Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen; Binnenlandsch Nieuws. NOORD BRABAND Dit blad bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. DE VLEESCHDISTRIBUTIE IS BEGONNEN. NUMMER 75. WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1940 63c JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Ad verten tiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 4 0 cent per regel Bij contract flink rabat. EEN POND VLEESCH OF VLEESCHWAREN PER PER SOON EN PER WEEK. Onder vleesch wordt verstaan alle soorten rund-, kalfs- en varkens- vleesch. Buiten de distributie vallen derhalve o.m. schapen-, geiten- en paardenvleesch. Onder vleesch waren worden begre pen alle soorten anders dan door af koeling verduurzaamd of toebereid vleesch. Hieruit volgt, dat vleesch in blik, waarvoor een verkoopverbod be stond, nu o]) bon mag worden ver kocht. Vijf bonnen voor één ons aangewezen. In de eerste distributieperiode, wel ke loopt van Maandag 16 September t.m. Zondag 22 September zijn 5 bon nen van liet algemeen distributiebon- boekje, tot welke de nos. 79, 84, 89, 94 en 99 aangewezen ter verkrijging van vleesch en vleeschwaren. Van deze zullen de nos. 79, 84, 89 en 94 elk recht geven op 100 gram vleeschwaren. Bon 99 geeft uitsluitend recht op 100 gram vleeschwaren. Ongesmolten vet, het geen tot dusverre buiten de distributie viel, zal nu onder de distributie van vleesch vallen. De slagers en winkeliers, die vleesch en vleeschwaren verkoopen, dienen dè in ontvangst genomen bonnen te plak ken op opplakvellen, welke bij de*dis tributiediensten verkrijgbaar zijn. Op geplakte bonnen moeten worden be waard totdat hierover nadere mede deel ingen in de pers zijn verschenen. Op hetzelfde opplakvel mogen bonnen van verschilende nummers voorko men. Slagers, die vleeschwaren van derden willen betrekken, dienen ech ter de bonnen, welke zij daarvoor willen gebruiken, op afzonderlijke vel len te plakken. Gedurende de week van 15 tot en met 22 September kunnen de slagers nog vrij vleesch, voorzoover voorradig betrekken, tot een maximum van 75 pet., van hun normalen weekomzet. Voorts kunnen gedurende de periode van 16 tot en met 29 September a.s. de slagers en de winkeliers nog vrij vleeschwaren, voorzoover voorradig, betrekken, tot een maximum van in totaal anderhalf maal hun normalen weekomzet. De distributie zal met ingang van Maandag 23 September plaats vinden op de bonnen van deze vleeschkaarten. Halve en extra rantsoenen. Aan kinderen, die op 1 October '40 nog geen 4 jaar oud zijn, zullen halve vleeschkaarten worden uitgereikt. Aan hen, die uit hoofde van hun werkzaam heden in aanmerking komen van ex tra rantsoenen brood en boter of vet, zullen door de plaatselijke distributie diensten eveneens bonnen voor extra rantsoenen vleesch en vleeschwaren worden verstrekt, op nader door de distributiedienst te bepalen dagen. Personen, die op medische gronden behoefte hebben aan een vleeschrant- soen, zullen op gecontroleerd medisch attest van de distributiediensten extra bonnen kunnen krijgen. Hotels, café's, restaurants, brood jeswinkels e.d. zullen voorshands losse bonnen ontvangen, evenals ziekenhui zen en sanatoria. Zij konden met in gang van Maandag j.l. een verzoek om hiervoor in aanmerking te komen in dienen bij de plaatselijke distributie diensten. Bij de bepaling van het aan tal uil te reiken bonnen wordt reke ning gehouden met het verbruik in 1939. Maximumprijzen vastgesteld. Ten aanzien van de detailprijzen van vleesch- en vleeschwaren zijn door den secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visscherij, voorschriften uitgevaar digd: Voor wat betreft de prijzen van var kens-, paarden- en schapenvleesch is bepaald, dat deze niet meer mogen be dragen dan in den