Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. NEDERLANDSCHE UNIE Nog enkele dagen ZOMER Fa. CUNEN Dit blad bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. OPROEP TOT ONS VOLK. Mededeelingen en verordeningen. B|B Schele Hoofdpijn NUMMER 60. ZATERDAG 27 JULI 1940. 63c JAARGANG DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telcgr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. De reeds bij name bekende „Nederlandsche Unie", vertegenwoordigd door een driemanschap, bestaande uil de heeren Mr. L. Einthoven, Mr. J. Lint horst Homan en Prof. dr. J. E. de Quay, heelt zich thans met den vol genden oproep tot het Nederlandsche volg gewend: Landgenooten, Uit den nood der tijden is een nieuwe taak geboren. Wij noodigen U uit, met ons deze zaak op te nemen. Wij roepen U op, mei eigen kracht en overeenkomstig onzen eigen Ne- derlandschen aard, gezamenlijk door kordaten arbeid naar een nieuwe Ne derlandsche saamhoorigheid te streven. Allereerst is n o o d i g: Erkenning van de gewijzigde verhoudingen. Nationale samenwerking op den allerbreedsten grondslag. Harmonische economische opbouw, met samenbinding van alle adbeids- krachten in ons volk. Sociale rechtvaardigheid opdat er kome werk voor allen en arbeids vreugde voor allen, voor jong en oud, voor den sterke en den zwakke. Be zieling van de jeugd in vaderlandschen zin. Dit willen wij verwezenlijken op Nederlandsche wijze, eerbiedigende de traditioneele geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid. Wij willen ons werk verrichten in contact met de Nederlandsche auto riteiten en met de bezettingsautoriteiten. Nederlanders. Geeft aan ons streven Uw aller krachten. Wie zich afzijdig houdt schaadt de Nederlandsche zaak. Sluit U aan! L. EINTHOVEN. J. LINTHORST HOMAN. J. E. DE QUAY. Het voorloopig adres van de Nederlandsche Unie is: Alexanderstraat 20 's-Gravenhage. MR. L. EINTHOVEN. Mr. L. Einthoven, hoofd commissaris van politie te Rotterdam, heeft een Indische carrière achter den rug. Hij werd in 1896 te Soerabaja geboren, vertrok op jeugdigen leeftijd naar het moeder land, studeerde te Utrecht in de rechten en te Leiden in het In disch recht, en keerde toen naar Indië terug. Hier bekleedde de heer Einthoven verschillende functies bij de rechter lijke macht. In 1929 vaardigde de Indische regeering hem af als „observer" naar de con ferentie van de Pacific- landen in Japan. Na zijn terugkeer in Indië werd hij verbonden aan het departement van Justi tie en in latere jaren werd hij o.m. belast met de leiding van de werk- Ioozenzorg. In 1933 werd mr. Eint hoven benoemd tot hoofdcommissaris van politie te Rotterdam. In December j.l. werd hem een half jaar verlof als zoodanig verleend in verband met zijn aan stelling tot gedelegeerd lid van den Centralen Raad voor de Ontwik keling en Ontspanning der Gemobiliseerden. MR. J. LINTHORST HOMAN. Mr. Johannes Linthorst Homan is de telg van een oud Drcntsch ge slacht. Hij werd in 1903 te Assen geboren en is sinds 1937 commissaris der koningin in Gronin gen, een ambt dat in de provincie Drente ook door zijn vader en zijn grootvader is bekleed. Hij studeerde te Leiden in de rechtswetenschap en promoveerde in 1934 op een proefschrift: „Het ontstaan der ge meenten in Drente". Na de voltooiing van zijn studie was bij advocaat te Assen tot 1932, toen hij benoemd werd tot burgemeester van Vlcd- der. In zijn geboorteplaats en daarbuiten ontplooi de de heer Linthorst Ho- man groote activiteit in het vereenigingsleven op allerlei gebied. De laat ste jaren deed hij veel van zich spreken op ver schillend gebied. Hij werkte met geestdrift en is een jonge stuwende kracht, vooral voor een drachtige samenwerking, het zoeken van even wicht en het bevorderen van de gemeenschaps zin. De propaganda voor de idee van de Neder landsche Unie is tot dusverre in Brabant ge voerd door Brabantia Nostra. Binnenkort zal de Ned. Unie met een eigen Weekblad uitkomen. PROF. Dr. J. E. DE QUAY. Professor dr. J. E. de Quay behoort eveneens t tot de jonge vooruit strevende Nederlanders die in hun arbeid ge toond hebben een open oog te bezitten voor de werkelijkheid. Dat hij in de laatste dagen van Mei benoemd werd tot tijde lijk