Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. EEN GESPREK MET DEN „NOORD-BRABAND" Dit nummer bestaat uit twee bladen Verordeningen en Mededeelingen. Eerste Blad. NUMMER 97. WOENSDAG 4 DECEMBER 1940. 63c 1 AARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven. Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentiën moeten Woensdag èn Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 r.ur in oa.\ bezit Jin. Prijs der Advertentión. 20 cent per regel. Minimum 1.5C Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. Een medewerker van de Völkischer Beobachter geeft in zijn blad verslag van een onderhoud met Rijkscommis saris Rijksminister Seyss-Inquart. In dit gesprek maakte de Rijkscom missaris o.a. deze opmerking, dat men heden ten dage reeds kon zeggen, dat het geheele Europeesche continent den strijd tegen Engeland voert en aldu^ ook de krachten van Nederland dezen beslissenden strijd voor de vrijheid van Europa ten goede zullen komen. ..Daar bij zijn wij ons de bloedverwantschap van het Nederlandsche en Duitsche volk bewust, en dat laat ons vol ver antwoordelijkheid en opmerkzaam en met zorg het oog houden op de toe komst van Nederland, zelfs wanneer we in het Nederlandsche volk nog niet overal begrip voor deze gemeenschap vinden". De voornaamste taak van het Rijks commissariaat was, afgezien van de be strijding van de werkloosheid, het her stel van de verkeerswegen, de bruggen, de versperde waterwegen geweest. Te gen den herfst was het ook gelukt alle noodzakelijke verkeersinstallaties weer in bruikbaren en stabielen toestand te brengen. Na gpgemerkt te hebben dat van een vrijhandelsland van den meest li beralen stempel, van een over de zee uitziend oeconomisch gebied, een land met een geleide oeconomie, dat zich zal voegen naar de continentale huishou ding, moet worden gemaakt, vervolg de hij: ,,En de Nederlanders zelf, die immers steeds toegankelijk zijn voor plannen op groote schaal, gelooven ook, dat hun land zijn goede plaats zal kunnen handhaven. Men is aan de Maas steeds een goed en voorzichtig koopman ge weest, heeft steeds met bedachtzaam heid gewerkt. Het bewijs hiervoor: ook ondanks de spanning tengevolge van den huidigen toestand, is het financie- en valutawezen van Nederland geheel in orde gebleven. ,,Dat ook in de toekomst Nederland met het Rijk zal samengaan, aldus de Rijkscommissaris, is in verschillende maten de overtuiging van bijna alle po litiek toonaangevende kringen. Het is natuurlijk, dat alleen al uit het feit van de bezetting en de met de nieuwe or dening samenhangende moeilijkheden en ook krachtens de geaardheid van 't Nederlandsche volk voorloopig een ze kere terughoudendheid aan den dag treedt. Ik kan anderzijds vaststellen, dat het verkeer met onze soldaten een volstrekt open en zelfs vriendschappe lijk karakter draagt. En in het streven zoowel het eigen volk van nut te zijn, als ook den roep te volgen, dien de Führer tot de Germaansche volkeren gericht heeft, zegeviert de noodzake lijkheid van een ook inwendig-Neder- landsche politieke nieuwe ordening overeenkomstig de grondslagen van de eer van het bloed en van den arbeid. „Wij zelf zullen in Nederland geen politieke beslissing treffen wij wil len den Nederlanders echter voorgaan in 't beleven van de nationaal-socialis- tische volksgemeenschap, in het Rijk en in de wijde ruimte van het groot- Germaansche machtsbereik. En voor mij lijdt het geen twijfel, hoe het Ne derlandsche volk in den tijd. welken 't past, beslissen zal." Ook wat de verbondenheid met het Duitsche cultureele leven betreft meen de de Rijkscommissaris, dat hier geen bevelend ingrijpen van noode zou zijn. Deze dingen moeten door de Neder landers zelf worden beslist. „Maar ik herhaal, wat ik reeds zeide: ik voor mij twijfel er niet aan, naar welken kant deze beslissing .vallen zal". VERVREEMDING VAN LANDBOUWGRONDEN. Zonder toestemming van het pacht bureau verboden. De verkrijger moet landgebruiker zijn. In hel Verordeningenblad is opge nomen een besluit van