Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Heffing van nieuwe belastingen» ..NOORD-BRABAND" 0 v w "M" Dit nummer bestaat uit twee bladen 1843 WAALWIJK 1843 NUMMER 101. WOENSDAG 18 DECEMBER 1940. 63e 1 AARGANG. DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever Abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.25. Franco per post door 't geheele rijk 1.40. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. GIRO No. 50798. Advertentión moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn Prijs der Advertenties. 20 cent per regel. Minimum 1.5C Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat. Een loonbelasting, door den werkgever af te houden. Verhooging van opcenten op de winstbelasting en de grondbelasting. Een belas ting op de waardevermeerde ring van onroerend goed. Met ingang van 1 Januari zullen er, blijkens besluiten van den secretaris generaal van het departement van fi nanciën, nieuwe belastingen geheven worden. De belangrijkste daarvan is de loon belasting, die in de plaats komt van de inkomstenbelasting. Deze loonbe lasting, die een sterk progressief ka rakter draagt, zal door den werkgever van het loon worden afgehouden, overeenkomstig onderstaande tabel. Men knippe deze uit en beware ze. Er wordt zorg gedragen voor een evenredige verdeeling van den druk DE LOONTABEL. naar gelang van den staat van den be lastingplichtige (gehuwd, ongehuwd, aantal kinderen enz.). Voorzoover het loon betreft wordt ontheffing verleend op de inkomstenbelasting van het loo- pendc belastingjaar. De opcenten op de winstbelasting zullen met 200 verhoogd worden. Dit aantal wordt tot 150 verminderd voor die vennootschappen enz. waarvan de winst over eenig jaar niet meer dan 8 pet. van het gestorte kapitaal be draagt. In de derde plaats zullen er 100 op centen op de aanslagen wegens ge bouwde eigendommen en 100 extra- opcenten op de aanslagen wegens on gebouwde eigendommen geheven wor den. Uit deze tabel kan iedere werknemer terstond aflezen hoeveel loonbelasting hij per maand zal dienen te betalen. De ongchuwden vinden dit bedrag achter hun salaris in de kolom genaamd groep I, de ge huwden in groep II, en de gehuwden en ongehuwden die kinderaftrek genieten in de kolom van groep III, waarboven het aantal der kinderen staat. Schaal Maandloon Groep I Groep II meer dan t.m. (ongeh.) (gehuwd) De loonbelasting bedraagt voor een werknemer in Groep III in geval van kinderaftrek voor 97.50 •104.00 •110.50 117.00 •123.50 •130.00 •136.50 143.00 •149.50 •156.00 -162.50 •169.00 -175.50 -182.00 -188.50 -195.00 -201.50 -208.00 -214.50 -221.00 -227.50 -234.00 -240.50 -247.00 -253.50 -260.00 -266.50 -273.— -279.50 -286.00 -292.50 -299.00 -305.50 -312.00 -318.50 -325.00 -331.50 -338.00 -351.00 -364.00 -377.00 -390.00 -403.00 -416.00 -429.00 -442.00 -455.00 -468.00 -481.00 -494.00 -501.00 507.00-520.00 520.00-533.00 533.00-546.00 546.00-559.00 559.00-572.00 572.00-585.00 585.00-611.00 611.00-637.00 637.00-663.00 663.00-689.00 689.00-715.00 715.00-741.00 741.00-767.00 767.00-793.00 793.00-819.00 819.00-845.00 845.00-871.00 871.00-897.00 897.00-923.00 923.00-949.00 949.00-975.00 975.00-1001.00 me#r dan 1001.00 1.30 1.69 1.95 2.86 3.25 4.03 4.94 5.33 6.24 6.76 26.26 27.69 30.16 31.59 34.45 36.01 38.74 46.02 47.32 50.31 51.87 54.60 56.16 59.02 62.01 63.31 66.04 67.60 87.75 96.33 100.62 105.04 109.33 113.62 117.91 122.20 126.49 130.78 