Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. „NOORD-BRABAND" Dit blad bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. Belangrijke Verordeningen en Medédeelingen. Nederlandsche Unie. Dr. Colijn en Prof. Slotemaker de Bruine spreken te Amsterdam. NUMMER 65. WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1940. 63e JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. DE TEXTIELDISTRIBUTIE. Vóór 29 Juli gekochte „groote stuk ken" mogen slechts na vergunning geleverd worden. Naar aanleiding van de vele vragen, hoe gehandeld moet worden ten aan zien van textielgoederen, die reeds vóór 29 Juli gekocht, maar nog niet geleverd zijn, deelt de secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement van Han del, Nijverheid en Scheepvaart, mede, dat in afwijking van alle ter zake reeds gepubliceerde mededeelingen, de afle vering van reeds vóór 29 Juli gekochte groote stukken" slechts is toegestaan indien hiertoe vergunning is verkre gen van den plaatselijken distributie- dienst. Aanvragers dienen hierbij, 't zij door overlegging van een desbetreffende schriftelijke verklaring van den leve rancier, hetzij anderszins aan te toonen dat zij het betrokken kleedingstuk in derdaad vóór 29 Juli hebben gekocht en dat dit nog niet aan hen is afgeleverd. Uiteraard blijft de waarde, welke aan een verklaring van den leverancier kan worden gehecht ter beoordeeling van den distributiedienst. De vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd bij den distributiedienst van de gemeen te, waar men in het bevolkingsregister is ingeschreven en is slechts geldig ge durende een maand na dagteekening. Bij aflevering van de goederen moet de kooper een ontvangstbewijs aan den winkelier afgeven, waarop vermeld staan: a. het nummer van de speciale ver gunning: b. naam, voorletters en volledig adres van den kooper; c. het nummer van de distributie stamkaart; d. de gekochte goederen; e. het aantal punten, waarop de ge kochte goederen worden gewaardeerd. Bij afgifte van een speciale vergun ning tot aflevering dezer „groote stuk ken" worden door den distributiedienst 30 punten van de textielkaart verwij derd, indien de puntenwaardeering van het gekochte „groote stuk", tezamen met die van de reeds op het aanvraag formulier voor de textielkaart opgege ven „groote stukken" meer dan 30 pun ten bedraagt. Indien echter bij de uit reiking der persoonlijke textielkaart de ze 30 punten reeds van de kaart waren verwijderd, omdat aanvragers zich an dere „groote stukken" hadden aange schaft, worden bij de uitreiking van de speciale vergunning geen verdere punt ten van de kaart afgeknipt. Aflevering tegen punteninlevering. Ter verduidelijking van de desbe treffende mededeeling in de avondbla den van 9 Augustus wordt bericht, dat de koop en verkoop van textielproduc ten in de periode van 12 Augustus tot 1 September weliswaar door de hande laars geschieden kan zonder dat zij in het bezit zijn van een algemeene ver gunning van het Rijksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel, doch dat de aflevering aan het publiek uiteraard slechts kan ge schieden tegen inlevering van het be- noodigde aantal punten van de textiel kaart. RUIMER VERSTREKKING SCHOENENBONNEN. Men kan nog een paar aanvragen. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het Departement van Han del, Nijverheid en Scheepvaart deelt mede: Aangezien het gebleken is, dat de verstrekking van schoenenbonnen eenigszins ruimer kan plaats vinden, kunnen personen, die op goede gron den en ten genoegen van de leiders der distributiediensten kunnen aantoonen, dat zij behoefte hebben aan nog een paar schoenen, een desbetreffend ver zoek bij de plaatselijke distributiedien sten indienen. De leiders van deze diensten zullen aan de hand van deze verzoeken beslis sen, of op grond daarvan schoenenbon nen kunnen worden verstrekt. LEVERANTIES VAN TEXTIEL GOEDEREN EN SCHOENEN. Ten behoeve van militairen van de Duitsche weermacht in Nederland, leden van politie of S.S., van den versterkten grenswachtdienst, van de Duitsche rijkspost of van de Duitsche spoorwegen. