Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. ERRES UIT DE PERS komt io-ov.Q,e,& kijken N.V. Handelmaatschappij M&TTHIJSSEN, VAN SANTEN Gie, „NOORD-BRABAND" Woe:. Dit blad bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. radio INIIFNf AHAARDEN iÉR 84. ZATERDAG 19 OCTOBER 1940. 63c JAARGANG. DIT" BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever" Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door t geheele rijk 1.40. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. NIET IN DE PUT ZITTEN. EEN IEDER WERKE MEE. „Ieder kan meewerken door in eigen omgeving te werken aan de Nieuwe Gemeenschap''. Aldus prof. Dr. J. E. de Quay in zijn belangrijke rede 1.1. Dinsdagavond alhier gehouden. En in dien geest hebben ook wij reeds meermalen in ons blad geschre ven. Het spreekt vanzelf, dat we in de voorbije maanden allen hebben ge leden onder de depressie van de vree- selijke gebeurtenissen, welke land en volk bezóchten. Ons werd ineens een rem aangezet, welke alle voortgang in hel gewone gareel belemmerde, ons terneergeslagen deed afstijgen uil den wagen waarop we onzen levensrit had den ingezet en ons moedeloos deed neerzitten langs den weg met de fa talistische gedachte: laat nu maar komen wat komen gaat. Nogmaals, deze reactie was begrijpelijk, maar on begrijpelijk en onverschoonbaar is 't dat thans nog zoo weinigen zich uit hun apathischen toestand hebben kun nen verheffen en geschikt zijn geble ken om van de nieuwe verhoudingen te maken, wat er van te maken is, zich aan te passen aan die verhoudingen en te werken aan een nieuwe toekomst. Een levenskrachtig mensch verheft zich boven de omstandigheden uit en zoo behoort het ook te wezen met een levenskrachtig volk. Ook wij, ons volk, we mogen niet bij de pakken gaan neerzitten nu ons levensprogram een oogenblik in de war werd gestuurd. Er is nog niets beslist over ons na tionale voortbestaan. Dat bestaan kan ook in een nieuw Europa eervol zijn; alles zal afhangen van onze geestelijke kracht. Niet één geslacht bepaalt de vormen van een nationaal bestaan; de Voorzienigheid regelt en bestuurt en kneedt daartoe het karakter der menschheid van geslacht tot geslacht. Wat we aan innerlijke kracht be zitten, kan door geen menschelijk ge weld verloren gaan; die kracht kan tijdelijk worden teruggedrongen, maar ze is lieslissend voor de toekomst. Die kracht moeten we onderhouden en voeden, juist en overal, als ze onder druk is gesteld. Daarom, laten we ons losmaken uit onze apathie en onze levensdrift weer gaan toonen. Niet door onverstandig gemor of een re calcitrante houding, maar door posi tieven arbeid aan onze geestelijke en culureele ontwikkeling, door de voe ding van ons geestelijke en cultureele leven, door mee te werken aan een nieuwe maatschappij. Al zijn de omstandigheden moeilijk, wij moeten de zaken zien in ophouwen- den geest. Afbrekende critiek kan ons niet vooruitbrengen, thans minder dan ooit, wij ondervinden dat voortdurend in woord en daad. Intimidatie anderzijds leidt tot niets, juist tot het tegendeel wat men zich ervan voorstelt. In de eerste plaats hebben wij ons, levende onder een bezetting, te gedra gen naar de uitgevaardigde verorde ningen en bevelen en mede te werken aan die zaken waar onze medewerking gevraagd wordt of noodig of wensche- lijk kan zijn, het oog gericht ook op andere tijden, wanneer we naar de be lofte van dien bezetter een vrij land zullen zijn. Aan den opbouw van ons land en Europa krachtig mee te werken, dat is trouwens de volstrekte voorwaarde, gesteld door den rijkscommissaris, waarop wij onze zelfstandigheid zul len herkrijgen en waarop wij ons in de rij der volkeren zullen kunnen handhaven. Wij mogen en kunnen ons niet afzij dig houden; tal van vooraanstaande