Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. UIT DE PERS ..NOORD-BRABAND" Een. g.o.&d& Kaad Dc toekomst van Nederlands bedrijfsleven. Het politieke lot vao Nederland. Dit blad bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. ,643 WAALWIJK ,843 DEKENS FA CUNEN WAALWIJK &ij „KOF A NUMMER 80. ZATERDAG 5 OCTOBER 1910. 63c JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentlën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel Bij contract flink rabat. Gelijke grondstoffenvoorziening als in Duitschland. In de „Deutsche Zlg i.d. N." stond een artikel over de belangrijkste vraag stukken, welke zich thans in het Ne- derlandsche bedrijfsleven voordoen, van de hand van dr. H. Fischböck, commissaris-generaal voor financiën en economie, waaraan wij een en an der ontleenen. De schrijver begint met er op te wij zen, dat verschillende maatregelen ge nomen wegens de oorlogsomstandig heden en de daarmede in verhand staande economische politiek, in ge val de oorlog niet zoover op econo misch terrein doorgevoerd zou zijn, wellicht niet of althans op een minder rigoureuze wijze zouden zijn toege past. Het ligt voor de hand, dat de Duitsche overwinning het primaire doel is, waarnaar wordt gestreefd en waarbij alle andere doelstellingen ten achter worden gesteld. Wat den bezettingsgraad van de Ne- derlandsche industrie betreft merkt dr. Fischböck op, dat deze weliswaar hooger is dan in vele jaren vóór het uitbreken van den oorlog, maar dat men de situatie toch nog niet bevre digend kan noemen. Ook hier dient gestreefd te worden naar een volkomen gebruik van de productie-capaciteit. Voor zoover de benoodigde grond stoffen niet hier te lande worden ver vaardigd, kan men er op rekenen, dat zij in dezelfde hoeveelheden en onder dezelfde voorwaarden aan de Neder- landsche industrie ter beschikking zui len worden gesteld, als dat aan de Duitsche industrie geschiedt. Daartegenover staat dan voor den ondernemer de verplichting om zijn productie ook allereerst te richten op de vervaardiging van artikelen, waar aan de staat behoefte heeft en zich niet alleen te beperken, tot die produc tie, waarnaar de particuliere clientèle vraagt. Behalve hel vraagstuk van de voor ziening der grondstoffen rijzen nog dc problemen van de aanpassing van de benoodigde arbeidskrachten en van de ongebruikte industrieele capaciteit. De taak is nu, de behoefte in Duitschland door de Nederlandsche productie te voorzien. Daarbij is het niet de bedoe ling de Nederlandsche industrie terug te dringen op den weg, dien zij sedert den wereldoorlog is gegaan. Integen deel ligt het in de bedoeling, daar waai de positie van de geheele industriali satie van Europa de uitbreiding van de nieuwe oprichting van industrieele ondernemingen gewenscht maakt, een taak als hierboven omschreven aan de Nederlandsche industrie op te dra gen. De vervulling van deze taak zal het vaak raadzaam maken nauwere economische betrekkingen tusschen Nederlandsche en Duitsche belangheb benden te vestigen, evefieens deelne ming van Nederlandsche ondernemers en kapitalisten in Duitsche onderne mingen boven den reeds hestaanden omvang. Moeilijkheden op het gebied van het betalingsverkeer zullen zich aan deze transacties niet in den weg stellen. De reeds soepeler transfer tusschen Ne derland en Duitschland zal naar het schijnt binnenkort nog vlotter kunnen geschieden. Ook de moeilijkheden be treffende het handelsverkeer met de andere landen van Europa wat de be talingen betreft worden beperkt. Tn dit verband wordt herinnerd aan de overeenkomst gesloten met België en Zweden. Herziening van invoerrechten en belastingen. Hei in Nederland bestaande prijspeil schijnt voorloopig door wettelijke maatregelen gestabiliseerd. Uitzonde ringen