I Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. DE OORLOG. nriynxr Gemeenteraadverslagen. ..NOORD-BRABAND" Dit blad bastaat uit twee bladen Eerste Blad. Verordeningen en Mededeelingen. 1843 WAALWIJK 1843 NEUS EM HOOFD ■C^ VERSTOPT.' Loonopzand. NUMMER 93. WOENSDAG 20 NOVEMBER 1940. 63e JAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. GIRO Na 50798. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel. Minimum 1.5C Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. ITALIë'S AANDEEL IN DEN OORLOG. Duce schetst de operaties in Europa en Afrika. Samenwerking der As op elk terrein. In zijn rede, gehouden tot de be stuurders der fascistische partij, heeft Mussolini een overzicht gegeven van de politieke geschiedenis, die onmid dellijk aan den huidigen oorlog voor afging en daaruit de conclusie getrok ken, dat de verantwoordelijkheid uit sluitend bij Engeland berust. De Duce huldigde voorts leger, lucht macht en vloot voor de prestaties, tot nu toe in Europa en Afrika verricht en legde nog eens den nadruk op de algeheele samenwerking tusschen Duitschland en Italië. Beide landen ondernemen alles in gemeenschappe lijk overleg. Dit geldt ook voor de toekomstige positie van Frankrijk. De As wil geen represaillevrede, maar Italië's eischen ten aanzien van Fankrijk „zullen zonder compromis ontvangen moeten worden". Sprekend over den oorlog in Grie kenland, zeide Mussolini, dat deze niet het karakter van een bliksemoorlog draagt en dat Italië den Griekschen tegenstand vastberaden zal vernieti gen. „Wij zullen de Grieken de lende nen breken", zoo zeide hij, zooals hij indertijd van den Negus had gespro ken. Hij uitte tegen Griekenland een zeer felle aanklacht. Hij brandmerkte Engeland als den gemeenschappelijken vijand en ver klaarde dat de strijd zal worden uit gevochten tot een beslissing is ver kregen en dat hij zal eindigen met de verwoesting van het „moderne Car thago". Aan het einde van de rede keerde de Dime zich tegen een ver slapping van het revolutionnair sen timent en kondigde hij verscherping van de activiteit der partij aan. CONFERENTIE OP DEN BERGHOF. Suner en Ciano bij den Führer. Tegen 17 uur is Maandag de Itali- aansche minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Ciano, die zich in gezel schap bevond van den Duitschen am bassadeur te Rome, von Mackensen.'op den Berghof aangekomen. Te zamen met den Spaanschen minister van Bui tenlandsche Zaken, Serrano Suner, was hij gast van den Führer aan een thee, die in de hal van den Berghof gebruikt werd. Ook de Rijksminister van Buiten landsche Zaken, von Ribbentrop en de chef van het opperbevel der weer macht, generaal-veldmaarschalk Keitel waren, naar vernomen wordt, aanwe zig. In aansluiting hierop werd een be spreking gehouden tusschen den Führer en graaf Ciano in tegenwoordigheid van den Rijksminister van Buitenland sche Zaken, von Ribbentrop. Het bezoek van graaf Ciano, schrijft de „Börsenzeitung", dien wij als trou wen kameraad en steeds gaarne gezie- nen gast ten hartelijkste verwelkomen, is een bewijs voor het diepgaand con tact tusschen de beide bondgenooten, die bij elke nieuwe faze in de ontwikke ling in volledige overeenstemming han delen. Nu tevens met den vertrouwens man van den Duce, Serrano Suner als vertrouwensman van den Caudillo op Duitsch gebied is aangekomen, wordt daarmede de wil van het nationale Spanje tot daadwerkelijke medewerking aangetoond. THAILAND ZOU ENGELSCHE EN AMERIKAANSCHE STEUN ZIJN BELOOFD. Het D.N.B. meldt uit Tokio: De Japansche pers en ook Domei pu- bliceeren uit Hanoi sensationeele be richten, volgens