Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. N'«" AKKERTJE ERRES W-Onteh! Mantels en Japonnen. „N00RD-BRABAND" N.V. Handelmaatschappij MATTHIJSSEN, VAN SANTEN Cie. Dit blad bestaat uit twee bladen Eerste Blad. Belangrijke verordeningen en Mededeelingen. Kou Koorts Griep NUMMER 88. ZATERDAG 2 NOVEMBER 1940. 63e JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. ALLERZIELEN. 2 November, Allerzielendag. Van daag bidden millioenen menschen op de graven van dierbare overledenen en brengen daarheen bloemen en tien duizenden zullen heden aan nieuwt graven staan, waar jonge menschen rusten in den eeuwigen slaap Niet weinigen zullen zich richten naar de kust en immortellen strooien over het golvende kleed van water, dat het grootste massagraf dekt, waarin vriend en vijand in den dood vereenigd werden. Allerzielen... Troostende gedachte van verbondenheid in Gods eeuwig heid van levenden en dooden. Dit jaar gaan onze gedachten on willekeurig uit naar de velen van al lerlei nationaliteit, die vielen in den strijd voor hun vaderland. De een doodde den ander misschien uit haat, maar nu, vereenigd in Gods Schoot,, weten ze, dat ze allemaal gedreven werden door het geloof in eigen goed recht en dat ze elkanders slachtoffers werden door de gevolgen van men- schelijke zonde en -dwaling, welke vijandschap wekten als overwoeke rend onkruid op den bodem, waar de liefde mits met zorg onderhouden onder de zon van Gods genade zoo welig had kunnen groeien. Laat de gedachte ons verheugen, dat zij, die sneefden in den wreeden strijd onzer dagen, thans mét elkaar in den Verlosser den vrede hervonden, dien wij hier op aarde nog vergeefs en op zoo verkeerde wijze nastreven. Mo ge het offer van zoovele levens ons van dag tot dag er meer van bewust doen worden, dat verzoening men- schenplicht is, omdat slechts door de ze de vrede kan weerkeeren, die door strijd onderbroken, maar door geen overwinning verinnigd vermag te worden. In den geest van deze overweging herdenken we heden in het hijzonder de duizenden Nederlandsche mannen, die in den dienst van het vaderland zijn gesneuveld en de honderden me deburgers, die door het oorlogsgeweld het leven verloren. We danken hen, die bewust hun offer brachten en her inneren ons met smart degenen, die onder de puinhoopen van onze vroe gere vredeswelvaart vergingen. Ons volk zal al die dapperen en al die on- gelukkigen nimmer vergeten. Hun of fers schiepen het recht van ons volk op respect en ontzag en op een eigen toekomst. Over de graven van onze dooden heen, verklaren we ons bereid de hand te reiken ter verzoening en samenwer king aan alle tegenstanders van he den en van gisteren, maar dan m het geloof aan een vernieuwd en ver jongd, zelfstandig vaderland, welks bodem de cere waardig moge blijven van drager en bewaarder te zijn van de stoffelijke resten van hen, die het leven veil hadden voor het hoogste ideaal van het Nederlandsche volk: vrijheid en zelfstandigheid in een ge ordende wereld van samenwerkende naties. Reqaiescant in Pace. WEDEROPBOUW IN NEDERLAND. De rijkscommissaris der bezette ge bieden Dr.. Seyss-Inquart, die zooals men telkens ervaart alle pogingen in 't werk stelt voor goede verhou dingen en samenwerking in ons land en die ook de mentaliteit van ons volk blijkbaar beter begrijpt dan vele an deren, heeft aan een vertegenwoordiger van de Weltpressendienst een belang rijk vraaggesprek toegestaan, waaraan wij een en ander ontleenen. Na beantwoording van een vraag over den herbouw van Rotterdam, Middelburg enz., over dc werkloosheid, het economisch leven en de voorzie ning van levensmiddelen, die de rijks commissaris al meer ter sprake heeft gebracht, kwam de vraag over de sa menwerking hier te lande. Hierop ant woordde Z.Exc.: In beginsel wil de bezettende macht in Nederland het bestuur door*de au toriteiten des lands zelve laten uit oefenen. Zij heeft zich er mee verge noegd bij de centrale Nederlandsche hestuurs-instanties een leidende staf te vestigen, die er voor zorgt, dat de belangen van de bezettende macht volgens de eischen van het oogenblik gewaarborgd blijven. Het Nederlandsche volk wordt der halve door zijn eigen autoriteiten en ambtenaren bestuurd. Ook de uit voorzorg ingevoerde dis tributiemaatregelen geschieden dooi de Nederlandsche instanties. Een grootere inmenging in het be stuursapparaat vond eigenlijk slechts op het gebied van de werkgelegenheid plaats, daar de opheffing der werk loosheid den Duitschen autoriteiten hijzonder ter harte gaat en de Neder landsche ambtelijke instanties niet be schikken over de ervaring en techniek om deze opgaven ten volle recht te doen wedervaren. Derhalve