de secretaris sen-generaal van de departementen van landbouw en visscherij, van fi nanciën en van justitie, houdende re gelen met betrekking tot het vervreem den van landbouwgronden. In de laatste maanden is in het ge heele land een gestadige stijging van de prijzen van landbouwgronden op te merken, die niet in overeenstemming is te brengen met de echte, op de be hoeften van de geheele volksgemeen schap afgestemde productiecapaciteit van den landbouwgrond. Het doel van de uitgevaardigde verordening is daar in gelegen, dat voor de eerste maal in Nederland de landbouwgrond "aan een regeling wordt onderworpen, die met zijn principieele beteekenis in het eco nomische en volksche leven overeen komt. Daardoor betcekent deze ver ordening ook een verwerkelijking van inzichten, -zooals zij reeds vroeger in andere kringen waar men de hooge beteekenis van het boerenland reed lang had ingezien, steeds naar voren zijn gebracht. Om haar doei te bereiken onder werpt de verordening iedere eigen- doms verandering van een stuk land bouwgrond, welke naar aanleiding van een verkoop, een ruil of een schenking of wegens een executie of een anderen openbaren verkoop geschiedt, aan een vergunning. De eigendomsoverdracht wordt slechts dan goedgekeurd, als de tegenpresta tie, gelet op alle andere voorwaarden, het prijsniveau van het jaar 1939 niet overschrijdt en als de verkrijger een zelfverbouwenden boer is. Bovendien mogen door de eigendomsverandering de algemeene en bijzondere belangen van den landbouw niet geschaad wor den. Vooral echter en daarin is de groote beteekenis van de verordening voor de toekomst gelegen zijn prin cipieele niet-boeren van de verkrij ging van den grond uitgesloten. In een land als Nederland, met een bijzonder groote en gezonde boeren bevolking, moet het verkrijgen van land tegen gepaste en met de op brengstmogelijkheden overeenkomen de prijzen den boeren zelf voorbehou den blijven. Een bijzonder voordeel van de ver ordening is daarin gelegen, dat de nieuwe verordening van het verkeer in landbouwgronden kan worden uit gevoerd, zonder dat een nieuw be stuursapparaat in het leven behoeft te worden geroepen. Als de instanties, die voor elke eigendomsoverdracht van landbouwgronden vergunning moeten verleenen, zijn de pachtbureaux aan gewezen. Naast de pachtbureaux zijn slechts nog de notarissen ingeschakeld, die moeten vaststellen of men met een stuk landbouwgrond, dat aan de ver ordening is onderworpen, te doen heeft of niet, en die verklaringen moeten af leggen, voor het geval men met eigen domsoverdracht van landbouwgrond tc doen heeft omtrent de verleende ver gunning van het pachtbureau. Slechts wanneer een notaris zulk een verkla ring heeft verstrekt, kan de over schrijving van de eigendomsoverdracht in de openbare registers plaats vinden. DE COLLECTIEVE ARBEIDS VOORWAARDEN. Regeling van de vaststelling van loonen, enz. Het Zaterdag verschenen Verorde ningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris betreffende de tot standkoming van regelingen inzake loonen, salarissen en andere arbeids voorwaarden. De verordening wordt in zijn geheel afgedrukt, maar wij meenen voor onze lezers hel best de toelichting erop te kunnen geven. De nieuwe verordening houdt in 't algemeen aan het principe, vast, dat slechts de partijen bij de C.A.O., meest al dus de werkgevers- en werknemers organisaties, bevoegd zijn een C.A.O. te sluiten. Zooals eebter het bedrijfs leven en de oeconomie van een volk door den staat moet worden geleid, willen zij aan de belangen van de ge meenschap geheel dhnstbaar worden gemaakt, kan ook de totstandkoming van de loonen leiding van staatswege niet ontberen. De verordening heelt dan ook de algeheele vrijheid van de loonvorming door collectieve overeen komsten in zekere mate moeten be perken. Zij maakte collectieve arbeids overeenkomsten afhankelijk van goed keuring van hoogerhand, voor zoover zij loon- en salarisverhoogingen be treffen. Bovendien verbiedt zij bepa lingen op te nemen, welke loon- en