Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. „NOORD-BRABAND" Dit blad bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. In twee dagen 327.000 ton scheeps- ruimte tot zinken gebracht. Belangrijke verordeningen en Mededeelingen. NUMMER 85. WOENSDAG 23 OCTOBER 1940. 63c JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. GIRO No. 50798. Telegr.-Adres: ECHO. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. Binnen 24 uur een half millioen kg. bommen boven Engeland uitgeworpen. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Zondag bekend: Duitsche duikbooten hebben weer een Britsch konvooi met bet grootste succes aangevallen. Naar reeds in ex tra berichten bekend gemaakt is, zijn volgens tot .dusver binnengekomen be richten in een enkelen nacht uit dit konvooi zeventien vijandelijke koop vaardijschepen van in totaal 110.000 br. rcg. ton tot zinken gebracht. Van dit cijfer komen voor rekening van de duikboot van luitenant ter zee 1ste klasse Prien acht schepen van in to taal 50.500 br. reg. ton Luitenant ter zee 1ste klasse Prien heeft daarmede als eerste duikbootcommandant de grens van 200.000 ton overschreden. Met een totaal van 202.000 br. reg. ton vijandelijke scheepsruimte staat hij verreweg aan de spits van alle duik bootcommandanten. I)e duikboot van luitenant ter zee 2e klasse Endrass heeft door zijn aan deel in de successen van den afge- loopen nacht het resultaat van zijn huidige expeditie op 44.000 br. reg. ton tot zinken gebrachte scheepsruimte verhoogd. Andere duikbooten melden bet tot zinken brengen van in totaal 43.000 br. reg. ton uit andere kon vooien. In twee dagen is hiermede door de vernietiging van twee groote kon vooien en door enkele afzonderlijke successen 327.000 br. reg. ton vijande lijke scheepsruimte door de Duitsche duikbooten tot zinken gebracht. Het luchtwapen zette, ondanks den ongunstigen weerstoestand, de aan vallen op de Britsche hoofdstad en an dere voor den oorlog belangrijke doe len in Midden- en Zuid-Engeland voort, 's Nachts vielen vrij sterke for maties in ononderbroken aanval Lon den aan en wierpen groote hoeveel heden bommen, ten deele van 't zwaar ste kaliber. Behalve vele andere tref fers konden vooral ten Noorden van de West-India havens, bij de gasfa briek van Greenwich, bij de Handley Page vliegtuigfabrieken, bij een groote waterinstallatie en op verscheiden sta tions tallooze nieuwe branden, van verre zichtbare ontploffingen en steek vlammen tot duizend mqjer hoogte waargenomen worden. I' ormaties zware bommenwerpers vielen de haveninstallaties van Liver pool, fabrieken van Coventry en an dere wapencentra in Zuid- en Midden- Engeland aan en bestookten ze doel treffend met bommen. De vijand on dernam geen aanvallen op Duitsch ge bied. REUSACHTIGE BRANDEN LAAIDEN OP EILAND BAHREIN OP. In den nacht van Vrijdag op Zater dag heeft een formatie Italiaansche zware bommenwerpers na een verre vlucht van omstreeks 4500 Kin. een aanval ondernomen op het oliecentrum van het eiland Bahrein in de Perzische golf. De doelen, die uit olieraffinade rijen, olieleidingen, opslagplaatsen en tankinstallaties bestonden, werden met succes getroffen, naar enkele reusach tige branden verrieden. Alle vliegtui gen keerden terug. In Noord-Afrika heeft het Italiaan sche luchtwapen militaire kampen bij Bazel el Roem aan den weg van Marsa Matroe, vliegtuiginstallaties en barak kenkampen hij Maaten Bagoesj en Foe- ka, alsmede de spoorlijn en de vlieg tuiginstallaties bij el Daba gebombar deerd. Alle vliegtuigen keerden terug. De vijandelijke luchtmacht heeft Bardia en Halfaia met bommen bestookt, zon der dat slachtoffers vielen of schade veroorzaakt werd. De vijand heeft ook opnieuw te Bengazi talrijke brand- en brisantbommen op de haven en op de woonwijken laten vallen. Er vielen geen slachtoffers, noch werd schade ayn mi litaire doelen veroorzaakt. In Oost-Afrika is een aanval van vij andelijke gemotoriseerde troepen op Gherille met medewerking