Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Punten is niet veel „NOORD-BRABAND" Dit blad bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. De rede van Churchill. Belangrijke Verordeningen en Mededeelingen. DAAR hebben uw punten de meeste waarde» NUMMER 68. ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1940. 63c JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. „Engeland bereidt de veldtochten van 1941 en '42 voor". Volgens een D.N.B. bericht heelt Churchill in het Lagerhuis een verkla ring afgelgd, waarin hij ter inleiding een vergelijking maakte tusschen den oorlog van 19141918 en den huidi- gen oorlog. Engeland is met open oogen dezen oorlog ingegaan* De nieu we oorlogsmethode ligt het Britsche imperium meer en „wanneer wij eerst geheel zijn bewapend" is deze metho de gunstiger voor Engeland. Vervol gens zei Churchil, dat Engeland voor bereidingen treft voor de veldtochten van 1941 en 1942. In verband met den voedseltoestand in Europa stelde hij vast, dat het Engelands voornemen is de blokkade ook te 'richten tegen Frankrijk en tegen alle andere lan den, die in Duitsche handen zijn. Er zijn talrijke voorstellen gedaan om tot ondersteuning van deze landen het doorlaten van levensmiddelen moge lijk te maken. Hij, Churchill, wijst echter ai deze verzoeken af. Er is thans drie kwart jaar verstreken se dert de huidige regeering de macht in Groot-Bcittannië heeft overgeno men. „Welk een stortvloed van nood lottige slagen is sindsdien over ons neergedaald". Vervolgens stelde Chur chill vast, flat Duitschland de heele westkust van de Noordkaap tot aan de Spaansche grens controleert en het in den strijd tegen Engeland beschikt over talrijke havens en vliegvelden. Nog grootere beproevingen? Het is mogelijk, dat Engeland nog grootere beproevingen zal hebben te doorstaan. Intusschen heeft het ech ter alles gedaan om zijn eijand te ver sterken. Het Britsche rijk is op het oogenblik hechter dan ooit. De belangrijkste productietak is op het oogenblik die van wapeningsma teriaal. Twee millioen man staan on der de wapenen; Bij hen is een groot deel geregelde troepen. Nimmer tevo ren heeft een zoo groot leger op deze eilanden gestaan. De vloot is sterker dan ooit en de handelstonnage groo- ter dan hij het begin van den oorlog. Over de luchtgevechten kan nog niets gezegd worden. Churchill be weerde vervolgens, dat de luchtslagen voor Engeland gunstig zijn verloopen en den kortsten weg vormen naar een Engelsche overwinning. De beste po sities kunnen den vijand niet helpen, zoo betoogde Churchill, als zijn leger en zijn industrie in het achterland ge heel uiteengeslagen en vernietigd wor den. Voor de nederlaag in Somaliland stelde hij Frankrijk verantwoordelijk, op welks steun Engeland had gere kend, daarbij sprak hij over de mis daad van Frankrijk. Aan den anderen kant verklaarde Churchill, dat Enge land al vóór den oorlog zou hebben besloten Somaliland niet te verdedi gen. In het verdere beloop zijner verkla ring betoogde Churchill, dat Engeland den Vereenigden Staten 'spontaan vloot- en lucht-bases in pacht had aangeboden. Over eenige kleine eilan den in den Stillen Oceaan is reeds onderhandeld; nu moet nog worden gesproken over Newfoundland en Britsch-West-Indië. Voor het overige is er geen sprake van overdracht van soevereiniteitsrechten, het betreft al leen een maatregel voor de gemeen schappelijke verdediging der veilig heid. Churchill sprak in dit verband over een pacht voor 99 jaar, welke niet alleen in het belang zou zijn van de Vereenigde Staten, maar ook van Newfoundland, Canada en de andere betrokken gebieden. ITALIë BLOKKEERT BRITSCHE KOLONIALE KUSTEN. De Italiaansche regeering heeft aan de regeeringen van neutrale landen een nota gezonden, die volgens een verklaring van verantwoordelijke Ro- meinsche kringen neerkomt op de af kondiging van een totale en onvoor waardelijke blokkade van de Britsche koloniale kusten, van de kusten van Egypte en den Soedan. Evenals de blokkade van Engeland door Duitsch land, heeft ook deze maatregel ten doel, den oorlog snel te beëindigen. HET ITALIAANSCHE WEERMACHTSBERICHT. In zijn weermachtsbericht No. 74 deelt het hoofdkwartier van de Itali aansche strijdkrachten het volgende mede: In het vroegere Britsche Somaliland stroomt de bevolking toe om zich te onderwerpen. De Askari's van de ka- meelafdeelingen en troepen Milalo's dienen zich aan om de wapens neer te leggen en verzoeken in onze forma ties te worden opgenomen. Te Berbe- ra zijn drie Blenheim-vliegtuigen ge vonden, welke door onze luchtaanval len vernield waren. Een vierde vlieg tuig is in