Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. l-RRES „N00RD-BRABAND" iPÜROL H. Kolsteren-Lagarde Dit nummer bestaat uit twee bladen Eerste Biad. De wederopbouw der verwoeste gebieden. VULHAARDEN - INVENTA - HAARDKACHELS N,V. HANDELMAATSCHAPPIJ NhTTHIJSSEN, VAN SANTEN GIE Denkt aan de verduistering Ontoereikende verduistering heeft ernstige gevaren tot gevolg en wordt zwaar gestraft. Varordeningen en Mededeelingen. 1843 WAALWIJK 1843 Prima Brandewijn Jenever Cognac Bessen Jenever Wijnen en Likeuren* NUMMER 98. ZATERDAG 7 DECEMBER 1940. 63c IAARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertenticn moeten Woensdag en Vrijdag des «co'gens om uiterlijk 9 uur in cjas bezit z ifl. Prijs der Advertentu v 20 cent per regel. fylinimum 1.50 Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. Lofwaardige activiteit in de uitvoering der plannen. De sociale zijde van 't vraag stuk, vraagt nog om een op lossing. Ruim een half jaar is het geleden dak (le oorlog als een haastige demon over ons land trok, daarbij alles ver woestend wat hem in den weg kwam. Duizenden gezinnen zagen zich van hun gave en goed beroofd, duizen den zakenlieden zagen hun, met zoo veel zorg opgebouwd bedrijf met één slag vernietigd. Al deze getroffenen zouden tot den bedelstaf zijn gebracht, wanneer niet het Regeeringscommis- sariaat voor den Wederopbouw hen de helpende hand had toegestoken. Nu, ruim een half jaar nadat deze verschrikkelijke gebeurtenissen heb ben plaats gevonden, heeft men reeds veel bereikt met den herbouw van ver nielde steden en dorpen, met hulp aan de getroffenen enz. De grootc moeilijk heden die men daarbij had te over winnen, werden ons eerst recht dui delijk op de persconferentie van het Regeerings-commissariaat voor den Wederopbouw, waar de perschef, de heer H. Kroon, op treffende wijze de verschillende zijden van het ingewik kelde vraagstuk van den Wederop bouw, voor de aanwezige journalisten toelichtte. Deze persconferentie was speciaal belegd om een indruk te geven van den stand van zaken in onze provincie, maar in verband daarmede kan men eerst beter het probleem over het ge heele land bezien. Reeds op 18 Mei, dus kort na den oorlog, kreeg de befaamde Dr. Ir. Ringers de opdracht, om het verkeer te land en te water zoo spoedig mo gelijk te herstellen. Dit was zijn pri maire taak, maar later kreeg hij daar- naast nog als secundaire taak:'de wederopbouw der verwoeste gebieden. Deze secundaire taak is zoo langzaam aan een primaire taak geworden en bovendien een taak, die verre van ge makkelijk was. Men denke alleen maar eens aan Rotterdam met zijn enorme verwoestingen over het fantastische oppervlak van 270 H.A., waar 3 mil- lioen kubieke meters puin moesten worden weggeruimd, met een totaal aan kosten van 12 millioen gulden. Uit het kwade moest iets goeds groeien. Dit was de heele opzet van den We deropbouw. Nu had men onverwacht de gelegenheid gekregen allerlei mis toestanden uit den weg te ruimen. Men ging de zaken uit een stedebouw kundig oogpunt bekijken met als ge volg, dat het hier en daar noodig was zich niet alleen tot het verwoeste ge bied te beperken. Zoo werden de gevallen een voor een. plaats voor plaats, hekeken. Er werden plannen gemaakt, er werd*ont- eigend en verkaveld ener werd gebouwd. Hoe het in Brabant is. Voor de volgende gemeenten in Bra bant zijn de plannen voor den her bouw thans gereed gekomen: Boxtel, Mierlo, Mill en St. Hubert, St. Oeden- rode, Roosendaal, Nispen en Zeven bergen. Voor den wederopbouw van de ver woeste plaatsen en voor het herstel van de aangerichte schade, moet aller eerst gezorgd worden dat de stede- bouwkundig noodzakelijke verbete ringen worden aangebracht. Hoe ka rakteristiek vele van dc genoemde plaatsjes ook waren en hoe zeer het behoud van eigen karakter ook be vorderd zal worden, niemand zal dur ven beweren dat de toestand in al die plaatsen zoo ideaal was, dat geen ver betering mogelijk zou zijn. In de eerste plaats moet dus gestreefd worden naar aanpassing aan de eischen van liet moderne verkeer, terwijl voorts ook dc volkshuisvesting in sommige gevallen dringend verbetering behoef de. Rij den Herbouw is hiermee dus zeer in het bijzonder rekening gehouden, om dat men niet wenscht te vervallen in de fouten, welke aan den vroegeren toestand kleefden. Het nieuwe, dat verrijzen gaat, zal in alle opzichten verantwoord zijn en ook ons nage slacht bevrediging