van het Ita liaansche luchtwapen volkomen terug geslagen. Vijandelijke vliegtuigen heb ben aanvallen gedaan op Todignac Rudoll-meer), Barentoe, Decamcre en Messawa. Onbelangrijke schade, enkele gekwetsten. Het bombardement van Bahrein was zeer hevig en de moderne raffinaderij en moeten ernstig beschadigd zijn. DE ECONOMISCHE ORDENING DER TOEKOMST. Geen starre continentale autarkie. Olliciecl is te Berlijn medegedeeld, dat op de Octoberbesprekingen te Ber lijn verdere samenkomsten van de mi nisters Ricardi en Funk zullen volgen, waardoor een geregeld contact tusschen beide regeeringen zal ontstaan betref lende de vraagstukken op economisch gebied, die na den oorlog aan de orde zullen zijn. De beraadslagingen van po- litieken en cultureelen'aard, die reeds sinds jaar en dag werden voortgezet, droegen meer het karakter van een binnenlandsche politieke aangelegen heid der spilmogendheden. De thans begonnen reeks van economische be raadslagingen is echter voor alle lan den van Europa en zoodoende indirect ook voor buiten-Europeesche landen van belang. creëerd, te weten de met „kaas een kwart rantsoen" gemerkte bonnen, welke worden teruggegeven, indien men minder dan één ons kaas tegelijk verbruikt Evenals de wisselbonnen voor brood en vleesch zijn de wissel bonnen voor kaas niet geldig voor het koopen van kaas bij den winkelier. Hiervoor kunnen slechts de bonnen van het algemeen distributiebouhock. je worden gebruikt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat met het in werking treden van de distributie het voorschrift, dat niet meer dan een pond kaas tegelijk aan het publiek mag worden afgeleverd, komt te vervallen. Indien een consu ment meer dan vijf bonnen tegelijk inlevert, mag derhalve de daarmee overeenkomende hoeveelheid kaas worden afgeleverd al is deze grooter dan een pond. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 THANS OOK KAAS OP DEN BON. Eén ons per week. Desecretaris-generaal, waarne mend hoofd van het Departement van Landbouw en Visscherij deelt mede, dat op Maandag 21 October begonnen zal worden met de distributie van kaas. Gedurende de eerste distributie-pe riode, welke zal loopen van Maandag 21 October tot en met Zondag 27 Oc tober a.s. geeft bon no. 26 van het al gemeen distributiebonboekje recht op het koopen van één ons kaas. Met na druk wordt er echter op gewezen, dat deze bon ook gedurende de daarop volgende week, dus van Maandag 28 October tot en met Zondag 8 Novem ber a.s. geldig blijft, terwijl tevens ge durende laatstbedoelde week een nieu we bon zal worden aangewezen, wel ke eveneens recht zal geven op het koopen van één ons kaas. Evenals zulks het geval is bij brood en vleesch, zal men in hotels, café's restaurants en dergelijke slechts kaas bij de maaltijden verstrekt kunnen krijgen indien men een bon inlevert. Hiertoe zijn aparte wisselbonnen ge- PRIJSREGELING VAN ZUIVELPRODUCTEN. Winterprys van boter; Heffing op voorraden en kaas. De secretaris-generaal, waarne mend hoold van het departement van Landbouw en Visscherij deelt mede, dat met ingang van heden, 21 Octo ber een prijsregeling voor alle zuivel producten is getroffen. Bij deze prijs regeling is uitgegaan van cle gedachte, dat het redelijk is, dat de veehouder een loonenden prijs voor zijn produc ten ontvangt en dat het eveneens re delijk is, dat de consument dezen prijs betaalt. Als een voor den veehouder loonen den winterprys van de boter wordt onder de huidige omstandigheden bc- schauwd een prijs voor de fabricksbo- ter van 1.95 per Kg., voor de zgn. boerenboter is dit een prijs van 1.75 per Kg. Daar de zomerboterprijs ten hoogste 1.58 per Kg. bedroeg, toont de thans vastgestelde winterboterprijs derhalve een stijging, welke haar rechtvaardiging vindt in dc bijzonder moeilijke omstandigheden, waarin hei vcehoudersbedrijf reeds sinds gerui- men tijd verkeert. Met den hiervoor genoemden boterprijs als uitgangs punt zijn behalve voor de boter ook voor andere producten, maximumpro