salarisverhoogingen automatisch van voorwaarden afhankelijk maken, wel ke de arbeidsverhouding niet onmid dellijk raken, bijv. van de ontwikke ling van de prijzen. Dezelfde bepalingen als voor collec tieve arbeidsovereenkomsten gelden natuurlijk ook voor arbeidsovereen komsten welke o]) andere wijze tot stand zijn gebracht. Verder maakt de verordening alle andere loons- en sa larisverhoogingen afhankelijk van een vergunning, welke niet reeds als col lectieve regelingen aan vergunning zijn onderworpen. De verordening ver vangt hierdoor het tot nu geldende verbod van loonsverhoogingen van den Duitschen Heeresgruppc Bcfels- habcr van 17 Mei 1940. Zij verruimt echter dit verbod met in achtneming van de door prijsstijging veranderde oeconomische en sociale toestanden in zooverre, dat zij loonsverhoogingen toelaat, wanneer zij goedgekeurd wor den door den staat, vertegenwoordigd door de rijksbemiddelaars. Mede dooi de reeds eerder uitgevaardigde veror dening over het verbod van loons- en salarisverlagingen heeft de slaat hel thans in de hand, de ontwikkeling van de loonen naar beneden en naar boven zóó tc leiden, als geëischt wordt door het algemeen belang, met inachtne ming van de belangen van de werk nemers. Evenals de staat ongegronde loonsverlagingen moet verhinderen, moet hij echter ook erop letten, dat ongecontroleerde loonsverhoogingen, welke het algemeene belang schaden, achterwege blijven. Dit sluit echter niet uit. dat bijv. tc laag gebleven loo nen, ongerechtvaardigde verschillen tusschen het loonpeil in de verschil lende plaatsen of tusschen de verschil lende leeftijdsgroepen en dergelijke worden opgeheven. Tot het verleenen van de in de ver ordening voorgeschreven vergunning, zijn op grond van een uitvoeringsbe sluit van den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken de rijksbemiddelaars bevoegd. Deze auto riteiten zijn tevens belast met de rege ling van loons- en arbeidsvoorwaar den, buiten het kader van de C.A.O. De aangeslotenen bij een C.A.O., als mede iedere werkgever en werknemer kunnen zoodoende zich in de toekomst voor alle kwesties van loon, salaris en andere arbeidsvoorwaarden tot (leze instanties wenden. Speciale richtlijnen van den secretaris-generaal voor de rijksbemiddclaars, verzekeren de uni forme toepassing van de verordening. KOLEN BONNEN MET 14 DAGEN VERLENGD. In verband met het feit, dat reeds 1/3 gedeelte van de bonnen op de vas te brandstoffenkaarten is aangewezen voor het koopen van brandstoffen, ter wijl in den regel na 31 December nog ongeveer (>f> pet. van de brandstoffen- behoefte gedurende een stookseizoen wordt verbruikt, is besloten, den gel digheidsduur van de thans reeds aan gewezen bonnen en toewijzingen voor de 2e periode te verlengen tol en met 14 December 1940. GEMACHTIGDE VOOR I)E PRIJZEN. 1 Taak: een met het algemeen belang in overeenstemming zfjnde prijsvor ming te verzekeren. Tot regeling van de prijzen voor alle goederen en diensten, benevens van vergoedingen van iederen aard, alsmede tot handhaving van deze prij zen en vergoedingen wordt een ge machtigde voor de prijzen (hierna „ge machtigde" te noemen) aangesteld die door den secr.-gen. v. h. departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart wordt benoemd en ontslagen. De ge machtigde heeft in het bijzonder be moeienis met de prijzen voor alle goe deren, van belang voor de dagelijksche behoefte voorziening, de huurprijzen voor roerende goederen en de prijzen, huren en pachten van onroerende goe deren, de vervoerstarieven, de gas- en electriciteitstarieven en de renten. De secretaris-generaal van het de partement van handel, nijverheid en scheepvaart heeft tot gemachtigde voor de prijzen benoemd: inr. H. C. Schokker, administrateur bij het de partement van handel, nijverheid en scheepvaart. LEVENSVERZEKERING 1843 WAALWIJK 1843 DIRECTEUR VAN HET PERSWEZEN De heer N. Oosterbaan benoemd. Rij besluit van den secretaris-gene raal van het departement van volks voorlichting en kunsten is met ingang van 1 December 1940 benoemd tot di recteur van het perswezen de heer N. Oosterbaan te 's-Gravenhage. MAZIMUMPRIJZEN GROENTEN EN FRUIT. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van Land bouw en Visscherij, deelt mede, dat met ingang van 2 Dec. voor groenten en fruit, bestemd voor het binnenland, maximumprijzen ter veiling zijn vast gesteld. Tevens zijn percentages vast gesteld, welke maximaal door den groot- en kleinhandel mogen worden berekend. HONDEN- EN KATTENBROOD. Op bon 11 van de voederkaart. Het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt be kend, dat van 1 tot en met 31 Decem ber a.s. op bon no. 11 van de voeder- kaart voor bonden beschikbaar wordt gesteld voor: Groep 1: 10 K.G., groep 2: 10 K.G., groep 3: «8 K.G., groep 4: f) K.G. en groep 0: 3 K.G. hondenbroad. Op bon 11 van de voederkaart voof katten wordt over dezelfde periode IV- K.G. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 December is bon no. 11 van bedoelde kaarten ongeldig. Deze mag dan ook daarna niet meer worden aan genomen. RADIOREDE VAN PROF. DR. J. VAN DAM. Het onderwfjs in dezen tijd. Zondagavond heeft over de zenders Hilversum 1 en Hilversum II, prof. dr. J. van Dam, secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, We tenschap en Cultuurbescherming een rede gehouden. Wij geven uit deze rede de belangrijkste passages. Prof. dr. J. van Dam zei o.a. dat ons volk vele moeilijkheden moet over winnen, moeilijkheden van geestelij ken aard in de eerste plaats. Er zijn al lerlei symptomen, die ons onderwijs bedreigen, onrust, misverstanden, enz. Inzicht in de eerste plaats is noodig, opdat deze tijd van verwarring en chaos voorbijgaat. Wij moeten er voor zorgen, dat de gevolgen van de revolutie, welke wij thans doormaken, voor onze kinderen, zegenrijk zal zijn. Wij. ouders, moeten er ons van bewust zijn,' dat wij de maatschappij bouwen voor onze kin deren en dat die maatschappij in hun belang, een gelukkiger vorm moet krijgen. Daarom moeten zij zoodanig worden opgevoed, dat het Nederland sche element met nadruk wordt geac centueerd, maar waarbij de verhou ding tol het Duitsche volk, en tus schen de volksgroepen onderling niet wordt vertroebeld. Sprekende over de z.g. „verboden" schoolboeken zei spr. dat er alleen boeken uit het verkeer zijn genomen, niet verboden. Dat zijn boeken, die voor het Duitsche volk kwetsende passages bevatten, of om andere reden thans ongeschikt zijn geworden en daarnaast de boeken, die de controle commissie tengevolge van tijdgebrek nog niet kan controleeren. Deze boe ken zullen zoo spoedig mogelijk na noodzakelijke wijzigingen aan het on derwijs worden teruggegeven. Prof. dr. J. van Dam richtte tot de opvoeders de dringende bede, om de resultaten van hun onderwijs niet door af tc breken, te bederven. Spr. heelt het ambt van secretaris-generaal op zich genomen, in de overtuiging, dat het Duitsche bestuur, dat thans ons land regeert, wenscht, dat ons onder wijs in strikt Nederlandschen zin wordt gegeven en naar behoefte wordt uitgebreid en verbeterd. Het streven naar verbetering van 't onderwijs in het Nederlandsch en naar verdieping van ons besef van Neder landerschap zal door hen niet worden belet, wel, uit den aard der zaak en voor iederen weldenkende volkomen begrijpelijk: een onderwijs, dat vijand schap en wanbegrip kweekt tegenover het Duitsche volk en zijn leiders. Te gen dit laatste wordt nadrukkelijk ge waarschuwd. Na er op gewezen te hebben dat uit wisseling op het gebied van het onder wijs tusschen Nederland en Duitseh- land op ander gebied een zekere ver sobering zal meebrengen bij het onder wijs, richtte spr. tenslotte een oproep tot de studeerendc jeugd. Dit is een tijd, waarin veel werk moet worden verzet. Daartoe is tucht noodig, en tucht is het best te verdragen in den vorm van zelftucht. Met een beroep op de Nederlanders om positief te zijn, besloot spreker zijn rede. ABONNEERT U OP DIT BLAD. Watiwyksche en Laugstraatscbe Conrant*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1