kunnen schenken. Wederopbouw Boerderijen. In Nederland zijn in totaal 527 boer derijen verwoest. Het district Deurnc telt er 40 en het district Mill 112. Dc herhouw daarvan was voor de voed selvoorziening van het grootste be lang. Toch was dit makkelijker gezegd dan gedaan. Het bleek n.l. dat er in verschillen de gevallen een wanverhouding was gegroeid tusschen de grootte van de boerderij en die van het daarbij be- hoorend bedrijf. Men wil nu van de gelegenheid gebruik maken om in dezen toestand zooveel mogelijk ver betering te brengen en daarom wor den als norm voor den herbouw aan genomen, de minimum-afmetingen en de soberste bouw van een boerderij, welke in verband met den omvang van -RADIO -STOFZUIGERS -NAAIMACHINES -WASCHMACHINES OtOKVIS-KljWieien degelijke DUNLOP-BANDEN gemonteerd. TILBURG AGENTE voor WAALWIJK en OMSTREKEN: Firma J. J. ZEEGERS, Grootestraat 70, WAALWIJK. Tel 301. Voor degelijke personen credietfaciliteiten. het bedrijf noodzakelijk is. Wenscht een eigenaar meer of grooter te bou wen dan voor zijn bedrijf noodig wordt geacht, dan wordt hij daartoe in de ge legenheid gesteld, doch dan komen dc hoogere kosten daarvan ook voor zijn rekening. De sociale zyde van 't vraag- stuk nog een probleem. Een vernielde woning weer opbou wen, ook al komt daarbij nog het een en ander kijken, zal niet direct zoo'n groote bezwaren meebrengen. Een huis is nog al eens gemakkelijk gezet, maar de moeilijkheden zijn daarmee voor vele getroffenen nog niet opge lost. Verre van dat. Zoo'n man moet weer in het zadel geholpen worden. Er moei getracht worden hem weer in zijn ouden doen terug te brengen. Men begrijpt al wel dat dit nog niet zoo eenvoudig is en onvermijdelijk ge paard moet gaan met financieele sa neering. Toch is het noodzakelijk. Meer noo dig nog dan al het andere dat aan den wederopbouw vastzit, omdat het hier gaat om diepere en hoogere waarden. Stel b.v. het geval van een keuter boertje dat een vrij gedoentje bewoon de Ier waarde van 1500.Hij was haas op eigen erf en in eigen huis en dat gaf hem een zeker gevoel van zelf voldaanheid en tevredenheid. In den oorlog is dit gevalletje verwoest en het boertje krijgt nu 1500.als vol le uitbetaling van de geleden schade. Bijkomstigheden laten wij hier rus ten. Wat moet de goede man daar echter mee beginnen? Voor 1500. kan hij geen nieuwe boerderij, zelfs geen boerderijtje zetten. „Oh, geen nood", zegt het Rijk. „Hier heb je nog 2500.als hypotheek, met een lage rente en afolssing". Ja, dat is nu wel heel mooi. Het boertje heeft nu 4000.kan daar een aardig boerderijtje van zetten, maar zit tegelijk met een schuld van 2500.te kijken, die hij nooit zal kunnen terugbetalen, zelfs de rente niet. want de verdiensten waren nau welijks toereikend voor het levens onderhoud voor hem en zijn gezin. Dit geval illustreert duidelijk wat voor bezwaren zich nog naast den di- recten herbouw kunnen voordoen. Zoo zouden er velen te noemen zijn, in duizenderlei vorm. Zij vragen alle om een oplossing, die, o zoo moeilijk te vinden is. Toch zijn wij er van overtuigd, en al wat wij op deze conferentie hoor den heeft ons in die overtuiging nog versterkt, dat ook die sociale pro blemen ontward zullen worden. Zoo doende zullen naast de uiterlijke, ook dc innerlijke sporen uitgewischt wor den, die de oorlog heeft achtergelaten. De Wederopbouw zal ons land zijn oude aanzien weer hergeven VERGOEDING VAN DE OORLOGSSCHADE. Schadevergoeding tot 50.000 wordt voor 100 pCt. vergoed. Bedragen daarboven voor 90 pCt. Het Verordeningenblad bevat 'n be sluit van den secretaris-generaal van t departement van financiën betreffende de bijdragen van het Rijk in de als ge volg van het oorlogsgeweld geleden schade. Behalve voor huisraad en lijfgoed en voor andere bijzondere gevallen, waar voor speciale regelingen zullen worden getroffen, wordt de schade bepaald door het verschil tusschen de waarde van het goed vóór en na de beschadi ging. Blijken in geval van herstel van het goed de herstellingskosten, na af trek van een redelijk bedrag wegens de door het herstel verkregen vernieuwing of verbetering, lager te zijn dan dit ge noemde verschil, dan wordt het lagere bedrag als grondslag voor de schade loosstelling genomen. De waarde van het goed wordt in den regel gesteld op de normale ver koopwaarde op 9 Mei 1940. Voor on roerende goederen, waarvan deze ver koopwaarde niet kan worden vastge steld, alsmede voor