worden niet gedoogd, inzonder heid indien de prijzen daardoor hoven die in Duitschland komen te liggen; niettemin kan hiervoor een bijzondere vergunning worden verleend. In zoover hierdoor de prijzen in Ne derland op denzelfden stand als in Duitschland berekend komen, zal hier voor een herziening der invoerrechten noodig zijn. Dit klemt temeer, omdat er niet op kan worden gerekend, dat dc tot dus ver in Duitschland bestaande maat regelen tot bevordering van leverin gen naar Nederland nog verder van kracht zullen blijven. Ook de Duitsche invoerrechten t.o.v. Nederland zullen moeten worden gewijzigd indien den Nederlandschen producenten voor hun goederen, welke zij naar Duitschland zenden, de Duitsche binnenlandsche prijzen gewaarborgd zullen worden. De te verwachten verdere daling van de tot dusver uit de douanerechten voortspruitende staatsontvangsten en de buitengewone op de begrooting drukkende staatsuitgaven maken een hervorming der belastingen noodig, welke een belangrijke stijging der be lastingontvangsten zal moeten opleve ren. Bij deze hervorming zal in de eer ste plaats de eisch der sociale recht vaardigheid in acht moeten worden genomen. Overigens dient de Nederlandsche bevolking steeds te bedenken, dat de geheven belasting per hoofd ongeveer de helft bedraagt van die in Duitsch land. Wellicht is het ook mogelijk de buitengewoon ingewikkelde financieele verhouding tusschen den staat en dc overige gemeenschapsorganen, zooals de gemeenten, naar verhouding te ver eenvoudigen. Het Nederlandsche geld- en crediet- wezen heeft tot dusverre aan de ei- schen welke de nieuwe toestand stelt, voldaan. l)e soliede grondslag van dc belangrijkste instellingen, wier vrije ontwikkeling onbelemmerd blijft, biedt waarborg, dat ook in de toekomst dit instrument van groote beteekenis eener geordende economie, vlot iunc- tioneert. Beperking van handelsonder nemingen gewenscht. Verder wordt de positie van den groot- en den kleinhandel besproken. Het te groote aantal bedrijven in den handel kan als de oorzaak worden ge noemd der chronische werkloosheid in Nederland, waardoor velen voor wie feitelijk geen plaats was, in den han del arbeid zochten. Overwogen zal worden of en in welken vorm dit kan worden verholpen door het aantal der bedrijven te verminderen. Ook bij de beoordeeling van deze vraagstukken zullen de bijzondere om standigheden, waarin het land ver keert, van te voren onder de oogen moeten worden gezien, en in zoover dit raadzaam is ook dienen te worden samengewerkt met den Duitschen han del. Ook hier geldt het zelfde beginsel van gelijk recht voor Duitsche en Ne derlandsche economische balangen. Voor de binnenscheepvaart ziet de schrijver een zeer ernstige toekomst, doch voor de zee-scheepvaart kan dit voorloopig niet worden gezegd. Vooral kan thans nog niet vastgesteld worden welke gevolgtrekkingen uit het gebruik van scheepsruiinte door vijandelijke belangen, na den oorlog, van Duitsche zijde zullen worden gemaakt. Reeds thans kan er rekening mee worden gehouden, dat de Nederland sche werven een groot aantal orders krijgen en de daarvoor noodige grond stoffen ontvangen. Dr. Fischböck acht verder meer ini tiatief in het bouwbedrijf gewenscht, dringt aan op uitbreiding van liet net der autowegen, vooral in aansluiting op de verbindingen in het Ruhrgebied rechts van den Rijn en een heter ge bruik der capaciteit van electrische centrales. Dr. Fischböck besluit met de nood zaak van organisatorische maatregelen van principieelen aard in het licht te stellen op den grondslag van zelfbe stuur en groepeering naar bedrijfsbe langen. Er zal naar een vereenvoudi ging van de bestaande organisaties moeten worden gestreefd onder cen trale leiding gericht op het algemeen belang. LEVENSVERZEKERING NEDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST. Ophouwdienst ingekrompen. In de komende dagen zal een reor ganisatie van den Ophouwdienst uit gevoerd worden, welke een aanzien lijke vermindering van de personeel- sterkte zal medebrengen. In de periode van 8 tot 15 October zullen geleidelijk uit den Ophouw dienst ontslagen worden alle korpo raals en manschappen ouder dan 25 jaar en onderofficieren ouder dan 35 jaar. In overeenstemming met deze ver mindering van de sterkte zal ook een aantal officieren den Ophouwdienst verlaten. Van het ontslagen personeel zal ruim de helft werkzaam gesteld kun nen worden bij de luchtbescherming, en wel op arbeidscontract in een nor male burgerlijke verhouding. Voorts zullen nog ongeveer 1500 man, hoofdzakelijk onderofficieren, plaatsing kunnen vinden hij politie en brandweer. De aanmelding voor werk in Duitsch land blijft verder onbeperkt openge steld. Rij de z.g. organisatie-Todt voor den aanleg van wegen kunnen onge veer 5000 man in den leeftijd van 25 35 jaar werk vinden. Bij genoegzame animo hiervoor be staat het plan allen samen te brengen in Nederlandsche korpsen onder Ne derlandsche officieren en onderoffi cieren. Werkkrachten in den landbouw zul len in aanmerking kunnen komen voor kolonisatie in Frankrijk onder leiding van Nederlandsche deskundigen. Het resteerende deel van den Op- bouwdienst, dat in achttien korpsen zal worden ingedeeld, elk ter sterkte van circa duizend man, zal tevens de cadreering en de kern van vast per soneel vormen voor een Nederland schen arbeidsdienst, waarvan de in stelling door den commandant van den Ophouwdienst, majoor J. N. Breunese, in ons land zal worden voorbereid. DE TEXTIELDISTRIBUTIE. Wijzigingen in de puntenregeling. Het rijksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel heeft d.d. 27 September j.l. een circu laire rondgezonden, waarin o.a. ver schillende wijzigingen zijn vervat in de geldende regeling voor textielpro ducten. We ontleenen daaraan de vol gende bijzonderheden: Tot dusver was de verkoop vrijge steld van crêpe georgette en crêpe mousseline en daaruit vervaardigde bovenkleeding. Deze stoffen zijn thans alleen vrij voor zoover zij zijn ver vaardigd van kunstzijde of echte zijde; de kwaliteiten van wol zijn derhalve niet meer vrij. Ook onderkleeding van crêpe georgette enz., van welken grond stof ook vervaardigd, is niet meer vrij. Een kinderoverall voor kinderen be neden den leeftijd van 15 jaar kan ge lijk gesteld worden met een speel- pakje. Trainingspakken van geruwde kunst zijde zijn voor mannen en vrouwen ge waardeerd op 19 punten, voor jongens en meisjes op 10 punten. Handbreigarens kunnen in liet ver volg in hoeveelheden van 50 gram worden verkocht tegen 3 punten; voor 100 gram blijft het, als tot dusver, 5 punten. Het gezinshoofd, dat een inkomen heeft van 3000 of minder en dat niet in het bezit is van een toeslagkaart, kan voor ieder kind, dat op 5 Augus tus 1940 den leeftijd van 3 jaar nog niet had bereikt, van den plaatselijken distributiedienst een speciale vergun ning ontvangen voor maximaal 1 kg. wollen of halfwollen breigarens voor liet zelf breien van kinderkleertjes. Kunstzijden breikatoen, waarvan de samenstelling uit meer dan 50 pet. kunstzijde bestaat, kan als kunstzijden garen worden gewaardeerd en wel op 2 punten per 100 gram. Heerenpyama's kunnen in het ver volg worden gewaardeerd als dames- pyama's, dus op 20 punten voorzoo ver vervaardigd uit kunstzijde en op 30 voor zoover vervaardigd uit uit andere stoffen. (Tot nu toe was dit resp. 24 en 45 punten). Voor vlakgeweven spreien en sier- dekken wordt de waardeering ver laagd tot 30 punten en indien ze uit kunstzijde zijn vervaardigd tot 15. Overhemden, voorzoover niet uit