Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BUITENLAND THANS KOFA BINNENLAND '»t JC&aitx iapje, Co.upo.txS „NOORD-BRABAND" QaëJbcJLQ.&hxL Dit blad bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN. OUNEN WAALWIJK NUMMER 76. ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1940. 63c JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.4Ö. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. De kwestie der samenvoeging van gemeenten is actueel. Bij verordening zijn reeds enkele gemeenten vergroot en het streven om op dezen weg voort te gaan, vindt over het algemeen in stemming. In vele gevallen is er voor dergelijke herzieningen alles te zeggen; een zich sterk ontwikkelende gemeente behoort in haar natuurlijken groei niet te worden belemmerd door een keurs lijf, dat zich in een ver verleden en on der heel andere omstandigheden liet passen. Een gezonde economie schrijft voorts de opheffing voor van dwerg gemeenten. Er bestaan in ons land nog verscheidene gemeenten van om en bij de 300 inwoners. Vroeger kostte het bestuur van zoo n gemeente bitter wei nig, maar de huidige samenleving met haar gecompliceerd stel van sociale be palingen en voorschriften en van be stuurlijke eischen, maakt de handhaving der zelfstandigheid van zulke gemeen- tetjes tot een onnoodige en onge- wenschte verkwisting. Toch kunnen we niet de uitspraak aanvaarden van ,,Het Vaderland ten aanzien van de noodzaak der inkrim ping van het aantal gemeenten. Het blad schreef o.m.: ,,Het gezond ver stand zegt, dat, in het algemeen gespro ken, een grootere gemeente meer mo gelijkheden heeft dan een kleinere, een dorpengroep meer dan een dorp". De mogelijkheden, door ,,Het Vaderland bedoeld, kunnen zeker niet die van be zuiniging zijn. Nemen we b.v. de samenvoeging van de agglomeratie Eindhoven tot één ge meente. We erkennen: de samenvoe ging van Eindhoven, Woensel, Gestel, Strijp en Tongelre was in dat geval noodzakelijk, maar er is vrijwel niets terecht gekomen van de verwachtingen, welke de voorstanders van annexatie te Eindhoven in woord en geschrift hadden geuit. Annexatie (of samenvoe ging) heette zoo voordeelig te zijn! Men zou met één gemeentebestuur in plaats van vijf kunnen volstaan; de sa mengevoegde openbare diensten zou den economischer kunnen werken en de belastingen konden billijker worden verdeeld. Na de samenvoeging echter ging de belasting met sprongen om hoog. De ééne groote gemeente stelde zich terecht overigens eischen, welke de kleinere vijf zich nooit zouden hebben durven aanmatigen. Er kwam een groot en modern gemeentelijk abat toir, een geneeskundige dienst, een sa menstel van overheidsdiensten met aca demisch gevormde en hoog gesalari eerde directeuren; wegen en straten moesten worden verbeterd, de riolee- ring uitgebreid, de verlichting geper fectioneerd; het politiecorps dijdde sterk uit en kwam onder een commissa ris, bijgestaan door een hoofdinspec teur en inspecteurs. We willen niet be weren, dat dit alles niet noodig was in Eindhoven, maar we willen er voor waarschuwen, dat grooter wordende gemeenten groote verplichtingen heb ben en dat men daarom goed zal doen om de grootte niet kunstmatig te schep pen. Vooral de samenvoeging van dorpen to een dorpengroep, zooals ,,Het Va derland" blijkbaar voorstaat, achten we uit den booze, tenzij dorpen op na tuurlijke wijze zijn samengegroeid. Reeds nu bestaan er gemeenten, wel ke meerdere dorpen omvatten; de be- stuursmoeilijkheden zijn er meestal groot. Het eene dorp wil niet zijn on dergedaan, vergeleken bij het andere. Onderlinge