mannen hebben dat begrepen en zij trachten hun land te organiseeren in overeenstemming met den nieuwen staat van zaken, de nieuwe verhoudin gen en de nieuwe toekomst die in menig opzicht herziening vraagt. Daaraan mee te werken is de plicht van eenieder, particulier en pers, groot en klein. Wij behoeven ons noch door den een, noch door den ander te laten in- timideeren, waar ieder goedwillend burger gelijke rechten heeft; maar van den anderen kant is het ieders plicht mee te werken aan de nieuwe ordening, op de eerste plaats volgens de verordeningen der bezettende macht, maar zeer zeker ook volgens de richtlijnen, die ons van verschillende zijden gegeven worden door de man nen, die zich geheel gesteld hebben in den dienst van 't Vaderland, om dit te helpen uit de moeilijkheden en te brengen in die banen die voeren tot een zelfstandig Nederland, dat in zijn vernieuwde ideeën en ordeningen op verschillend terrein, ook door den hul digen bezetter kan worden erkend. De leuze zij daarbij: één voor allen, allen voor één, maar alles in het be lang van 't Vaderland en dat op zui ver Nedcrlandsche wijze, zooals dat hier nog zoo met kracht beklemtoond is door de beide sprekers op de schitte rend geslaagde Unie-vergadering van 1.1. Dinsdag. derheid democratisch stemt, vaardigt enkel democratische kiesmannen af; de officieele presidentsverkiezing volgt la ter en pas in Maart van het volgende jaar vangt de ambtsperiode van den gekozene aan. Toen vier jaar geleden Roosevelt voor een tweede ambtsperiode van vier jaar werd gekozen (op 3 Nov. '36) be haalden de democraten hun grootste verkiezingsoverwinning; slechts 2 van de 48 staten spraken zich voor den re- publikeinschen tegencandidaat Landon uit; Roosevelt verwierf 25 millioen van de 42 millioen stemmen, waarbij men dient te bedenken, dat van de 18 mil lioen stemmen, welke voor Roosevelt verloren gingen, er enkele millioenen op kanslooze candidaten waren uitge bracht. Het is nauwelijks te verwachten, dat een eventueele nieuwe overwinning van Roosevelt op 5 Nov. a s. wederom zoo groot zal kunnen zijn, want: le. staat het velen Amerikanen tegen, dat Roosevelt inging tegen een constitutio neel gebruik, hetwelk wil, dat een pre sident niet voor een derde achtereen volgende ambtsperiode een candidatuur aanvaardt, 2e. voelen de kiezers, dat het thans bij de stembus gaat om oor log (door inmenging) of vrede (geba seerd op zoo groot ntogelijken materi- eelen steun aan Engeland). De twee Roosevelts (Theodoor 1901 1909en Franklin Delano (1932 tot heden) vormen merkwaardige figuren in de geschiedenis van de presidenten van Amerika. De eerstgenoemde, een oom van den huidigen president, was republikein, de andere is democraat. Deze laatste is opgevoed ten huize van den eerste, met wien hij vooral een sterke anti-Duitsche gezindheid gemeen heeft. Nadat Theodoor in 1909 door Taft was opgevolgd, stelde hij zich in 1912 weer candidaat, maar de groote kapi- taalbelangen in de republikeinsche par- o bij bkx»oüooooooocx)ooooooo<xx5ooooooo<x)Ocx)OOoooöooooooooo<)oooo» STOFZUIGERS 81 f 11 II an g WASCHMACHINES I 11 9 L II I H HAARDKACHELS Neerlands Grootste Speciaalzaak voor ERRES-PRODUCTEN 5 Zomerstraat 52a TILBURG. O AGENTE voor WAALWIJK en OMSTREKEN: g Firma J. J. ZEEGERS, Grootestraat 70, WAALWIJK. Tel 301. g 8 Voor degelijke personen'credietfaciliteiten. DE AMERIKAANSCHE PRESIDENTSVERKIEZING. Twee merkwaardige Roosevelt's. De 5e November belooft een histo rische dag te worden, niet alleen be langrijk voor het binnenlandsch be stuur der Ver. Staten, maar wellicht ook van beslissende beteekenis voor den loop van het wereldgebeuren. Wordt Roosevelt herkozen en de weddenschappen daaromtrent noteeren in de Ver. Staten 4:1— dan kan aanstonds een nog