betrokken winkel voor 16 September 1940 werden be rekend. Voor rund- en kalfsvleesch zijn ma- ximumprijsgrenzen vastgesteld, boven welke dat vleesch niet mag worden verkocht. Deze prijzen zijn de volgende: rundvleesch ct. per kg. biefstuk 130—230 haas 130—230 rosbief 120—200 rollade (lende) 100—170 gewone rollade 90150 ribstuk 100170 riblappen 90150 contrafilet 130200 braadvleezen magere lappen doorregen lappen lappen 80140 klapstuk 80140 gehakt poulet 70120 rauw rundvet 100140 kalfsvleesch, ander dan nuchter kalfsvleesch. oesters en schnotzels 180280 fricandeau 140240 rollade 130210 coteletten 120 -200 lappen 130210 poulet en gehakt 100—180 rauw kalfsvet 100160 nuchter kalfsvleesch 80140 Het vorenstaande beteekent niet, dat elke slager rund- en kalfsvleesch mag verkoopen tegen den hoogsten prijs. Prijslijsten in de winkels. Het verkoopen tegen andere prijzen dan die, welke op de prijslijsten in den winkel staan vermeld, is verboden. Een uitzondering is daarbij gemaakt voor vleeschwaren in blik. De verkoop daarvan is wederom toegestaan en de prijzen behoeven niet op de prijslijst te worden vermeld. Met ingang van 23 September a.s. zal de prijslijst moeten zijn goedge keurd door den burgemeester van de plaats waar de winkel is gevestigd. Elke slager en winkelier in vleesch of vleeschwaren is dan ook verplicht ter stond zijn prijslijst in tweevoud ter gemeentesecretarie in te leveren. Bij de samenstelling van de prijslijst dient een ieder zich goed rekenschap te geven van,het bovenstaande; overtre dingen zullen n.l. streng worden ge straft. Door den slager moet n.l. bij zijn prijsbepaling rekening worden ge houden met verschillende factoren, zooals de door zijn afnemers gestelde kwaliteits-eischen. Slagers, die, door dat hun waren aan hoogere kwaliteits- eischen voldoen, door de betere ligging van hun winkel of door andere oor zaken tot dusverre in vergelijking met andere slagers regelmatig iets hoogere prijzen konden berekenen, mogen nu hun prijzen in overeenstemming daar mede ook eenigszins hooger stellen dan andere slagers. Het geval zal zich kunnen voordoen, dat een verleende goedkeuring wordt ingetrokken, omdat bij nader onder zoek is gebleken, dat de prijzen te hoog waren. Anderzijds-is bet ook voor den slager en winkelier mogelijk nader hand goedkeuring te vragen of wij zigingen in de prijslijst. REGELING VOOR HET SLACHTEN VAN RUNDVEE. Op 16 September werd naast het bestaande slachtverbod voor varkens een verbod tot het slachten van rund vee van kracht. Onder de hierna ver melde voorwaarden kan van dit ver bod door de Ncderlandsche Veehoude rij Centrale ontheffing worden ver leend. Het voor de slacht bestemde rund vee moet bij de zaakvoerders of kring zaakvoerders der Nederlandschc Vee houderij Centrale ter levering worden aangeboden met gebruikmaking van daarvoor bestemde opgave-kaarten. Deze kaarten zijn bij de zaakvoerders, kringzaakvoerders en plaatselijke bu reauhouders verkrijgbaar. Op de op- gavekaarten wordt vermeld welk soort rundvee men wenscht te leveren en op welke ontvangplaats. Als ontvangplaats zijn in het alge meen de bestaande veemarkten aange wezen, o.a. 's-Bosch. Hij, die rundvee ter levering heeft opgegeven, is verplicht dit op een door de Ncderlandsche Veehouderij Centra le vast te stellen datum te leveren. Ten bewijze dat de levering kan plaats vinden, wordt hem een leveringsbewijs toegezonden. Dit leveringsbewijs moet bij het aanbieden van het vee op de ontvangplaats worden vertoond. Hier op wordt aangeteekend, dat de leve ring heeft plaats gevonden. LEVENSVERZEKERING 1843 1843 Classificatie van het vee. en tevens voor de ondcrverdceling over de toewijzingscommissies en voor de verzending van het vee naar de plaatsen van bestemming zorg dragen. Het