Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. UIT DE PERS BUITENLAND „NOORD BRABAND" Dit blad bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. Belangrijke verordeningen en Mededeelingen Overspannen zenuwen NUMMER 81. WOENSDAG 9 OCTOBER 1940. 63e JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't gelteele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSGHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIBLBN. Telefoon No. 38 Telegr.-Adres: BCHO. GIRO No. 5(1798. Advertenfiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgans om ulterHJb 9 uur in ons bedt zijn. Prijs der Advertenties: 28 cent per regel. Minimum 1.90 Reclames 40 cent per tegel Bij contract flink rabat. KRUIDENIERSWAREN EN OMZETBELASTING. Waar het in den winkel in de prac- tijk onuitvoerbaar zou zijn voor elk artikel de omzetbelasting precies te berekenen, is in overleg met het de partement bepaald dat aan consumen ten een gemiddelde van 2% zal wor den berekend over alle artikelen, (er zijn er bij waarvan 4% moet worden betaald, andere weer niet). In den detailhandel wordt dus over alles 2% in rekening gebracht en wel naar de volgende schaalover aan- koopen tot 25 cent V2, tot 50 cent 1 cent, tot 75 cent U/2 cent en tot 100 cent 2 cent. ORGANISATIE VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER. Centrale regeling. Het Zaterdag verschenen Verorde ningenblad bevat een besluit van den secretaris-generaal van het departe ment van waterstaat ter uitvoering en wijziging van het derde uitvoerings besluit ingevolge de verordening no. 15/1940 van den Rijkscommissaris voor bet bezette Nederlandsche gebied. Hierin wordt o.m. bepaald: Er wordt een bedrijfsorganisatie op gericht die rechtspersoonlijkheid be zit. Deze draagt den naam „Nederland- schc organisatie voor het beroeps- goederenvervoer langs den weg" en heeft haar zetel te 's-Gravenhage. Door dit besluit wordt in de plaats van de talrijke tot nu toe bestaande organisaties en vereenigingen op het gebied van het beroepsgoederenver- voer een eenheidsorganisatie met rechtspersoonlijkheid in het leven ge roepen. Het besluit maakt hei mogelijk, het goederenvevroer centraal te regelen. NIEUWE TOEWIJZING VAN VARKENS. IN het algemeen lager dan de geldende. Binnen zeer korten tijd zullen nieu we toewijzingen voor het houden van varkens worden vastgesteld. De hui dige omstandigheden maken het nood zakelijk, dat deze in het algemeen la ger zullen zijn dan de thans geldende. Evenwel zal voor personen, die aan bepaalde eischen voldoen, de mogelijk heid worden geopend bijzondere toe wijzingen te ontvangen. Deze zullen worden verleend ten einde tot een zoo volledig mogelijke benutting van het beschikbare ruw voeder en de te ver zamelen afvallen van levensmiddelen te geraken. Voorts kan in de naaste toekomst een verbod worden verwacht, voor het voorhanden hebben van varkens, wel ke zwaarder zijn dan 110 kg. Een uit zondering zal daarbij alleen worden gemaakt voor wat betreft fokzeugen en voor huisslachting bestemde var kens. Fokzeugen zullen dus door ge- organiseerden tot een aantal gelijk aan hun toewijzing, ook indien zij zwaarder zijn dan 110 kg., voorhanden mogen worden gehouden. Ten aanzien van het voorhanden hebben van voor huisslachting be stemde varkens, zwaarder dan 110 kg., is bepaald, dat zulks alleen geoorloofd is, indien die varkens als zoodanig vóór 19 October '40 zijn opgegeven. Daarnaast kan een regeling worden verwacht, welke het verrichten van huisslachtingen wederom mogelijk maakt. Voor het verrichten van een huisslachting zal men in het bezit die nen le zijn van een machtiging, welke door den provincialen voedselcommis- saris tegen betaling van 25 cent kan worden uitgereikt. JODEN IN OPENBAREN DIENST. De secretaris-generaal van Binnen- landsche zaken heeft medegedeeld, dat voortaan geen Nederlandsche be stuursorganen en openbare publiek rechtelijke lichamen geen personen, die geheel of gedeeltelijk van Jood- schen bloede zijn, op overeenkomst in dienst nemen of bevorderen. Hetzelfde geldt voor alle privaatrechtelijke li chamen, stichtingen en inrichtingen, waaraan staat, provincie of gemeente deelneemt. Iemand van Joodschen bloede mag niet meer in ambtelijken werkkring ot eere-ambt worden geplaatst, ook niet bij openbaar of bijzonder onderwijs, tenzij uitsluitend voor Joodsche scho lieren. Ter beoordeeling van de vraag ol een bepaald persoon al of niet van Joodschen bloede is, dient als leidende gedragslijn te worden aanvaard, dat niet als te zijn van Joodschen bloede behoort te worden beschouwd hij, van wien geen zijner vier groot-ouders naar zijn weten lid of tijdelijk lid is geweest van de Joodsche gemeente. