Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen; ZATERDAG 30 NOVEMBER „NOORD-BRABAND" Dit blad bestaat uit twee bladen Eerste Blad. Ook Slovakije bij Pact van Drie. Verordeningen en Mededeelingen. irik UW KINDJE VEKKOUDEN NUMMER 95. WOENSDAG 27 NOVEMBER 1940. 63c IAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38. Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentit'-o moetea W ^ensdag en Vrijdag des morgens ora uiterlijk 9 wur in cnKzit z'-n. Prijs der Advertentie 20 cent per. regel. Minimum 1.50 Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. 1 Na Hongarije en Roemenië is thans ook Slovakije lot liet drie-mogencihe- denverdrag toegetreden. De plechtige onderteekening van het protocol is Zondag te Berlijn geschied door de drie verdragspartners eenerzijds en den Slovaakschen minister van Bui- tenlandsche Zaken, dr. Tuka, ander zijds. Dr. Tuka was kort na. net vertrek van den Roemeenschen staatsleider, generaal Antoneseu. op het Anhalter station te Berlijn aangekomen, waar li ij op het perron verwelkomd werd door minister von Ribbentrop, gene- raal-veldmaarschalk Keitel, dr. Ley, minister Lammers,' den rijksperschcl' dr. Dietrich, den Slovaakschen gezant en vele vertegenwoordigers van Staat, partij en weermacht. z In den loop van den dag werd dr. Tuka door minister von Ribbentrop ontvangen voor een bespreking. MARSEILLE GEBOMBARDEERD DOOR BRITSCHE VLIEGERS. Marseille is Zaterdagavond om half- elf door Brilsche vliegtuigen gebom bardeerd. Naar officieel is vastgesteld, werden verscheiden bommen uitge worpen, waardoor negen menschen werden gedood of gewond. De materi- eele schade is aanzienlijk. Om vijf uur Zondagochtend werd te Marseille voor de tweede maal luchtalarm gegeven, doch er werden ditmaal geen vliegtuigen waargeno men. De Fransche regeering heeft door bemiddeling van de Amerikaansche ambassade een krachtige protest-nota te Londen ingediend en schadevergoe ding geëischt. MASSALE AANVAL OP BRISTOL EN SOUTHAMPTON. Terwijl naar 't D.N.B. verneemt, de Britsche vluchten naar het Duitschc Rijksgebied slechts in zeer beperkten omvang geschiedden, heelt het Duit- sche luchtwapen in den nacht van Zondag op Maandag een zeer grooten aanval op Bristol ondernomen, die gelijkt op dien van Coventry. erschci- dene uren lang wierpen honderden Duitsche vliegtuigen verscheidene honderdduizenden kilogrammen hom men omlaag. Er konden 45 groolc branden worden waargenomen, waar hij een groote gashouder in de lucht vloog. Ook de groote opslagplaatsen zijn zwaar geteisterd. Overdag heeft het Duitsche lucht wapen Gravesend, alsmede benzine opslagplaatsen in Portland en ver scheidene punten van Londen aange vallen. Te Gravesend werd een tank- installatie getroffen. Bij den aanval op deze stad kwam het tot luchtge vechten. Niet minder hevig waren de aanval len, waaraan Southampton, de haven stad aan de Zuidkust van het Britsclïe eiiand, in den nacht van Zaterdag o*.- Zondag werd blootgesteld. Ongev 250 vliegtuigen vielen de havenwerken en opslagplaatsen van deze stad aan en wierpen circa 3CU.UÜ0 kilogram dy- namietbommen van allerlei soort en kaliber, benevens ruim 12.000 brand bommen neer. De Duitsche eskaders vielen de stad onafgebroken aan. Hier en daar was het wolkendek open, zoodat de aanvallende vliegtuigen hun doelen goed konden onderscheiden. Vooral hij de haven en in industrieele instal laties braken geweldige branden uit, die zelfs tot in Frankrijk konden wor den gezien. In enkele belangrijke wa penfabrieken ontstonden zeer zware ontploffingen. Talrijke branden breid den zich in den loop van den nacht nog aanzienlijk uit. explosies en hoo- ge steekvlammen werden waargeno men. WAARSCHUWING - VAN TüRKSCHE PERS AAN BULGARIJE. Deelneming aan den Itaiiaansch- Grieksehen oorlog zou onaangename gevolgen voor dit land kunnen veroorzaken. De Turksche pers waarschuwt Bul- gaije dat, indien dit land zich in den Haliaansch-Griekschen oorlog mengt, dit onaangename gevolgen voor Bul garije zou kunnen hebben. Een ty pisch persbericht in dit opzicht bevat het dagblad „Ikdam". Dit.blad schrijft o.a.: „Turkije is bereid om met alle krachten te strijden en het slaat iede re ontwikkeling hieromtrent nauw keurig gade. Wij hopen dat Boris de fouten zal vermijden waardoor Bulga rije in een oorlog gewikkeld zou wor den." Ht dagblad „Yesi Sabah" schrijft b.v.