PROVINCIAAL NIEUWS* i I Woensdag 19 Februari 1941 No. 15 De Echo van het Zuiden. Tweede Blad DfiÜNEN RAAMSDQNK. SPRAW8—CAPELLE. WASPIK. EERVOL ONTSLAG. Naar wij vernemen heeft het Dage lijksch Bestuur Van O. M. O. te Til burg. op diens verzoek, eervol ontslag verleend met ingang van 20 Februari, aan den heer Drs. A. J. A. Etman, als leeraar Engelsch aan de R.K. Hoogere Burgerschool A t^ Waalwijk en de R.K. Lycea te s-Hertogenbosch De heer Drs. A. Etman verzoekt ons mede te deelen, dat hij. met ingang van Donderdag 20 Febr. a.s. in verband met de uitbreiding van zijn werkzaam heden op politiek gebied, eervol ontslag als leeraar aan de R.K. H.B.S. A alhier, de R.K. Lycea te 's-Hertogenbosch en de R. K. Middelbare Handelsavond school alhier, heeft gevraagd en ver kregen. STRAATCOLLECTE WINTERHULP. De op 14 en 15 Febr. gehouden straatcollecte ten bate van Winterhulp Nederland, heeft in onze gemeente 409.16 opgebracht. EXAMEN. De heer Ben Mombers slaagde voor het examen Surnumerair der Registra tie en Domeinen. H. PRIESTERWIJDING. Naar wij vernemen zal de Eerw. heer Joh. Verschuren, van de Paters Maris- ten (geboren te Waalwijk 6 Dec. 1915) op 23 Februari a.s. uit de handen van Z. H. E. Mgr. Heijlen. Bisschop van Namen, de H. Priesterwijding ontvan gen. BENOEMD. De heer Q. van Son, alhier, is met ingang van half Februari benoemd tot leerling-machinist bij de N.V. Neder- landsche Spoorwegen; standplaats te Heerlen. COMITÉ ZILVEREN PRIESTER FEEST. In ons bericht omtrent de oprichting van een Comité voor het Zilveren Priesterfeest van Pastoor Kemps, is vergeten den naam te vermelden van 't Comité-lid den heer J. B. de Leijer, welke vergissing wij hiermee herstellen. ONTWIKKELINGSAVOND K. J. M. V. In de zaal van Hotel ,,De Twee Ko lommen werd door de K.J.M.V. een ontwikkelingsavond gehouden, waarbij het meerendeel der leden tègenwoordig was. Na afhandeling van enkele huis houdelijke punten hield Drs. G. van Imbeeck, een zeer leerzame causerie over de Gothiek in de bouwkunst. Op de hem eigen wijze en verlucht met tal van lichtbeelden wist Drs. van Imbeeck de aandacht van het gehoor te boeien voor het vele mooie dat de Middeleeuwsche bouwkunst biedt. Een dankbaar applaus beloonde den spreker voor zijn keurige voordracht. ENSEMBLE DE LAAT. Het is ditmaal met bijzonder genoegen, dat wij een verslag maken van een cabaret-avond. Niet altijd im mers, komt het voor dat de reclames en verwachtingen in overeenstemming zijn met dc werkelijkheid. Het gevolg is dan een teleurgestelde massa. Wij zijn er evenwel zeker van dat Aug. de Laat c.s. niemand teleurgesteld heeft. Het was een stampvolle Gilden bondzaal, die twee en een half uur lang genoten heeft van de artistieke presta ties van dit gezelschap. Aug. 1c Laat weet met de zijnen een intieme sfeer van gezelligheid te schep pen, zóó echt vertrouwelijk, dat men reeds daardoor in de juiste stemming komt en deze stemming laat je dan ver der den heelen avond niet meer los. Het programma dat geboden werd, was zeer uitgebreid en vermelddè naast het komische ook enkele meer ernstige karakterstukjes, die het even eens uitstekend deden. Wij zeggen ech ter niet te veel als wij Verklaren dat het leeuwenaandeel der successen werd weggedragen door Aug. de Laat en Mevr. de Munnik. Op deze twee steunt alles, maar zij weten het publiek dan ook zoodanig bezig te houden en te