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van han del, nijverheid en scheepvaart, deelt 't volgende mede: Ter uitvoering van de verordening no. 60 in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, stuk 14 d.d. 27 Juli j.l. is de volgende rege ling getroffen met betrekking tot leve ranties ten behoeve van de individu- eele militairen van de Duitsche weer macht in Nederland, leden van politie of S.S., van den versterkten grens wachtdienst, van de Duitsche rijks- post of van de Duitsche rijksspoorwe gen, van textielgoederen en schoenen, welke krachtens de distributiebepalin gen slechts tegen afgifte van een bon of schriftelijke vergunning afgegeven mogen worden. De aflevering van bovenbedoelde goederen aan Duitsche individueele mi litairen en leden van S.S. enz., mag uit sluitend geschieden tegen afgifte van een door de desbetreffende Duitsche militaire autoriteiten onderteekenden bon, waarop de soort en de hoeveel heid der aan te schaffen goederen staat vermeld. Deze bon, waarvan een afbeelding in de dagbladen wordt afgedrukt, dient door den leverancier te worden be waard en kan met de desbetreffende distributiebons of vergunningen mede worden opgezonden ter herkrijging van een nieuwe toewijzing voor de aanvul ling van zijn voorraad. De kooper moet den bon (Bezugschein) aan de achter zijde ingevuld en onderteekend hebben, daar hij anders niet geldig is. HERKENNINGSKAARTEN VOOR DEN OPBOUWDIENST. In de laatste dagen heeft men eenige malen kunnen lezen, dat personen, ge kleed in de uniform van den opbouw- dienst, inkoopen kwamen doen zonder daartoe bevoegd te zijn en op die wij ze winkeliers dupeerden. Dit zal nu binnenkort niet meer mo gelijk zijn, want aan het geheele per soneel van den opbouwdienst zullen herkenningskaarten worden uitgereikt. Deze herkenningskaarten moeten ge dragen worden in den linkerbinnenzak van de uniform. De kaarten bevatten gegevens over naam, voornaam, ge boortedatum, onderdeel en de handtee- kening van den houder van de kaart. Voorts zijn zij voorzien van een stempel en de handteekening van den commandant. Bij overplaatsingen dient de inhoud van de kaart gewijzigd te worden. Bij ontslag uit den opbouwdienst worden de kaarten ingeleverd. Men kan verwachten, dat begin Sep tember het geheele personeel van- den opbouwdienst deze kaarten in zijn be zit zal hebben. NAAR EENHEID IN DEN MIDDENSTAND. Evenals in verschillende andere groe pen, is ook in den Nederlandschen mid denstand een sterk streven naar meer eenheid merkbaar om te breken met de „zuilen". In de vorige week is er druk contact geweest tusschen de verschil lende organisaties van kruideniers in ons land. Op initiatief van „Febowikoeen dezer organisaties, is een bespreking gehouden tusschen vertegenwoordigers van vijf kruideniersbonden. Voorzitter was de heer Joh. G. H. Cornelissen. Gedurende deze en volgende bespre kingen bleek, dat de Roomsch-Katho- lieke en Protestantsche kruideniersbon den niet terstond konden besluiten mee te doen aan de totstandkoming van een algeheele eenheid. Wel wilden de drie neutrale kruideniersbonden de moge lijkheid tot fusie onderzoeken. Een commissie uit deze drie heeft de zaak thans in behandeling. Hoogstwaarschijnlijk zullen de drie bestaande kruideniersbonden gelikwi- deerd én een nieuwe kruideniersorga nisatie gesticht worden. Men hoopt, dat de twee confessioneele kruideniersor ganisaties zich daarbij dan, zij het in federatief verband, zullen aansluiten. De Roomsch-Katholieke en Protestant sche bonden zouden dan hun eigen bu reau's opheffen, maar een zekere mate van zelfstandigheid behouden. