Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. „NOORD-BRABAND" Belangrijke Verordeningen en Mededeelingen. WOENSDAG 17 JULI 1940. 63c JAARGANG DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. BOTER, MARGARINE, SPIJS OLIËN IN DISTRIBUTIE. Ook rijst en gort op de bon. Vanwege het departement van Land bouw en Visscherij is de distributie uit gebreid tot een reeks verbruiksartikelen en wel: a. Margarine, spijsvetten, spijsoliën en boter (behalve schapen- en geiten- boter) b. Alle soorten rijst, gebroken rijst, rijstemeel, havermout, havervlokken, grutten, gort, maizena, griesmeel, ma caroni, spaghetti, vermicelli en pud dingpoeders. Boter, margarine, vet. Gedurende het tijdvak van 15 tot en met 28 Juli a.s. geven de bonnen 67 en 68 recht op x/2 pond boter of margarine of vet, naar keuze van den kooper. Detaillisten zijn tot en met 21 Juli a.s. vrij in den aankoop van deze artikelen; daarna kunnen zij hun voorraad alleen aanvullen met toewijzingen. Deze regeling is voorloopig. Bij de definitieve distributieregeling, die op 29 Juli a.s. in werking treedt, zullen zij, die zwaren en zeer zwaren lichamelijken arbeid verrichten, voor extra-rantsoen in aanmerking komen. Instellingen, d.w.z. ziekenhuizen e.d. cafés en restaurants, broodjeswinkels en cantines zullen toewijzingen voor boter ontvangen na gedocumenteerde opgave van hun verbruik. De z.g. instellingen, met uitzondering van ziekenhuizen en gevangenissen, ko men slechts in aanmerking voor boter. Spijsoliën. Het koopen van spijsoliën voor con sumptiedoeleinden is van Zondag af ge durende twee weken verboden. Bovendien mag met ingang van Zon dag geen room, op welke wijze ook vervaardigd en voor welke doeleinden ook bestemd, meer worden betrokken, tenzij op doktersattest. Vet- en olieverwerkende industrieën, waaronder mede gerekend broodbak kers en banketbakkers, ontvangen toe wijzingen van de Ned. Zuivelcentraie. Grutterswaren. De distributie van de bovengenoem de grutterswaren begint op 22 Juli a.s. Tot dezen datum zijn de verkoop en de aflevering van deze waren aan den verbruiker stopgezet. Voorshands is de distributieregeling aldus: 1. één bon voor x/2 pond rijst of gebroken rijst of rijstemeel gedurende drie weken (22 Juli t.m. 11 Augustus). 2. één bon voor ]/2 pond gort of ha vermout of havervlokken of grutten ge durende drie weken (22 Juli t.m. 11 Augustus) 3. één bon voor 1 ons maizena of griesmeel of puddingpoeder gedurende zeven weken (22 Juli t.m. 8 Septem ber) 4. één bon voor 1 ons macaroni of spaghetti of vermicelli gedurende zeven weken (22 Juli t.m. 8 September). Het ligt in de bedoeling voor zeer jonge kinderen een toeslag op het rant soen te geven. Toewijzingen aan detaillisten en in stellingen, zooals hotels en restaurants, zullen zooveel mogelijk in den loop van deze week worden uitgereikt. Industrie ën, die de genoemde artikelen verwer ken, kunnen vóór 22 Juli a.s. een ver gunning aanvragen bij de Ned. Meel centrale. De verstrekking van margarine en vet aan werkloozen. In verband met de distributie van boter, margarine en spijsvet heeft de secretaris-generaal van 't departement van sociale zaken aan de gemeentebe sturen doen weten, dat de distributie van goedkoope margarine en bak- en braadvet aan werkloozen op de norma le wijze kan voortgaan, zooveel moge lijk met handhaving van de bestaande kwanta. De werkloozen en armlastigen zullen voor goedkoope margarine en vet ook bonnen behooren in te leveren teneinde te voorkomen dat deze categorie zich grootere hoeveelheden zou kunnen aan schaffen dan de andere distributiege rechtigden. Zij zullen dan echter nog eenige bonnen van hun algemeen dis tributieboekje overhouden, waarvoor zij nog margarine of vet tegen den nor malen prijs kunnen koopen. Hoeveel boter of vet op bonnen? Hieronder laten wij volgen de hoe veelheden, welke voor boter of ander vet op de bonnen verstrekt zullen wor den: 125 gram voor kinderen tot en met het vierde levensjaar. 