zijn hij de afzonderlijke arbeidsbeurzen Duitsche ambtenaren aangesteld. Voor 't ove rige besturen de Nederlanders zich zelf op alle gebieden van het economisch leven, de cultuur, het politicwezen enz. De Nederlandsche ambtelijke in stanties toonen over het algemeen volledig begrip voor dc eischen der Duitsche instanties en voor voort durende openhartige gedachtenwisse- ling tusschen de leidende Duitsche en Nederlandsche instanties. Zal de erkenning van de noodzake lijkheid van DuitschNederlandsche economische samenwerking tot nieu we opvattingen in de economische en sociale denkwijze leiden? Ik geloof inderdaad, dat de nieuwe omstandigheden het Nederlandsche volk hoven standen en klassen zal ver heffen tot de erkentenis van zijn lots verbondenheid, zoodat de economische belangen niet meer, zooals tot dus verre veelal, op den voorgrond zullen staan. De noodzaak tot economische reorganisatie en de gemeenschappe lijke zorg voor de toekomst van 't volk zullen het inzicht in de hand werken, dat het volk er niet is ter wille van het bedrijfsleven, maar het bedrijfs leven voor het welzijn van het volk. Vraag: Vallen er teekenen van een denkwijze in de richting van een economie, die zich over het groote ge bied van Europa uitstrekt, waar te nemen? Daaromtrent kan opgemerkt worden, dat de leidende Nederlandsche kringen van huis uit gewoon zijn in groot ver band te denken. Het is derhalve ook begrijpelijk, dat de voorwaarden voor dit denken in de richting van een groot economisch gebied juist in Ne derland beslist aanwezig zijn. Beslis send is of de toonaangevende kringen in staat zijn de nieuwe situatie juist in te zien en dienovereenkomstig hun be slissingen te nemen. Veelal kan reeds geconstateerd worden, dat met initia tief en in constructieven zin medege werkt wordt hij het denken en plan nen ontwerpen. Dat geldt zoowel voor den landbouw, die zich reeds als het groote veredelingsland voor het Euro- peeschc gebied beschouwt, als ook voor de nijverheid en vooral voor den handel,' die de hijzonder gunstige lig ging van Nederland als invalspoort voor de overzeesche landen in het Eu- ropeesche gebied heeft. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 DE ECONOMISCHE SITUATIE IN EUROPA EN NEDERLAND. In een vergadering der Maatschappij van Handel te 's-Gravenhage, heeft Dr. Fischhöck een lezing voor Duit sche en Nederlandsche autoriteiten gehouden, waaraan wij het volgende ontleenen: Dr. Fischhöck sprak over den hui- digen toestand van het Nederlandsche bedrijfsleven en zijn leiders. Op het oogenblik verkeert Nederland ten aan zien van grondstoffen in een dwang positie. Deze positie is echter niet door Duitschland in het leven geroepen, maar door de Engelsche blokkade. De nieuwe situatie in Europa is niet al leen in politiek opzicht gegeven, maar ook een gevolg van de levensruimte die ontstaan is door de successen van Duitsche legers. In deze wereld, waar meer dan twee milliard men schen wonen, is nog voor velen plaats. Men mag niet spreken van slechts een enkele menschheid. De structuur der menschheid is vol gens het Duitsche standpunt, niet al- legging en het streven naar stabiele prijzen dient daarbij als een voorwaar de beschouwd «te worden. Wat Neder land betreft, zijn tengevolge van zijn geographische situatie, de toekomst verwachtingen zeer gunstig. Op het oogenblik echter, en waarschijnlijk ook voor de naaste toekomst, is de positie van het Nederlandsche bedrijfs leven niet bemoedigend. De oorlogs economie vraagt zware offers, zoowel van de zijde der producenten alsook van de consumenten. Men dient er zich echter terdege bewust van te zijn, dat de door de Duitsche autoriteiten in Nederland getroffen maatregelen een noodzakelijkheid zijn. Op het oogenhlik is het niet makke lijk een beter program te vinden en ten uitvoer te leggen. In menig opzicht vertoont het Ne derlandsche bedrijfsleven denzelfden gang van zaken als in Duitschland. In dit verband wees spr. nog op dc mo gelijkheid, dat de werkloosheid in Ne derland, alhoewel deze de laatste maanden reeds aanzienlijk is gedaald, nog verder zou kunnen afnemen, in dien de Nederlandsche arbeiders ge negen zouden zijn in Duitschland te werken. mgmm Ienslotte kwam dr. Fischböck op cie vraag wat het Nederlandsche bedrijfs leven voor verwachtingen kan koeste ren. Daarbij moet men een verschil maken tusschen het heden en de toe komst op langen termijn. Er is absoluut geen reden aanwezig om niet aan te nemen, dat de Neder landsche levensvoorwaarden geen ruimte in deze wereld meer zouden vinden. Nederland immers vervult hierdoor in hooge mate de technische voorwaarde. HAARDEN en HAARDKACHELS ERRES-PRODUCTEN