Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. DE OORLOG. „NOORD BRABAND" Dit blad bestaat uit twee bladen Eerste Blad. Belangrijke verordeningen en Mededeelingen. NUMMER 89. WOENSDAG 6 NOVEMBER 1940. 63e JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE i WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38. Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. TWEE ENGELSCHE HULP- KRUISERS VERNIETIGD. Het oppercommando der weermacht deelt mede: De onder leiding van den kapitein-luitenant Kretschmer staan de duikboot, heeft de beide Britsche hulpkruisers „Laurentic" van 18.724 ton en „Patroelus" van 11.314 ton, als mede het bewapende Britsche handels schip „Casanare" van 5.376 ton tot zinken gebracht. Met dit succes heeft kapitein-luitenant Kretschmer in to taal 217.198 ton vernietigd. Hij is daar mede als tweedei duikbootcommandant boven de 200.000 ton gekomen. Aanvallen op Britsche vliegvelden hadden ook Zondag succes. In Stratis- hall staan de vliegveldinstallaties in vlammen, in Wattisham werden han gars en vliegtuigen vernield. Andere vliegvelden en voor den oorlog belang rijke industrieele doelen, vooral in Schotland, werden met succes gebom bardeerd. Nabij Ierland en aan de Schotsche Oostkust vielen gevechtsvliegtuigen afzonderlijk varende schepen en kon vooien aan. Een koopvaardijschip van 19.000 ton kreeg een zwaren treffer. Bij Kinnaird Head werden een torpedo- bootjager, een patrouillevaartuig en een groot koopvaardijschip, alsmede een vrachtschip zwaar getroffen. Britsche vliegtuigen ondernamen slechts afzonderlijke vluchten naar Nederland en Noord-Duitschland. In Nederland werden twee huizen ver nield, twee personen gedood en twee gewond. In Duitschland vielen slechts op twee plaatsen hommen, die geen en kele schade aanrichtten. NACHT ZONDER LUCHT ALARM. De Britsche hoofdstad heeft in den nacht van Zondag op Maandag voor de eerste maal sinds 56 nachten geen luchtalarm beleefd. De Britsche radio, die dit Maandagmorgen mededeelde, voegde er aan toe, dat de bevolking van Londen voor de eerste maal sinds ongeveer twee maanden rustig heeft kunnen slapen. Ook de bedrijvigheid in restaurants en café's en andere oor den van vermaak van Londen was grooter dan anders. De oorzaak van het uitblijven van de Duitsche lucht actie moet worden toegeschreven aan den dikken mist, die nu al sinds 24 uur boven de hoofdstad hangt. In tegenstelling tot Londen zijn an dere deelen van Engeland echter wel bestookt. In de vroege morgenuren van Maandag zijn b.v. boven Noord- Oost-Schotland Duitsche toestellen verschenen, die op verschillende plaat sen bommen hebben geworpen. ITALIAANSCHE LEGERBERICHT. Het hoofdkwartier van de Italiaan- sche weermacht maakt bekend: In den sector Epirus wordt de actie van de Italiaansche troepen voorbij de stellingen van Kalibaki voortgezet. Het Italiaansche luchtwapen heeft aan de operaties te land meegewerkt, waar bij de vijandelijke stellingen in de om geving van Corciano krachtig met bommen bestookt werden. Voorts werden de bombardementen op Salo- niki, de citadel van Korfoe, het fort Navarino en de berghelling ten Noord- Oosten van Janina langs den verkeers weg JaninaKalibaki herhaald. Een Ilaliaansch vliegtuig is niet terugge keerd. Tijdens het luchtgevecht, dat zich, zooals in het weermachtsbericht van Zondag gemeld, boven Saloniki af speelde, werden, behalve het vliegtuig waarvan gemeld was, dat het waar schijnlijk was neergehaald, nog vijf andere vijandelijke toestellen neerge schoten. Een Italiaansch watervlieg tuig, dat op patrouille was, heeft een tweemotorig vijandelijk toestel van 't type Blenheim aangevallen, dat ver scheidene malen getroffen werd en met zware schade aan boord moest te- rugkeeren. ITALIANEN RUKKEN