bedrijfstoerustin- gen, geldt de boekwaarde d.i. kostende prijs minus afschrijvingen. De schade aan bedrijfs- en handels voorraden wordt vastgesteld op grond slag van den inkoopprijs, waarbij van abnormaal groote voorraden alleen de normale hoeveelheid in aanmerking komt en het overige wordt verwaar loosd. De aldus vastgestelde schade wordt tot een bedrag van 50.000 voor 100 pet. vergoed, daarboven voor 90 pet. Voor huisraad en lijfgoederen is een bijzondere regeling getroffen, welke in de eerste plaats de bijdragen in de ge leden schade en ook waarborgen voor een goede besteding daarvan betreft. Op de rijksbijdrage worden uit an dere hoofde ontvangen schadevergoe dingen a fonds perdu in mindering ge bracht. Voor de molest-verzekering gelden bijzondere regelen. De ontvangen uitkeeringen moeten in het algemeen voor herbouw resp. heraanschaffing worden besteed. Bij dragen wegens schade aan gebouwde onroerende goederen worden niet aan stonds in geld uitbetaald, doch inge schreven in een „Grootboek voor, den Wederopbouw", tot dat waarborgen voor een juiste besteding zijn gegeven. LEVENSVERZEKERING REEDS EEN MILLIOEN VOOR DE WINTERHULP. Voorloopig is de directeur-generaal van de stichting Winterhulp Nederland niet ontevreden over hetgeen sedert de oprichting, dus gedurende de maand November, is tot stand gebracht. De eerste collecte en inzameling langs de huizen is in groote trekken goed ge slaagd, niettegenstaande allerlei onder- grondsche tegenwerking en verdacht makingen. De heer Piek heeft heden medege deeld, dat in het tijdvak 1 November tot 1 December aan giften en opbrengst van de collecten ongeveer 1 millioen is binnengekomen. Het aandeel van de straat- en huizencollecte van verleden week daarin, kan op ruim 5 ton wor den geschat Een nauwkeurig cijfer is nog niet te geven, omdat de gegevens van alle gemeenten nog lang niet zijn binnengekomen. De tweede collecte wordt gehouden op Vrijdag en Zaterdag 27 en 28 De cember a.s., den eersten dag langs de huizen, den tweeden dag op straat. AANVOER VAN LEVEND VEE NOG ONVOLDOENDE. Enkele dagen geleden konden wij mededeelen, dat de Veehouderij-cen trale maatregelen voorbereidde om het vleeschtekort te bestrijden. Thans kunnen wij berichten, dat deze maat regelen bestaan in aanvoer van dui zend bevroren runderen uit de koel huizen te IJ muiden naar de voor naamste verbruikscentra, dus hoofd zakelijk naar de groote steden. Ook echter met deze aanvulling zal het vleeschtekort nog niet opgeheven zijn, aangezien de aanvoer van levend vee nog steeds zeer gering is. Niet meer dan 10 procent van dc vleeschbehoefte wordt door de vee houders op de veemarkten aangebo den. Iedere weck zijn ongeveer 12.000 runderen voor den slacht noodig; hij een aanvoer van ruim 1200 en een aan vulling met duizend bevroren beesten komen wij hoogstens aan een Kwart van de vraag naar vlcesch. Ook deze week moet men dus rekening houden met een zeer krappe vlëeschvoorzie- ning, al zal er meer zijn dan vorige week. Ruwe Huid Ruwe Handen Ruwe Lippen Hoezeer wij ons ook verheugen ovei verruiming van den vleeschaanvoer, niet zonder bezorgdheid nemen we kennis van het feit, dat hiertoe reser ves moeten worden aangesproken, die men liever langer had bewaard. De runderen, die thans uit de koelhuizen worden gehaald, zijn enkele maanden geleden geslacht, toen de veestapel moest worden ingekrompen. Het spreekt vanzelf, dat men met dezen vleeschvoorraad zoo zuinig mo gelijk wil zijn; slechts het allernood zakelijkste wordt dus uit de koelhui zen gehaald, zoolang mogelijk moet er gespaard worden, wat wij aan reser ves bezitten. De aanvoer van versch vleesch moet op korten termijn gere geld worden, want zooals het vorige week ging, kan het niet, aldus merkt het Volksblad terecht op. Grootestraat 199-201 WAALWIJK Geeft óók in Dranken en Likeuren steeds 100 °/n kwaliteit. VLEESCHBON WEER VOOR 10 DAGEN. Gedurende het tijdvak van Donder dag 5 December tot en met Zondag 15 December a.s. geeft elk der vier met ,,11 vleesch" gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch. been inbegrepen, of een rantsoen vleeschwaren. De met ,,11 worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 15 December a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog sirailsfkr i'carail, RC Ci I Q" S Super- en Standaarduitvoeringen, nog met Doos 30 cent. Bij Apoth. en Drogist.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1