Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen; STAMKAART 12 34 r 98 89 2.69 14 5.89 1395 4> 8.85 r V' II.30 9.75 1790 69. 129. NOORD BRABAND Alles 100°o kwaliteit* rat s Binnenveer - Kapok en Wol. Dit nummer bestaat uit DRIE Bladen. EERSTE BLAD 3 I voor Prima Brandewijn, Jenever, Cognac, Bessen Jenever, Frambozen op Brandewijn, Wijnen en Likeuren* ALLE ZOMER-ARTIKELEN NUMMER 56. ZATERDAG 13 JULI 1940. 63c JAARGANG, DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. REALITEIT. Wij leven in een moeilijken tijd en in moeilijke tijden is het niet voldoende bij de pakken neer te zitten, te wach ten tot de storm voorbij zal gaan, Gods water maar over Gods akker te laten loopen en zich wijs te maken dat ,,het wel weer beter" zal worden. In dagen als wij nu beleven is het daarentegen noodzakelijk nuchter de naakte werkelijkheid in de oogen te hoe moeilijk dit ook moge zijn en de consequenties te aanvaarden. Het is niet gemakkelijk afstand te doen van wat men heeft lief gehad, ja zelfs alleen maar waaraan men gewoon was geraakt, dat stelt zware eischen aan onze geestkracht en onze overtui ging, maar het leven staat niet stil; dat geweest is, is nog nooit op dezelfde wijze teruggekomen en wij hebben ons dat te realiseeren. De ware vrijheid ligt ook niet in het zich verzetten te gen wat buiten onze macht ligt, maar meer in 't aanvaarden der onverander lijke feiten. In ieder beschaafd land trouwers is het vanzelf sprekend, dat aanwijzingen der overheid worden opgevolgd. Thans is Nederland een bezet deel van het Koninkrijk der Nederlanden en volgens t oorlogsrecht treedt de be zetter in de plaats, rechten en plichten, van de vroegere overheid. En zooals het noodig was dat voor de bezetting eenieder zich schikte naar de bevelen der autoriteiten, er in toe stemde zijn eigen belang ondergeschikt te maken aan het hoogere belang der gemeenschap, zoo zal ook een ieder thans de eigen wenschen en inzichten ondergeschikt dienen te maken aan het hoogere belang, dat het leven van 't Nederlandsche volk weer herstellen en in goede banen leiden moet. Wij weten het, 't is voor een volk te verbieden, maar ook den plicht op te bouwen en wij om daaraan mee te werken. Wij Nederlanders hebben ons altijd gekenmerkt door nuchterheid en zin voor realiteit, die zullen we ook thans moeten toonen. Wij zijn, ons ondanks, meegesleurd in een groot politiek gebeuren; wij zijn er ditmaal niet buiten gebleven en staan er ook niet meer buiten. Wij zullen moeten trachten ons deel te blijven van het nieuwe Europa, dat zich aan het vormen is. Wij zullen ons moeten stellen op het terrein der politieke realiteit, op 't geen mogelijk en niet wat onmogelijk en zin loos is; wij zullen den toestand van 't oogenblik hebben te erkennen, daar naar te handelen en te zorgen, als de tijd er is, onze Nederlandsche plaats in 't geheel in te nemen. Wij mogen ons niet blind staren op 't geen voorbij is, op t geen ons dier baar was, maar dat, zooals het was, wel nooit meer zal terugkeeren, al zal ons dat misschien zwaar vallen. LEVENSVERZEKERING v i ;v' 1843 WAALWIJK 1843 Nieuwe tijden en toestanden vragen nu eenmaal onherroepelijk nieuwe da den en t moet erkend ook in ons land vroegen verschillende zaken om ver nieuwing. Wij mogen ons in elk geval door bovenbedoeld gevoel niet laten beheer- schen en daardoor schade toebrengen de verhoudingen en de toekomst ?S2jgöfoï aan als het onze een moeilijke taak zich in te stellen op de veranderde omstandig heden en de overheid kan en zal van ons, na het innerlijke en uiterlijke leed over 't geen op verschillend gebied voor ons is verloren gegaan, niet verlangen dat wij ons uitputten in overdreven lof of serviliteit of een houding aannemen als sommige persorganen, die in de eer ste dagen der bezetting reeds direct met hun gedrag klaar stonden en het roer maar ineens konden omgooien. Wij zijn overtuigd dat de huidige overheid van zulke karakters niet gediend is, maar daartegenover zullen wij ons hebben aan te passen aan den nieuwen toe stand. De bezettende overheid, is zooals wij schreven, gekomen in de rechten en plichten der vroegere Nederlandsche overheid en wij leggen hier nadruk op de plichten. Zij heeft niet alleen 't recht van den Nederlandschen opbouw. Onthouden we ons dus van zaken, die onder de huidige omstandigheden doelloos en