boeien, dat eventueele tekortkomingen van anderen nauwelijks worden opge merkt, of zoo dit wel het geval is, toch een welwillende critiek vinden. Ook willen wij nog een pluim steken op den hoed van den heer Cornelisse, die een tweetal tenor-soli ten beste gaf, waar mee hij een dankbaar publiek oogstte. ,.De Oppasser van den Ritmeester", gespeeld door de Zuid-Nederlandsche Kluchtspelers, ging er in als koek. De lotgevallen in dit stuk zijn dan ook van dien aard, dat zij zelfs den meest verstokten pessimist uit zijn rol brengen. Het is een aaneenschakeling van dolligheden, bij uitstek geschikt om het publiek te vermaken. Kortom, het was een avond, vol vroolijkheid en jolijt, zooals er eigenlijk te weinig geboden worden. Wij hopen het ensemble de Laat daarom spoedig weer eens te kunnen begroeten. EEN GESLAAGDE O.O.G. AVOND. De tooneelvereeniging O.O.G. weet hoe zij er de ambitie bij leden en dona teurs in moét houden. Zoo had zij hen Zaterdagavond vergast op een cabaret avond, die in alle opzichten uitstekend verzorgd was ert daarom een groot succes oogstte. Het applaus dat telken male uit.de goed-gevulde Thalia-zaal opsteeg bewees duidelijker dan wat ook, dat de aanwezigen het gebodene niet alleen op hoogen prijs stelden, maar ook wisten te waardeeren. Deze waardeering was dan ook wel volko men verdiend, want wat de diverse me dewerkenden presteerden was klein kunst van de beste soort. Wij noemen b.v. het optreden van het trio Burmanje Didden van En gelen. Drie artisten. wier naam vol doende bekend is en waarvan men bij voorbaat weet, dat zij iets goeds bren gen. Ook dezen avond was dat het geval. Zoowel gezamenlijk als afzon derlijk hebben zij het publiek vergast op 100 pet. amusement. Verder waren daar nog de Gebrs# v. Delft, die wij reeds kenden als gede gen tooneellisten. maar die dezen avond bewezen, ook op het gebied van humor en zang hun mannetje te kunnen staan. Ook twee saxophoon-soli van den heer J. Mol vielen in den smaak. Al met al een uitvoering die op hoog peil stond en waarvan O.O.G. weer alle eer heeft gehad! „ROND EEN HALF MILLIOEN". Door de „Vereen. Haagsche Spelers". Onder auspiciën van de K.J.M.V. zullen de „Ver. Haagsche Spelers' a.s. Maandagavond in de zaal van de R.K. Werkliedenvereeniging een voorstel ling geven van het blijspel ..Rond een half millioen". In tal van plaatsen in'ons land is dit stuk reeds' met groot succes opgevoerd. De Nieuwe Delftsche Courant schreef er over o.m.: Pierre Balledux heeft met de Vlaamsche klucht van Jac. Ballings weer een groot succes geboekt. De speelsche geest, waarmede de schrijver dit eenigszins ernstige spel heeft door weven, werd door de spelers niet uit gebuit, zoodat het publiek van den wer kelijk tintelende humor met volle teu gen heeft genoten. Het eenvoudige en altijd schijnbaar zonder zorg zijnde Vlaamsche leven met zijn gemoedelijke boerkes en vrouwkes, de minzame pastoor die lief en leed deelt, heeft de auteur op voor treffelijke wijze naar voren gebracht en werd door de tooneellisten met veel elan voor het voetlicht gebracht." Residentiebode: Ook het publiek bleek ruimschoots het zijne, vroolijk heid en leering, ontvangen te hebben, want het applaudiseerde met groot en thousiasme. Nieuwsblad van Friesland: Het is een vroolijke avond geweest. Het stuk was ongetwijfeld aan den vroolij- ken kant, doch had een diepen achter grond Uit