135.07 139.62 143.91 148.20 152.49 156.78 165.75 174.85 184.60 193.57 202.93 212.29 221.65 231.01 240.37 249.99 271.57 282.88 294.19 305.37 316.68 32% 1.30 1.95 2.34 Tenslotte zal er een belasting wor den geheven op de waardevermeerde ring van onroerende goederen; op het bedrag waarmede de verkoopwaarde van eenig onroerend goed op het tijd stip van overgang, de verkoopwaarde geldend op 9 Mei van dit jaar, te bo ven gaat. Deze laatste belasting heeft ten doel de prijsstijging van onroerend goed tegen te gaan, zij wordt slechts bij vervreemding geheven. De nieuwe belastingwetgeving sluit aan op de grondgedachten van de Duit- sche belastingen. Deze grondgedach ten hebben een sterken socialen inslag doordat de kinderaftrek zeer aanzien lijk is en ook doordat de grenzen van het belastingvrije inkomen, althans voor gezinnen met kinderen, gunstig liggen. Niettemin moet men in het oog hou den dat het hier in ieder geval om een oorlogs-belasting gaat, zoodat de druk onmogelijk voor iedereen gering kan zijn. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de Nederlandsche belastingdruk nog niet het peil van de Duitsche be lastingen heeft bereikt. Het ligt voor de hand dat de finan- cieele betrekking tusschen rijk en ge meenten door de invoering van de nieuwe belasting en de afschaffing van de verschillende opcenten en van de gemeentefondsbelasting geheel over hoop wordt geworpen. Er zal een nieuw systeem moeten worden opge bouwd, hetgeen een taak zal zijn voor het komende jaar. Binnenkort is er een nieuwe verordening te verwach ten welke aan de moeilijkheden, waar voor de gemeenten zich bij haar be- grootings-arbeid thans geplaatst zien zal tegemoet komen. I)e personeele belasting zal te zijner tijd worden afgeschaft. Thans echter wordt aan deze belasting nog niet ge raakt. Opmerking verdient nog dat de werkgevers alleen met de belasting op het loon te maken krijgen en niet zul len worden ingeschakeld voor de be lasting op inkomsten buiten het loon. LEVENSVERZEKERING 0 RANTSOENEERING VAN GAS- EN ELECTRICITEIT. Op 15 December zal worden over gegaan tot rantsoeneering van gas en electriciteit op den grondslag van 100 pet. van het verbruik in de over eenkomstige periode van het vooraf gegane jaar. Onder „periode" wordt in dit geval verstaan een tijdvak van ongeveer 60 dagen, liggende tusschen 2 meter opnemingen. De eerste periode zal daarbij ingaan op den datum van de eerste meteropneming na 15 December. Het ligt voorts in de bedoeling, dat het gas- of electriciteitsbedrijf tijdig bekend zal maken, welke hoeveelheden in de onderscheidene periode ten hoog ste mogen worden verbruikt. (Dit zijn dus de hoeveelheden die in de naar de data gerekend meest overeen komende periode van 1939-'40 werden afgenomen). Teneinde den verbruikers in ieder geval een minimum hoeveelheid voor huishoudelijke doeleinden te garan deeren, zullen de volgende minimum rantsoenen gelden, onverschillig of deze 100 pet. van het verbruik in de overeenkomstige periode van 1939-'40 overtreffen: 1. gas: 60 M* per periode; 2. electriciteit; 3. voor huishoudelijk gebruik (be halve koken): Indien de eerste meteropneming plaats vindt: vóór 16 Januari 1941in de twee opeenvolgende perioden resp. 55 en 41 kwh. Na 15 Januari 1941: in de twee op eenvolgende perioden resp. 47 en 31 kwh. b. voor electrisch koken. Voor hen, die in hoofdzaak elec trisch koken, wordt het minimum