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 DE PRIJS DER LOCALE TELEFOONGESPREKKEN. Wordt van 2 op 3 cent gebracht. Uit 's-Gravenhage wordt gemeldt: Aan het einde van de gisteren ge houden gemeenteraads - vergadering heeft wethouder de Vries uit naam van het college van B. en W. meegedeeld, dat krachtens beschikking van den se cretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van binnenland- sche zaken op voorstel van den Direc teur-Generaal der P.T.T. en met goed vinden van de Duitsche bezettings autoriteiten, de gesprekkenprijs van 't gesprekkentarief voor de locale tele foon met ingang van 1 September ver hoogd wordt van 2 op 3 cent. Teneinde op andere onderdeelen me de meer eenheid te verkrijgen met de rijkstarieven, achten, zoo voegde mr. de Vries aan deze mededeeling toe, B. en W. zich gemachtigd ook andere wij zigingen in het telefoontarief aan te brengen, o.a. door het vaste recht van 54 tot 48 te verminderen. Vóór de volgende vergadering zul len B. en W. den raad nader een en ander inlichten. De mededeeling van den Haagschen wethouder is de aankondiging van een maatregel, die zonder twijfel niet als tot het telefoondistrict Den Haag be perkt bedoeld kan zijn, maar op het telefoonverkeer in het geheele land be trekking moet hebben. Voor de gebrui kers van de telefoon is zij belangrijk nieuws. In hoeverre er ook verande ring komt in het gesprekkentarief voor de intercommunale telefoon, is onder wijl nog niet gebleken, doch het ligt, daar het intercommunale tarief wordt opgebouwd uit veelvouden van het lo cale gesprekkentarief, voor de hand, dat de verhooging ook op dit gebied zal doorwerken. Vergaderingen te 's-Hertogenbosch en Eindhoven In het Concertgebouw te 's-Herto genbosch vond Zaterdagmiddag een openbare vergadering plaats van de Nederlandsche Unie, waar gesproken werd door mr. J. Linthorst Hohman en prof. dr. J. E. de Quay. Het Concert gebouw was geheel gevuld. Bij de opening van de vergadering werd een couplet gezongen van het Wilhelmus. Hierop verzocht de heer Kommer Klein het lied te zingen „Mijn Nederland", waaraan staande gevolg werd gegeven. Vervolgens nam mr. Linthorst Homan het woord. Deze wees er allereerst op, hoe nagenoeg geheel ons volk graag zijn taak wil zien en wil aanpakken, doch dat blijkbaar ook nu het onderlinge wantrouwen rem mend werkt. Er is een groote groep jon geren in het geheele land, die reeds in zag, dat de nood der werkloosheid niet een losstaande fout in ons werksysteem was, doch voortkwam uit het gebrek aan werkelijk gemeenschapsbesef en daadwerkelijke naastenliefde, een won de, van buiten aangebracht ep van bin nen verergerd. De oude schijnwerper van het onder linge wantrouwen is thans op het pro gramma en het werk der Nederland sche Unie gericht, ofschoon ieder kan gevoelen, dat de vaderlandsche taak thans duidelijk is. In het land moet snel en zonder aarzelen verbeterd worden, wat verbeterd kan worden. In een nieuw tempo met een nieuwe gezind heid, en een werkelijke offervaardig heid jegens den bezetter en jegens het buitenland, moet men doen blijken, dat het Nederlandsche volk zich reeds nu aangordt voor pittigen arbeid in de nieuwe Europeesche verhoudingen, waarin het een met Nederland overzee, zakelijk en cultureel veel zal kunnen verrichten gelijk ook in vroeger eeu wen. Kommer Klein declameerde na deze rede een gedicht van Anton van Duin kerken „Nieuw Nederlandsch lied Vervolgens nam prof. de Quay het woord. Op de eerste plaats wenscht de Nederlandsche Unie, aldus spr., voor ons volk te behouden het christelijk ka rakter, vrijheid van kerk en godsdienst. Er zal nieuwbouw noodig zijn, doch de genoemde fundamenteele waarden zul len wij tot het laatste verdedigen. Spr. was zich ervan bewust, dat het werkloosheidsvraagstuk groote moei lijkheden zal opwerpen, maar hier is 't eveneens de geest, bereid tot offers, die beslissend is. De Unie zal in vertrouwen met de autoriteiten moeten trachten inderdaad de noodige veranderingen en vernieu wingen tot stand te brengen. Het drie manschap zal hiertoe al het mogelijke doen. De vergadering werd besloten met het zingen van „Mijn Nederland". Ook te Eindhoven werd een groote vergadering gehouden van de Neder landsche Unie, welke door ongeveer 5000 personen werd bezocht. Op deze bijeenkomst sprak mr. J. Linthorst Ho- man, die in algemeene lijnen het pro gramma der Nederlandsche Unie uit eenzette. Daarna lichtte prof. dr. J. E. de Quay het gezichtspunt der Unie ten aanzien van enkele economische vraag stukken nader toe. Mededeelingen over 't ontstaan der Nederlandsche Unie. Zaterdagmiddag is te Amsterdam in de Apollohal een groote vergadering gehouden, uitgeschreven door de A.