bovenstaande ziet men wel, dat ,,Rond een half millioen' overal in den lande een uitbundig succes oogstte. Wij kunnen de K.J.M.V. met deze keuze dan ook geluk wenschen en zijn er ze ker van dat het Waalwijksche publiek door een groote opkomst het gebodene naar waarde zal weten te schatten. PAST OP UW RIJWIEL! Het meenemen vein onbeheerd staan de rijwielen, vooral 's avonds, is hier nog steeds aan de orde van den dag. Gewoonlijk worden ze later ergens te ruggevonden, maar de eigenaar heaft er dan het ongerief van gehad en de politie de last. Daarom: laat nooit uw rijwiel onbe heerd staan. POST- en SIERDUIVENHOUDERS ATTENTIE! Wij maken houders van Post- en Sierduiven met nadruk attent op de in dit nummer op pag. 4 van 't le blad voorkomende publicatie, welke een laatste waarschuwing aan duivenhou- ders inhoudt. In ieders belang wordt aangeraden deze mededeeling goed te lezen en er naar te handelen! FABRIEKS-ONGEVAL. Maandag is op de D.V.O. Meubel fabrieken (Dirks van Oers) te Waal wijk de werknemer J. M. uit de St. Crispijnstraat te Waalwijk, met zijn rechterhand in aanraking geweest met een draaiende schuurschijf. Doordat het werkstuk door de schijf uit zijn handen werd gerukt, werd zijmhand tusschen de schuurschijf en de bank bekneld, waardoor zijn duim en 2 vingers deer lijk verminkt werden. Gelukkig dat hierdoor de riem van de machine liep, zoodat deze spoedig tot stilstand kwam, anders had J. M. waarschijnlijk zijn ge- heele hand moeten missen. Nadat door 2 leden van het perso- neel het eerste verband was gelegd, is J. M. per auto naar den dokter ver voerd, na welke medische hulp deze naar zijn pleegouders is gebracht. Mede in verband met het zachte weer, werden de ingepoote aard appelen uitgehuild om in de schuren te worden verzameld voor de uitloop. (Polygoon). De heeren Dirks vonden het voor hem echter beter, dat hij eenige dagen in het ziekenhuis werd opgenomen, waarmede de dokter zich accoord ver klaarde. De toestand van J. M., het on geluk in aanmerking nemend, is zeer goed. UiT DE SCHOEN- EN LEDERINDUSTRIE. Aan de ingeschreven Schoenfabrikanten. Op grond van het bepaalde in mijn circulaire No. 254 d.d. 16 November 1940 schrijf ik U hierbij voor, de vol gende gegevens aan mijn Bureau te verstrekken 1. ledefp drie maanden, en wel voor het eerst per 1 Maart 1941 op for mulier No. 292 een opgave van de door U betaalde „directe" loonen als bedoeld in formulier 250 Sch. I ad 11 over de laatstverloopen perio de van drie maanden. Deze opgave dient te vermelden de wekelijks betaalde bedragen, zoo mogelijk gesplitst per afdeeling. 2. Iedere maand en wel voor 'l eerst per 1 Maart 1941 op formulieren No. 293 A en 293 B opgave van het door U in de laatstverloopen maand geproduceerde schoeisel. Deze opgave dient te geschieden gerangschikt naar de artikelnum mers en/of letters; welke op de aan mijn Bureau ingezonden cal culaties betrekking hebben en wel gerekend a.) zoowel naar hel aantal ge sneden paren als b.) naar hel aantal gereed geko men paren. De maandelijksche opgave, zooals U deze lot nu .toe op formulier No. lf>() verstrekte, komt hiermede te vervallen. Ik maak U er op attent, dat het on juist invullen of niet op lijd inzenden der formulieren ernstige vertraging ten gevolge kan hebben bij de behan deling van dc aanvragen voor leverin gen aan - en door U, onverminderd verdere nog te nemen