rantsoen, genoemd onder a, verhoogd met 150 kwh. per periode. Het geheel of gedeeltelijk vervangen van een rantsoen gas door electrici teit of omgekeerd, zal niet worden toegestaan. Voor industrieele doeleinden kan 't betrokken gas- of electriciteitsbedrijf een extra rantsoen toekennen, op voorwaarde, dat de betrokken verbrui ker ten genoege van dat bedrijf aan toont, dat zulk een extra rantsoen noodzakelijk is. Bij overschrijding van een rantsoen zal een boete worden opgelegd ten be drage van 50 pCt. van het over de be trokken periode verschuldigde bedrag voor verbruik, meter- en installatie- huur en vastrecht. Bij herhaling van de overschrijding zal de toevoer van gas of electriciteit kunnen worden af gesneden. DISTRIBUTIE VAN VASTE BRANDSTOFFEN. De secretaris-generaal van het de partement van handel, nijverheid en scheepvaart deelt mede: Tengevolge van de betrekkelijk gun stige vervoersgelegenheid in de laat ste maanden is het mogelijk geweest een grootere hoeveelheid vaste brand stoffen beschikbaar te stellen dan voor direct verbruik noodzakelijk was, zoo dat de verbruikers hierdoor in het al gemeen eenigen voorraad hebben kun nen vormen. Zulks geldt echter niet voor de ver bruikers, die verwarmen door middel van installatie voor centrale verwar ming. Voor deze verbruikers is in ver houding tot de verbruikersgroep „haarden en kachels" tot dusverre een geringe hoeveelheid vaste brandstof fen beschikbaar gesteld, zoodat voor de verbruikersgroep „centrale verwar ming" thans op ruimere schaal vaste brandstoffen kunnen worden toege wezen, dan voorheen het geval was. Daar het overigens noodzakelijk is, de totaal beschikbare hoeveelheid vaste brandstoffen zoo gelijkmatig mogelijk en naar gelang van de be hoefte over het geheele stookseizoen te verdeden, zullen voor de derde pe riode, welke loopt van Zondag 15 De cember 1940 tot en met Vrijdag 31 Januari 1941 de met 08, 09 en 10 ge merkte bonnen van de bonkaart dis tributie vaste brandstoffen-haarden, kachels, alsmede de met 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24 gemerkte bon nen van de bonkaart distributie vaste brandstoffen-centrale verwarming, elk recht geven op het koopen van óén eenheid vaste brandstoffen. De geldigheidsduur der met „brand stoffen, één eenheid, tweede periode" en de met „cokes, één eenheid, tweede periode" gemerkte bonnen wordt ver lengd tot en met Dinsdag 31 December a.s. De verbruikers vallende onder de groen B, B en D, met een verbruik van 25 of meer eenheden per periode, dienen zich vooralsnog niet ter ver krijging van nieuwe toewijzingen tot de distributiediensten te wenden. Nader zal worden bekend gemaakt, wanneer hiertoe de gelegenheid be staat. ABONNEERT U OP DIT BLAD De Echo van het Zuiden, Waaiwybsclie en Langstraatsche Courant» No. 3 4 5 6 7 kinderen. 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 48.10- 52.00- 58.50- 65.00- 71.50- 78.00- 84.50- 91.00- 97.50- 104.00- 110.50- 117.00- 123.50- 130.00- 136.50- 143.00- 149.50- 156.00- 162.50- 169.00- 175.50- 182.00- 188.50- 195.00- 201.50- 208.00- 214.50- 221.00- 227.50- 234.00- 240.50- 247.00- 253.50- 260.00- 266.50- 273.00- 279.50- 286.00- 292.50- 299.00- 305.50- 312.00- 318.50- 325.00- 331.50- 338.00- 351.00- 364.00- 377.00- 390.00- 403.00- 416.00- 429.00- 442.00- 455.00- 468.00- 481.00- 494.00- 52.00 58.50 65.00 71.50 78.00 - 84.50 91.00 7.80 8.32 9.49 10.01 11.31 12.61 13.39 14.95 