden hebben. Eveneens wordt z.h.st. gewijzigd de begrooting van het Burgerlijk Armbe stuur te Capelle. Hier werd de ge meente-subsidie verlaagd met 143.92. De gebruikelijke wijzigingen van de gemeente-begrootingen 1939 en 1940 gingen onder den hamer door. Voorts werd besloten om een klein stukje grond aan de nieuwe begraat- plaats, waar de gemeente niets aan heeft, in publieke veiling te brengen. Dit lapje grond is een half hont groot. Het distributie-bureau. Bij de rondvraag bepleitte de heer Adr. Verheijden décentralisatie van het distributie-kantoor, opdat voor komen wordt, dat tweehonderd a drie honderd menschen staan te wachten. Spr. wilde ook nog in een ander lo kaal, een distributie-kantoor vestigen. De voorzitter deelde mede, dat het in verband met het toekennen van ex tra broodbonnen aan hen, die zwaren arbeid verrichten, op het distributie kantoor even ontzettend druk is ge weest. Nu dit evenwel geregeld is ver wacht spreker, dat de verdere drukte wel zal losloopen. Wel wilde de voor zitter in overweging geven om, als er een gebouw beschikbaar is, dan een keer zitting te houden. Als er weer een bijzondere groote toeloop verwacht wordt, zal de voorzitter trachten een nieuwe regeling te krijgen. Een en an der stuit echter op bezwaren in ver band met de geringe personeelbezet- ting. Het Capelsche Veer. De heer Verheijden zeide verder nog, dat hij op het aanplakbord had ge lezen, dat de veerpont bij het Capel sche Veer per 15 Juli uit de vaart gaat. Daarna zal het vervoer voorloo- pig worden overgezet met een bootje. Hoe moet het evenwel gaan met de koeien en het graan. Hierdoor ontstaan heel veel moeilijkheden. Indertijd toen de Maasmond gegraven is heeft de ge meente vrije overtocht over de Maas gekregen. Over deze regeling wordt ernstig geklaagd. Spreker wil B. en W. in overweging geven oin met andere gemeenten in contact te treden, b.v. Waspik en Kaatsheuvel en dan geza menlijk een actie voeren tegen dit be sluit om alsnog een betere regeling te verkrijgen. De heer Verhoeven merkt op, dat er nog een reserve-veer is en vroeg of dat geen dienst kan doen. De voorzitter antwoordde, dat hij gehoord had, dat ook dit reserve-veer reeds is weggehaald. Hij wilde een ac tie, als door den heer Verheijden be doelt, echter wel probeeren. Wethouder Middelkoop verklaarde nog, dat het Capelsche Veer drukker is dan het Veer bij Heusden. Besloten werd om in samenwerking met andere gemeenten te trachten, een betere oplossing te verkrijgen. Hierna werd de vergadering geslo ten LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 Een onderwijskwestie en demping van de haven. Vrijdagmiddag kwam de raad der gemeente Geertruidenberg in openba re vergadering bijeen. De voorzitter, burgemeester Bian- chi opende de bijeenkomst met de volgende toespraak: Wie had ooit kunnen vermoeden, dat sinds onze vorige raadsvergade ring ons land in den oorlog zou wor den meegesleurd en velen onzer land- genooten zouden sneuvelen. Geertruidenberg betuigt in deze raadsvergadering zijn eerbiedige hul de en dank aan hen, die in trouwe plichtsvervulling hun leven lieten voor ons vaderland. Hoewel onze gemeente van veel leed gespaard is gebleven, is toch de ramp van een oorlog niet aan ons voorbij gegaan. Wij hebben onder onze inwo ners 2 slachtoffers van de familie Pruysten te betreuren. Heel Geertrui denberg heeft met het leed dezer fa milie oprecht meegeleefd. Aan het graf van den soldaat Jan Pruysten heb ik namens Geertruiden berg dank gebracht voor zijn solda ten-trouw. Wij zullen hem blijven eeren als een soldaat die het hoogste gaf dat een soldaat het vaderland schenken kan „zijn leven". Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als een soldaat die zijn plicht deed tot in den dood. De dagen van 10 tot 14 Mei j.l. wa ren dagen van vol angstige spanning, dagen niet zonder gevaar. De taak van het gemeentebestuur en zijn ambtenaren was in die dagen moeilijk en zwaar. Ik weet, dat ik van meerdere ambtenaren zeer veel heb gevergd, meer dan redelijker wij ze mocht worden gevraagd. Doch on der die omstandigheden was er geen tijd om alles te wikken en te wegen, er moest gehandeld worden in het belang van onze bevolking met ter zijde stelling van particuliere belan gen. Ik breng dan ook hier gaarne dank aan de ambtenaren, aan den gemeente veldwachter, Rijkspolitie voor den steun welke ik in die dagen van hen heb mogen ondervinden. Mijn oprechten dank ook aan het Hoofd van de Luchtbeschermings dienst den heer Meyers, aan Dr. Jas pers, Mevr. Dr. van Bockel, de E.H. B.O. en alle andere onderdeden van den Luchtbeschermingsdienst voor de wijze waarop zij hun plicht hebben vervuld. Dank ook voor de vrijwillig aangeboden diensten van burgers die als tolk wilden fungeeren. Deze dien sten zijn van zeer veel nut geweest. Het voorkwam misverstanden tus- schen bezettingstroepen en bevolking en heeft ongetwijfeld bijgedragen tot een rustig verloop van zaken. Zonder iemand te willen vergeten, dank aan allen die op de een of an dere wijze hun diensten voor de ge meenschap hebben gegeven, waardoor de taak welke op mijn schouders rust te, werd verlicht. Ook de bevolking van Gecrtruidcm berg breng ik mijn oprechten dank voor de rustige en waardige wijze waarop zij zich gedragen heeft. Zij heeft getoond door het opvolgen der gegeven bevelen vertrouwen te stel len in de overheid. Ik hoop ook in de toekomst op dit vertrouwen te kun nen blijven rekenen en raad een ieder aan alle bevelen en voorschriften wel ke reeds zijn gegeven en nog gegeven zullen worden stipt op te volgen. Be denk, dat één verkeerde daad van een enkeling voor hem zelf en ook voor anderen zeer nadeelige gevolgen kan hebben. Als wij iets uit die angstige dagen geleerd hebben, dan is het wel dit, dat wij allen één zijn. Dat de tijd van verdeeldheid en afzondering voorhij is, dat wij allen eikaars steun en hulp noodig hebben. Het is thans ons aller taak met in zet van al de dadenkracht welke in ons is, samen te werken om alle moei lijkheden te overwinnen en door krachtige en eendrachtige samenwer king te arbeiden in het belang van Geertruidenberg en hare ingezetenen. Hierna ging men over tot de afhan deling van de agenda. De notulen der vorige vergadering werden onveranderd vastgesteld. Mededeeling werd gedaan van pro- ces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger. Enkele wijzigingen van de gemeen te begrooting en de begrooting van het grondbedrijf gingen onder den ha mer door. Tot lid van de commissie tot we ring van schoolverzuim wegens ont slagname van het oud-hoofd der open bare lagere school, den heer Offer mans werd benoemd de heer J. Nol len, het tegenwoordige hoofd. De heer J. Nollen werd eveneens benoemd tot lid van de commissie van plaatselijk schooltoezicht, ook we gens ontslagname van den heer Of fermans. Aan de orde kwam vervolgens de vaststelling van het voorschot inge volge artikel 101 der Lager Onderwijs wet 1920 over 1940 van bijzondere scholen. De voorzitter deelde mede, dat de inspecteur van onderwijs in het dis trict Roermond hij Ged. Saten in