ducentenprijzen vastgesteld. Voor de volvette boerenkaas bedraagt deze 0.83 per Kg. en voor de 40-f- Noord- Hollandsche fabrieksbaas 701/2 cent per Kg. voor de overige 40-f kaas 671/2 cent per Kg. en voor dc de 20-f kaas 44 cent per Kg. netto. Voorts is bepaald, dat voor ondermelk, welke de fabrieken afleveren, niet meer be taald of verrekend mag worden dan IV4 cent per liter. Gelijk uit het bovenstaande volgt, brengt de verhooging van de produ centenprijzen tevens een verhooging mede van de prijzen, die de consument betaalt. Gedurende de laatste weken bedroeg de consumentenprijs voor bo ter maximaal 1.85 per Kg. Deze maximumprijzen zijn thans voor de verschillende soorten boter verschil lend vastgesteld, doch zij bewegen zich voor fabrieksboter tusschen 2.20 en 2.30 per Kg. Ook voor de détail- prijzen van kaas zijn nieuwe richtlij nen vastgesteld. In verband met de verhooging van de boter- en kaasprijzen wordt een heffing gelegd op de op 20 October 1940 te middernacht aanwezige voor raden boter en kaas. Onder deze voor raden vallen niet voorraden boter be neden de 250 Kg. en voorraden kaas beden de 500 Kg. BROOD EEN CENT DUURDER. Dc secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van land bouw en visscherij, maakt het volgende bekend Zooals bekend is en ook reeds bij '11 vorige gelegenheid werd medegedeeld, heeft de overheid er sinds het uitbre- kèn van den oorlog in Augustus 1939 steeeds naar gestreefd door haar prij zenpolitiek een stijging van de prijzen voor de eerste levensbehoeften zooveel mogelijk te voorkomen. Daar echter de richtprijzen voor den oogst 1940 over de geheele linie zijn verhoogd, moet thans worden overgegaan tot een prijs- verhooging van tarwe en rogge, welke producten de grondstoffen zijn voor de broodbereiding. Aangezien intusschen ook de bakke rij kosten door de oorlogsomstandighe den aanmerkelijk zijn gestegen en ook deze kosten uiteindelijk in den brood prijs moeten worden verdisconteerd, heeft de overheid besloten om niet de geheele richtprijsverhooging bij de prijsbepaling van bloem en meel in re kening te brengen, teneinde de nood zakelijke prijsstijging van het brood zoo klein mogelijk te doen zijn. Een en ander heeft geleid tot de vaststelling van de volgende prijzen met ingang van 21 October 1940, alles onder de gebruikelijke verkoopsvoor- waarden. Tarwebloem 16.20 per 100 Kg. Tarwemeel 14.05 per 100 Kg. Roggebloem 13.20 pei 100 Kg. Op grond van 't bovenstaande moet worden verwacht, dat de broodprijsstij- ging als gevolg van de vermelde facto ren lot 1 cent per brood van 800 gram beperkt zal blijven. Het droge stofge- haltc van bruinbrood (tarwebrood) zal bovendien worden gelijk gemaakt aan dat van wittebrood, zoodat per eenheid ineer meel in dat brood moet worden verwerkt dan tot nu toe. Tengevolge hiervan kan de prijs voor dat brood maximaal één cent meer stijgen, zulks echter met dien verstande, dat bruin- brood in geen geval duurder mag wor den dan wittebrood. De overheid zal er evenwel door het geven van restituties voor zorgdragen, dat voor zuiver roggebrood de oude prijs kan worden gehandhaafd. In het algemeen zal deze prijsverhoo- ging ook niet van invloed zijn op den prijs van overige bakkerij-artikelen (gebak e.d.) Voorts is reeds verboden volle melk of volle melkpoeder in brood te ver werken. Wel zal geoorloofd blijven de verwerking van magere melkpoeder of ondermelk. In dit verband wordt er de aandacht op gevestigd, dat hel gebrui kelijke merk „M. B." in het melkbrood niet meer beteekent, dat zulk een brood met volle melk of volle melkpoeder is gebakken, terwijl voorts de prijs voor waterbrood moet worden berekend. OUDE MATERIALEN EN AFVAL STOFFEN MOGEN NIET VERNIE TIGD OF WEGGEWORPEN WORDEN Dc secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van Han del, Nijverheid en Scheepvaart, maakt het volgende bekend: Op grond van een besluit, dat 19 Oc tober in het Verordeningenblad is ver schenen („Oude materialen- en