-R. en C.-H. Kiesvereenigingen, waar als sprekers optraden de oud-ministers dr. H. Colijn en prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine. Voor deze vergadering be stond massale belangstelling. Ruim 170U0 toegangskaarten waren uitge reikt, zoodat driemaal vergaderd werd, tweemaal des middags en een keer des avonds. Rede dr. H. Colijn. Dr. Colijn ving aan met de herinne ring aan den titel van zijn jongste ge schrift. Hij heeft de critiek vernomen, dat men niet op de grens van twee werelden moest blijven staan, doch moedig de nieuwe wereld, die voor ons lag, moest binnentreden. Wanneer spreker met de critiek ge deeltelijk instemt dan is dat geen no vum. Twintig jaar lang heeft hij in woord en geschrift op de fouten van de moderne democratie gewezen. Om iets te doen is het hebben van bestuursmacht vereischt en de vrijheid om die bestuursmacht uit te oefenen. Aan die voorwaarde is op het oogen- blik echter niet te voldoen. Begrijpe lijk is het dat men zoekt naar een nau wer aaneensluiting, naar een hechter samenbinding van het Nederlandsche volk omdat men niet ten onrechte daarin een soort waarborg zoekt voor het behoud van wat ons lief is. In dit verband wil de spreker iets mededeelen over den gang van zaken met de Nederlandsche Unie en van deze gelegenheid gebruik maken om zijn advies aan de kiesvereenigingen in het openbaar toe te lichten. Den eersten Juli van dit jaar zijn te 's Gra- venhage bijeengekomen een 12-tal per sonen, twee aan twee afkomstig uit de zes groote politieke partijen. Voor de anti-revolutionnairen waren dat de heer Schouten en spreker zelf. Deze twaalf personen, overtuigd van de noodzakelijkheid van grooter eensge zindheid, besloten er naar te streven dat dé politieke partijen hun verschil len laten rusten en dat zij zich zouden vereenigen op een kort program van actie dat aller instemming zou moeten hebben. Die algemeene instemming werd gemakkelijk verkregen en 5 da gen later (f> Juli) werd een tweede ver gadering gebonden, waarbij ook aan wezig waren drie heeren van de Ne derlandsche Gemeenschap. Weer twee dagen later, den achtsten Juli, werd ook met deze heeren overeenstemming verkregen over een gemeenschappe lijk door de 15 heeren uit te vaardigen manifest. 8 Juli was er dus een Ne derlandsche Unie, een gemeenschap pelijk gekozen naam, die geacht kon worden na verloop van tijd waar schijnlijk 90 pet. van bet Nederland sche volk te representceren. Om rede nen, die niet gelegen zijn in verschil tusschen de vijftien heeren heeft de uitvaardiging van dit manifest geen voortgang kunnen hebben. Een goede veertien dagen later duikt nu plotseling een nieuwe Nederland sche Unie op, geleid door dezelfde per sonen (althans twee van de drie), die aan de vorming der eerste Nederland sche Unie hadden deelgenomen. Dit optreden ging vergezeld van een ge heel nieuw program, waarover over eenstemming verkregen was in de eerste Nederlandsche Unie. Het blijkt niet het doel te zijn om te trachten de bestaande organisaties en stroomingen in ons volksleven in één bedding te brengen, teneinde een groote nationale beweging te verkrijgen, maar feitelijk te komen tot de stichting van een nieu we partij met de daarbij gedachte al geheele, oplossing van de andere op De Echo van het Zuiden, Waaiwykscle en Langstraatscbe Conrantj

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1