250 gram voor volwassenen. - 375 gram voor hen, die zwaren li chamelijken arbeid verrichten. 7o0 gram voor hen, die zeer zwaar werk hebben. DE DISTRIBUTIE VAN VARKENSVLEESCH. Bons of vleeschlooze dagen. Na dc distributie via de Nederland- sche veehouderijcentrale van varkens over de slagers, zal naar wij vernemen, binnenkort volgen distributie van var- kensvleesch over de consumenten. Of deze distributie zal geschieden met be hulp van bons, dan wel door het in stellen van dagen zonder varkens- vleesch is nog niet beslist. Met 't oog op het tekort aan kracht voer voor de varkensmesterij zal de varkensstapel van circa 1V2 millioen dieren tot ongeveer de helft moeten worden verminderd. Vóór den winter wil de veehouderij centrale reeds 250.000 varkens extra aanknopen om ze in te vriezen, als voorraad. De distributie van varkens over de slagers en de concentratie van de slachtingen op een beperkt aantal slachtplaatsen is vandaag ingegaan voor groote deelen van Noord en Zuid- Holland en Utrecht. Maandag 22 dezer zal zij plaats vin den voor de Noordelijke provincies en Gelderland, 29 dezer voor Brabant, Limburg en Zeeland. EFFECTENBEURS HEROPEND. Staatsfondsen omhoog. De heropening der Amsterdamsche Effectenbeurs heeft méér dan beant woord aan de optimistische verwach tingen van hen, die ondanks de recen te gebeurtenissen hun vertrouwen in het Nederlandschc Staatscrediet be houden hadden. De tot de officieele noteering toegelaten Nederlandschc staatsfondsen bedongen koersen, hoo- ger dan het niveau van 9 (Mei* 1940. HET BANDENBOEKJE VOOR DEN AUTOMOBILIST. Naast een rijvergunning, een ben zinevergunning, een wegenbelasting- kaart en het gebruikelijke rij- en num- merbewijs zal de automobilist binnen kort nog een zesde document bij zich moeten hebben, wanneer hij op den weg wil verschijnen: het bandenboek je. Vanmorgen is de Rijksverkeersin spectie op verschillende plaatsen in ons land reeds begonnen met het re- gistreeren der banden. De automobilisten, wien een rijver gunning is uitgereikt, krijgen een aan schrijving, dat zij zich op een bepaald uur en plaats ter beschrijving moeten melden, terwijl, als de beoogde maat regel eenmaal van kracht is geworden, leuerc nouder van een nieuwe rijver gunning zien eigener beweging bij de rujksverkeersinspecüe zal moeien mel- uen. in iiei bandenboekje zal een nauw keurige omsenrijving worden gegeven van oe banden, waarop de wagen loopt, plus de een ot twee reserveban den, die met of zonder wiel op den auto zijn gemonteerd. Niet slechts merk, nummer en almetingen zullen worden vermeid, ook de toestand, waarin ue band zich bevindt, zal worden uitgedrukt en wel in een slijt- i'actor. Het zoogenaamde slijlpereentage zal 1UU bedragen bij een nieuwen of na genoeg nieuwen band. Hoe meer de band versleten is, des te geringer wordt hel getal van hel slijlpereentage. Wanneer niet slechts de rubber ge heel is afgesleten, doch ook het can vas gebreken vertoont, zoodat de band onherroepelijk van onwaarde is, zal een slijtpercentage van worden toe gekend. Van het onderzoek zal afhangen of en wanneer men een nieuwe band krijgt. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 GEEN FRANSCHE EN ENGELSCHE FILMS. Naar men verneemt wordt weldra een nieuwe regeling verwacht betref fende de vertooning van buitenland- sche films in Nederlandsche bioscoop theaters. Het zou in de bedoeling lig gen om binnenkort geen Engelsche en Fransche films meer in de theaters te laten draaien, doch zich in hoofdzaak te beperken tot Amerikaansche en Duitsche films en wat deze eerste be treft hoofdzakelijk die, welke ook in de Duitsche theaters vertoond worden. Op de nieuwe programma's, welke van Vrijdag af in de Haagsche theaters vertoond zullen worden, staan nog verschillende Engelsche en Fransche films