„Voordat Bulgarije zijn houding bepaalt, zou het goed doen alles nauw keurig te overleggen. In goed inge lichte kringen is men van meening, dat de terugkeer van den Duitschen ambassadeur Von Papen, den toe stand in zooverre zal ophelderen, dat Turkije dan zal weten wat het te ver wachten heeft. DR. SEYSS INQUART IN LIMBURG. Bij een „Richtfest" in Maastricht, ter gelegenheid van de opening van het gebouw voor den provincialen plaatsvervanger van den Rijkscommis saris, heeft deze laatste o.m. gezegd: Wij hebben hier uitstekende men schen gevonden, die van Germaansch bloed zijn. Zij zijn thans in hun lei dende lagen voor een deel tegen ons en voor Engeland. Dat staat hiermede in verband, dat gij een groot koloniaal rijk hebt, dat gij zelf met uw negen millioen niet kunt verdedigen en voor welks verdediging gij meende u te moeten verlaten op de Engelsche vloot. Maar het volk is een Germaansch volk en daarop letten wij. Waar het gaat om de belangen van het Duitsche Rijk, moet ik hard blij ven en daar moogt gij ook in de toe komst mij geen verwijten maken. Het is echter opdracht van den Fiihrer, zorg te dragen voor het Nederlandsche volk en daarmede is alles gezegd. Het is volkomen verre van mij, politieke propaganda te maken. Welk politiek besluit gij neemt, is uw eigen aangelegenheid. Wij moeten ons daar tegenover ons standpunt voorbehou den. Toestanden die eten lOden Mei konden doen ontstaan, zullen wij niet dulden. Hoe gij overigens handelt, is uw zaak. Wat wij willen is u een le vend voorbeeld geven van de gemeen schap van een volk. Dat een deel van het Nederlandsche volk niet begrijpt waarom het gaat. moge de tijd goed maken. WINTERHULP NEDERLAND. De Telegraaf publiceert een eerste lijst van ingekomen giften oor „Win terhulp Nederland" tot eeir totaal be drag van 43.748.17 en nog kleinere giften van 8.917.43. Hieronder o.m. 5000 van de Ned. Unie, 10.000 Amsterd. Droogdok Mij.; N.V.V. Am sterdam 10.000. Bovendien zijn toegezegd de volgen de giften: C. en A. Brenninkineijer 50.000.Philips Eindhoven 50.000 en de Rotterdamsche Bank Vereeni- ging 25.000. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 JOURNALISTIEKENKR1NG OPGEHEVEN. Verbond van Nederlandsche Journalisten vereenigt alle journalisten. Het A.N.P. meldt: Zaterdagmiddag kwam in den Die rentuin te Den Haag de Nederlandsche Journalistenkring in algemeene ver gadering bijeen. Met een meerderheid van meer dan drie vierden werd be sloten lot opheffing van den kring. Daarna werd een voorstel aangenomen tot vorming van een stichting ter af wikkeling der sociale verplichtingen van den N.J.K. en overdracht van het overblijvend vermogen, aan het Ver hond van Nederlandsche Journalisten. Na deze vergadering kwam het Ver hond van Nederlandsche Journalisten bijeen in een druk bezochte vergade ring, waarin de voorzitter, de heer P. J. van Megchelen, een overzicht gaf van het verloop van zaken en de werk zaamheden van het Verbond en van den Raad van Voorlichting. Hij wees erop, dat thans voor het eerst in de Nederlandsche geschiedenis allen, die als journalist of publicist bij de Ne derlandsche pers werken, in één or ganisatie vereenigd zijn. In een uitvoerige rede besprak hij de moeilijke positie, waarin de Neder landsche pers in de gegeven omstan digheden verkeert en de taak welke op de Nederlandsche journalisten rust. DE STANDAARDISATIE VAN MELK Het vetgehalte moet liggen tusschen 2.4 en 2.6%. De Zaterdag verschenen buitenge wone staatscourant bevat twee be sluiten betreffende standaardisatie van melk. In een besluit van den secretaris generaal van het departement van so ciale zaken wordt bepaald, dat het procentisch vetgehalte van de melk moet liggen tusschen 2.4 en 2.6. VORDERING BUITENLANDSCH BANKPAPIER. Inlevering vóór 10 December 1940 bij de deviezenbanken verplicht. De Nederlandsche Ba? maakt be kend dat zij besloten he* tot vorde ring van het aangeboden *mkpapier, luidende in dollars, Zwit,.e\ Jie francs en Zweedsche kronen ov( r t\ $aan. Te dien einde roept zij de inj\ ketenen, voorzoover zij bedoeld bp ikpayier nog in eigendom hebben