be roep was gegaan tegen het raadsbe sluit, waarbij was bepaald, dat (5, per leerling voor de bijzondere scho- len uitgetrokken zou worden. Deze zaak diende op 9 Mei, juist een dag voor het uitbreken van den oorlog te 's Hertogenbosch. Ged. Staten hebben toen beslist, dat de gemeente voor be doeld onderwijs moest uittrekken 8.40 per leerling. Tegen deze uitspraek zijn B. en W. in beroep gegaan hij de Kroon. Nadat de oorlog eenige dagen voor hij was, is een schrijven binnen geko men van het departement van Onder wijs, Kunsen en Wetenschappen, waarin werd gezegd, dat alle hangen de geschillen in der minne moesten worden geschikt. Hierna heeft de voorzitter zich in verbinding gesteld met de schoolbe sturen en overeengekomen is om het bedoelde bedrag op 7,25 te bepalen. De burgemeester dankte hierna de schoolbesturen voor hun welwillende houding. Enkele wijzigingen van de begroo ting der Stedelijke Godshuizen wer den z.h.st. aangenomen. Onder de ingekomen stukken was een verzoek van R. Heesters om ook in aanmerking te mogen komen voor behang- en verfwerk, dat door de ge meente wordt opgedragen. De voorzitter zei, dat groote werken worden aanbesteed en aan den laag- sten inschrijver worden gegund. Dat B. en W. naar dit adres niet zoo hard loopen, vindt bovendien zijn oorzaak in het feit, dat toen Heesters de school had geschilderd, dit zoo slecht was gedaan, dat een en ander opnieuw moest gebeuren. Bij de rondvraag gaf de heer Sas sen in overweging om de Binnenha ven, die in zeer desolaten toestand verkeerde, te dempen en de werk zaamheden in werkverschaffing uu te voeren. De voorzitter beloofde zulks te on derzoeken. Wethouder Sassen deelde verder nog mede, dat in de St. Petruskerk te Rome eiken Zondag een H. Mis wordt opgedragen tot intentie van rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en naastenliefde. Spr. hoopte dat alle menschen hiervoor veel zullen bidden, opdat men na den oorlog een nieuw Geertruidenberg zal terug zien. Opwekkende woorden van den voorzitter Onbewoonbaar- verklaring. Verhooging loyn gem.-arbeider. De voorzitter zeide, dat de dagen van 1015 Mei zoo intens door allen zijn beleefd en mede gevoeld, dat zij voor immer in de herinnering zullen blijven voortleven. We hebben het gebeurde te aanvaarden, in rotsvast vertrouwen op ons dierbaar vader land. Wij doen dat in loyale samen werking met de Duitsche autoriteiten en brengen voorts met diep ontzag een eeresaluut aan die helden, die hun krijgsmansplicht hebben vervuld. Dit eeresaluut geldt inzonder hen, die vie len in den strijd voor het vaderland. Van de 80 dienstplichtigen uit onze gemeente, keerden allen behouden te rug. De voorzitter hoopt dat ook het corps der Kon. Marechaussée in goe den welstand zal arriveeren. Hij bracht dank aan allen, die hun dien sten gaven in de moeilijke dagen, in zonder luchtbescherming en burger wacht. Ged. Saten hadden kennis genomen van de uitwoning van den burgemees ter. Deze zal minstens Woensdags en Vrijdags van 9-11 u. voor het publiek te spreken zijn en voorts alle dagen aanwezig zijn, als het belang dit eischt. De raad ging hiermee accoord. Aan gem.-veldwachter Halmans werd tegemoetkoming in huishuur verleend en deze bepaald op f 221 'sjaars. De verbetering der hem aan vankelijk toegewezen woning te Herpt werd opgeschort. De extra hulp aan werkloozen en B-boeren werd vastge steld op resp. 5,90 en 2.95. De ge meente heeft nog acht werkloozea Waiiv(jlsrfer en Langstraatsche Courant*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1