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 DE OMZETBELASTING. Boeken en periodiek verschijnende geschriften blijven vrij. Het hoofd van het departement van financiën maakt bekend, dat de met ingang van 1 October 1940 in de Om- zctbelastingwet 1933 (Staatsblad no. 546) aangebrachte wijzigingen tot na der order geen toepassing zullen vin den ten aanzien van boeken, week bladen en alle andere periodiek ver schijnende geschriften. Zulks betee- kent derhalve, dat boeken, weekbladen en alle andere periodiek verschijnende geschriften, evenals tot dusverre, van omzetbelasting en bijzonder invoer recht blijven vrijgesteld en dat de met het oog op de naheffing voorgeschre ven opgaaf van op 1 October 1940 tot het handelsbedrijf van handelaren be- hoorende boeken achterwege kan blij ven. zorg voor de openbare voorlichting bij beroepskeuze en de bemiddeling voor het verkrijgen van een gelegenheid vakkennis op te doen. WEINIG PETROLEUM. Men zoeke vervangingsmiddel. Het A.N.P. meldt: Ieder petroleum- verbruiker moet er van doordrongen zijn, dat van een noemenswaardigen aanvoer in de komende maanden geen sprake kan zijn. Voor hen, die in de steden wonen, is het vraagstuk van een vervanging van petroleum niet zoo moeilijk. Lastiger wordt het voor hen, die op het platteland hun woonplaats hebben. Hun wordt aangeraden, als 't maar even kan, zich voor de verlich ting te laten aansluiten aan een elec- triciteitsnet. Kolen, turf en als aan vulling spiritus zullen voor verwar ming en voor kookdoeleinden moeten dienen. In het eigen belang wordt aan geraden zoo spoedig mogelijk te han delen. De Economische Voorlichtings dienst, Rijnstraat 24, Den Haag, is be reid verdere inlichtingen te verstrek ken. VERBOD OM APPELEN TE VERVOEREN ENZ. Verkoop in het klein toegestaan. Het waarnemend hoofd van het de- parlement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat het met ingang van Maandag j.l. verboden is versche ap pelen van door .de Nederlandsche groenten- en fruitcentrale aan te geven soorten en variëteiten te vervoeren, te veilen, te verhandelen of te exportee ren. Tot nader order wordt van dit ver bod algemeene ontheffing verleend- voor a. den verkoop en het hiermede in verband staande vervoer van winke liers en andere kleinhandelaren aan consumenten, voorzoover betreft de in hun bezit zijnde appelen voor ten hoogste 5 Kg. per keer en per afnemer; b. voor het vervoer van deze ap pelen door bij de Nederlandsche groen ten- en fruitcentrale aangesloten telers of pachters van geoogst fruit van den boomgaard naar hun opslagplaatsen; c. voor het veilen van kroct van deze appelen. INSPECTIE LUCHTBESCHERMING. Voor de inspectie van den Luchtbe schermingsdienst zijn aangesteld vijl territoriale inspecteurs. Voor Limburg en Noordbrabant is benoemd de heer C. J. C. J. Eissum, Bosscheweg 20 te Vught (tel. 3112 's-Bosch). En indien zij waarlijk vertegenwoor digd zouden zijn door kloeke, rechte mannen, zoo vol van zelfvertrouwen, dat zij ten einde toe naar een ander kunnen luisteren, zouden zij dan hun aller kracht niet tot één streng, een zwaren kabel, ineen kunnen vlechten? RIJKSARBEIDSBUREAU. Centralisatie in arbeidsbemiddeling: In het Zaterdag verschenen Veror deningenblad is gepubliceerd een be sluit van den secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken betreffende arbeidsbemiddeling. Het besluit luidt als volgt: Het orgaan der openbare arbeids bemiddeling is het Rijksarbeidsbureau. Het Rijksbureau is een afdecling van het departement van Sociale Za ken en staat onder leiding van een di recteur-generaal. De tot nu toe geldende rechten en verplichtingen van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeids bemiddeling gaan over op het Rijks bureau. Bij het Rijksbureau berust ook de „DE NEDERLANDSCHE UNIE- TOT SAMENWERKING BEREID. „Mits er gewerkt wordt voor het Nederlandsche volk op Neder landsche wijze". Geen regeering, maar een college van advies. BOVEN KLEINGEESTIGHEID