of daaro^r het beschikkingsrecht hebben als bedoeld in artikel 9, vijfde lid deT Deviezenver- ordening, op dit bankpapier vóór lü December 1940 aan De Nederlandsche Bank te verkoopen en over te dragen. Inlevering van het bankpapier in kwestie kan niet bij De Nederlandsche Trots alle moeielijkheden heeft de SINT toch besloten, ook dit jaar wederom z'n zitting in de K o f a -Magazijnen te houden en wel alléén op van 2 uur tot 4 uur. ZONDER GELEIDE WORDEN GEEN KINDEREN TOEGELATEN. KINDEREN, DENKEN JULLIE ER AAN!!! ST. NICOLAAS HOUDT SLECHTS ÉÉNMAAL ZITTING. Bank geschieden, doch üitsluitend b de deviezenbanken. Deze zijn gerechtigc. voor hunne bemiddeling en provisie van *4% met een minimum van 0.25, vermeerderd met de eventueele porti- en assurantiekosten, in rekening te brengen. Desgewenscht kan de inleve ring bij de deviezenbanken ook plaats vinden door bemiddeling van niet-de- viezenbanken of commissionnairs, die hiervoor dezelfde. provisie, vermeer derd met de eventueele porti- en assu rantie-kosten, in rekening brengen. Ontheffing van de verplichting tot verkoop kan niet worden verleend. RANTSOENEN VLEESCH THANS VOOR TIEN DAGEN. In verhand met gering aanbod van slachtvee. De secretaris-generaal van landbouw en visscherij maakt hekend, dat in de distributie van vleesch en vleeschwa- ren een wijziging is gebracht. Door verschillende omstandigheden is het aanbod van slachtvee dezer dagen ge ring. In verhand hiermede is de duur van de eerstvolgende distributie-periode gesteld op tien dagen, terwijl het rant soen ongewijzigd is gebleven. Men dient derhalve het gebruikelijke rant soen over tien dagen in plaats van zooals tot dusverre het geval was over een week te verdeelen. ORDE EN RUST OP SCHOOL. Zooals bekend heeft de Rijkscom missaris een gemachtigde aangesteld ter verzekering van orde en rust op de scholen in Nederland, uitgezonderd de hooge scholen, waar deze taak blijk baar aan de rectores magnifici blijft voorbehouden. Tot gemachtigde is be noemd mr. P. A. van Rossum, leeraar aan het Chr. Lyceum te Zwolle, die de nationaal-socialistische beginselen is toegedaan en van geboorte een Vla ming s. Desgevraagd heeft mr. van Rossom verklaard zijn taak niet an ders te zullen opvatten dan in de op dracht is aangegeven. Ik wil met name de politiek op de scholen weren en er gem propaganda gemaakt zien, voor welke politiek dan ook. Plagerijen, welke leeraren, onderwijzers of leer lingen ondervinden oj, politieke gron den, mogen nief voorkomen. Verder dan orde en .üsl verzekeren gaat de taak va "T. van Rossem niet en hij hoopt daarbij zoo min mogelijk tot ontslag te moeten overgaan.- In de leerprograms zal hij dus niets ver anderen. VOLGENS MUSSERT HEEFT ONS VOLK GEEN TOEKOMST ZONDER DE N.S.B. Hij zou in 1941 de macht overnemen. De leider van de N. S. B., Ir. A. A. Mussert, heeft ter gelegenheid van een W. A.-marsch te Haarlem een rede gehouden, waarin hij o.m. zeide: „Ondanks de vele moeilijkheden, waarmede wij te kampen hebben ge had, en de zorgen van den winter, die ons wachten, kunnen wij toch een blij gezicht toonen, omdat wij een groote toekomst tegemoet gaan. Het is tra gisch, dat zoovelen elk houvast in het leven schijnen te hebben verloren. Er zijn er. die met een bepaald blaadje venten, maar die volksgenooten doen ten minste iets. Zij willen iets doen voor hun vaderland en daarom hebben zij een stuk van mijn hart, omdat zij meer te achten zijn, dan zij, die heele- maal niets doen. Het zal onze taak zijn, aldus ir. Mussert, hen aan het verstand te brengen, dat zij op den verkeerden weg zijn. Eens zullen zij, die ons thans verraders noemen, moeten inzien, dat wij den goeden weg hebben ingesla gen voor ons volk en voor ons vader land. Vervolgens wees ir. Mussert op de drie perioden, die het leven van de N. S. B. beheerschen. De eerste van 14 December 1931 tot 15 Mei 1940, de tweede waarin men zich thans bevindt en welke den overgang vormt naar de derde periode: de machtsoverneming in 1941, die zal voeren tot den opbouw Waahvpscbe en Langstraatsehe Courant* -1 OSS WAALWIJK YBGHIL l» f V1 Wrijf dan keel, rug en borstje in met 1 Dampo.Wonderlijk zooals dat helpt! Pot 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1