uitgebranden staat gevon den in de rivier Beraris. Een vijfde toestel heeft men op het strand aan getroffen. De vijand heeft tal van luchtaan vallen ondernomen op verscheidene kleine plaatsen in Abessinie. Een vrouw werd gedood, vijf menschen werden gewond en er werd onbetee- kenende materieele schade aange richt. In een klein ziekenhuis hij Me ga werden twee patiënten gewond. In een ander klein ziekenhuis te Gelib is een patiënt gedood en werden vijf an deren gewond. Te Diredaoua hebben onze jagers een Engelsch vliegtuig van het type Blenheim brandend neergeschoten. Onze bommenwerpers hebben met succes een aanval ondernomen op de luchtbases van Malta. Al onze toestel len zijn op hun punt van uitgang te ruggekeerd ondanks de hevige reactie van den vijand. De vijandelijke jagers werden op de vlucht gedreven. Ver moedelijk is een vliegtuig neergehaald. DR. FRANK'S REDE TE KRAKAU. Op de gehouden persconferentie is ter sprake gekomen de redevoering, welke Rijksleider dr. Frank dezer da gen te Krakau voor de afdeelingen der Nationaal Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in het generaal-gou- vernement van Polen heeft gehouden, en waarin hij mededeelde dat Polen onder Duitsch bewind bleef, dus niet meer zelfstandig zou worden. De uiteenzettingen in deze redevoe ring hebben uitsluitend betrekking op het bezette Polen, zoo verklaarde men ons heden met nadruk van Duit sche zijde. Dit land moet door de bij zondere gruweldaden, die daar plaats hebben gevonden, met alle middelen worden bedwongen. De woorden van dr. Frank slaan dus niet op Neder land. De Fiihrer heeft ondubbelzinnig vastgesteld, dat Duitschland niet als veroveraar of als vijand in Nederland is binnengevallen. De bezetting was noodzakelijk om een Engelschen in val te voorkomen. ROOSEVELT OVER HET OVERLEG MET ENGELAND. President Roosevelt heeft in de gis teren gehouden persconferentie me degedeeld, dat de besprekingen met Engeland over het verkrijgen van mi litaire steunpunten in Britsche bezit tingen op het Westelijk Halfrond be vredigenden voortgang maken. De vraag of de overeenkomst met Canada tot insteling van een gemeen schappelijke defensie-commissie er in voorziet, dat Canada oude Amerikaan- sche torpedojagers ten gebruike krijgt, beantwoordde Roosevelt met de opmerking, dat dit alleen maar „krantengeklets" was. Hij achtte ver- de berichten, dat bepaalde strategi sche gebieden van Canada en de Ver- eenigde Staten gemeenschappelijk be zet zouden worden, „zuivere specula ties". In gewoonlijk goedingeliehte krin gen van het Congres verluidt aldus seint United Press uit Washington dat de Vereenigde Staten in de eerste plaats Trinidad van Engeland willen pachten. Zoowel de marine als het mi nisterie van Oorlog acht Trinidad van belang voor de verdediging van het Panamakanaal. Mogelijk is, dat er een vergelijk ge troffen wordt in zake het gemeen schappelijk gebruik van de militaire bases op Trinidad. Ook zouden de on derhandelingen gaan over pachtover eenkomsten ten aanzien van New Scottland, New Foundland, Labrador, Vancouver en misschien de Bahama- eilanden. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 DE VER. STATEN PACHTEN ENGELSCHE EILANDEN IN DEN STILLEN OCEAAN. Het Britsche ministerie van buiten- landsche zaken heeft volgens een be richt van Associated Press uit Lon den meegedeeld, dat de Vereenigde Staten de eilanden Cantop en Ender- bury in den Stillen Oceaan voorloopig voor 55 jaren als vliegtuigsteunpun ten van Engeland hebben gepacht. Londen en Washington zijn meer dan een jaar geleden overeengekomen, de heide eilanden gemeenschappelijk te besturen en aan Engelsche of Ameri- kaansche luchtvaartmaatschappijen toe te staan er voor de burgerlucht vaart gebruik van te maken. De New York Sun neemt daarom aan, dat de pachtovereenkomst het vestigen van militaire steunpunten beoogt. AANSLAG OP TROTZKY. Hij zou stervende zjjn. Leon Trotzky is Dinsdagmiddag het slachtofer geworden van een overval. De dader, een Fransch communist, genaamd Frank Jacques, die zich eenigen tijd onder een valschc naam hij Trotzky ophield, sloeg Trotzky in zijn woning na een gemeenschappe lijk genuttigd diner met een ijzeren stang neer. Trotzky kreeg hierdoor een ernstige hoofdwonde, waardoor hij onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde eerste hulppost van de politie moest worden gebracht. De dader, eerst onlangs in Mexico aangekomen, werd onmiddellijk ge arresteerd en verhoord. Bij de arresta tie probeerde hij zich te verweren, waardoor hij zware verwondingen op liep. Hij heeft zich op verschillende plaatsen en hij eenige personen