maatregelen. voor Huiden en Leder. Rijksbureau Hiermede bericht ik U, dat ten aan zien van de distributie van garens, be stemd voor de schoenfabricatie en/of schoenreparatie, door mij dc volgende voorloopige regeling is getroffen: Door mijn Bureau zullen, in op dracht van het Rijks-Textièlbureau, aan de leveranciers doorloopende ver gunningen worden verleend tot liet af leveren van voor de schoenfabricatie en/of schoenreparatie bestemde en op punten gewaardeerde garens, zonder dat daarbij in ontvangstname an puntencoupures noodzakelijk is. De afnemer dient bij elke bestelling van garens zijn leverancier schrifte lijk te verklaren, dat door het ont vangen van deze garens zijn totaal- voorraad niet stijgt boven 20% van dc door hem gedurende het jaar 1940 verwerkte hoeveelheid. U gelieve mij zoo spoedig mogelijk mede te deelen, wie Uw normale leve rancier is, ook indien deze geïmpor teerde garens verhandelde, waarna deze bovenbedoelde vergunning zal ontvangen. Van de te verleenen ver gunning zal een duplicaat aan den af nemer worden toegezonden. Voorts maak ik U er op attent, dat de vergunningen tot wederopzeggens geldig zijn. Een meer doeltreffende regeling is in voorbereiding, over wel ke U t.z.t. nader bericht zult ontvan gen. voor Huiden en Leder. Rijksbureau UITSLAG VAN HET UM RAADSEL. De Alg. Verzendboekhandel te De venter deelt ons mede, dat de uitslag van het UM raadsel is als volgt: le prijs van J 25.— Mej. M. Bek veld, v. Benimelstraat 75, Amersioori; 5 prijzen van j 5.en lu prijzen van j 2.50 elk aan: .L M. v. Baak, le Pauwelandstr. f3, Deventer; ti. Van Doorn, Woest ïjgerweg 10/, Amers ioori; mej. M. Smit, B.W. laan 35, Amersfoort; M. M. v. d. Net, Galvunis- straat 22, Amersfoort; J. M. van As- selt, Woestijgerweg 34, Amersfoort; Adrs. v. Wezel, Waterweg E. 37, Mid- dclharnis; \Y. S. Molog, Lange Leegte 52, Veendam; Annie Wagenborg, Oos- terdiep, YVildervank; G. .1. Kamerling, Vondelstr. 19, Almelo; .1. H. Poepjes, Woudsend; A. v. Dorland, Ommen; Mevr. Zwart, v. Halewijnlaan 483, Voorburg; K. Verver, Fregatstr. 77, Utrecht"; R. Daniels, Z. Akerweg 79, Amsterdam-W.; J. Vogelzang, Juliana- straat 15, Franeker. Verder 10 troostprijzen van j 1. (niet uitgeloofd) aan: J. Doornekamp, Hobbeinastraat 32, Amersfoort; u. Kampman, Ommen; W. Damen, Ver meerstraat 7, Deventer; J. Tiuhoit, Leeuw.kade 22, Snoek* S. Noordholi, p/a A. v. d.#Hoven 10, Leeuwarden; P. H. Tli. Dumon, „Heesterhof", Hoe velaken; W. Immink, Gr. straat 34, Maastricht; Mevr. Ui terwij k-van der Woude, Voorburg; H. Veenis, Ampère- straal 4. Wormerveer en Mia Sehoc- maker, Groenestr. 38, Rheden. Wij attendeeren onze lezers op een in dit blad voorkomende nieuwe woor denprijsvraag van bovengenoemde boekhandel, waarmee ieder in elk ge val een boek uit dc daalderserie kan verdienen. Dus heelt men altijd goede waarde voor zijn klein bedrag der deelname en een interessante tijdspasseering, dat weeV eens kan afleiden van de heerschcnde omstandigheden. Geestelijke oefeningen. De vorige week weid doordeken Goossens een geestelijke oefening gehouden voor de jongelui. Alle avonden was de groote Concregalie zaal flink bezel. Met groote aandacht 'werden de oefeningen gevolgd. Ze werd Zondag besloten mei een Al- gemeene H Communie. De oefening is een groot succes geworden. Zuster Coleta, Vandaag is het vijf lig jaar geleden dal zuster Colela