VERDEK OP AAN ALLE FRONTEN. De Italiaansche luchtmacht, zoo meldt Stefani van het Grieksch-Alba- neesche front, heeft haar actie tegen de vijandelijke linies voortgezet en po sities, van waaruit verzet werd gebo den, vernietigd. Batterijen en loop graven, troepen en gemotoriseerde voertuigen, werden met bommen van allerlei kaliber bestookt. Verscheiden vliegtuigen bombardeerden troepen concentraties en vijandelijke dorpen of beschoten deze met mitrailleurvuur. De Italiaansche troepen hebben hun opmarsch op alle fronten voortgezet. GEEN VREDESVOORSTEL VAN DE AS. Officieus wordt uit Berlijn gemeld: Ten aanzien van de geruchten welke den laatsten tijd in de huitenlandsche pers de ronde hebben gedaan over „be weerde vredesvoorstellen door de As- mogendheden", verklaarde men Maan dag in de Wilhelmstrasse op een vraag van buitenlandsche journalisten, dat het niet noodig is er nog speciaal op te wijzen, dat Duitschland en Italië, gezien hun huidige positie zoowel wat de buitenlandsche politiek als de mi litaire situatie aangaat, geen aanlei ding hebben den vijand een vredes voorstel te doen. GOERING DANKT HET DUITSCHE VOLK. De bladen van Zondag publiceerden onder groote koppen een oproep en betuiging van dank van maarschalk Goering aan alle werkenden, bij het einde van het eerste en het begin van het tweede vierjaarsplan. Daarin wordt onder meer gezegd: „Een nieuwe periode van scheppenden arbeid op elk terrein van het econo mische en maatschappelijke leven ligt voor ons. Wij vatten dien arbeid aan in een historisch uur en in het be wustzijn, dat wij kunnen bouwen op de groote successen, die wij in de af- geloopen jaren uit eigen kracht be haald hebben. Wat sedert den herfst van 1936 op economisch gebied be reikt is, heeft aan mijn verwachtingen beantwoord en die voor een deel zelfs overtroffen. Ik heb toen alle volks- genooten opgeroepen aan het Vier jaarsplan mede te werken, en alle heb ben met vreugde aan mijn oproep ge hoor gegeven. Wij hebben d,e produc tie van levensmiddelen en in het bij zonder die van grondstoffen aanzien lijk vergroot, nieuwe productie- en be werkingsmethoden ingevoerd en tal rijke uitgestrekte industrie-centra in het leven geroepen. Tegelijkertijd is de rijksverdediging enorm versterkt. Ik heb van ieder zeer veel moeten vergen, maar ik ben steeds begrepen en nooit teleurgesteld. Zoo wordt ik aan het einde der eer ste vier jaar bewogen door een gevoel van diepen en oprechten dank jegens alle werkende volksgenooten. In het bijzonded dank ik mijn medewerkers, die mij krachtigen steun hebben ver leend bij de tenuitvoerlegging van de mij door den Führer gegeven op dracht. Wat wij in rusteloozen arbeid hebben opgebouwd volgens den wil van den Führer, heeft in den oorlog den vuurproef doorstaan. De vijande lijke verwachting, dat men Duitsch land door een arglistige blokkade op de knieën zou krijgen, is ijdel geble ken en zal ook in de toekomst niet in vervulling gaan. De fundamenten van het Duitsche bedrijfsleven zijn hecht en kunnen niet vernield worden. Vier jaarsplan en oorlogseconomie zijn een eenheid, bcheerscht door de behoeften van den historischen Duitschen vrij heidsoorlog. Een vruchtbaar econo misch leven is even onmisbaar als een scherp zwaard. Ik vertrouw ook voor taan op den Duitscher. Uit het ver trouwen in en de liefde tot den Führer putten wij de kracht om onzen ge- heelen arbeid te geven en in geest drift te werken. De dapperheid van den soldaat aan 't front en de plichts vervulling in het vaderland helpen hem de zege te behalen en zijn groot- sche werk te voltooien", HET ALGEMEEN PERSOONSBEWIJS. Bij besluit van den secretaris-gene raal van het departement van binnen- landsche zaken wordt onder den naam persoonsbewijs een algemeen identi