15.99 17.68 18.72 20.41 22.75 23.79 41.73 43.03 69.03 70.33 74.88 79.17 92.04 1,69 2.34 2.73 3.51 3.90 4.68 3.12 1.69 5.20 3.51 1.95 6.11 4.29 2.73 1.30 6.50 4.68 3.12 1.69 7.54 5.59 3.90 2.34 8.45 6.50 4.68 3.12 8.97 7.02 5.20 3.51 1.69 40.01 8.06 6.11 4.29 1.95 10.66 8.45 6.50 4.68 2.34 11.83 9.49 7.54 5.20 2.73 12.48 10.01 8.06 6.11 3.12 13.65 11.18 8.45 6.50 3.51 15.21 11.83 8.97 7.54 3.90 1.30 15.86 12.48 10.01 7.02 4.29 1.69 17.55 13.65 10.66 8.06 4.68 1.82 18.46 14.43 11.18 8.45 4.94 1.95 20.15 15.86 11.83 8.97 5.20 2.21 21.06 16.64 13.00 9.49 5.59 2.34 23.01 17.55 13.65 10.01 6.11 2.73 24.05 19.24 14.43 10.66 6.50 2.99 25.87 20.15 15.21 11.18 7.02 3.12 27.82 22.10 16.64 12.48 7.28 3.51 28.73 23.01 17.55 13.00 7.54 3.64 30.68 24.05 18.46 13.65 8.06 3.90 33.54 25.87 19.24 15.21 8.45 4.03 31.59 26.78 21.06 14.43 8.97 4.29 34.58 28.73 22.10 15.86 4.49 4.68 36.40 29.77 23.01 16.64 10.01 4.94 37.44 30.68 24.05 •17.55 10.27 5.20 39.39 32.63 25.87 18.46 10.66 5.59 1.30 41.21 33.54 26.78 19.24 11.18 5.85 1.43 42.25 35.49 27.82 20.15 11.83 6.11 1.56 44.07 36.40 28.73 22.10 12.48 6.24 1.69 45.11 37.44 30.68 23.01 13.00 6.50 1.82 46.02 39.39 31.59 24.05 13.65 7.02 1.95 46.93 41.21 33.54 24.96 14.43 7.54 2.34 49.92 44.07 35.49 27.82 16.64 8.97 3.51 52.78 46.02 38.35 29.77 18.46 10.01 4.29 58.50 46.93 40.30 31.59 20.15 11.18 5.20 61.36 49.92 43.16 33.54 22.10 12.48 6.11 1.30 64.22 52.78 45.11 35.49 24.05 13.65 7.02 1.95 67.08 55.64 47.97 37.44 25.87 15.21 8.06 2.73 70.07 58.50 49.92 40.30 28.73 17.55 9.49 3.90 72.93 61.36 50.96 42.25 30.68 19.24 10.66 4.68 75.79 64.22 52.78 44.07 32.63 21.06 11.83 5.59 78.65 67.99 56.55 46.02 35.49 24.05 13.65 7.02 1.95 81.51 70.07 58.50 46.93 36.40 24.96 14.43 7.54 2.34 84.37 72.93 61.36 49.92 39.39 27.82 16.64 8.97 3.51 87.23 75.79 64.22 52.78 42.25 30.68 19.24 10.66 4.68 90.09 78.65 67.08 55.64 45.11 33.54 22.10 12.48 6.11 1.30 93.08 81.51 70.07 58.50 46.93 36.40 24.96 14/43 7.54 2.34 95.94 84.37 72.93 61.36 49.92 39.39 27.82 16.64 8.97 3.51 98.80 87.23 75.79 64.22 52.78 55.64 30.68 19.24 10.66 4.68 101.66 90.09 78.65 67.08 55.64 39.39 33.54 22.10 12.48 6.11 1.30 104.52 95.94 84.37 72.93 61.36 42.25 38.35 26.78 15.86 8.45 3.12 110.50 101.66 90.09 78.65 67.08 45.11 44.07 32.63 21.06 11.83 5.59 116.61 104.52 95.94 84.37 72.93 61.36 49.92 39.39 27.82 16.64 8.97 123.11 110.50 101.66 90.09 78.65 67.08 55.64 45.11 33.54 22.10 12.48 129.09 116.61 104.52 95.94 84.37 72.93 61.36 49.92 39.39 27.82 16.64 135.33 123.11 110.50 101.66 90.09 78.65 67.08 55.64 45.11 33.54 22.10 141.57 129.09 116.61 104.52 95.94 84.37 72.93 61.36 49.92 39.39 27.82 147.81 135.33 123.11 110.50 101.66 90.09 78.65 67.08 55.64 46.02 34.58 154.05 141.57 129.09 116.61 104.52 95.94 84.37 72.93 61.36 49.92 40.30 160.29 147.81 135.33 123.11 110.50 101.66 90.09 78.65 67.08 55.64 46.02 166.66 154.05 141.57 T 29.09 116.61 104.52 95.94 84.37 72.93 61.36 49.92 181.09 166.66 154.05 141.57 129.09 116.61 104.52 93.08 81.51 70.07 58.50 188.63 173.68 160.29 147.81 135.33 123.11 110.50 98.80 87.23 75.79 64.22 196.17 181.09 166.66 154.05 141.57 129.09 116.61 104.52 93.08 81.51 70.07 203.58 188.63 173.68 160.29 147.81 135.33 123.11 110.50 98.80 87.23 75.79 211.12 196.17 181.09 166.66 154.05 141.57 129.09 116.61 104.52 93.08 81.51 22% 20% 19% 17% 16 0/d 15 0/0 13% 12% 11% 10 0/0 9 0/o ■- -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1940 | | pagina 1