scherper voortzet ting-worden verwacht van zijn inter ventionistische buitenlandsche politiek; behaalt zijn tegenstander Wilkie (re publikein) den zegen, dan is het ge vaar, dat de Ver. Staten openlijk partij zullen kiezen in den oorlog, sterk ver minderd en zou er bovendien dadelijk een periode van 4 a 5 maanden aan breken, waarin elk initiatief der Ver. Staten op het gebied der buitenlandsche politiek, zou zijn lamgelegd. Want in geen geval zal er op 5 No vember of onmiddellijk daarna een nieuwe president aan het bewind ko men. De verkiezingen zijn zóó gere geld, dat in elk der 48 staten (republie ken) van de Unie de kiezers gelegen heid krijgen om hun politieke kleur te bekennen. Een staat, die b.v. in meer- tij wenschten Theodoor's candidatuur niet en stelden opnieuw Taft. Theodoor Roosevelt richtte toen de „progressieve partij" op ten behoeve van zijn candi datuur. Dat had tengevolge, dat hij veel méér stemmen kreeg dan Taft, maar het waren de democraten, die van de scheuring in de republikeinsche gele deren profiteerden en hun candidaat Wilson als overwinnaar uit de drie hoeksverkiezing te voorschijn zagen komen. Wilson werd in 1916 herkozen en was president gedurende de laatste oorlogsjaren. Omstreeks 1916 oefende Theodoor Roosevelt veel critiek uit op de houding der Ver. Staten ten aanzien van den oorlog in Europa; hij was fel anti— Duitsch en voorstander van een on- middellijken steun aan de geallieerden. Hij vormde zelf een vrijwilligerscorps, maar Wilson gaf hem geen verlof om ten oorlog te trekken. Een jaar later kozen de Ver. Staten nochtans partij. Zooals we reeds zeiden: de huidige president Franklin Roosevelt is ten huize van zijn oom Theodoor Roose velt groot gebracht. Hij is geboren op 30 Januari 1882 en thans dus 58 jaar oud. Hij vestigde zich te New York als advocaat, stortte zich in de politiek, werd in 1913 onderstaatssecretaris van marine onder Wilson en kreeg in 1921, dus op 39-jarigen leeftijd, kinderver lamming. Deze ziekte dwong hem om zich voor enkele jaren uit het politieke leven terug te trekken. Door zijn zeld zame energie overwon hij de ergste ge volgen cler lichamelijke bezoeking, maar nog altijd is hij een in de beenen verlamde. Dank zij bepaalde steunsels kan hij enkele stappen doen en vermag hij een oogenblik te staan, maar als hij b.v. in het Congres spreekt, zit hij in een speciaal geconstrueerden hoogen stoel; op fotografiën lijkt hij dan tóch een staande, zij het aanleunende hou ding te hebben. Franklin Roosevelt werd in den zo mer van 1932 voor de democratische partij tot president gekozen en in 1936 met overweldigende meerderheid her kozen. Zijn groote populariteit onder LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 de massa dankt hij aan zijn hardnekki- gen strijd tegen de „financial interests" en zijn maatregelen ten behoeve van de arbeiders- en landbouwende klassen: New Deal! Deze maatregelen hieldden o.m. in: controle op de banken, loslaten van den gouden standaard, beperking der concurrentie ter bescherming van loonen en arbeidstoestanden. De sociale staatsbemoeiing werd sterk uitgebreid; er kwam o.m. een fe derale regeling voor werkloozenonder- steuning; groote kapitalen werden ge voteerd voor openbare werken; de in dustrieën werden gedwongen om co des te aanvaarden, waarbij de kinder arbeid werd verboden en de arbeids tijd werd verkort (in het algemeen tot 40 uur per week); minimum-loonen werden vastgesteld. Daar bij deze re gelingen de gezamenlijke ondernemin gen met de gezamenlijke arbeiders moesten onderhandelen, werd de posi tie der vakvereenigingen versterkt. Reeds op het einde van 1933 was 98% der industrie op deze wijze (door co des) georganiseerd. In 1935 werd de New Deal bedreigd door bepaalde uit spraken