zinloos zijn, maar beijveren we ons die plaats in te nemen, die we behooren in te nemen en waarop we aanspraak mogen maken, opdat onze Nederlandsche belangen ook in de nieu" we toekomst, die komen gaat, gewaar borgd zullen blijven, door samenwer king met de overheid en door eenheid van ons volk. Daaraan mede te werken blijft aller primaire plicht. ADVERTEERT IN „DE ECHO VAN HET ZUIDEN". HET BLAD VOOR WAALWIJK EN OMGEVING. vóór-oorlogsche kwaliteiten tegen ouderwetsche prijzen! AHNVJ1NG MAANDAG 15 JULI 8.30 UUR-V.M. 900 al SPLITMOUSELINE aardige dessins 750 el VISTRA frissche kleur HEEREN BADPAKKEN zuiver wol NU DAMES BADPAK zuiver wol SP0RTC0RSET reclame-prijs CORSET met buikband LUIERS flinke maat KINDER LEDIKANTEN 55 x 110 div. kleur SWAGGERS prima kwaliteit DAMES REGENMANTEL ZWARTE MANTEL groote maat 7 95 2 95 inn V|STA japonnen lau Alleen NU IQfl ZIJDEN LINNEN lüU JAPONNEN O 69 C0C0S 50 c.M. breed 31 Plm. 100 c.M. 69 GROOTE PARTIJ COUPONS C0C0S H0LTAP-KARPET extra prijs 3x4 AXMINSTER KARPET flinke maat, NU WOLLEN DEKEN 2 pers. vanaf GESTIKTE DEKEN 2 pers. alléén NU 1 98 KEUKENSTOEL HOUTEN LEDIKANT SCHUIFTAFEL zware uitvoering 1.98 7 90 SPIRAALMATRAS 2 pers. op beugel WOL MATRAS 2 pers. 3 dig. m. kuss. SLAAPKAMER prima kwal. eiken HUISKAMER Compleet Old finish BABY-UITZETTEN NU NOG zonder stamkaart Profiteert hiervan P0RCELEIN GLAS AARDEWERK RESTANTEN tegen spotprijzen. „Slaap aan één stuk door". Meer dan ooit heeft U behoefte aan ge zonden slaap. Wij kunnen U nog uit voorraad bedienen van onze prima ma trassen in U weet wel die ma trassen waarvoor wij garant blijven. WONINGINRICHTING KTIFA C U N E N IvV/rM WAALWIJK WAALWIJK KRACHTIGE ACTIVITEIT VAN DE DUITSCHE LUCHTMACHT. Convooi aangevallen. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Een duikboot meldt het tot zinken brengen van 35.187 br. t. vijandelijke koopvaardij-scheepsruimte. Tijdens luchtaanvallen tegen Enge land werden voor de Oost- en Zuid kust een patrouillevaartuig, alsmede drie koopvaardijschepen met een tota len inhoud van 26.000 br. t. tot zinken gebracht, tien andere koopvaardijsche pen werden ernstig beschadigd en ge deeltelijk in brand geschoten. Bom- treffers in benzine-opslagplaatsen der vliegvelden van Pembroke en in Ips wich, alsmede in de wapenfabrieken van Norwich, Leeds, Tilbury en Swan sea veroorzaakten branden en ontplof fingen. Boven het Kanaal zijn herhaaldelijk luchtgevechten tusschen Britsche en Duitsche jagers ontstaan, waarbij de tegenstander zware verliezen leed. Zoo als reeds in een extra bericht is bekend gemaakt, hebben twaalf Britsche bom menwerpers van het type Bristol Blen heim getracht naar het vliegveld van Stavanger, Sola, te vliegen. Alle aan vallende Britsche vliegtuigen werden, voordat zij tot de uitvoering van hun opdracht konden overgaan, neerge schoten. Duitsche vliegtuigen zijn hier bij niet verloren gegaan. De totale verliezen van den vijand bedroegen gisteren 29 vliegtuigen, waaronder een Sunderland vliegboot. Acht en twintig machines werden in luchtgevechten en een toestel werd door het afweergeschut neergehaald. Drie eigen vliegtuigen worden vermist, 'n den nacht van 8 op 9 Juli werd, zoo als eerst thans bekend wordt, een Britsch vliegtuig door nachtjagers bo ven de Duitsche Bocht neergeschoten. BERLIJN, 10 Juli. (D.N.B.) - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Zoo juist worden nieuwe buitenge wone successen van het Duitsche lucht- wapen bekend. Nadat reeds in een spe ciaal bericht het neerschieten van een geheele Britsche bombardementsgroep, bestaande uit zeven vliegtuigen, bij A- miëns werd gemeld, hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen in de Straat van Dover hedenmiddag een zwaar bevei ligd Britsch convooi aangevallen en een kruiser alsmede vier koopvaardijsche pen, in totaal metende 21.000 B.R.T., door bomtreffers tot zinken gebracht. Verder kregen een kruiser en drie koopvaardijschepen, in totaal 19.000 B.R.T., zware treffers, zoodat zij ge deeltelijk met zware slagzij en brandend bleven liggen. De vijandelijke jagers, die het convooi beveiligden, werden in luchtgevechten gewikkeld, waarbij er tien werden neergeschoten. Vier eigen vliegtuigen keerden niet terug. Waaiwnbsche en Langstraatsclie Courant* zien ÏTolsteren-lagarde i i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1