EN ZURE yVRAAKZUCHT UIT. Wij lezen in „Volk en Vaderland". orgaan der N.S.B.: „Rechts richten wil zeggen, dat wij ons .boven kleingeestigheid en zure wraakzucht verheffen, dat wij niet worden, wat de tegenstander van ons hoopt, maar onszelf in toom en tucht houden". „Het beteekent ook, dat wij ons niet verheffen op wat wij in dc dagen van Mei van anderen ontvingen: onze vrij heid, dat wij grootspraak bannen uit onzen mond en partijhoogmoed uit onzen blik. Wij werden immers be vrijd op een oogenblik, waarin ons vaderland zijn vrijheid zag zinken. On ze bevrijders waren Immers degenen, die ons volk overmanden. In die tra gische situatie, waarin onze vreugde zich met leed vermengt, en die bij wijlen als een last op ons drukt, heb ben wij in innerlijken zelftucht, iederen aanstoot te vermijden. Die situatie vereischt hoogste correctheid en inner lijken en uiterlijken stijl. Zij vereischt van ons nationaal-socialisten uit allen stand cn allen kring voornaamheid van houding en zelfbeheersching." De Duitsche overheid is misschien niet geneigd om in de instelling van zulk een adviescollege een definitieve oplossing te zien. Maar zou zij haar niet kunnen aangrijpen als een middel om dieper nog dan totdusver inzicht te gewinnen in de structuur en de ge- dachtengangen van ons volk? Zou dat niet juist daar mogelijk zijn, waar ern stig willende en zeer van hun verant woordelijkheid bewuste mannen bij een kwamen om omtrent de hoogste belangen van ons volk van raad te dienen? Geen van de groepen, welke het hun taak rekenen ons volk leiding te ge ven, zou zulk een college, meenen wij, schuwen. Voor elk zou daar de ge legenheid zijn om de kracht hunner overtuigingen tenvolle uit te meten. Met waardeering signaleeren wij bovenstaande uitlating in het week blad van de N.S.B. Wat zou er reeds véél gewonnen zijn, indien werkelijk de daden van da N.S.B.'ers in overeen stemming waren met de woorden van dr. Goedewagen, den schrijver van het geciteerde stukje en den onlangs be noemden leider van de afdecling or- ming van de N.S.B., aldus „dc Unie Bovenstaande behartigenswaardige woorden van dr. Goedewagen mogen ook ter ernstige lezing en overweging aanbevolen worden aan diegenen, die zich in hun z.g. actie bedienen van de meest minderwaardige methoden ot die daarmee stilzwijgend instemmen. Als zij deze wijze en harde les van een der meest prominente N.S.B.-voor- mannen goed ter harte nemen, zal er misschien al heel wat gewonnen zijn voor hun vorming. LONDEN ZONDER ONDERBREKING BESTOOKT. Een wapenfabriek getroffen. Sedert den vroegen morgen van Zondag is weer een groot aantal ge- vechts- en verkenningsvliegtuigen naar het Britsche eiland opgestegen. Dit optreden geschiedde in aansluiting op de omvangrijke nachtelijke aanval len en werd zonder pauze ondernomen. Het voornaamste doel was wederom Londen, maar ook verder verwijderde deelen van het eiland en scheepvaart wegen in het Noord-Westen en Oosten werden gecontroleerd en aangevallen. Een nader bericht meldt: hij de aan vallen van Zondag op Londen heeft de bemanning van een gevechtsvliegtuig onder leiding van den eersten luite nant Kühn, naar het DNB verneemt, een in de nabijheid van Londen ge legen wapenfabriek bestookt met ver scheidene bommen van zwaar kaliher. Een montageloods werd door voltref fers vernield en het ketelhuis kwam tot ontploffing. Waalwpscbe en Langstraatscne Courant; De Nederlandsche Unie is het zij nogmaals met nadruk vastgesteld bereid met alle po sitieve krachten in ons volk samen te werken, mits voldaan wordt aan deze uitdrukkelijke voorwaarde: dat er gewerkt wordt voor het Ne derlandsche volk op Nederlandsche wijze. Zoo luidt de laatste zin van een artikel van het Driemanschap van De Nederlandsche Unie in het jongste nummer van „De Unie In dit artikel verklaart het Driemanschap o.m. het volgende: „De Nederlandsche Unie is geen schuilplaats voor de behoudsgezinde elementen. Integendeel. Zij is er diep van overtuigd, dat een revolution- naire verandering dringend geboden is voor ve len uit ons volk. Geen revolutionnaire wijzigin gen in de eerste plaats in ons politiek bestel, maar revolutonnaire wijzigingen vooral in de geestelijke houding van velen. „Een ieder moet leeren beseffen, dat tenslotte iedere politiek van dit oogenblik gaat om natio nale en sociale waarden. „Hiernaast