welke de Engelschen zouden probeeren met geweld op te treden tegen Fransch-Indo-China. Met behurp van aanhangers van de Gaulle, alsmede van Engelsch-Amerikaansche en Joodsche kringen in de buurt van Saigon, voeren de Engelschen op het oogenblik een versterkte anti-Japansche propaganda. Zij beweren o.a., dat de Japanners het gebied van Saigon wil len bezetten. ENGELSCHE DRUK OP BANGKOK. De Britsche gezant te Bangkok heeft volgens een bericht van Domei, een conferentie van twee uur gehad met Songram, den eersten minister van Thailand. Er verluidt, dat de Britsche gezant Thailand den Engelsch-Ameri- kaanschen steun heeft aangeboden voor de Thailandsche gebiedseischen jegens Fransch-Indo China, benevens levering van oorlogsmateriaal, een leening van 20 millioen dollar en verdere hulp. Na dere berichten maken melding van een Britschen eisch betreffende sluiting van een militair bondgenootschap. De eer ste minister van Thailand, Songram, zou zich voorbehouden hebben binnen een week antwoord te geven. DE GAULLE VEROVERT OOK PORT GENTIL. Uit Vichy wordt gemeld, dat thans ook Port Gentil in handen van De Gaulle is gevallen, nadat reeds sedert vele dagen de verbindingen met deze havenstad verbroken waren. Hierdoor is geheel Fransch Gabon, dat in militair opzicht zwak beveiligd was, onder de controle van De Gaulle gekomen. DALADIER, BLUM EN GAMELIN NAAR DE GEVANGENIS OVERGEBRACHT. Volgens een mededeeling van het Fransche ministerie van justitie is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Da- ladier, generaal Gamelin en Leon Blum, naar uit Vichy wordt gemeld. Het drie tal is onmiddellijk van kasteel Chaze- ron naar de gevangenis van Bourrasol overgebracht, waar de voormalige mi nister van luchtvaart, Guy la Chambre, zich reeds bevindt. AANTAL NOG VRIJE TEXTIELPRODUCTEN NU OOK OP PUNTEN. Een aantal vrijgestelde textielpro ducten, zooals b.v. natuurzijden kou sen en ondergoed, luxe stoffen voor japonnen, kleeding voor baby's en kinderen beneden de drie jaar, gum miregenjassen, zal voortaan slechts op punten of met speciale vergunning verkrijgbaar zijn. De lijst van 31 Juli 1940 is dus met ingang van Zaterdag 16 November gewijzigd. Volgens de nieuwe regeling zijn niet meer vrijge steld, doch op punten gewaardeerd en alleen verkrijgbaar op de textielkaart en eventueel op speciale vergunning, de volgende artikelen: 1. Geheel uit natuurzijde geweven, gebreide en tricot stoffen en daaruit vervaardigde artikelen, boven- en on- derkleeding, inclusief kousen en sok ken. 2. Crêpe georgette, crêpe mousse line, organdi, opal, galabatist, velours chiffon, brocaat- en lamestoffen, Sise- Ié en daaruit vervaardigde bovenklee- ding. 3. Kleeding, luiers en benoodigd- heden voor baby's en kinderen, die op 5 Augustus 1940 den leeftijd van drie jaar nog niet hebben bereikt. Deze artikelen zullen van heden af uitslui tend op speciale vergunningen mogen worden verkocht, welke speciale ver gunningen door de plaatselijke distri butiediensten alleen worden afgegeven op vertoon van de distributiestam kaart van het kind. 4. Regenjassen, regenmantels en regencapes uit gummi of gegummeer- de stoffen vervaardigd. 