RADIO STOFZUIGERS WASCHMACHINES bij Neerlands Grootste Speciaalzaak voor Zomerstraat 52aTILBURG AGENTE voor WAALWIJK en OMSTREKEN: Firma J. J. ZEEGERS, Grootestraat 70, WAALWIJK. Tel. 301. Voor degelijke personen credietfaciliteiten. leen gegeven door de verschillende inenschelijke rassen, maar daarnevens vooral ook door de geographische ver bondenheid van de menschen. Een verbinding.van de levensruimte in Europa met de overige continenten is zeer goed mogelijk. Als doel van de toekomstige economische problemen dient het feit onder oogen te worden gezien, dat de productie sterk rekening moet houden met de allergunstigste productievoorwaardcn, in welk deel der wereld deze ook moge wezen. Het ter beschikking stellen van goederen over de geheele wereld zal met mo derne transportmiddelen dienen te ge schieden. Dit streven gaat echter uit van de principieele voorwaarden: rust en vrede in de wereld. Een ideale toe stand, aldus spreker, zou een wereld politiek zijn, die de orde en rust in de wereld zouden kunnen handhaven. Deze opvatting echter is gebleken vol komen onuitvoerbaar te zijn en dient derhalve thans als verouderd te wor den aangezien. In dit verband zeide spreker nog, dat de toekomstige economische structuur bestand moet zijn tegen crisis. De vast- Na beëindiging van den oorlog kan men een enorme opleviug, vooral in Europa, verwachten'en men kan thans reeds zonder zich aan een overdrijving schuldig te maken, als feit aannemen, dat Nederland hiervan in de eerste plaats met een enorm achterland als Midden- en Centraal-Europa, zal pro- fiteeren. De verzorging van 't Duitsche rijk met goederen zal in dit verband een zeer belangrijke functie beteeke- nen. De hooge stand van de oecono- mische structuur in Nederland is Hier voor reeds een waarborg. WINTERHULP NEDERLAND. De stichting Winterhulp-Nederland beoogt gedurende de wintermaanden hulp te bieden zonder onderscheid en aanzien des persoons in de grootst mogelijke objectiviteit. Deze hulp zal vooral een aanvullend karakter dra gen, immers zij komt boven hetgeen iemand aan steun of uit armenzorg ontvangt. De bedoeling van deze extra-hulp is om de menschen, die thans net vol doende hebben om niet te verhongeren en te bevriezen, op te heffen uit hun De winter neemt een aanvang en voor U is het nu van groot belang om U bijtijds van iets nieuws te voorzien. Wilt U goed slagen en toch niet duur? Onze confectie kenmerkt zich door kwaliteit en pasvorm Onze etalages geven U thans een klein beeld van de geweld igesorteerin gen Komt U gerust binnen. U zult er geen spijt van hebben. Ook voor DAMES- EN KINDER- CONFECTIE naar WAALWIJK. grauw bestaan en weder vreugde te geven in bet leven. Het moet niet zoo zijn, dat bij het gevoel heeft een aal moes te ontvangen en van de andere zijde moet iedere Nederlander, die in staat is iets voor zijn medemenschen te doen, ook in vreugde geven en niet om zichzelf een gevoel te geven: Wat ben ik in mijn goedkoope weldadigheid toch goed en edelmoedig. Het is daarom van belang, dat zoo spoedig mogelijk de plaatselijke orga nisaties in werking treden en daarom beeft de directeur-generaal bepaald, dat voorloopig de burgemeesters der gemeenten, of dien hij als zijn plaats vervanger aanwijst, zullen optreden als plaatselijke directeuren. Het noodige geld zal de Winterhulp trachten te verkrijgen door huis- en slraatcollecten. Ook giften in natura zijn welkom, terwijl overschrijvingen op postgiro 5553 natuurlijk eveneens worden toegejuicht. Het is het plan bij de jonge organi satie een eigen stijl te volgen en een eigen controle in te voeren en ook ver zorging te brengen voor die gezinnen die hun armoede verbergen. De directeur-generaal, de heer Piek, beeft op een persconferentie o.ra. het volgende gezegd: Met bijzonderen nadruk legde de heer Piek het doel van de actie der winterhulp vast. Het deed hem leed te hebbenmoeten vaststellen, dat reeds thans twijfel omtrent dit doel is ge uit. De winterhulp Nederland is een verzorging van Nederlanders door Ne derlanders. Het heeft geen nut daar veel over te praten, want wie niet ge- looven wil, zal daardoor niet over tuigd worden. Veeleer is er aan ge dacht het onmogelijk te maken, dat iemand zich van zijn verantwoorde lijkheid tegenover het Nederlandsche volk kan afmaken door valsche voor wendsels. Wanneer er in Nederland, aldus de heer Piek, onverhoopt toch menschen mochten zijn, die zich verschuilen achter het voorwendsel, niet te weten waar het naar toe gaat, dan wil hij De Echo v Waaswpscbe en Lanptraatscbe (iiDrant, De Nederlandsche Pijnstiller i-JSiftlHHlHT !HA' "VK rnirn

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1