is De Nederlandsche Unie ervan overtuigd, dat het gaat om de vestiging van een nieuwe Europeesche orde. Ook in de samen leving der volkeren had zich een individualisme baan gebroken, dat door den Volkenbond niet is kunnen overbrugd worden. Het is de wensch van De Nederlandsche Unie ernstig aan een nieuwe Europeesche ordening mede te werken. „Al dit werk nu kan niet blijven liggen, tot de oorlog is afgeloopen. Deze vernieuwing is noodzakelijk, hoe ook de afloop van den oorlog zijn zal en zij zal zich moeten doorzetten tot iederen prijs. Als men nu niet begint, gezamen lijk en met vereende krachten, komt men te laat, als het uur daar is. Het feit echter, dat wij hier op het oogenblik leven in een bezet land, levert bijzondere moeilijkheden op om aan de verwe zenlijking van deze nieuwe orde te arbeiden. De Nederlandsche Unie staat op het standpunt, dat het geheel onjuist zou zijn op het oogenblik hier een regeering te vormen. Van den anderen kant erkent zij, dat er een vaccuum bestaat tusschen de bezettende overheid en ons ambtelijk appa raat, dat in geen enkel opzicht gedragen wordt door den volkswil, omdat er tusschen den amb tenaar en het volk geen enkele band bestaat. Nu is er in den laatsten tijd van verschillende zijden de gedachte geuit, dat er, van de zijde der bezettingsautoriteiten, een college van ad vies zou kunnen worden ingesteld onder leiding van een buiten en boven de partijen staand persoon. Die persoon zou het vertrouwen dienen te genieten zoowel van de bezettende overheid als van het Nederlandsche volk.. Uit de beste posi tieve krachten van de verschillende groepeerin gen zou een keuze kunnen worden gedaan om met dezen persoon samen te werken. In het be lang van de volkszaak zullen eigen aspiraties en belangen van eigen groep ondergeschikt ge maakt moeten worden aan het algemeen belang. De laatste weken is een dergelijke oplossing in verschillende schakeeringen, van meerdere zij den voorgesteld. De Nederlandsche Unie ver klaart, dat zij tegenover een dergelijke ontwik keling niet bij voorbaat afwijzend zou staan, aangezien zij van meening is, dat op het oogen blik het contact tusschen het Nederlandsche volk en de Duitsche overheid onvoldoende is. Hieraan moet echter de absolute voorwaarde worden verbonden, dat intusschen de politieke wilsvorming van ons volk zich vrij verder kan ontwikkelen, overeenkomstig den aard en den wensch van ons volk. Van Duitsche zijde is er herhaaldelijk op gewezen, dat door haar hierop geen invloed zou worden uitgeoefend. Het zou een onduldbaren toestand geven, mocht van de nieuwe situatie door binnenlandsche groepeerin gen gebruik worden gemaakt om die politieke vorming door onjuiste middelen te beïnvloeden. En juist op dit laatste punt nu zijn wij niet erg gerust. Die ongerustheid geldt zoowel ten aanzien van de N.S.B. als van Nationaal Front. Al deze dingen, zoowel die van de N.S.B. als die van Nationaal Front, zijn op zichzelf, stuk voor stuk, niet zoo erg belangrijk. Maar ze zijn teekenend voor een mentaliteit. Een mentaliteit, die alle middelen aanvaardbaar acht om niet de zaak van het volk, maar die van de eigen groep te dienen. Een mentaliteit, die misbruik maakt van den noodtoestand, waarin ons volk ver keert. Een mentaliteit tenslotte, die het openbare leven in ons land brengt op het hellend vlak naar de anarchie. Hiertegenover is het parool van de Neder landsche Unie„Nederlandsch in het ideaal, Nederlandsch in de daad." De Nederlandsche zaak is niet gebaat met dingen, die op zichzelf on-Nederlandsch zijn. Zij zijn een misdaad, be gaan aan de volkszaak, want in dezen hache- lijken tijd kan ons volk alleen maar in eenheid sterk zijn en deze dingen remmen den groei naar de eenheid. Inplaats van dicihter bijeen te bren gen, maken zij de verhoudingen steeds scherper en moeilijker. Daarom nemen wij de stelling daartegen, niet terwille van dc Unie, maar ter- wille van ons volk. Tenslotte verklaart het Driemanschap zich tot samenwerking met alle positieve krachten in ons volk bereid, zooals reeds in den aanhef van dit persuittreksel werd gememoreerd. Mijnhardt'a Zenuwtabletten maken U spoedig weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent. De N. Rott. Crt. zegt naar aanleiding van 't bovenstaande o.m.:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1