5. Handbreigarens, vervaardigd uit natuurzijde, kunstzijde, celwol, melk- wol enz., uitgezonderd de kleine op maak voor handwerkdoeleinden, zoo als strengetjes, kluwetjes en spoeltjes. De waardeering op punten van bo venstaande artikelen en/of de verkrijg baarstelling op s'pêciale vergunning zal aan den detailhandel worden be kend gemaakt door bovengenoemd rijksbureau. Tot zoo lang is de ver koop van deze artikelen aan het pu bliek verboden. LEVENSVERZEKERING HET KORPS RIJKSVELDWACHT ZAL WORDEN OPGEHEVEN. Het A.N.P. meldt uit Den Haag, dat thans is besloten, dat het korps Rijks- veldwacht zal worden opgeheven en dat de leden daarvan naar het korps Marechaussee zullen overgaan. De uitwerking van deze maatregelen vormt nog een onderwerp van overleg. NEDERLANDSCHE UNIE EN WINTERHULP. Van de zijde van de Nederlandsche Unie deelt men het volgende mede: Nu de Nederlandsche Unie zich heeft voorgenomen in ieder opzicht haar medewerking te verleenen tot het wel slagen van de actie van Winterhulp Nederland, heeft zij tot al haar col porteurs het verzoek gericht zich in hun woonplaats als collectanten voor 29 en 30 November aan te melden en zich daarbij tevens te ontdoen van alle onderscheidingsteekenen, gelijk speld jes, vlaggetjes e.d., welke een politiek karakter dragen. In de dagen van de Winterhulp, waarin het groote volksbelang allen tot een groote Nederlandsche samen werking behoort te binden, behooren de politieke verschillen te zwijgen. Aangezien de Nederlandsche Unie van meening is, dat op 29 en 30 No vember het geheele Nederlandsche volk gezamenlijk moet ijveren voor hen, die het moeilijk hebben in dezen zwaren tijd, heeft zij besloten, op die dagen niet met het weekblad te doen colporteeren. De Nederlandsche Unie wekt nogmaals haar leden op, zooveel mogelijk in ieder opzicht het werk van de Winterhulp te doen slagen. PLICHT. Wij troffen in de pers een enkele maal opmerkingen aan die er op wezen, dat men het geven verplicht wil stellen door b.v. op loonen en salarissen en zeker percentage ten bate van de Winterhulp te heffen. Dit is niet de bedoeling van de Win terhulp Nederland. Wij willen niet een extra-belasting op de inenschen leg gen. Gedwongen giften bestaan niet. Dat wil niet zeggen dat er geen plicht tot geven bestaat. Vanzelfspre kend; voor een ieder die zijn plicht tegenover de gemeenschap wil doen bestaat de moreele plicht tot geven. Deze moreele plicht is door een ieder bij een andere grens, al naar mate van zijn inkomen vervuld. De rijke, die zich ervan afmaakt met een kleinig heid, heeft zijn plicht tegenover de ge meenschap verzaakt. De arme, die van het weinige, dat hij heeft, ook anderen nog daadwerkelijk wil helpen, doet meer dan zijn moreele plicht. Nogmaals, geen gedwongen giften, maar wel de moreele plicht tot geven tegenover ons volk. Laat niemand de zen plicht verzaken. De Hoofdafdeeling Propaganda en Voorlichting van de Winterhulp Nederland. OOK OVERDAG GEEN LICHT IN ETALAGES. Aangezien gebleken is, dat er bij de winkeliers nog misverstand bestaat nopens de strikte bedoeling van de aangekondigde verscherpte nieuwe verduisteringsvoorschriften, herinne ren wij er aan, dat het voortaan ook overdag verboden is etalageverlichting en lichtreclames te ontsteken. GEEN ZAKLANTAARNS OP STRAAT Wij herinneren eraan, dat het sinds Zaterdag verboden is in de verduiste ringsperiode op straat zaklantaarns te gebruiken, tenzij deze zijn afgeschermd en dan nog loodrecht naar beneden worden gehouden. Het gebruik van gewone zaklan taarns, zooals tot dusver veelal de ge woonte was, is in ieder geval ten strengste verboden. (Binnenkort komen de speciale en van rijkswege gekeurde voetgangers lantaarns in den handel). DISTRIBUTIE VAN PEULVRUCHTEN Voor de eerste periode, welke loopt van Dinsdag 19 November tot en met 16 December, is bon 56- van het alge meen distributiebonboekje aangewe zen, tegen afgifte waarvan men kg. peulvruchten bij den winkelier zal kunn enbetrekken. Personen, die op medische gronden behoefte hebben aan een extra rant soen