afval- stoffenbesluit"), is het verboden, oude materialen en afvalstoffen te vernieti gen, weg te werpen (waaronder is be grepen het in den aschemmer werpen of aan den reinigingsdienst medegeven van bedoelde stoffen) dan wel op zoo danige wijze te bewaren, dat zij hun waarde als grondstof voor de indusrie geheel of ten deele verliezen. Onder „oude materialen en afval stoffen" in den zin van genoemd be sluit wordt verstaan: A. alle geheel of ten deele uit me taal, papier, karton, linnen, katoen, jute, wol, zijde, kunstzijde of andere vezelstoffen, huiden, vellen, leer, glas, rubber van elk soort, minerale oliën, celluloid, hoorn, been, kurk, dierlijk haar, borstels of veeren bestaande stof- fen ol voorwerpen, welke niet meer overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming gebruikt worden; B. alle andere door den secretaris generaal aan te wijzen stoffen of voor werpen. De genoemde voorschriften gelden voor alle afvalstoffen als bovenom schreven, welke uit de huishouding, alsmede uit industrieelé en andere be drijven en instellingen afkomstig zijn. Oude materialen en afvalstoffen in bovenbedoelden zin moeten op dc ge bruikelijke wijze worden afgeleverd aan den erkenden vakhandel, die daarvoor, naar gelang van de waarde, een zekere vergoeding zal geven. Voor wat betreft atvalstoffen, afkomstig uit de huishou ding, zal de vergoeding in overeenstem ming zijn met hetgeen tot nu toe ge bruikelijk was. Een toelichting. In verband met het bovenstaande wordt ons van bevoegde zijde de vol gende toelichting gegeven: Zeer veel waardevol materiaal gaat nog dagelijks verloren; hoeveel wordt niet weggeworpen of vernietigd. In de zen tijd. nu de aanvoer van grondstof fen uit andere landen nagenoeg geheel stil ligt, mag dit niet meer geschieden. Oude materialen en afvalstoffen vor men een kostbare binnenlandsche grondstof, waarvan een stelselmatige inzameling door den handel ten behoe ve van onze eigen Ncderlandsche in dustrie een dringende noodzakelijkheid is geworden. Iedere Nederlander dient èn uit na tionaal belang èn uit eigen belang er toe mede te werken, dat ons land op deze wijze voor zijn grondstoffen min der afhankelijk van het buitenland wordt. Ervaringen, die op dit gebied in an dere landen zijn opgedaan, toor.en aan dat in eigen land inderdaad voor mil- lioenen aan nuttige grondstoffen kan worden gewonnen, waarmede tevens aan vele menschen werk en brood wordt verschaft. Eenieder kan en moet bier zijn bij drage leveren voor het gemeenschap pelijke doel. In geen geval mag in dezen tijd nog iets verloren gaan. Daarom is het begrijpelijk, dat ver nietiging van oude materialen en af- T alstoffen thans strafbaar is gesteld en wel met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoog ste duizend gulden. NOODSLACHTINGEN. Regeling afgekondigd. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in oorlogstijd maakt be kend. dat ten aanzien van noodslach- tingen van varkens en rundvee de na volgende regeling Is getroffen. De burgemeesters zullen bij nood- slachtingen namens de Nederlandsche Veehouderijcentrale een slachtvergun- ning verstrekken resp. ontheffing van het slachtverbod verleenen, op voor waarde, dat het van noodslachtingen afkomstige vleesch, zoowel voorwaar delijk als onvoorwaardelijk goedge keurd, door dengene, die de noodslach- ting laat verrichten, ter beschikking van genoemde centrale wordt gesteld. Aan de plaatselijke toewijzingscom missies, welke uit vertegenwoordigers van slagers en grossiers zijn gevormd, is opgedragen den verkoop van het van noodslachtingen afkomstige vleesch op normale wijze, d.w.z. tegen inneming van vleeschbonnen, te bezorgen. Voor wat betreft den verkoop van voorwaar delijk goedgekeurd vleesch over de vrijbank, welke verkoop eveneens uit sluitend tegen vleeschbonnen mag ge schieden, moeten de toewijzingscom- De Echo van het Zuiden, IViiiwykscie en Langstrantsche Courant* iS! "Li J* -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1