steeds onder een anderen naam vertoond. De dader zou geen Fransch, maar een Belgisch communist zijn. De toestand van Trotzky wordt zeer ernstig geacht. Hij wordt nog slechts door kunstmatig toedienen van zuurstof in het leven gehouden. De dader van den aanslag noemt zich Moonard Jacques en is 36 jaar oud. Nader bericht men dat Trotzky inmiddels is overleden. ONTBINDING VAN DE NED. VAKCENTRALE. Dezer dagen kwam de bestuursraad van de Nederlandsche Vakcentrale in een spoedvergadering bijeen, ter behan deling o.a. van een voorstel tot het stichten van een nieuwe vakcentrale en het opheffen van de Nederlandsche Vakcentrale. De voorzitter, de heer Roos, deelde mede, dat het algemeen bestuur met al- gemeene stemmen besloten had aan den bestuursraad te adviseeren 't voor stel te aanvaarden. Na besprekingen diende de afgevaar digde van de C.B.P.T.T., de heer Van Giessel, de volgende resolutie in: „De bestuursraad van het N.V.C., zich plaatsende op het standpunt van de noodzaak om te komen tot eenheid van arbeiders, hoofdarbeiders en amb tenaren: besluit in het algemeen Nederlandsch belang deze eenheid met alle geëigende middelen te bevorderen, meer in het bij zonder door fusie met het N.V.V. en ontbinding van de N.V.C., ten einde te komen tot stichting van een nieuw vak verbond, dat alle werknemers in Ne derland zal kunnen omvatten". Deze resolutie werd met op drie na algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter wees op de groote be- teekenis van dit besluit, waaraan dr. Voss, de Duitsche Commissaris voor de Nederlandsche Vakcentrale, toevoeg de, dat dit een eerste en belangrijke stap is, welke gedaan is in de richting van een sterke concentratie der Neder landsche vakbeweging. LIBERALEN CONTRA NATIONALE UNIE. In de Dinsdag gehouden vergadering van het hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij hebben alle aanwezige le den van het hoofdbestuur, met uitzon dering van het door den kieskring Gro ningen aangewezen lid, hun instemming betuigd met het advies van het dage- lijksch bestuur aan de leden van de par tij, zich afzijdig te houden en zich niet aan te sluiten bij de Nederlandsche Unie. GESLONKEN INKOMSTEN DER P. T. T. Een vergelijking met 1939. De verhooging der posttarieven stond zooals gemeld in verband met de noodzakelijkheid, de geslonken inkom sten van het P.T.T.-bedrijf te verster ken. Hoezeer de ontvangsten in de ver schillende takken van het bedrijf zijn teruggeloopen, blijkt uit de volgende cijfers: Opbrengsten Juni 1940. Omschrijving: Opbrengst Meer of minder dan '39 Posterijen 1.877.740 - 1.012.950 Telegrafie 64.554 -/ 246.988 Telefonie 2.069.102 - 483.739 Postchèque- en girodienst 800.378 70.198 Totalen 4.811.774 - 1.673.479 Januari tot en met Juni 1940. Posterijen 15.427.323 -/ 1.760.716 Telegrafie 2.195.665 283.746 Telefonie 14.869.228 -/ 71.179 Postchèque- en girodienst 4.798.975 650.319 Totalen ƒ37.291.191 -/ 897.830 EXTRA-RANTSOEN TIJDENS DEN OOGST. Het Centraal secretariaat voor land en tuinbouw heeft pogingen in het werk gesteld om de landarbeiders, die zware oogstwerkzaamheden verrichten, in aanmerking te doen komen voor extra brood- en boter- of margaripe-rantsoen. Ten aanzien van het brood-rantsoen was reeds in dien zin beslistHeden werd nu van het Centraal Distributie kantoor mededeeling ontvangen, dat landarbeiders, die voortdurend zware oogstwerkzaamheden verrichten, be halve op een extra broodrantsoen van 100 aanspraak kunnen maken op een extra boter- (c.q. margarine-) rant soen van 200 Die extra-oogstrantsoenen worden slechts tot 1 September verstrekt,de plaatselijke distributie-diensten zijn dienovereenkomstig geinstrueerd. BLAUWE ZAKLANTAARNS ZULLEN VERDWIJNEN. Zoodra de nieuwe bepalingen voor voetgangerslantaarns in werking komen Naar 't Vad. van de zijde der Rijks inspectie verneemt, zal men geen ge- brupik meer mogen maken van lan taarns, die met blauw glas of blauw pa pier zijn afgeschermd, zoodra de bepa lingen betreffende de voetgangers-lan taarns met beperkte lichtuitstraling in werking zijn getreden. Ook het gebruik van blauwe lampjes in de lantaarns komt te vervallen, zoo dat men dan uitsluitend gebruik zal mo gen maken van lantaarns met wit licht, doch n^et beperkte lichtuitstraling, waarvoor een groote reeks van voor schriften is vastgesteld. Op het oogen- als men gewend is goed gekleed te gaan. Besteed daarom uw pun ten bij „KOFA". Wij beschikken nog over voldoende voorraad en onze sorteeringen zijn nog compleet. WAALWIJK. De Echo van het Zmden, Waalwpsche en Langstraatsche Courant* ioo

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1