naijver leidt er dikwijls tot onnoodige en dure uitgaven. Worden in een buurtschap om redenen van vei lig verkeer een paar lantaarns bijge plaatst, dan eischen de andere buurt schappen eveneens meer licht; zij beta len net zoo goed belasting, heet het, dan de menschen uit den anderen hoek der gemeente. Het gemeentebestuur kan de zaken onmogelijk zóó doen, dat groepen ingezetenen zich niet achter gesteld gevoelen bij andere. Dergelijke rivaliteiten komen niet voor tusschen de bewoners van dorpen, welke afzon derlijk worden bestuurd; iedere ge meente heeft dan zelf te financieren, wat het in het belang der bevolking meent te moeten ondernemen. Van groot belang achten wij intus- schen de toevoeging van die gedeelten van gemeenten, die natuurlijkerwijze en door den aard van ligging bij een an dere gemeente hooren, in 't belang ha- rer uitbreiding of voor uitspanning en levensvreugde harer bewoners nuttig en noodzakelijk zijn. STAMKAART ALS LEGITIMATIEBEWIJS? Neen, ik geef mijn stamkaart niet al om er een foto op te laten plakken en daarna als legitimatiebewijs te laten dienen. Met mijn legitimatiebewijs moet ik straks, op straffe van dit en van dat, regelmatig in mijn zak loopen en dus zou ik haar ook niet kunnen missen, als ze haar thuis noodig hebben om er de een of andere distributiekaart mee te gaan halen. Wat haast elke week een keer voorkomt. Ook mijn stamkaart kan geen twee heeren dienen. Als ik op reis ga en ik wordt hier of daar aangehouden, ben ik dan klaar met te zeggen: ja, man, mijn vrouw is met mijn stamkaart-legitimatiebewijs op het distributiekantoor. Van de gemeentebesturen mogen we verwachten al hebben ze het dan ook al zeer druk dat ze iets anders ver zinnen op de zaak en ons een formulier ter beschikking stellen, dat, ingevuld en met foto beplakt, als legitimatiebe wijs, maar dan ook enkel als zoodanig te bezigen is. - N.S.B. AAN DE MACHT? De publieke opinie interesseert zich op het oogenblik heel sterk voor de al of niet juistheid der berichten, dat de bezettingsautoriteiten binnenkort de burgerlijke bestuursmacht in ons land zouden overdragen aan de N.S.B. Verschillende organisaties en kran ten reageeren vrij scherp op deze ge ruchten. (Zie elders in dit nummer). Men wijst er op, dat meer en meer in het Nederlandsche volk de lust ont waakt om op actieve wijze deel te ne men in den bouw van het Nieuwe Eu ropa en daartoe de Nieuwe Orde in het eigen land te aanvaarden. Maar deze lust dreigt te verzinken bij de gedachte, dat de N.S.B. zou worden aangewezen om daarbij leiding te geven, omdat deze beweging nimmer vat heeft kunnen krij gen op het gemoed van het volk. Dat is in de na-oorlogsche dagen nog erger geworden. B.v. in het Nederlandsche Dagblad de Unie e.a. wordt betoogd, dat een machtsuitoefening door de N. S. B. het noodzakelijke en door velen van ons volk gewenschte aanpassings proces slechts zou kunnen vertragen en verhinderen. Het zij inmiddels vastgesteld, dat vanwege de Duitsche overheid nog niets van dergelijke voornemens is ken baar gemaakt, maar het valt wel op, dat hooge functionarissen der N.S.B. er in het openbaar van gewagen, dat hun organisatie binrnenkort de macht van den staat in handen neemt. Zóó sprak bij de uitvaart van den jeugdigen, in Den Haag gevallen W. A.-man Pe ter Ton, ook een der uit de rijen der N.S.B. voortgekomen nieuwe procu reurs van Gerechtshoven. Zijn uit spraak lijkt ons echter al even voorba rig als alle hiervoren bedoelde geruch ten. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 TWEEDE BRITSCHE LINIE IN EGYPTE BEZET. De Italiaansche troepen in Egypte hebben na de verovering van Sidi el Barani de geheele tweede Britsche ver dedigingslinie tusschen deze kustplaats en de oase van Omar bezet. Uit minstens drie verschillende rich tingen rukken thans meer dan 500.000 Italiaansche soldaten door het woeste tafelland op naar Alexandrië. Het voor naamste deel van deze strijdkrachten trekt voort over den straatweg langs de kust in de richting van Mersa Ma- troeh. Deze troepen, die geheel gemoto riseerd zijn, zullen later worden ver- eenigd met 'n tweede colonne, die di rect over 't tafelplateau marcheert. De ze colonne marcheert op ongeveer tach tig kilometer uit de kust en bevindt zich buiten het bereik van het geschut van de Britsche vlooteenheden, die de kust gebombardeerd hebben. De derde colonne zou, eenige honderden kilome ters van de kust verwijderd, zich langs den karavaanweg voortbewegen. bij „KOFA" geheel nieuwe collectie TAFELZILVER PORCELEIN DELFTS BLAUW POOLS AARDEWERK HUISHOUD. ART. VERKOOP lste etage. WAALWIJK. ringen en landmijnen tot beneden aan de Oase van Omar bezaaid was. Vele infanteriestellingen in loopgra ven en kazematten en goedgebouwde batterijstellingen moesten bestormd worden, voordat de Italiaansche troe pen zich door de tweede verdedigings linie van de Engelsche troepen konden heenslaan en volledig bezetten. Beslissende phase. In politieke en militaire kringen te Rome wordt de bezetting van de twee de verdedigingslinie van beslissende beteekenis geacht. Met de afsluiting van deze phase van den oorlog, zoo wordt verklaard, wordt ten eerste de veiligheid gewaarborgd van de Liby- sche grens en aan den anderen kant kan van de nieuwe Italiaansche posi ties uit een sterke druk worden geoe fend op de Engelsche linies. LONDENS LANGSTE LUCHT- v ALARM. Na een nachtelijken Duitschen aan val, die zoo wordt van Britsche of- ficieele zijde medegedeeld een groo tere uitwerking heeft gehad dan alle vorige aanvallen der laatste nachten, is te Londen Woensdag overdag niet minder dan zesmaal luchtalarm ge maakt. Bij de operaties in den voormiddag hebben de Duitsche gevechtsvliegtui gen, naar het D.N.B. verneemt, op nieuw de Tilburydocks met bommen bestookt. De later komende verkenners hebben zware verwoestingen en groote branden waargenomen, dje zich snel uitbreidden. Een groot aantal bommen trof den spoorwegdriehoek bij Thur- stenroad, welks installaties blijvend vernield zijn. GRAAF VON RIBBENTROP NAAR ROME. De Duitsche minister van builen- landsche zaken Graaf von Ribbentrop is plotseling naar Rome vertrokken. In politieke kringen te Berlijn merkt men omtrent de reis van den minister van buitenlandsche zaken naar Rome op, dat deze voortvloeit uit den bijzon- kan dikwijls heel aardig dienen om van een oude jurk een leuke nieuwe te maken. U weet, dat een coupon stof, die ten hoogste 90 cM. lang is, geheel vrij van punten is. in alle maten en soorten tegen de LAGE KOFA-PRIJZEN. deren aard van de Duitsch-Italiaansche betrekkingen. Men wijst er op, dat der gelijke besprekingen tusschen de minis ters van buitenlandsche zaken van de beide mogendheden, die nu en dan op Duitsch of Italiaansch grondgebied ge houden worden, dengene niet kunnen verrassen die begrepen heeft, dat de spil een politiek instrument van de grootste homogeniteit is. Hieruit volgt zonder meer, dat bij alle politieke vraagstukken, die de belangen van bei de- mogendheden raken, gemeenschap pelijk geraadpleegd, gemeenschappelijk besloten en dienovereenkomstig ge meenschappelijk opgetreden wordt. Deze besprekingen vormen dan tel kens een openhartige