Regeeringscommis- saris voor de organisatie van den arbeid, had reeds verheugenis ge wekt in kringen waar nieuwere denkbeelden over de bestrijding der werkloosheid waren doorgedrongen en waar zijn pleidooien om, in navolging van het Duit- sche voorbeeld, hier te lande arbeidsdienstplicht in te voeren, weerklank gevonden hadden. Jan Eduard de Quay werd in 1901 te 's-Her- togenbosch geboren. Hij studeerde aan de "JtrechU sche universiteit >n pro moveerde in 1927 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte. In Ameri ka studeerde hij aan de universiteit van Chica go, de Yale University, de Harvard University en de Columbia Univer sity. Daarna werd hij in Utrecht assistent van prof. dr. F. Roels. In 1928 werd dr. De Quay benoemd tot rector in de psychotechniek aan de ^Katholieke Handelshoo- geschool te Tilburg. In Oct. 1933 volgde zijn be noeming tot hoogleeraar in de bedrijfsleer en de psychotechniek. Bekend is zijn prae-advies over de bescherming van het zelfstandig kleinbedrijf in den detailhandel. DOEL EN WERKWIJZE VAN DEN OPBOUWDIENST. In de gehouden persconferentie heelt de commandant van den Op- bouwdienst, majoor J. M. Breunesc, cenige mededeelingen gedaan over deze organisatie, haar doel en werk wijze. Er zijn thans 55.0U0 dienstplichtigen van de weermacht in den Ophouw- dienst overgegaan. Tot hen behooren velen, die .tengevolge van de huidige omstandigheden niet meer kunnen te- rugkeeren ip de bedrijven waarin zij, voor zij in dienst kwamen, werkzaam waren, maar ook zeer velen, die reeds jarenlang behoorden tot de categorie van de z.g. beroepswerkloozen. Majoor Breunese wees er op, dat de steunregeling een slechten moreelen invloed heeft gehad; o.a. heeft zij de arbeidsschuwheid sterk in de hand ge werkt. De Opbouwdienst wil nu in de allereerste plaats gemeenschapszin en saamhoorigheid alsmede eerbied en waardeering voor den arbeid aankwee- ken. chamen te kweeken, waarin een fris- sche geest en een warm kloppend hart voor land, volk, taal en cultuur. Voorts zal in den Opbouwdienst ook aandacht worden besteed aan muziek en zang. De vakbekwaamheid. En verder zal ook worden gezorgd voor het onderhouden en op hooger peil brengen van de vakbekwaamheid. In verband hiermede wordt thans overleg gepleegd met fabrieken, werk plaatsen, vakscholen en dergelijke. Met nadruk wees majoor Breunese er op, dat de Opbouwdienst onpolitiek is. Alle politieke en kerkelijke propa- RAAD VOOR VOLKSHUISHOUDING. De Raad voor Volkshuishouding dei- Nationaal Socialistische Beweging in Nederland, nu een vijftal jaren gele den opgericht, heeft te 's-Gravenhage een persconferentie belegd om aan zijn uitgewerkte plannen en voorgenomen werkwijze meer bekendheid te geven. De heer W. O. A. Koster, leider van genoemden raad, heeft naar 't A.N.P. meldt in deze samenkomst een schets gegeven va i het tot nu toe verrichte werk en van de grondslagen, waarop verder kan worden gebouwd. Wij hebben ons, zoo zcide de heer Koster, die van den aanvang af dezen raad in samenwerking met mr. dr. H. J. von Bruckcn Fock, leider van 's raads bureau, heeft geleid, in dien Orde, tucht en netheid. Om dit doel te bereiken zullen ver schillende middelen worden aange wend. Reeds dadelijk wordt zeer veel aandacht geschonken aan orde, net heid en tucht. De tucht zal gebaseerd worden op vertrouwen. De leiders zul len hun manschappen in alles voor moeten gaan en zij zullen met bezie ling hun taak moeten verrichten, zoo dat de mannen in hen vertrouwen kun nen stellen. Met groote gestrengheid zal worden opgetreden, maar ook moet worden gestreefd naar rechtvaardig heid. De werkobjecten. Indien op deze wijze de manschap pen voldoende zijn voorberied, dan zal met de uitvoering van werkobjecten een begin worden gemaakt. Majoor Breunese meende, dat dit ongeveer half Augustus het geval zal kunnen zijn. De leiding van den Opbouwdienst zal bij het uitzoeken der werkobjecten met de grootste kieskeurigheid te werk gaan. Zij stelt zich op het standpunt, dat deze moeten voldoen aan den eisch, dat zij van belang zijn voor de gemeenschap en voorts van zoodani- gen aard zijn, dat een ieder, ongeacht zijn beroep, eraan zal kunnen deel nemen. Den manschappen zal ook steeds