vee wordt niet ter beschikking gesteld van slagers of grossiers dan nadat betaling heeft plaats gevonden bij een daarvoor aangewezen plaatse lijke bank, waar tevens de slachtver- gunning wordt uitgereikt. De slacht- vergunning is slechts geldig, wanneei daarop door de bank is aangeteekend, dat betaling heeft plaats gevonden. Het door de toewijzingscommissies aan slagers of grossiers toegewezen vee moet dadelijk na toewijzing wor den betaald en tegen vertoon van de slachtvergunning worden afgehaald. Bij niet tijdig afhalen van het vee ver valt de toewijzing. Het toegewezen vee staat van het oogenblik van toewij zing af voor risico van den afnemer. De toewijzingscommissics zijn be last met de verdeeling, zoowel van het rundvee als van de door de Nederland» sche veehouderijcentrale beschikbaar gestelde varkens over de binnen hun werkgebied gevestigde en daarvoor in aanmerking komende slagers en gros siers en gaan daarbij ui.t van ieders slachtingen in het verleden. De toewijzingscommissies stellen tevens voor de onder hen ressortee- rende slagers of grossiers een vleesch- toewijzing vast. De daarvoor in aan merking komende grosiers en vleesch- warenfabrikanten ontvangen de toe wijzing rechtstreeks van de Nedcn- landsche veehouderijcentrale. In de week van 16 tot 21 Septem ber zal door de Ncderlandsche veehou derijeen trale geen rundvee ter be schikking worden gesteld. De toewij zing van varkens blijft op de gebrui kelijke wijze geschieden. Huisslachtingen. Een speciale regeling ten aanzien van de huisslachtingen van varkens is in voorbereiding en zal spoedig be kend worden gemaakt. Huisslachtin gen van rundvee zullen niet worden toegestaan. In den loop van deze week zullen nadere bijzonderheden, o.a. betreffen de de wijze, waarop de slagers en winkeliers zich in bet bezit kunnen stellen van de bescheiden, welke recht geven op bet koopen van vleesch en vleeschwaren, worden bekend ge maakt. In Noord-Brabant zijn als lever plaatsen voor slachtvee aangewezen: Breda, Maandag; Eindhoven, Dins dag; Tilburg, Dinsdag; Bergen op Zoom, Woensdag; 's-Hertogenbosch, Woensdag; Cuyk, Donderdag; Roo sendaal, Vrijdag. Na de ontvangst van het vee wordt dit naar de kwaliteit geclassificeerd. De uitbetaling geschiedt op grond van deze classificatie en van de levende weging. Met de classificatie zijn be last z.g. classificatie-commissies, die elk samengesteld zijn uit een vertegen woordiger van den landbouw, een ver tegenwoordiger van de veehandel en een vertegenwoordiger van den handel in vleesch. Deze commissies houden tevens toezicht op de levende beweging. De betaling. Nadat de classificatie en weging heb ben plaats gevonden, wordt aan den- gene die het vee heeft geleverd, een of meer betalingsbonnen uitgereikt legen afgifte van het leveringsbewijs. Op dezen betalingsbon kan bij een daarvoor aangewezen plaatselijke bank dadelijk de betaling verkregen worden. Op de koopsom van het vee, dat in een der vastgestelde klassen wordt in gedeeld, wordt een door de Ncder landsche Veehouderij Centrale te be palen bedrag voor verzekering tegen verborgen gebreken in mindering ge bracht. De door de Ncderlandsche Vee houderij Centrale te bepalen prijzen worden afzonderlijk bekend gemaakt. Toewijzingscommissies. Het ontvangen vee wordt op de ontvangplaatsen ter beschikking ge steld van de afnemers. In verband hiermede zijn in iederen keurings kring toewijzingscommissies inge steld, die met de verdeeling van het beschikbare vee belast zijn. Uit de toe wijzingscommissics worden rayon commissies samengesteld, welke het vee op de ontvangplaatsen afnemen STRENG TOEZICHT OP PRIJSOPDRIJVING. In een aantal gevallen is geconsta teerd, dat, in strijd met de bepalingen van de prijzenbeschikking 1940 no. 1, prijzen