behandeling van al die problemen, die met het oog op de toekomstige reorganisatie van Europa voor de beide verbonden mogendheden, die gemeenschappelijk in den levens strijd staan, van bijzondere beteekenis zijn of kunnen worden. Om een derge lijke bespreking, zooals bij vorige ge legenheden reeds meermalen gehouden is, gaat het thans. Onmiddellijk na de inneming van Si di el Barani zijn de Italiaansche troe pen naar het D.N.B. uit Rome ver neemt, begonnen met de organisatie van den étappedienst en met verster king van de tot nog toe bereikte stel lingen. Bij hun opmarsch hebben de Italiaan sche troepen, naar men verder ver neemt, een reeks verwoede gevechten moeten leveren met de hier en daar ge legen stellingen, te meer daar de ge heele streek tussch enSolloem en Sidi el Barani met tal van versterkte versper- COLLECTIEF CONTRACT IN I)E METAALINDUSTRIE. Het N.V.V. meldt, dat een collectief contract in de metaalindustrie tot stand is gekomen. Het N.V.V. heeft te dien aanzien overleg gepleegd en besprekingen ge voerd met de werkgeversorganisaties en de andere werknemersorganisaties. Het resultaat van dit optreden van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond van het N.V.V. is geweest, dat deze week reeds het collectieve arbeidscon tract in werking is getreden. Bij de loonbepaling is men uitge gaan van een onderscheiding in ge schoolde en ongeschoolde werklieden en een indeeling in gemeenteklassen. Door de in het contract vastgestelde loonen is een einde gekomen aan de willekeurige loonbepaling van indivi- dueele werkgevers, aldus het commu niqué. Den metaalbewerker wordt thans door het collectieve contract een bepaald inkomen gegarandeerd. In het contract is de bepaling op genomen, dat. aan arbeiders, die liet geheele loopende kalenderjaar in dienst zijn, een vacantie van één werk week moet worden gegeven. Daarnaast is in het contract een re geling opgenomen, welke bepaalt, dat in elke onderneming een werklieden vertegenwoordiging, een z.g. fabrieks- commissie, dient te worden ingesteld. Deze commissies hebben tot taak in alle fabrieksaangelegenheden de riio- reele en materieele belangen, alsme de de veiligheid der arbeiders te be- Hoofdpijn en Kiespijn. vorderen en zullen zoowel advisee- rend als onderhandelend optreden. 6 OCTOBER WINTERTIJD. De Deutsche Volkswirt deelt mede, dat in het geheele Duitsche rijk op 6 October des ochtends te 3 uur de klok ken een uur achteruitgezet zullen worden. Hiermede zal een einde wor den gemaakt aan den zomertijd, wel ke in het voorjaar werd ingevoerd, teneinde langer van het daglicht te kunnen genieten. Deze maatregel zal ook gelden voor het bezette Nederlandsche gebied, zoo dat hier dus de Middel-Europeesche tijd zal gelden. HET AL REIZENDE UITOEFENEN VAN EEN BEDRIJF. Van officieele zijde wordt met be trekking tot deze verordening daarom de volgende toelichting gegeven. Door de beperking van het al rei zende uitoefenen van een bedrijf wor den in feite niet diegenen getroffen, die op weekmarkten zelfgemaakte of niet bewerkte producten van land-, tuin- en boschbouw, van vee- en bijen teelt, van pluimveefokkerijbedrijven en van producten van de jacht en visscTierij te koop aanbieden, welke producten uitsluitend voor de levens middelenverzorging van de bevolking dienen. Waaiiytsche en Lanptraatsche Courant* Veilig en vlug als geen ander helpen hierbij altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders persluk 8 ct. Doos 45 ets. Cachets genaamd,,Mijnhardtjcs" Doos 10 en 50 ct.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1