teitsbewijs tevens bewijs van op neming in het bevolkingsregister ingevoerd, waarvan het model wordt vastgesteld door den secretaris-gene raal. Gebruik van den naam persoonsbe wijs voor andere bescheiden dan die, welke van rijkswege worden uitgege ven overeenkomstig het vastgestelde model, is verboden. Verder is verboden het gebruik van het model van het persoonsbewijs voor andere doeleinden dan bij of krachtens dit besluit bepaald, zoomede het nadrukken, doen nadrukken of anderszins namaken of doen namaken van een zoodanig model. Dc persoonsbewijzen blijven eigen dom van het rijk. Een ieder, die, overeenkomstig de bij of ingevolge de wet van 17 April 1887 (Staatsblad no. 67) gegeven voor schriften is of moet zijn opgenomen in een der bevolkingsregisters van het bezette Nederlandsche gebied en die den leeftijd van 15 jaar heeft over schreden, is verplicht een te zijnen name gesteld geldig persoonsbewijs in bezit te hebben, te allen tijde bij zich te dragen en desgevorderd te vertoo- nen aan iederen opsporingsambtenaar, alsmede aan alle ambtenaren of andere personen, door wie zulks ingevolge eenig wettelijk voorschrift wordt ver langd. De tijdsduur is 5 jaar. Voor elk uit te reiken persoonsbe wijs wordt een recht van een gulden aan leges geheven, van welk bedrag vijftig ten honderd komt ten bate van 's rijks kas en vijftig ten honderd ten bate an de gemeentekas. In geval van min- of" onvermogen kan de burgemeester of het hoofd der rijksinspectie dit bedrag tot de helft verminderen of kostelooze uitreiking toestaan. Overtreding van vorenstaande be palingen wordt met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van tén hoogste honderd gulden ge straft. PEULVRUCHTEN OP DEN BON. Met ingang van 19 November; vóór dien datum aflevering verboden. Het wnd. hoofd van het departement van landbouw en visscherij deelt me de, dat met ingang van 4 November 1940, tot en met 12 November d.a.v. de verkoop en aflevering aan den con sument voor alle soorten groene en grauwe erwten en spliterwten, capu- cijners, witte boonen, bruine en andere soorten gekleurde boonen, zijn ver boden. Op 19 November 1940 neemt de dis tributie van peulvruchten een aan vang. Het rantsoen zal bedragen een pond voor nader vast te stellen perio den, en verstrekt worden op nader aan te wijzen bonnen van het algemeen distributiebonboekje. Aanvankelijk zullen slechts groene erwten en spliterwten en wellicht ook capucijners beschikbaar worden ge steld. De detaillisten, die peulvruchten verkoope'n, kunnen zich in de week van 4 tot en met 8 November a.s. op de voor hen aangewezen dagen, tot de plaatselijke distributiediensten wen den ter verkrijging van voorschottoe wijzingen. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 BON 65 VOOR EEN EI. In aansluiting op hetgeen reeds met betrekking tot de distributie van eie ren is gepubliceerd, wordt medege deeld, dat gedurende het tijdvak van 4 tot en met 10 November a.s. de met 65 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht geeft op 't koopen van een ei. De bonnen, welke 10 November a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog tot en met 17 November a.s. geldig. Winkelprijzen van eieren. De maximum-prijzen, waarvoor de winkelier eieren mag verkoopen aan den consument, zijn thans als volgt vastgesteld: Versche eieren. Klasse 1: 8 cent per stuk. Klasse 2: 7x/2 cent per stuk. Klasse 3: 7 cent per stuk. Klasse 4: 6y2 cent per stuk. Klasse 5: 6 cent per stuk. Klasse 6: 5J/2 cent per stuk. Kalkeieren: 5y2 cent per stuk. Ten einde het publiek in staat te stellen, te zien tot welke klasse de eieren behooren en welke prijs der halve door den winkelier of handelaar mag worden berekend, zullen de eieren binnenkort met een der nummers 1 tot 