peulvruchten, kunnen zich hier toe onder overlegging van een gecon troleerd medisch attest tot den plaat selijken distributiedienst wenden. Ziekenhuizen, sanatoria e.d. zullen op aanvrage toewijzingen ontvangen op basis van 190 pet. van het normale verbruik. In een afzonderlijke publicatie zijn nadere bijzonderheden, welke voor detaillisten, grossiers en houders van hotels, café's, restaurants e.d. van be lang zijn, vermeld. MENGVERBOD VOOR BOTER. Het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt be kend, dat het met ingang van 18 No vember verboden is, boter met mar garine te vermengen. Dat de productie van melange den laatsten tijd van vrij wel geen beteekenis meer was, b'ijkt wel uit het feit, dat deze productie te ruggel oopen is tot ongeveer 5000 kg. per week. Ten gevolge van het meng- verbod zal derhalve voortaan geen me lange meer verkrijgbaar zijn. Jk4JLMr Bouw chef-veldwachters woning. Vaststelling begrooting. Onder voorzitterschap van burge meester J. A. Frans Mallens, kwam de raad dezer gemeente Vrijdagavond in .openbare vergadering bijeen. Secreta ris, de heer van der Wee. Aanwezig alle leden. Na opening met gebed werden de notulen der vorige vergadering vast- gesteltl. Enkele ingekomen stukken betref fende goedkeuring van genomen raads besluiten, werden voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van Beerens-Heefers, om bijdrage in de reiskosten van zijn kind dat de B.L.O.-school in Waal wijk bezocht, werd "ter afdoening in handen gesteld van B. en W. 2. Voorstel tot aanvulling van de bouwverordening dezer gemeente. In een prae-advies stellen B. en W. voor, in verband met een eventueel gebrek aan bouwmaterialen, hen te machtigen vrijstelling te verleenen ten aanzien van en nadere eischen te stellen met betrekking tot alle be palingen van de bouwverordening, die op constructies of materialen betrek king hebben, indien bijzondere om standigheden, waardoor de bouwma- terialenvoorziening aan beperkingen is gebonden, aanwezig zijn. Uiteraard zal deze bepaling, zoo dee- len Gedeputeerde Staten mee, met de uiterste voorzichtigheid en niet dan in onvermijdelijke gevallen moeten wor den toegepast, waaraan B. en W. zich gaarne zullen houden. De raad kan zich daarmee ver eenigen. 3. Voorstel tot vaststelling van het bedrag dat ter beschikking van de openbare lagere scholen in de gemeente op de begrooting voor het dienstjaar 1941 is disponibel gesteld. Prae-advies. Volgens de bepalingen van de lager- onderwijswet 1920 behoort ieder jaar bij de vaststelling van de begrooting het bedrag te worden bepaald, dat per leerling voor de openbare lagere scho len in deze gemeente, in het jaar waarvoor de begrooting geldt, wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van haar gewone exploitatiekosten. Overeenkomstig de lager-onderwijs- wet 1920 hebben de besturen van de bijzondere scholen eveneens aanspraak op de uitkeering van een gelijk bedrag per leerling. B. en W. stellen voor deze uitkee ring te stellen op 8.10 per leerling. Wordt goedgekeurd. 4. Voorstél tot goedkeuring van de begrooting van het Burgerlijk Arm bestuur voor het jaar 1941. Prae-advies. Deze begrooting loopt in totaal over 29497.24, waarin een subsidie van 28.000.van de gemeente begrepen is. B. en W. stellen voor tot deze goed keuring te besluiten. Wordt goedgekeurd. 5. Voorstel tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de De Echo van het Zuiden Waaiwyksche en Langstraatsele Courant» *7 q Dan Dampo inwrijven en inademen. tv.1^ I Wond er I ij k zooals dat holptl (C L Pot 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1