zonder toestemming zijn ver hoogd boven die, welke op 9 Mei j.l. golden. In verband hiermede is thans aan de met de controle belaste instan ties opgedragen de controle op de na leving dezer bepalingen aanzienlijk te verscherpen. tBij constateering van overtredingen zal krachtig worden in gegrepen. Het schijnt nog niet voldoende be kend te zijn, dat ook de kooper onder de strafbepalingen van de Prijsopdrij- vings- en Hamsterwet valt. Daarom wordt er nogmaals uitdrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat de kooper, de huurder of de opdrachtgever, die opzettelijk bewerkt of medewerkt of aan wiens schuld het te wijten is, dat de prijsvoorschriften niet worden na gekomen, op gelijke wijze als de ver- kooper, verhuurder of als degene, die den dienst verricht, strafbaar is. DE RIJKSMIDDELEN. In Augustus hebben de Rijksmid delen voor zoover de niet directe heffingen aangaat 34.8 millioen opgeleverd, tegen 37.3 millioen ver leden jaar. In de eerste acht maanden is de op brengst 284.5 millioen geweest, te gen 311.4 millioen in hetzelfde tijds verloop van 1939. BIJ LUCHTALARM VAN DE STRAAT. De secretaris-generaal van het de partement van Binnenlandsche Za ken heeft in een circulaire aan de bur gemeesters er de aandacht op geves tigd, dat bij luchtalarm, straten en pleinen onder alle omstandigheden ontruimd moeten worden, voor welke ontruiming alleen de Ncderlandsche politie verantwoordelijk is. Den laatsten lijd is in verschillen de gemeenten het signaal „lucht alarm" gegeven door gebruikmaking der sirenes. In verband daarmede heeft de bevelhebber der „Ordnungs- polizei" er op gewezen, dat daarbij herhaaldelijk is gebleken, dat het meerendeel der automobilisten, koet siers, wielrijders en voetgangers geen notitie genomen heeft van „lucht- alarm"-signaal en op straat gebleven is. In de toekomst zal, nadat de „Luft schutzwarnenstraten" weer.in bedrijf zullen zijn gesteld, alleen door sirenes gealarmeerd worden, wanneer werke lijk gevaar dreigt. Daarom is het drin gend uoodig, dat van de bevolking de strengste luchtbeschermingsdicipliné geëischt wordt. Met het oog hierop heeft de secretaris-generaal van Bin nenlandsche Zaken zich tot de bur gemeesters gewend. NED. SOCIALISTISCHE WERKGEMEENSCHAP. Een veertigtal vooraanstaande per sonen uit de socialistische arbeiders beweging, meerendeel functionnaris- sen der S.D.A.P., heeft gistermiddag te Amsterdam een bijeenkomst gehou den en besloten tot de stichting van de Ncderlandsche Socialistische Werkgemeenschap. De nieuwe organisatie heeft een op roep verspreid, waarin de socialisten in Nederland worden aangespoord zich bij haar aan te sluiten. In den oproep wordt o.m. betoogd: „Het zou karakterloos zijn te ver wachten, dat de sociaal-democraten van gisteren vandaag hun principes hebben afgelgd. Ieder, die echter wil en ziet, wat er in de wereld gebeurt, zal begrijpen, dat men het volk van Nederland een slechten dienst bewijst door thans aan den kant te gaan staan en af te breken, wat moeizaam en ten koste van groote offers is opgebouwd. De kern van de socialistische idee is de menschelijke solidariteit. Daarom willen en mogen wij de socialistische massa's niet zonder leiding hulpeloos in de branding laten staan." Ten slotte wordt een aantal punten opgesomd, „die onder nieuwe vormen de oude ideeën van de sociale recht vaardigheid moeten verwezenlijken." In het eerste wordt gezegd, dat het streven van de N.S.W. ten doel heeft den opbouw van de Nederlandschc volksgemeenschap in socialistischen zin. Dat wil zeggen, dat de arbeid de basis wordt voor de sociale en econo mische verhouding. Verlangd wordt de samenvatting van alle krachten in en j.mfslrutseke tonranl, ii I--'--- rri

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1