kunstzijde vervaardigd, gelden in het vervolg II) punten voor mannen en 14 voor jongens in plaats van, gelijk tot nu toe resp. 20 en 18. Polohemden, ongeacht de grondstof waaruit zij zijn gemaakt, kunnen wor den gewaardeerd op 8 punten, voor mannen en jongens (de oude waar deering was 13 punten voor kunstzijde en 20 voor andere stoffen). Daar gebleken is, dat misbruik wordt gemaakt van de gelegenheid om geïmpregneerde tweedjassen en -man tels als regenjassen te verkoopen, zul len in het vervolg alleen als regenjas sen en -mantels kunnen worden be schouwd, de gabardine en dergelijke zuiver voor regenkleeding bestemde artikelen. De verkoop van tweedjassen en -mantels van flausch, flauschach- tige en teddyheerstoffen, gewaardeerd als regenjassen, is mitsdien verboden. Een belangrijke verandering is ook, dat tapijten, karpetten en afgepaste kleeden niet langer vrij mogen worden die goud waard is, en dat is wel deze. Wanneer U nog Wollen en Gestikte voor de komende winter noodig heeft koopt ze dan NU. U heeft thans nog een voortreffelijke keus, prima kwaliteit en in alle prijs klassen. verkocht en voortaan, evenals tapijt- loopers en loopers alleen op speciale vergunningen zullen kunnen worden verkocht. Echter zijn de plaatselijke distrihutiedienslen gemachtigd om bij de toewijzing van deze speciale ver gunningen iets soepeler te werk te gaan, wanneer aanschaffing noodzake lijk blijkt. EXTRA ZEEPRANTSOEN BIJ INKWARTIERING. Ten behoeve van leden van de Duit sche weermacht, die ingekwartierd zijn hij Nederlandsche burgers, kan een extra hoeveelheid zeep beschik baar worden gesteld voor reiniging van de wasch. Te dien einde kan aan kwartiergevers, wanneer zij deze wasch zelf doen behandelen, op ver toon van het inkwartieringsbewijs een rantsoen zee]) per drie distribulie- periode voor ieder ingekwartierd lid van de Duitsche weermacht worden verstrekt. In geval van verstrekking van deze bons zal de distributiedienst dit op het inkwartieringsbewijs aan- teekenen. Zij, die niet in het bezit zijn van zulk een bewijs, dienen alsnog te zorgen dat zij er een bekomen. I)E OPGAVE VAN VEREENIGINGEN EN STICHTINGEN. Werkgeversvereenigingen vallen er niet onder. Naar aanleiding van de bepalingen inzake de opgave van vereenigingen en stichtingen zonder oeconomisch doel, deelt het blad De Aannemer mede, dat de Werkgeverscentrale van de Duitsche autoriteiten bericht heeft ontvangen, dat werkgeversvereenigin- gen niet geacht worden te vallen on der deze verordening. I)e mededeeling, dat ir. Mussert en zijn medebestuurders van de N.S.B. te Berlijn met Rijkskanselier Hitier be sprekingen hebben gevoerd, heeft zooals te hegrijpen is de nieuws gierigheid van het Nederlandsche pu bliek geprikkeld, aldus het D. v. N. en Z. Terwijl men in het algemeen de uitlatingen in de pers dienaangaande toonen dit wel aan ervan overtuigd is, dat deze besprekingen èn voor ons land èn voor de N.S.B. van niet gerin ge beteekenis zullen zijn, blijft men toch gespannen op nadere berichten wachten. Intusschen verdiept men zich in gissingen. Zal dc N.S.B. de algeheele leiding krijgen? Zal er nog een moge lijkheid voor practische samenwerking van autoritaire bewegingen aanwezig blijven? We zullen nog een tijd geduld moeten hebben, vooraleer we het juiste van de zaak te weten komen. Eenige richting geven intusschen wel de uitlatingen van de zijde der N.S.B. Zoo heeft ir. Mussert hij de ope ning van een districtshuis van de N.S.B. te Gouda in een enthousiast woord o.a. gezegd: „Nederland zal zich zelf regeeren en het zal nationaal- socialistiscli geregeerd worden", ter- De Echo van het Zuiden, Waahvüksclie en Langslraatscbe Conrant, Ziet onze speciale DEKEN-ETALAGE wmm

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1