haar intrede deed in de orde van J. M. I. te Den Bosch. Zusier Coleta heel in de wereld mej. Vesters en is geboortig uit Vught. Gedurende vele jaren was zuster Coleta in hel klooster te Drunen en gaf al dien lijd les in het hand- wt rken. Veiling Drunen Prijzen van geveilde producten: Goudreinette 18- 23 belle fleuren 15-26; lemoenappel 16 30; cule- mans 14 22; koningsrood 12 22; grauwzuur 14-13; comptes degais 22—24; bredrode 17 24; st. re mie 15 15; ijsboui 12—20; spruitjes 17—52- witlof 13—33; nero 8—17; annievij 30—37; veldsla 17 24; roode kool 372- 9; witte kool 5—7; savoye kool 1 6; boerenkool 2 9; knolselderij 9-12; kroten 272 3. wortelen 3 4; knolraap 1—3; juin 5_7; sjalo'te 16-25 waspeen 10-13; prij 8- 19 alles per kg knolselderij 1-12, selderij 1 -23/4peterselie 2-572. ELSHOUT. Kolenbond. De kolenbond vergaderde in de zaal der Jongenscongregatie onder presidium van den heer C. Vughts. liet jaarverslag werd onder dunk goedgekeurd. De secretaris deelde mede zijn functie niet langer meer te willen houden. Hij vroeg daarom ontslag evenals de oud-voorzitter H. Wolls voor eenigen tijd deed. De vergadering betreurde het dat de beide functionarissen, na een twee en dertig-jarigen diensttijd hun Junctie niet langer meer wenschten te vervullen. Bij de gehouden verkiezing werd de «lieer F. v. Herpt aangewezen als secretaris. Benoemd. Lot waarnemend hoofd der school is benoemd dt heei P. Jansen, on derwijzer aan de R.K. school alhier. Tot tijdelijk onderwijzer werd be noemd ue heer Jacq. Jansên uit Cuijk a. d. Maas. Directeur der fanfare. Tol directeur en instructeu. der keikelijke fanfare alhier is benoemd de heer M. v. Helvoiit uit Nieuvv- kuijk. De beer v. Helvoirl is een bekende in onze muziekwereld. 11 ij zal het besl klaar spelen oui de fan- lare op een goed muzikaal peil te brengen. RAAMSDONKSYEER. lol onderwijzer aan de Chr. School te Raamsdonksveer is be i.oeuid de heer 1.. Keesmaat, komen, de van Rotterdam, CAPELLE. Onze vroegere predikant Ds.J.R. Cuperus, ihans te Doornspijk, heelt voor de op hem uitgebiachle be roepen naar de Ned Herv. Gemeente Westbroek en te Gameren bedankt. Aan den timmerman H.Wage. makers alhier is na gehouden aan besteding opgedragen het bouwen van een dubbele Middenstands- woning le Waspik voor rekening van den heer A. Vermeulen en onder architectuur van den heer G. A. de Bru ij n ingaande j.l. Maandag zijn de aanvangstijden der lessen aan de O. L. school in de Kom vastgesteld 's morgens hall lien en'snamiddags he If I wee. De Ned. Herv. Meisjesvereeni- ging »Bidt en Werkt« hoopt a.s. Donderdag 20 dezer's avonds kwart voor acht in hel gebouw »Ellhalo« onder leiding van haar etre-voor- zilter Ds. T. H. Oostenbrng haar jaarvergadeiing te houden. Behalve de jaarverslagen van secretaresse en penningipeesteresse vermeldt het programma verschillen de onderwerpen en voordrachten. De arbeider A., die in Waalwijk werkzaam is,geraakte met zijn hand tusschen de beweegbare deelen van een machine, waardoor hii vrij ernstig werd verwond. Geneeskun dige hulp moest worden ingeroepen, Zekere K. uil Sprang Capelle fietste Zondagavond door onze ge meente. Waarschijnlijk tengevolge van de duisternis peddelde hij in flinke vaart tegen een huis aan nabij dè firma v. d. Rijken. Zijn rijwiel kon daar niet tegen en •i1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1941 | | pagina 5