en hiervoor zou nog toestemming verleend zijn om die in het nieuwe programma op te nemen. OPHEFFING VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPSEN. Hét A.N.P. meldt: De vrijwillige landstormkorpsen motordienst, vaar- tuigendienst, spoorwegdienst, lucht wachtdienst zijn, naar wij vernemen, met ingang van 15 Juli opgeheven. In verband daarmede zijn per 15 Juli verbroken alle verbintenissen van vrijwilligers berieden de rang van of ficier, alsmede de verbintenissen van vrijwilligers, die in geval van binnen- Iandsche onlusten tijdelijk tot officier worden benoemd. De ontslagbrieven zullen door de corpscommandant wor den toegezonden. Voor zoover bovenbedoelde dienst plichtigen beneden den rang van of ficier nog niet voor den Opbouwdienst zijn aangewezen, kunnen zij in den dienst worden opgenomen volgens door den leider van den Opbouwdienst gestelde regelen. OOGST VAN GENERAAL PARDON ALLEEN IN DEN HAAG: 21/2 MILLIOEN. Het eerste generaal Pardon, dat op 15 Juni eindigde, werd, wat het dis trict Den Haag betreft, een fiasco, zoo als wij destijds hebben gemeld. Hoog stens twee ton aan verzwegen inkom sten en vermogens wat toen hier door „berouwvolle zondaars" bij de inspec tie der belastingen opgegeven. Daarop is de termijn alsnog verlengd tot 15 Juli en het leek alsof het succes van dezen tweeden verlengden termijn niet veel meer resultaat zou brengen. Doch hoe anders is dit uitgekomen! Blijkbaar zijn velen zich nog eens ern stig gaan bezinnen met het resultaat, dat, volgens een inededeeling van den hoofdinspecteur der directe belastin gen, er een lüüü-tal opgaven van ver zwegen bedragen is ingekomen, zoo dat naar een ruwe schatting, Den Haag alleen met 2'/£ millioen verzwegen in komsten en vermogens den termijn van het allerlaatste generaal pardon zal afsluiten. HET NEDERL. VERBOND VAN YAKVEREENIGINGEN ONDER EEN BEWINDVOERDER. Het A.N.P. meldt: De Rijkscommissaris voor het be zette gebied heeft een reeks van maat regelen uitgevaardigd, welke de orga nisatie en de leiding van de Neder landsche vakverbonden betreffen. De vakverbonden zijn in Nederland op toonaangevende 'wijze bij de ont wikkeling van het sociale leven be trokken. Het terrein van hun werk zaamheden raakt onmiddellijk en op ver strekkende wijze de levensverhou dingen van eiken arbeider afzonder lijk. Dat geldt vóór alles voor de bepa ling van de loon- en arbeidsvoorwaar den, voor de werkloosheidsverzeke ring alsmede verschillende gebieden van de sociale verzekeringen. De arbeid op sociaal gebied ligt den Rijkscommissaris, zooals zijn maatre gelen o]) het gebied der werkverrui ming, van den wederopbouw en van ile werkloosheidsbestrijding bewijzen, bijzonder na aan het hart. De voort zetting van dezen arbeid in het be lang van den Nederlandschen arbei der veronderstelt een samenwerking in onderling begrijpen tussehen den Rijkscommissaris en de op sociaal gebied werkzame Nederlandschc in stanties. De naar ledenaantal grootste vak organisatie in Nederland, het Neder landsche Verbond van Vakverenigin gen te Amsterdam, biedt in haar top geen waarborg voor een samenwer king on dezen grondslag. Dc leidinf van dit verbond gaat bij haar werk zaamheid van beginselen uit, die met de jarenlang gehuldigde politieke, op klassenstrijd gerichte, doelstelling van het verbond en met zijn tot hei begin van den oorlog onderhouden nauwe verbinding met het internati onale Marxisme overeenstemmen. De ze algemeene houding, die met de na- tionaal-socialistische opvattingen niet in overeenstemming te brengen is, sluit een positieve samenwerking met de betrokken instanties van den rijks commissaris uit. De rijkscommissaris heeft daarom met ingang van heden aan het bestuur van het Nederlandsche Verbond van Vakvereenigingen iedere verdere werkzaamheid verboden en in zijn plaats een nieuw bestuur in den vorm 'van een bewindvoerder aangesteld. Tot