de beteekenis van hun arbeid worden uiteengezet en hen zal worden gewezen op de belangen, die daardoor worden gediend. Zij zullen daardoor ook het gevoel krijgen nuttige leden der maatschappij te zijn. Als voorbeelden van werkobjecten noemde majoor Breunese o.m. bebos- schingen, het graven van kanalen, verzwaring en herstellen van dijken, het in cultuur brengen van gronden enz. Door het uitvoeren en mogen deel nemen aan dezen arbeid zal arbeids vreugde en daardoor ook levensvreug de ontstaan. Lchamelijke oefeningen. Naast arbeid zal een belangrijke plaats worden ingeruimd aan licha melijke oefeningen. In verband daar mede is op 15 Juli te 's-Gravenhage een sportcentrum geopend, waar thans 100 instructeurs in opleiding zijn. Spoedig zal dit aantal nog worden vergroot. De bedoeling van de licha melijke opvoeding is om krachtige li- enonze Seizoen-Opruiming behoort tot het verleden. NOG STEEDS HEBBEN WIJ FLINKE VOORRADEN NOG STEFOS LEVEREN WIJ U DE GOEDE KWALITEITEN NOG STEEDS N0TEEREN WIJ DELAAGSTEPRIJZEN Alle Zomerartikelen zonder Stamkaart. WAALWIJK. ganda zal er worden geweerd. Echter zal wel iedereen op Zondag de gelegenheid krijgen zijn kerkelijke plichten te vervullen. De leiding zal den manschappen hierbij ook gaarne ter wille zijn en autobussen e.d. ter beschikking stellen indien de afstand naar de kerken te lang is om te loo- pen. Majoor Breunese eindigde zijn uit eenzetting met uit te spreken, dat de Opbouwdienst een Nederlandsche or ganisatie is, die een zegen zal zijn voor ons land en ons volk. EEN NIEUWE WEG DEN HAAG-DELFT-SCHIEDAM ROTTERDAM OP PUIN GEBOUWD. Een voor de provincie Zuid-Holland hoogst belangrijke verkeersverbete- ring met name voor de groote be volkingscentra van Den Haag, Rotter dam en het Westland zal Maandag ter hand worden genomen. De Provin ciale Waterstaat gaat een nieuwe zes tien kilometer lange verkeersader aan leggen, die Den Haag-WestDelft Schiedam en Rotterdam-West zal ver binden en dus een pendant zal worden van den grooten rijksweg Den Haag— RijswijkRotterdam. Van veel beteekenis zal hierbij zijn de nieuwe proefneming met het Rot- terdamsche puin. Voor een proefvak ten Noorden van Kethel zal een hoe veelheid van 1200 M.3 puin gebruikt worden. Deze nieuwe verkeersweg, die 't ver keer over den rijksweg Den HaagRot terdam voor het Westen zeer zal ont lasten, wordt een waardig sluitstuk van het wegenplan, dat voor Westelijk Zuid-Holland en met name voor het Westland en de grootste twee steden der provincie door den Provincialen Waterstaat is ontworpen. tijd bezig gehouden met de bestudee ring van economische vraagstukken met het oog op den tijd, die komen ging en dien wij thans gekomen ach ten. De periode der economische her organisatie is ingetreden en on^e vopr- arbeid, aldus spreker, is gereed. De al- gemeenc beginselen eencr Nederland sche nationaal-sdcialistische volks huishouding, zooals die in 1937 zijn vastgesteld, zijn ongewijzigd gebleven. Er bestaal nu een verheugende be langstelling voor nieuwe organisatie van het bedrijfsleven, maar tegelijker tijd heerscht er groote verwarring. De raad voor volkshuishouding der N.S.B. stelt zich op het standpunt, dat de bedrijven als zoodanig moeten wor den samengebonden en dat dc klassen strijd niet mag terugkeeren. De rech ten van den arbeider zullen in 't nieu we stelsel een grootere erkenning vin den dan zij ooit hebben gehad. Niet de strijd in de bedrijven, waardoor de rechten van den arbeider in het ge drang geraakten, maar de corporatieve opbouw van het bedrijfsleven dient 't fundament te zijn, waarop onze eco nomische organisatie behoort te wor den opgebouwd. Een „algemeene" werkgeversorganisatie van bedrijven, die met elkander niets te maken heb ben, zooals schoenenfabrikanten met sigarenfabrikanten of baksteenprodu centen, kan een heel gezellige sociëteit vormen, maar daadwerkelijke resul taten mag men van zulk een organi- De Echo van het Zniden, Wiilw|jkselrci Laagstraitxfkt Courant* KOF> Veilig en vlug als geen ander helpt hierbij altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes" Doos 10 en 50 ct. N.V. Pharmaceutische Fabriek A. Mijnhardt, Zeist.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1