van het Hooggerechtshof; de „codes" werden ongrondwettig ver klaard, maar de bepalingen der codes werden door de meeste staten overge nomen en deels in arbeidscontracten door de industriën zelf geregeld, zoo dat de nieuwe feitelijke verhoudingen niet veranderden. Ondanks de verbetering van den so cialen toestand der werkenden, werd de algemeene economische situatie des lands met het jaar slechter. Het milli- oenenleger der werkloozen groeide en eveneens het begrootingstekort. De conservatieven (republikeinen) wijten een en ander aan de New Deal, de de mocraten aan de algemeene economi sche ontwrichting van de wereld. De buitenlandsche politiek der Ver. Staten onder Franklin Roosevelt mag onder onze lezers als voldoende bekend worden verondersteld: ze hield o.m. een sterke bemoeiing in met de Zuid- en Centraal-Amerikaansche aangelegenhe den (Pan-Amerikaansche Congressen). Ten aanzien van Europa werd aanvan kelijk onthouding gepredikt, maar ge leidelijk werd de houding der Ver. Staten er een van welwillende neutra liteit jegens Engeland en de met dit land direct of indirect verbonden de- mocratiën. Velen verwachten van een herverkiezing van Roosevelt een ver dere bemoeiing met den Europeeschen oorlog en optreden tegen de Japansche penetratie in het Verre Oosten. Welk effect een ingrijpen der Ver. Staten in de huidige internationale ge schillen zou kunnen hebben? De vloot- bij het klaarmaken van UW BABY UITZET 1 Laten wij U daarbij eens helpen. Alles wordt door ons allerkeurigst ver zorgd. Op onze speciaal inge richte afdeeling vindt U een zeer uitgebreide keuze KINDER- LEDI KANTEN, WIEGEN - WAGENS en verder alles wat U de eerste jaren noodig heeft U KOOPT BIJ ONS RUSTIG EN PRETTIG 1 W A A L W IJ K. sterkten van de Ver. Staten, Engeland en Japan verhouden zich als 5:5:3. De Ver. Staten en Engeland tesamen zouden ter zee dus een macht vormen van 10 3. Rekent men bij de Japan sche zeestrijdkrachten die van Italië en Duitschland, dan wordt de verhouding ongeveer 10 4J/£. De Engelsch—Ame- rikaansche vloot zou dus ongetwijfeld de groote zeeën kunnen beheerschen. Maar de Ver. Staten met een bevol king van 125 millioen zielen (w.o. 12 millioen negers) hebben geen leger van beteekenis, al hebben zij in den vorigen oorlog bewezen, dat ze een leger, zoo noodig, op echt-Amerikaansche wijze uit den grond kunnen stampen. Toen de Ver. Staten zich in 1917 in den Eu ropeeschen oorlog mengden, bestond het leger uit slechts 80.000 man en 150.000 man van de nationale garde. Maar een jaar later stonden er twee millioen en tachtig duizend man in Frankrijk en werden er nog vier milli oen Amerikanen voor den oorlogs- dienst afgericht. Op het oogenblik staan de Ver. Sta ten er gunstiger voor. De nieuwe wet op den dienstplicht voorziet voor heden in de africhting van 1.400.000 man. Dezen kunnen de basis vormen van een grooter millioenenleger, als Roosevelt wordt herkozen en als de Ver. Staten inderdaad partij zouden gaan kiezen in den huidigen oorlog. En als....... Engeland niet vernietigd is, vóór een Amerikaansch millioenen leger zijn invloed zou kunnen laten gel den! NATIONAAL FRONT. Onderhandelingen met de Ned. Unie definitief afgebroken. WAAROM TEGEN DE N. S. B. In een toespraak tot het kader zij ner beweging (gouw- en afdeelings- leiders) heeft de Leider van Nationaal Front gesproken over de verhouding van zijn beweging ten aanzien van Nederlandsche Unie en N.S.B. Blijkens het verslag in het week blad „De Weg", heeft de heer Arnold Meijer het volgende gezegd: Ten aanzien van de Nederlandsche Unie: Ie Echo van het Zuiden, WaUjjksrkr en Langsiraatsebe ('nrtil. XX) CXX) (XX) OOO OOP OOP CXX) OOP OQOOÜCXX) CXX) OOP COC OOP OOP OOP CXXXXX) n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1