bewindvoerder is benoemd de heer H. J. Woudenberg te Amster dam. Het nieuwe bestuur heeft het recht alle maatregelen te treffen, welke op organisatorisch, personeel of financi eel gebied bij hel N.V.V. of zijn aan. gesloten vakvereenigingen in het be lang van de waarborging van hun rechten noodzakelijk zijn. Het bestuur door den bewindvoerder heeft heden zijn arbeid aangevangen. Het doel van deze maatregelen be staat niet daarin de rechten en aan spraken, welke de Nederlandsche ar beider tegenover de vakorganisaties heeft verworven.en waarvoor hij ja ren lang zijn bijdragen heeft gestort, prijs te geven of zelfs ook maar de sociale voorzieningen der vakorgani saties af te breken. Deze moeten, zoo als de rijkscommissaris uitdrukkelijk heelt bevolen, in vollen omvang be houden en bovendien zooveel mogelijk uitgebreid of verbeterd worden. Op dezen grond is ook afgezien van een opheffing van de socialistische orga nisaties. Hoofdpijn en Kiespijn. N.S.B. NEEMT GEEN GEPRIVILE- GEERDE POSITIE IN. Leden veroordeeld wegens overtreding der Wapenwet. Gisterochtend stonden, naar we in De Tijd lezen, voor den Haarlemschen kantonrechter vijf leden van de N.S.B. terecht, die in het bezit waren gevon den van wapenstokken of als zooda nig dienstdoende tuinslangen, al dan niet met lood verzwaard. Te hunner verdediging voerden de verdachten aan, dat zij deze wapens noodig zouden hebben om zich tegen de aanvallen van het publiek, dat te gen hen een zeer agressieve houding zou aannemen, te verdedigen. In zijn requisitoir zeidc de ambte naar van het O.M., dal hij zich in ver. band met deze gevallen had gewend tot den procureur-generaal te Amster dam met de vraag, of ten aanzien van de leden van de N.S.B. de wapenwet thans nog moet worden toegepast. Van deze zijde was hem toen mede gedeeld, dat volgens de opvattingen van het departement van Justitie en de Duitsche overheid de N.S.B. geen geprivilegeerdc positie inneemt en dat ook ten aanzien van haar leden de be palingen van de Wapenwet onvermin derd moeten worden toegepast. Spreker eischte tegen elk der ver dachten een geldboete van 5 subsi diair drie dagen hechtenis met ver beurdverklaring van de in beslag ge nomen wapenen. De kantonrechter veroordeelde hen conform den eisch. Die Duitsche autoriteiten zijn, naar ons in een ander verband is gebleken, ook heelemaal niet gesticht over inci denten zooals die zich de laatste da gen in sommige plaatsen hebben voor gedaan. In Den Haag b.v. waren het lieden, tot een extreem partijtje bc- hoorend, die reeds waren overgegaan tot het „bezetten" van een winkel, iot het stellen van eischen ten aanzien van de personeelsbezetting en die zelfs een boete oplegden aan den winke lier wegens „beleediging". Wanneer andere groepen hier nu weer tegen in zouden gaan, zouden we midden in een soort burgeroorlogje zitten voordat wij het wisten. Daarom is het goed, dat parallel aan dc waar schuwing van den Haagschen hoofd commissaris van politie ook van Duit sche zijde nog eens ondubbelzinnig is uitgesproken, dat deze en dergelijke terreurmethoden niet passen bij de rust en de orde, welke de Rijkscom missaris verklaard heeft te zullen handhaven en waarborgen voor het Nederlandsche volk. NATIONALE ACTIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING. Ten einde hier te lande de thans zoo noodige samenwerking op econo misch gebied te bevorderen, heeft zich, na overleg met den secretaris generaal, waarnemend hoofd van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, dr. H. M. Hirschfeld, dezer dagen een Nationaal Comité De Echo van het Zuiden, Waaiwyfcscfte en Langstraatsehe Conrant^ f i": Veilig en vlug als geen ander helpen hierbij altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt'a Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnhardtjca" Doos 10 en 15 ct.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1