6, overeenkomende met boven staande klassen, worden voorzien. GEBAK. De minimum hoeveelheid is die, waarop de consument ten minste aan spraak kan maken. De minimum-hoe- veelheden zijn voor de diverse artike len als volgt vastgesteld: minimum 1 rantsoen „gebak" voor koek (ontbijtkoek) 160 gram voor speculaas 140 gram voor andere koekjes 200 gram voor biscuits en wafels 90 gram voor beschuit 75 gram voor cake 300 gram voor gebakjes 600 gram voor taart 600 gram voor gevuld groot korst- gebak (boterletter e.d.) 500 gram voor gevuld klein korst- gebak (amandelbroodjes e.d.) 400 gr. NEDERLANDSCHE UNIE EN DE NATIONALE JEUGDBEWEGING. Van de zijde van de Nederlandsche Unie deelt men het volgende mede: Eenigen tijd geleden kondigde de Nederlandsche Unie een initiatief aan met betrekking tot de organisatie van een nationale jeugdbeweging, waarin onze jeygd in één groot verband zou worden bijeengebracht, met eerbiedi ging van de geestelijke verscheidenheid en de vrijheid van levensbeschouwing en opvoeding. De plannen zijn thans uitgewerkt. Voorop wordt gesteld, dat zuiver kerkelijke jeugdvereenigingen buiten het terrein der nationale jeugdorga nisatie vallen; en voorts, dat deze jeugdorganisatie zoowel de jongens als de meisjes omvat en de kwestie van de coëducatie door iedere groe peering naar eigen inzicht kan worden geregeld. De Nederlandsche Unie nu ziet aan 't hoofd der jeugdorganisatie een, in onderling overleg aan te wijzen, natio- nalen hoofdleider, die met enkele com missarissen het nationale hoofdkwar tier vormt. Hun bijzondere opdracht is de vor ming en de leiding der jeugd in hun groep ter hand te nemen op de gees telijke beginselen, die in hun groep gelden, doch in vaderlandschen, Ne- derlandschen zin. Geen federatie. De Nederlandsche Unie bedoelt met haar plan geenszins een federatie van bestaande groepeeringen, doch een werkelijke nationale jeugdorganisatie, die niettemin een afspiegeling is van de geestelijke schakeeringen die in ons volk leven. Iedere groep is met dezen opzet dus ingeschakeld in het nationale geheel. Het hoofdkwartier stelt voorts in nationalen zin een minimumprogram ma vast, dat alle groepen zullen moe ten uitvoeren. Dit minimumprogram ma kan bijv. omvatten, de opvoeding tot nationaal bewustzijn en gemeen schapszin, tot offerbereidheid en tucht de vorming tot goede staatsburgers in den ruimsten zin des woords, het aan- kweeken van liefde voor eigen taal en cultuur en het leeren zien van schoon heid van eigen streek en land. Terwijl bovendien de lichamelijke opvoeding een waardiger plaats moet worden toe gekend, dan tot op heden in het alge meen het geval is geweest. Naast een minimum-programma zal een gemeenschappelijk programma worden afgewerkt. Dit gemeenschap pelijke programma zal het nationale saamhoorigheidsgevoel dienen te ver sterken en kan bijv. bestaan in ge zamenlijke feestelijke herdenkingen, in gezamenlijke, onderlinge wedstrijden en oefeningen, in gezamenlijke zomer kampen, in gezamenlijke tochten en voor de ouderen ook in gezamenlijk sociaal werk. Het gemeenschappelijke zal naai de meening der Unie ook hierin moeten bestaan, dat voor de nationale jeugdorganisatie één uniform wordt voorgeschreven, dat met kleine dis tinctieve onderscheidingen naar de groepeeringen kan aangeven. Er zullen enkele leeftijdsgroepen moeten worden gevormd, te beginnen met ongeveer 12 jaar, die voor de jon gens uit moeten loopen op den ar beidsdienst, op een leeftijd van acht tien en negentien jaar. Raad van Toezicht. Naast het nationale hoofdkwartier zal een Raad van Toezicht worden be noemd, waarin personen zitting zullen moeten hebben, die eenerzijds de groo- JK .v Waabytselie en Langstraatstbe ('tirail,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1